Wi-fi

Salam hemmäňize!!! kim bilya Turkmenistanda wi-fi set (internet) ishleyarmika? ishleyan bolsa nirelerde? sag bolun!

Dowamy »

1208 18
Köneler, 10 years ago


Görogly haýsy halkyñ eposy?

Salam agzalar! Men "görogly" dessany (eposy) türkmen halkyna degishli diýip pikir edýädim. Aslynda ol özbek, gazak, azeri, täjik, türk halklarynyñ hem halk döredijiligi ekeni. Orta aziya halklarynyn (türkmenistan, özbegistan, täjigistan, gazagystan) "görogly" dessanyndaky esasy gahryman Görogly görden chykýar, we edermen, batyr, aralyjy ýaly keshpl...

Dowamy »

1818 2
Köneler, 11 years ago


Telefonlar üçin peýdaly bolan programmalar (softlar).

Salam agzalar men shu yere telefon bilen gyzyklanyan agzalarymyza java kitaplar, java oyunlar we softlar barada konsultasiya (kiçiräjik:)) we ulanmak üçin köpüsiniñ linkini goýup bilerin. Häzirki döwürde telefonlar kompyuterin edip bilýän ishlerinin köpüsini basharýar. Onun üçin telefonynyzyñ harakteristikasy iñ azyndan java j2me midp2.0 platforma...

Dowamy »

2890 79
Köneler, 11 years ago


Bäsleshik.

Salam agzalar! Men size bir sorag berjek, haýsyñyz bilseñiz shoña bäshlik!
Sorag: adam goranmadyk gözi bilen iñ uzakdaky jisimi görüp bilýär. Shol jisimin ady näme? (hakyky adyny ýazyn).

Dowamy »

2404 95
Köneler, 11 years ago


Tanyshlyk, obsheniýe.

Salam agzalar! Gelin shu ýere kimde nähili IM ( ICQ, google talk, msn, jabber, skype, migg33, nimbuzz, mail agent....) bar bolsa ýazyberiñ, tanyshaly, näme diýseñem chat gowuda. Meniñ icq nom:412415910. Google talk/nimbuzz-gish26. Sizem ýazyberiñ çekinmäñ!

Dowamy »

1744 51
Köneler, 11 years ago


Bar cod

Salam agzalar! Telefonlar üçin programma tapdym, peýdaly. Towarlaryn shtrih kodyny ýazsañyz niräñ(haýsy döwletiñ) önümidigi hakynda maglumat berýär.
Bary ýogy 5 kb.

Dowamy »

2062 75
Köneler, 11 years ago


Saylanan2-ä degishli

Saylanan2 salam! Seniñ e-mailiñi alyp bolmayarmy?)) men seni birine meñzedýän. Hayysh.

Dowamy »

1132 10
Köneler, 11 years ago


Ahalteke bedewlerine lakam tapyp beriñ!

Salam gadyrly agzalar! Meniñ sizden bir hayýshym bar. Sankt Peterburgda meniñ türkmen ahalteke bedewlerini söýýän, ýarysha taýarlaýan tanyshlarym bar. Olar menden täze doguljak atlaryna at goýush diýip haýysh edýarler. Öñki atlaryñ atlaram türkmençe eken, terjimesini soradylar. Shonuñ üçin haýysht gaýrat edip nähili ata dakylýan lakamlary bilýän bo...

Dowamy »

1372 17
Köneler, 11 years ago


Meniñ söýgim.

Su namamy yazmagymyn sebäbi,
Men bir gülüñ asygy men, hem zary!
Yürekdäki arzuwlarymyñ bary
Diñe seni diyyär, gelsene bäri.

Ýandyrdy köydürdi gara gözleriñ.
Yarym sensiz geçen yalñyz günlerim.
Su azaplañ baryn heý-bir duýarmyñ?
Ya-da söýdüñmi sen basga bir ýary?

Bilmedim...

Dowamy »

1450 20
Köneler, 11 years ago


Beýik adamlaryñ geljegi öñünden aýdyp geçenleri hakynda. Ahyrzaman barada.

Mähriban talyplar, geliñ köneden söz açyp geljegimiz hakynda söhbetlesheliñ! Siziñem köpiñiz bilýänsiñiz, eshidensiñiz biziñ eramyzyñ bashynda, ýalñyshmasam I-III asyrlarda Günorta Amerikada indeýleriñ MAÝÝA atly taýpasy ýashap geçipdir(olaryn näme sebäpden yz galdyrman ýok bolup gidenini alymlar häzire çenli hem bilmeýärler). Olaryñ goýyp giden...

Dowamy »

2336 34
Köneler, 11 years ago


Meniñ öz söýýän gyzyma bagyshlap düzen goshgym!

NIREDE ?
Her agsam oturyp kesbiñ ýatlaýan,
Nirede sen, gara gözleñ nirede?
Bu uly dünýäden seni gözleýän,
Nirede sen, seniñ söý-giñ nirede?

Her günümi seniñ bilen ötürsem,
Arzuwymy durmu-syma geçirsem,
Asygyñy maksadyna ýetir sen
Söýgi bilen bakan gözleñ nirede?

Dowamy »

1264 14
Köneler, 11 years ago


noutbuk

Salam gadyrly talyplar! Noutbuk hp kompyuterin Turkmenistandaky bahasyny kim bilyan bolsa hayysh jogap yazyn!!! Oran shat bolardym! Yene-de turkmen aydymlaryny yuklemek uchin goni saytyn adresini aydayyn! Plizz!!!

Dowamy »

1560 6
Köneler, 11 years ago