Beýik günler başlanýar

Gadyrly doganlar, ertir (oktýabr aýynyň 16-synda), käbir töwsirlerde geçen, Fejr süresiniň 2-nji aýatynda geçen we Allatagalanyň üstüne and içen "on gijä"niň Zilhijjäniň ilkinji on gijesidigi bildirilen Beýik Günler başlanýar.

Resul-y Ekrem (sallallahu aleýhi wesellem)'iň "Allatagalanyň gatynda zilhijjäniň ilkinji on gününden has faz...

Dowamy »

1108 9
Köneler, 8 years ago


Garşy jyns bilen el tutuşmak zyna degişlimi?

El tutuşyp ýöremek zyna däldir. Emma göz zynasy, el zynasy bolar. Bular hakyky zyna bolmasa-da, günädir.

Resulullah (saw) buýurýar:
"Her göz zanidir. Şurası muhakkak ki, kadın koku sürünür, sonra da (erkek) cemaate uğrarsa o da zaniyedir." [(Râvi Ebu Musa) Tirmizi, Edeb 35, (2787); Ebu Davud, Terejjül 7, (4174,) 4175; Nesai,...

Dowamy »

1147 4
Köneler, 8 years ago


Regaib Kandiliňiz mübärek bolsun!!!

Regaip, elde edilmesi arzuw edilen gymmatlyklar diýmekdir. Bu mübärek gijede, Beýik Möwla gullaryna bol-bol rehmet we yhsan paýlaýandygy üçin bu ady alypdyr.
Regaip gijesiniň içinde bolan Rejep aýy, halk dilinde "üç aýlar" diýlip bilinýän rehmedi, berekedi we magfireti (Allatagalanyň bagyşlamagy) köp bolan magnawy bir söwda möwsümine girişim...

Dowamy »

1328 12
Köneler, 10 years ago


ähde wepa...

Hz. Ömer (r.a.) dostlary bilen söhbet edýärkä, huzuryna üç sany ýigit girýär. şeýle diýýärler:

- Eý halypa, bu aramyzdaky ýigit biziň kakamyzy öldürdi. Näme etmeli bolsa ediň, haýyş edýäs.

Bu sözlerden soň Hz. Ömer günäkärlenýän oglana tarap öwrülip:

- Bularyň aýdýanlary dogrumy? - diýip soraýar.
...

Dowamy »

1286 5
Köneler, 10 years ago


Sabyrly gul dura-bara şat bolar…

“Sabyr” sözi hyrçyňy dişlemek, çydamak, duýgularyňa erk edip bilmek diýen ýaly manylary berýär. Sabyrly bolmak, elbetde, aňsat däl. Emma şeýle-de bolsa, kynçylyklara ýa-da haýsydyr bir apata duçar bolan wagty ynsanyň sabyr etmegi zerurdyr.
Diýeliň, çykgynsyz ýaly görünýän agyr ýagdaýa uçradyňyz. Göräýmäge, bu ýagdaýdan baş alyp çykyp bilmeje...

Dowamy »

1399 5
Köneler, 11 years ago


Müminiň her haly haýyrlydyr…

“Müminiň her haly haýyrlydyr. Gözüniň öňünde bir nebis jan berse-de, ol ýene Allaha şükür eder.” (Nesaýi, Jenaiz, 13; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/297).

Dowamy »

1030 3
Köneler, 11 years ago


Ynsana hormat…

Yslamyň hoşniýetlilik, geçirimlilik örüsi şe‎lýe bir giňdir welin, hatda ynsany ynjydyp biljek bir sözi aýtmak-da Söýgüli Pygamberimiz (s.a.w.) tarapyndan ýazgarylandyr. Meselem, Ebu Jehil Älemleriň Serweriniň (s.a.w.) ençeme sapar Yslama çagyryşyndan ýüz öwrüp, imansyz ölüp giden betbagtdyr. Ynha bu nadan adam tutuş ömrüne Hezreti Pygambere (s.a.w...

Dowamy »

1126 5
Köneler, 11 years ago


Ynsanyň ýaradylyş maksady…

Iň ýönekeý hasaplanylýan barlykdan iň çylşyrymly gurluşa eýe barlyklara we hadysalara çenli ähli zadyň ýaradylyşynda ençeme maksatlar bolar-da, barlyklaryň soltany we iň kämili bolan ynsanyň ýaradylyşynyň maksady bolmazmy?! Elbetde, ynsanyň hem ýaradylmagynyň maksady bardyr.
Hawa, ynsanyň ýaradylyş maksady älemi we ynsany ýaradan Halygyny ta...

Dowamy »

1175 8
Köneler, 11 years ago


Arefäniň ýeri başgadyr…

Bu günlerde agyz bekläp, gündizini we gijelerini ybadat bilen geçirmek hem bagyşlanmaga, hem-de uly-uly sogaplar gazanmaga sebäp bolar.
Bu on gün içinde Arefe gününiň ýeri bolsa düýbünden başgadyr. Pygamberimiz (s.a.w.), Arefe güni tutulan oraza hakynda şeýle diýýär:
“Arefe güni tutulan oraza, geçen bir ýylyň we geljek ýylyň günälerin...

Dowamy »

1072 2
Köneler, 11 years ago


Gurban baýramy…

gurban baýramy (i‎dü-l-edha/iýdü-n-nahr) yslam äleminiň hijri-kamary ýyl hasabyna görä 10-13-nji zilhijje günlerinde gutlaýan iň meşhur dini baýramydyr. kuran-y kerim’de saffat (37/83-113) we haj surelerinde (22/26-28) geçişi ýaly hezreti ibrahimiň sünneti hökmünde bellenilip gelinýär. “allahyň özüne ryzyk hökmünde beren haýwanlaryny kesenlerinde a...

Dowamy »

1308 10
Köneler, 11 years ago


Pygamberimiz’e (s.a.w.) görä iň howply wirus…

soňky wagtlaryň iň zerur habary doňuz gribi we şol gribe sebäp bolýan h1n1 wirusy. her tarapa çaltlyk bilen ýaýraýan we adamlaryň ölümine sebäp bolýan gorkunç bir wirusdyr bu.amerika'da ölümler artany üçin prezident obama bu wirusa garşy adatdan daşary ýagdaý yglan etmeli boldy.

Dowamy »

1450 31
Köneler, 11 years ago


Tygşytlylyk bilen husytlyk bir zat däldir…

ynsany bezeýän oňat häsiýetlerden biri bolan pespällik, erbet gylyk hasaplanýan misginsokarlyk bilen görnüşde meňzeş ýaly bolsa-da, asly‎ýetinde aýrybaşga zatlardyr. agraslyk bilen ulumsylyk meňzeş ýaly görünse-de bir-birinden düýbünden tapawutly häsiýetlerdir. hut şonuň ýaly-da, pygamber ahlagy bolan tygşytlylyk hem husytlyk, gysgançlyk we bahylly...

Dowamy »

1198 10
Köneler, 11 years ago


Pygamberimiziň her säher okan dogasy...

älemlere rahmet bolup goýberilen pygamberimiziň (s.a.w.) sözleri aradan asyrlar geçmesine garamazdan, adamlara ýol görkezmäge dowam edýär.
ynsanlaryň iň uly duşmany bolan we duşmanlygyny-da kyýamata çenli dowam etdirjek bolan şeýtany özümizden uzaklaşdyrmak aslynda gaty aňsat. her gün öýden çykanda okajagymyz bir doga şeýtanlary bizden uzakl...

Dowamy »

1304 5
Köneler, 11 years ago


gaýtalanmajak durmuş…

hezreti ebu bekir (r.a.) dünýesini çalşanyndan soň, onuň ýerine halyflyga hezreti omar (r.a) geçýär. hezreti omar döwletiň başyna geçen ilkinji gününden döwlet işgärleri bilen maslahat geçirýär. şol maslahatynda oňa hezreti ebu bekirden (r.a.) miras galan zat diýlip ullakan bir küýze getirilýär. esgerler ullakan humy getirip hezreti omaryň (r.a.) ö...

Dowamy »

1067 2
Köneler, 11 years ago


hatalary bagyşlap bilmek…

allahutagala mümini dürli külpetler, jepa we apatlar, şerli ynsanlaryň şeri bilen synag edişi ýaly, öz doganlarymyz bilen, ýagny, biri-birimiz bilenem synag edýär. kurany-kerimde: “…biz olaryň käbirini beýlekileri bilen synag etdik…” (enam süresi, 53) diýilýär. şu halda, biz beýleki müminler bilen bolan gatnaşyklarymyza synag nukdaýnazaryndan seret...

Dowamy »

1037 1
Köneler, 11 years ago


özüni öweniň tanapy çüýrük..

özüňi bolşuňdan uly görkezmäge çalyşmakda – ulumsylykda ne peýda bardyr, ne haýyr. pespälllikde, mylakatly bolmakda we ynsanlara hormat goýmakda bolsa, bize mälim ýa-da nämälim bolan ençeme haýyr bardyr.
ynanjy kämil musulmanyň asla özüni bolşundan artykmaç görkezmek, gedemlik etmek aladasy ýokdur. başgalarynyň depesinden seretmek, äsgermezl...

Dowamy »

1124 4
Köneler, 11 years ago


Haýyr işi jäht tut..

älemiň iň çetki nokatlaryndan başlap, tä biziň planetamyza çenli iň uly galaktikalardan aýa çenli her bir zat düzgün-nyzamly ýaradylypdyr. her bir hadysa nähilidir bir maksatnama we hasaplar esasynda amala aşýar. geçirilen barlaglar bize şuny görkez‎‎ýär: bu älemde iňňän inçe hasaplar ýöredil‎ýär. kim haýsy tarapdan seretse seredibersin, bu aýdylan...

Dowamy »

1076 5
Köneler, 11 years ago


Halal lukma..

Hezreti Ebu Bekiriň(Allah ondan razy bolsun!) bir hyzmatkäri bardy. Ol işläp hak-heşdek gazanardy. Bir gije ol hödür-kerem edip nahar getirdi. Hezreti Ebu Bekir-de ondan bir lukma agzyna atdy. (Mundan ozal naharyň nireden getirilendigini we nähili ýol bilen gazanylandygyny soraýan Hezreti Ebu Bekir bu gezek soramagy unudypdy).
Soňra hyzmatk...

Dowamy »

1060 2
Köneler, 11 years ago


Halal we haram..

Yslam dini ynsanyň iýip-içmegi, geýinmegi, bezenmegi, dynç alyşy, maşgala durmuşy, özara gatnaşyklary ýaly, durmuşyň ähli taraplaryny tertip-düzgüne salypdyr. Bu düzgünler ynsanyň tebigatyna, akylyna ters gelýän zatlar däldir. Şeýle hem olary berjaý etmek artykmaç ýük bolman, gaýta ynsanyň abraýyny artdyrýan kada-kanundyr.

Şunlukda...

Dowamy »

1650 21
Köneler, 11 years ago


ORAZA...

Remezan ýa-da baýram gününi kesgitlemek üçin açyk howada Ymamy Agzama görä, iki adyl şaýadyň: «Men Hilaly gördüm» diýmegi ýeterlikdir. Howa bulutly bolan ýagdaýynda adyl, kämillik ýaşyna ýeten bir musulmanyň şaýatlygy ýeterlik bolup biler. Şaýatlaryň erkek ýa-da aýal bolmagynyň tapawudy ýokdur.

Dowamy »

1627 14
Köneler, 11 years ago


Günboýy özüňi dok duýmagyň syry..

ertirlik naharynda doýýaçaň nahar iýmekden zyýada, miwe suwy ýa-da çaý ýerine süýt içmek, sizi dok saklap, günortan naharlarynda has az iýmegiňize kömek edýär.

Dowamy »

1208 2
Köneler, 11 years ago


Mübärek üç aýlar.."mübärek üç aýlar"am ýetip geldi..

Dowamy »

7866 60
Köneler, 11 years ago


Ölümiň syr doly bilinmeýänleri..Ahyrýet ynanjy we aňyýetimi; gabry, dünýäniň aladaly durmuşyndan Jennede alyp barýan bir koridor ýaly görkezer..

Dowamy »

1671 14
Köneler, 11 years ago


"kompýuteriňizi öçüriň.."

Dünýäniň iň meşhur gözleg motory google'yň ýolbaşçysy Eric Schmidt, Pennsylvania uniwersitetiniň uçurym dabarasyndaky eden çykyşynda, täze uçurym bolan ýaşlara kompýuterleriňizi öçürip, hyýaly dünýäniň daşynda hakyky dostluklar edinmeklerini we adamçylygy adamlaryň arasynda tanamak pursady döretmeklerini ündedi. takmynan 6 müň uçurymyň öňünde gürlä...

Dowamy »

1270 5
Köneler, 11 years ago


Reňkleriň täsiri

Amerikadaky „Kanzas“ uniwersitetiniň sungat eserleri muzeýinde şeýleräk tejribe geçirilipdir. Ýagny diwaryň reňkini ak we mele reňklere üýtgedip bolar ýaly sazlapdyrlar. Diwaryň reňki ak bolanda adamlar muzeýiň içinde ýuwaş hereket edipdirler.
Olar muzeýiň içinde uzak wagt bolup, köp ýerini aýlanyp görüpdirler. Diwaryň reňki mele edilende b...

Dowamy »

1351 14
Köneler, 11 years ago