Ata ökünji

"gulak as, oglum, men bu sözleri sen süýji ukuda ýatan wagtyň aýdýaryn: sen çepiksije eliňi ýaňajygyň aşagynda goýupsyň, mymyjak mele saçlaryň bolsa çygjaran maňlaýyňa ýelmeşipdir. men bir özüm seniň ýatan otagyňa daraklygyma basyp girdim. birnäçe minut mundan ozal, kitaphanada gazet okap otyrkam biçak gaty ökünç aladasy meniň üstüme labyryny atdy....

Dowamy »

1644 16
Köneler, 11 years ago


Türkmen-türk dostlugy!!!

men şu sahypany saýtymyzda soňky bolup geçýän ýagdaýlar barada söz açmak üçin açdym. türkiye we türkmenistan: iki sany doganlyk ýurt. merhum atamyzyň aýdyşy ýaly: "biz iki döwlet, bir milletdiris"! näme üçin biz öz türk doganlarymyzy saýtymyzdan kowýarkak? näme üçin biz saýtymyzda türkçe ýazmagy gadagan edýärkäk?

şeýdenimiz bilen bi...

Dowamy »

2612 81
Köneler, 11 years ago


Rowaýatlar

essalowmaleýkim halaýyk!

menem şu ýerde size özümden ujypsyz bolmadyk sowgat hökmünde şu aşakdaky rowaýatlary getirip şu sahypa öz adymdan goşant goşmak isleýärin. bu rowaýatlar – halkymyzyň arasynda asyrlarboýy ilden-ile, dilden-dile geçip gelen rowaýatlarydyr. bu rowaýatlarda halkymyzyň geçmişi iňňän aýdyň görünýär. biz bu rowaýatl...

Dowamy »

2538 29
Köneler, 11 years ago


Düşnüksiz sözler we olaryň terjimesi

Salam saýtyň hormatly agzalary! Hemmäňize jan saglygyny we işiňizde üstünlikler arzuw edýän! Meniň şu ýazgyny ýazmagyma saýtymyzda gabat gelýän käbir düşnüksiz sözler sebäp boldy. saýtyň agzalarynyň köpüsi şol sözleri okap düşünenoklar. Şol sözlerden men size käbirini mysal getireýin:

LOL
Shadyyanja | 2008-06-16 21:31:20
...

Dowamy »

6192 77
Köneler, 12 years ago