Salam

salamchik,talyplar))

Dowamy »

688 0
Köneler, ruqaya tarapyndan 2 years ago

Türkiye talyplary

Hemmanize salam. Men türkiyede okayadym. Türkmenistandan pul uğratjak bolsalar öğrenci belgine peçat bastyrmaly diyyaler. Habarynyz ya da nadip edilyanini bilyaniniz barmy maglumat berip bilermisinz. Ankaradan peçady bastyrylyan eken nira gitmeli name etmeli bilyan bolsanyz paylaşsanyz kömeğiniz bolardy

Dowamy »

616 0
Köneler, Didar06 tarapyndan 2 years ago

TÜRKMENIŇ MILLI GYMMATLYKLARY

Gymmatlyk – bu halkyň taraşlap-taraşlap, sungata öwüren zehini. Öz elleri bilen döreden üçursyz zähmetiniň netijesi. Gymmatlyk – bir halkyň özge halkyňka meňzemeýän ukyp-başarnygy, aýratynlygy. Biziň Türkmenistan atly watanymyz bolsa asyrlar içinde sünnälenip-sünnälenip gaýtalanmajak kämillige öwrülen gymmatlyklaryň mekany.
Halkyň ruhy haz...

Dowamy »

583 0
Köneler, Ashykaydynpir tarapyndan 2 years ago

Ene-atam baý diýip däl,enem-atam bar diýip begen!

Dowamy »

440 0
Köneler, iru tarapyndan 2 years ago

her bir adam eden işi üçin özü jagap bermeli. özüniň eden ýalňyşlyk işinde birini günäkär etmek, bu samsyk adamlaryň işidir.

Dowamy »

427 0
Köneler, iru tarapyndan 2 years ago

,,Türkmenistan-Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi’’

Hawa,türkmen halkynyň şan-şöhratly taryhyndan, onuň beýleki halklar bilen doganlyk-dostluklaryny gatnaşyklaryndan gyzykly maglumatlary berýän Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly dür-dänesi ýaly gymmatly kitaby biziň söýüp okaýan kitabymyzydyr.
Bu kitap 2017-nji ýylyň iň begençli, ýatda galyjy wakalarynyň b...

Dowamy »

1341 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Tramadol derman serişdesiniň adam organizmine zyýany

"Tramadol" derman serişdesiniň düzüminde tramadolyň gidrohloridi bolup, bu derman serişdesi "alkogoliki" kesellerinde agyryny aýyryjy hökmünde ulanylýar. Bu derman serişdesi bimaksat ulanylanda adam bedeninde şu aşakdaky keseller emele gelýär.

Az mukdarda ulanylanda: (45-50 mg.):
- Adam organizminde allergiýa döreýär;
-...

Dowamy »

946 0
Köneler, BegaLukman tarapyndan 2 years ago

Dutar

Şabram, şelpe, gyruw we ş. m. dürli kakuwlar bilen çalynýan iki kirişli türkmen halk saz guraly. Ol “tamdyra” diýlip hem atlandyrylýar. Bu senediň susak şekilli kädisi tut, hoz, erik ýaly berk agaçlardan köwlüp ýasalýar. Dutaryň kädisine erik agajyndan ýasalan 45—50 sm uzynlykdaky sap oturdylýar we onda dürli ses berýän 13 sany perde hem-de kirişle...

Dowamy »

681 0
Köneler, Ashykaydynpir tarapyndan 2 years ago

Küşdepdi ÝUNESKO-nyñ Maddy däl medeni mirasyñ sanawyna goşuldyTürkmen milli küştdepdi aýdym we tans sungatynyñ ÝUNESKO-nyñ Maddy däl medeni mirasynyñ reprezentatiw sanawyna girmegi ýurdumyzda medeni ulgamda alnyp barylan giñ möçberli işleriñ nobatdaky oñyn netijesidir. Bu çözgüt Maddy däl medeni mirasy goramak boýunça hökümetara komitetiniñ Koreýa Respublikasynyñ Çeju şäherinde geçirilen 12-nj...

Dowamy »

730 0
Köneler, Ashykaydynpir tarapyndan 2 years ago

Ilkinji gadam

Salam dostlar. Men Rowsen. Men bu foruma agza bolanyma,sizin aranyza gosulanyma sat. Men Sarahs etrabynyn, 1 nji orta mekdebinin okuwcysy.

Dowamy »

605 0
Köneler, Rowsen8362 tarapyndan 2 years ago

Salam

salamchik,talyplar))

Dowamy »

548 0
Köneler, ruqaya tarapyndan 2 years ago

UMUMY PİKİR ALYNYAN AKTİVNY GRUPBALARY BARMYKA

Salam dostlar giç yagşy,kiçirak soragym bardy
önki ertir.com yaly aktivny umumy söhbetdeşik grupbalary barmyka ? LİNE, VKONTAKTE, FACEBOOK... yaly yerlerde. İD yada ADRES ni bilyan bar bolsa yazaysyn hayyş...

jogabynyza sabyrsyzlyk bilen garaşyan hazirlikçe sagbolun...

Dowamy »

798 0
Köneler, tvares tarapyndan 2 years ago

2018-nji ýyly belent sepgitlere ýetmek arzuwlary bilen garşyladyk!

Türkmenistanlylar Täze, 2018-nji ýyly uly dabaralar bilen garşyladylar we ony agzybir maşgala hökmünde dabaralandyrdylar. Biz Sagdynlygyñ we ruhubelentligiñ ýyly bolan hem-de ýatdan çykmajak köp sanly täsirler, şol sanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça ʰ Aziýa oýunlarynyñ ägirt uly üstünlik bilen geçmegi mynasybetli ýakymly wakalar bilen a...

Dowamy »

640 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Türkmen palawunyň taýýarlanyşyGerekli zatlar:

5 adamlyk
1 çaý käsesi yag
5 çaý käsesi tüwi
1 kg käşir
2 nahar çemçesi duz
1 kg et(gymmat bolsa towuk eti hem bolar:))
1 sogan we islege bagly 1 düyp sarymsak

Taýýarlanyşy:
Ilki bilen gazanyň içine ýagy guýup eti gowurmaly, ondan soň etiň...

Dowamy »

937 0
Köneler, MerjenLB tarapyndan 2 years ago

Mart aýynda geçiriljek saýlawlara uly taýýarlyk görülýärBerkarar Watanymyzyň binýady adalatdan bina edilendir. Çünki Gahryman Arkadagymyzyň döwlet dolanyşynda adalaty, aýdyňlygy, hakykaty baş ýörelge edinýär. “Döwlet –adam üçindir” diýen şygar bilen dolandyrylýan döwletimiziň her bir pudagynda, ulgamynda bu durmuşy hakykaty aýdyňlygy bilen duýýarys, görýäris. Adalatyň, hakykatyň üstünl...

Dowamy »

660 0
Köneler, MerjenLB tarapyndan 2 years ago

Yurekdesh ru sayty yamman bet sayt ekenahou

Yurekdesh ru diyen sayta girjek bolup registrasiya edipdim arzam hali seredilmandir diyya bahhh diydim mynyalam boljak ekenow

Dowamy »

616 2
Köneler, Delphin tarapyndan 2 years ago

Talyplar.com ADMİN aga yüzlenme...

salam admin aga, sizden hayyşymyz bar,
bugünki günde talyplarmyzyn armagy bilen birnaçe sizin döreden talyplar.com yaly umumy sohbetdeşik has hem möhüm bolanlygy, eger mümkünçiliginiz bar bolsa talyplar.com has aktivny yagdaya getiripbolmazmy ?
meslem; içindaki profil informasyalarny artdyrylsa, yada her kim öz hünarleri boyunça...

Dowamy »

793 2
Köneler, tvares tarapyndan 2 years ago

Gurbannazar Ezizow Ballada

Gurbannazar Ezizow / Ballada

"Sag bol, ene mekan, süyt emen ýerim,
Aglama, ene jan, gaydyp gelerin.

Süpür gözýaşyñy, bes et ahyñy,
Il üçin dogrupdyñ, düşün ahyry.

Döşüni paralap duşman güllesi,
Watan howp astynda duryan pillesi,

Merdem bol, ene jan, bes et ahyñy,
...

Dowamy »

651 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 2 years ago

Salam

salam agzalar.....

Dowamy »

504 0
Köneler, towsanjyk tarapyndan 2 years ago

Salam hemmanize

salam hemmanize talyplar.comyn agzalary.. kimler bar bu yerde..

Dowamy »

503 0
Köneler, Aybollek tarapyndan 2 years ago