Tak tak takkkk, bu ýere-de entägem käbir kän tamdyr nan iýenlerden girýän bar käwagt ýarym, az owlakdan. Az tamdyr nan, köp bok iýenlerdenem bar. Az tamdyr nan iýip, köp okanlardan bolsa gaty az. Aslynda, hemmäňize gözüm gidýär. Iýýän nanyňa, maşgalaňa iýdirýän nanyňa başlygyň bokuny halkyň ganyna, derine ýugyryp, çalyp iýip bilmek bir ukyp, zehindir bir tarapdan seretseň. Başlyk diýilýän oturgyçdaky adam nä, azmana ýakyn bolýar. Azdyrman saklamaly adamlar aşagyndakylar. Köp berseň bag goýuny hem mesirgäp, ýorunjaň diňe ýapraklyja ýerlerinden başga zat iýmeýän bolýar-a. Näme sorajakdym, nämeler ýazdym. Içim ot-ýalyn öýtýän, Azat Oraz aýtmyşlaýyn, "Suw Sep". Ildeşlerimiziň içinden şahsy tejiribelerini, ýazgylaryny paýlaşýan bloggerlar, bloglar barmy ? Merhum Baýram aganyňky iň gowularyndan biridi meň pikirime görä. Instagramda ýa has başgarak platformalarda çekýän, düşürýän suratlaryny paýlaşýanlar hem bardy. Ýa şeýle kişileriň işlerini yzarlap, paýlaşýan sahypa barmy ? Garaz, maslahat berip biljekleriňizi hopukman, eljiremän, tolgunman, gorkman, çekinmän, nemetmän ýazyp bilseňiz aduşiý (otduşi ?) bolardy mähribanlarym.

Köneler, acharsoz tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir