Oýun–gülki toýuň-meýlisiň nagşy, Çyn güler, çyn gürlär ýigdiň naýbaşy. Ýalan gülkä meňzär ýerliksiz söhbet, Her söhbet ýerinde edilse ýagşy. * * * Eşegiň gulagna okan dek ýasyn, Sen gürrüň berersiň şeýle bir täsin. Nadanlar undarlar öýden çykynça, Danalar ýyl boýy ederler tagzym. * * * Söýsün tüýs ýürekden, kim-kimi söýse, Dönmesin sözünde, örtense-köýse. Gyrmyzy ýüpegiň reňkin bozar, Töwerekden özge bir reňk degse... * * * Ýagşy ýigit hünär üçin çalyşar, Ýagşy gylyk oň ömrüne zer goşar. Käbirleri özün ulumsy tutup, İş başarmaz, iliň gözünden düşer. * * * Şatlan, kyn günüňi ile duýdurman, Mätäje kömek et, kömek diýdirmän. İne, şonda baryp ýatan ýigitsiň, Bir hassaň janyna bolsaň sen derman. * * * Dost bolsaň, dostuňa bergin ýüregiň, Şoň basan yzyna basyp ýöregin. Gynanma dost üçin ýiten zadyňa, Şol dostuň doldurar onuň deregin. * * * Dostluk diýilýän zat uly hazyna, Bir dosta duşýançaň, müň dosty syna. Akylly dost açmaz seniň syryňy, Etmez gybatyňy, saklamaz kine. * * * Dünýäde her kim öz ekenin tirer, Sen ili oýnasaň, il senden irer. Är-ýigitler gepläp ýerini bilip, Diňe bir nadanlar ýerliksiz üýrer. * * * Keşbine gyzygyp etme hatany, Azdyrypdyr gyzyl Hydyr atany. Görki däl-de, gylyk gerek aýala, Ýogsa seň ömrüňe salar paltany. * * * Humara gyzygan ýigitler azar, Ol gurulgy gapan, duýdurman ýazar. Ýiti gyzyl tiz solarmyş diýýärler, Haý diýmän sowular bu gyzan bazar. * * * Ýüregiň urgusyny okagyn, Kalbyndaky her gasyny okagyn. Öz janyňy gurban etjek ýaryňy Ilki tanap, soň bagryňa oýkagyn. * * * Daşdan görseň, owadandyr käbiri, Bolmajak bol şo ganjylaň ýesiri. Daş ýüzünden owadandyr ýylanam, Eline düşensoň, göýbermez diri. Terjime eden Mämmet Seýidow

Köneler, Gurban93 tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir