Doga hakynda wagyz

Durmuş şatlyk we gaýgylaryň baky duralgasydyr. Ynsanyň şatlykly günleriniň bolşy ýaly, ajy we gaýgyly günleri hem bardyr. Gowy günlerimizde şatlanýarys, ýaşaýyşdan, durmuşdan zowky – sapa alýarys. Diňe bir zowk, keýp almak bilen hem çäklenmeýäris, gelejege degişli arzuw – umytlar edýäris. Umyt bizi has gowy işlemäge ugrukdyrýar we üstünliklere ýetm...

Dowamy »

125 1
Edebiýat, 3 weeks ago


Строительство и модернизация автодорог и текстильных комплексов

В Туркменистане обеспеченности регионов современной дорожной сетью уделяется особое внимание. На модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры, имеющей важнейшее значение для экономического роста страны, государство направляет значительные инвестиции в рамках комплексных национальных программ. С учётом приоритетов социально-экономического развит...

Dowamy »

145 0
Köneler, 2 months ago


Kurany Kerimde şaýatlyk barada

“(Eden işleriňizde) iki sany erkek adamy hem şaýat tutunyň! Eger iki erkek tapylmasa, özüňiziň razy bolan (ynamly) şaýatlaryňyzdan bir erkek we iki aýal şaýat bolsun! Ol iki aýalyň eger biri ýalňyşsa (unutsa), beýlekisi oňa ýatlatsyn! Çagyrylan wagty şaýatlar gelsinler. Uly bolsun, kiçi bolsun möhletine çenli (algy-bergiden) hiç zady ýazmakdan çeki...

Dowamy »

176 1
Köneler, 2 months ago


Gadymy pullar alymlara taryhyň näbelli sahypalaryny täzeden dikeltmäge mümkinçilik berýärHäzirki zaman siwilizasiýasyny döreden pul diýsek öte geçdigimiz bolmasa gerek. Ol külalyň guraly, tigir, elbetde, ýazuw ýaly adamzat aňynyň oýlap tapan beýik zatlaryna degişlidir. Miladydan öňki ikinji müňýyllygyň ortasynda pul baradaky iň gadymy maglumatlar gabat gelýär: häzirki Yragyň günortasyndaky Tigr bilen Ýefrat derýalarynyň...

Dowamy »

112 0
Köneler, 2 months ago


Daňdanakan galasynda geçirilen gazuw-agtaryş işlerinde orta asyr tebipleriniň gurallary tapyldy9-njy fewralda geçirilen hökümetiň mejlisinde medeniýet ulgamyna gözegçilik edýän wise-premýer B. Abdyýewa Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän Daňdanakan galasynda arheologlar tarapyndan ýüze çykarylan täze tapyndylar barada habar berdi. Mary şäherinden 30 kilometr günbatarda ýerleşýän orta asyrlar döwrüne degişli bu ýadygärlikde gaz...

Dowamy »

140 0
Köneler, 2 months ago


Täze kitap göwünleriň töründe

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň „Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi“diýen kitabynyň halkymyza gowuşmagy bizi diýseň begendirdi. Kitapda çuňňur mazmunly, gyzykly maglumatlaryň berilmegi, geçmişimizi dabaralandyrýan hekaýatlar, aýtgylar biziň her birimiz üçin gymmatly täzelikdir. Türkmen halkynyň şöhratly geçmiş taryhyny be...

Dowamy »

147 0
Köneler, 2 months ago


Alam berlende üns berilmeli ýagdaýlar:

1. Salam edebiniň birinji esasy musulmanlaryň bar bolan ýerine giren adamyň şol ýerdäkilere salam bermegidir. Kurany Kerimde “Eý iman getirenler! Kesekiniň öýüne eýelerinden rugsat soraman we olara salam bermän girmän” (Nur 24/27) buýrulýar.

2. Köpçülige salam berip barmak we salam berip gaýtmak sünnetdir. (Tirmizî, istizan 15.)

Dowamy »

247 0
Köneler, 2 months ago


Änewde ýerleşýän awtoýuwalga

Biz size Änewde ýerleşýän awtoulag ýuwalga hyzmatlarymyzy hödürleýäris.
Biziň hyzmatlarymyzy ulanyp wagtyňyzy hem-de maddy üpjünçiligiňizi tygşytlap bilersiňiz. Ýagny, 5 minutda 5 manada maşynyňyzy ýuwduryp arassaçylygy üpjün edip bilersiňiz.Habarlaşmak üçin: +99362 664886, +99...

Dowamy »

193 0
Köneler, 2 months ago


Milli lybasymyz - SILKME TELPEGI


Türkmeniň silkme telpegi toýlarymyzyň ýaraşygy Ak telpek ýaşuly neslimiziň buýsançly başyna gelşik berse, ýaş ýigitleriň görk-görmegini artdyrýar. Adam eli bilen eýlenip, ýumşadylyp, arassalanyp, ýüzi gyrlyp biçime taýýarlanan derleri eliňe alsaň, onuň ýumşaklygy, ýakymlylygy, berkligi mese mälim duýulýar. Eýlenen derleriniň ýumşak düşek hö...

Dowamy »

167 0
Köneler, 2 months ago


TÜRKMENIŇ MILLI GYMMATLYKLARY

Gymmatlyk – bu halkyň taraşlap-taraşlap, sungata öwüren zehini. Öz elleri bilen döreden üçursyz zähmetiniň netijesi. Gymmatlyk – bir halkyň özge halkyňka meňzemeýän ukyp-başarnygy, aýratynlygy. Biziň Türkmenistan atly watanymyz bolsa asyrlar içinde sünnälenip-sünnälenip gaýtalanmajak kämillige öwrülen gymmatlyklaryň mekany.
Halkyň ruhy haz...

Dowamy »

124 0
Köneler, 2 months ago


Dutar

Şabram, şelpe, gyruw we ş. m. dürli kakuwlar bilen çalynýan iki kirişli türkmen halk saz guraly. Ol “tamdyra” diýlip hem atlandyrylýar. Bu senediň susak şekilli kädisi tut, hoz, erik ýaly berk agaçlardan köwlüp ýasalýar. Dutaryň kädisine erik agajyndan ýasalan 45—50 sm uzynlykdaky sap oturdylýar we onda dürli ses berýän 13 sany perde hem-de kirişle...

Dowamy »

189 0
Köneler, 2 months ago


Küşdepdi ÝUNESKO-nyñ Maddy däl medeni mirasyñ sanawyna goşuldyTürkmen milli küştdepdi aýdym we tans sungatynyñ ÝUNESKO-nyñ Maddy däl medeni mirasynyñ reprezentatiw sanawyna girmegi ýurdumyzda medeni ulgamda alnyp barylan giñ möçberli işleriñ nobatdaky oñyn netijesidir. Bu çözgüt Maddy däl medeni mirasy goramak boýunça hökümetara komitetiniñ Koreýa Respublikasynyñ Çeju şäherinde geçirilen 12-nj...

Dowamy »

196 0
Köneler, 2 months ago