HEZRETI PYGAMBERIMIZIŇ AHLAGY

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

Älemleri ýokdan bar eden we älemler içinde ýalňyz özüne ybadat etsinler diýip ynsanlary iň ýokary derejede ýaradan, sansyz nygmatlary ynsanlaryň hyzmatyna beren Allatagala hamdy-senalar bolsun. Salam we salawat soň pygamber Muhammet SAW-e onuň maşgalasyna we ashabyna bolsun. Hormatly adamlar bizi...

Dowamy »

821 0
Köneler, Turkmengalaa tarapyndan 2 years ago

Synalara — seýik, göwünlere — şatlyk

Hormatly Prezidentimiziň hossarlyk aladalary netijesinde hiç kim ünsden düşürilenok. Her bir adam uly alada bilen gurşalyp alynýar. Türkmenabat şäheriniň iň gözel ýerleriniň birinde — «Bahar» etrapçasynda Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky saglygy goraýyş-anyklaýyş merkeziniň alkymynda durmuş goraglylygyna mätäç bolan mümkinçilikleri çäkli raýat...

Dowamy »

756 0
Köneler, abatturkmen tarapyndan 2 years ago

Düýn öňňinlikde goňşymdan bir topar klip geçirip alypdym. Bu gün çaý başynda şolary görüp otyrkam Wepageldi Ýowbasarowyň "Ýagyş" aýdymyny diňledim. Örän şowly çykypdyr diýip hasapladym.
Belki bu diýýän aýdymçymyz sizi hem gyzyklandyrsa gerek diýip onuň bilen söhbetdeş bolmagy makul bildim. Wepaň telefon belgisini idedim we tapdym. Söhbetde...

Dowamy »

669 0
Köneler, Sunbule tarapyndan 2 years ago

Türkmenistan – Beýik ýüpek ýolunyň ýüregidir.

2018-nji ýylyň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýip yglan edilmegi beýik Ýüpek ýoly bilen baglanyşykly maglumatlary öwrenmäge uly mümkinçilik döretdi. Şu babatda milli Liderimiziň “ Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň gymmatly çeşmedigni nygtamak isleýäris. “Türkmenistanyň – Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” kitaby Ho...

Dowamy »

1012 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Alam berlende üns berilmeli ýagdaýlar:

1. Salam edebiniň birinji esasy musulmanlaryň bar bolan ýerine giren adamyň şol ýerdäkilere salam bermegidir. Kurany Kerimde “Eý iman getirenler! Kesekiniň öýüne eýelerinden rugsat soraman we olara salam bermän girmän” (Nur 24/27) buýrulýar.

2. Köpçülige salam berip barmak we salam berip gaýtmak sünnetdir. (Tirmizî, istizan 15.)

Dowamy »

850 0
Köneler, Ashykaydynpir tarapyndan 2 years ago

Änewde ýerleşýän awtoýuwalga

Biz size Änewde ýerleşýän awtoulag ýuwalga hyzmatlarymyzy hödürleýäris.
Biziň hyzmatlarymyzy ulanyp wagtyňyzy hem-de maddy üpjünçiligiňizi tygşytlap bilersiňiz. Ýagny, 5 minutda 5 manada maşynyňyzy ýuwduryp arassaçylygy üpjün edip bilersiňiz.Habarlaşmak üçin: +99362 664886, +99...

Dowamy »

844 0
Köneler, Ashykaydynpir tarapyndan 2 years ago

ZÄHMET SOŇY REHNETLI

Şöhratly ýylymyzda üstünlikli sepgitleri eýelemek Oguzhan etrabynyň “Deňizhan” daýhan birleşiginiň ähli kärendeçileri ýaly, gant şugundyryny ösdürip ýetişdirýän kärendeçileriniň-de arzyly maksady. Sahawatly toprakdan bu süýjülik ekininiň bereketli hasylyny öndürmekde şugundyrçy kärendeçileriň 11-siniň edýän ýadawsyz tagallasy öz miwesini berip, hoj...

Dowamy »

751 0
Köneler, Turkmengalaa tarapyndan 2 years ago

ÝAÝLA ÝARAŞYGY ÝAŞYL MAÝSALAR

Ekerançylykdan döwlet tapan atalarymyzyň: “Ýer berseň akary bilen, mal berseň bakary bilen” diýen dana hikmetine uýýan babadaýhanlarymyz gyş paslynda oba hojalygyndaky möhüm işleri utgaşykly alyp barýarlar. Munuň şeýledigini Oguzhan etrabynyň “Deňizhan” daýhan birleşiginde iş sapary bilen bolanymyzda has aýdyň duýduk. Daýhan birleşiginiň kärendeçil...

Dowamy »

737 0
Köneler, Turkmengalaa tarapyndan 2 years ago

IŞEŇŇIR IŞINDEN TANALÝAR

Türkmençilikde “Ir turan işinden dynar”, “Giç ýat, ir tur, alty pişegi artyk ur” diýen ýaly pähimler häli-şindi ulanylýar. Munuň özi tötänden däl. Her bir işi öz wagtynda ýerine ýetiren utýar. Bu daýhançylykda aýratyn zerur zat. Muňa Türkmengala etrabynyň “Türkmenistan” daýhan birleşiginiň kärendeçileri oňat düşünýärler. Bu ýerde meýdan işleriniň ä...

Dowamy »

757 0
Köneler, Turkmengalaa tarapyndan 2 years ago

Aramyzdaky Mutandlar

Olar gaty gadymdan bäri biziň içimizde ýaşap gelýärler. Olar dürli tebigy we syýasy şertlerde öz barlyklaryny gorap, nesilden nesile agtarmak bilen bir hatarda, psihoanalitiki ýollar bilen geljek nesilleriň aňyna aralaşyp, olary hem özlerine meňzeş şekilde klonlamana ukyplydyrlar. Olary adaty adamlardan saýgarmak juda kyn. Kämil morfogenetiki we gi...

Dowamy »

988 0
Köneler, acharsoz tarapyndan 2 years ago

MÖHÜM RESMINAMA

Täze taryhy eýýamyň ýyllary içinde Gahryman Prezidentimiziň Garaşsyz Türkmenistanymyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine daýanyp ýöredýän parasatly we öňdengörüjilikli daşary syýasaty rowaçlyklara beslenýär. Döwletimiziň BMG we beýleki iri halkara guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlygy Garaşsyz döwletimiziň halkara abraýynyň täze belentliklere ç...

Dowamy »

738 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

TÜRKMENISTANYŇ ULAG SYÝASATY

Milli Liderimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň “Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek” atly Kararnamany kabul etmegi hormatly Prezidentimiziň ulag diplomatiýasynyň nobatdaky üstünligidir.
Hormatly Prezidentimiz ulag ulgamynyň ý...

Dowamy »

672 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Ynsanperwerlik we adalatlylyk hem adamkärçilik!

12-nji dekabrda Halkara Bitaraplyk güni diýlip yglan edilmegi, Türkmenistanda ýatdan çykmajak waka boldy. Bitaraplyk parahat durmuşy, abadan ýaşaýşy, halklaryň dost-doganlygyny, agzybirligini aňladýar. 2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda BMG-sy tarapyndan 12-nji dekabr Türkmenistanyň Bitaraplyk güni diýlip bellenilmegi halkymyzyň Bitaraplyk derejesine...

Dowamy »

615 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Söýgi hem Aşyklyk (Söýgi)

Arap Gurbanow

-Ah, Söýgi! Men şeýle bir sen ýaly bolmagy arzuw edýän!-diýip, buýsanç bilen Aşyklyk gaýtalaýardy. -Sen menden has güýçli.

-Sen meniñ güýjümiñ nämededigni bilýärmiñ?-diýip, Söýgi sorady.

-Sebäbi sen adamlar üçin wajyp bolanlygyñ üçin bolaýmasa.

-Ýok, asla beýle däl-diýip Söýg...

Dowamy »

861 0
Köneler, Gurban93 tarapyndan 2 years ago

Hemma salam

Salam mahriban agzalar.Men bu site taze agza boldym.Meninem yazanlaryma oz pikirnizi yazyp durmagynyzy hayys edyan,berjek jogaplarynyz un hazirden minnetdar! : )

Dowamy »

622 0
Köneler, dunyadursun tarapyndan 2 years ago

MÖHÜM PUDAGYŇ KUWWATY ARTDYRYLÝAR

Arkadag Prezidentimiziň beýik başlangyçlaryndan gözbaş alyp, rowaçlyklara beslenýän täze taryhy eýýamyň ýyllarynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanymyz ösüşleriň belent basgançaklaryna çykýar. Milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda bady artýan düýpli özgertmeler oňyn netijelerini berýär. şeýle öňegidişlikler ýurdumyzyň elektroenergetika...

Dowamy »

644 0
Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago

Allanyň Gudraty

Bir maşgalada, ekizek çaga dünýä inýär. Aradan, üç-dört ýyl geçenden soň, ýaňky çagalaň atasy, aýalyna:" Çagalarmyzam ulaldy, gel şular üçin ýakyn-garyndaşlary çagyryp toý bereli!" Muňada aýaly razy bolýa. Bular, toý berýärler. Hemme şatlanyp, begenip, tans oýnap ýördi. Şol wagt aýaly, ärine: "Çagalar görnenok, gözläp göräýiň" diýýär. Ol adamam hem...

Dowamy »

955 0
Köneler, MerjenLB tarapyndan 2 years ago

Allanyň Gudraty

MÖHÜM PUDAGYŇ KUWWATY ARTDYRYLÝAR
Arkadag Prezidentimiziň beýik başlangyçlaryndan gözbaş alyp, rowaçlyklara beslenýän täze taryhy eýýamyň ýyllarynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanymyz ösüşleriň belent basgançaklaryna çykýar. Milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda bady artýan düýpli özgertmeler oňyn netijelerini berýär. şeýle ö...

Dowamy »

10 0
Köneler, MerjenLB tarapyndan 2 years ago

Milli lybasymyz - SILKME TELPEGI


Türkmeniň silkme telpegi toýlarymyzyň ýaraşygy Ak telpek ýaşuly neslimiziň buýsançly başyna gelşik berse, ýaş ýigitleriň görk-görmegini artdyrýar. Adam eli bilen eýlenip, ýumşadylyp, arassalanyp, ýüzi gyrlyp biçime taýýarlanan derleri eliňe alsaň, onuň ýumşaklygy, ýakymlylygy, berkligi mese mälim duýulýar. Eýlenen derleriniň ýumşak düşek hö...

Dowamy »

981 0
Köneler, Ashykaydynpir tarapyndan 2 years ago

Turkiya gitjek

Men turkiye dowletine gezelenje gitjek bolyan yone ayraport gecirenok nahili yagdaylarda gecip bolarka bilyanleriniz bar bolsa komek edayin

Dowamy »

807 0
Köneler, bahti1990aynur tarapyndan 2 years ago