HALAS EDENIÑ ÜÇIN SAG BOL

Bir dayzanyn 3 sany giyewisi bar ekeni. Gayynenesi giyewilerini synagdan gecirip gormekci bolupdyr we uly giyewisi bilen deniz kenaryna gezelenje gidipdir. Gayynene suwa özi böküp, gark bolup baryana meñzäpdir, uly giyewisi hem suwa böküp gayynenesini halas edipdir. Ertesi ir bilen uly giyewisinin gapysynda tazeje Mark2, aynasyna:"MENI HALAS EDENIN...

Dowamy »

331 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Salam hemmä...

Salam agzalar. Bu saýta girmedigime ep-esli wagt bolupdyr. Internetde entäp ýörkäm gabat gelaydim. Parolymam yadymda galypdyr. Tüweleme, saýtda özgerişler bar. Onda-da öz sadalygyny ýitirmändir. Öňler her gün diýen ýaly girerdim bu ýere. Agzalar bilen degiserdik. Belki hazirem badyr araňyzda köne agzalardan??? Meni tananlar seslenayin:)

Dowamy »

233 2
Sorag-jogap, Gowjam tarapyndan 3 months ago

Iñ soñky SMS

Gije telefonda gurlesip oturan gyz bilen oglan gurrunlerini tamamlamak isleyarler. Gyz sonda, gije 12-ä cenli yatma, men sana sms oklajak. Oglanam: bolya ezizim, hokman. Men seni söyyan! Sozuni soñlap soñlamanka goyulan telefon oglany geñ galdyrsada o diýeni sübhe döretmedi. Yuregini eline alyp garaşyp otyr, inede 12(gije) sms: yene bir gezek salam...

Dowamy »

536 3
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Halk aydym sozleri gecirilen apk nirden tapsa bolyar

Turkmen halk aydymlarynyň sözleri geçirilen programma nirden tapsa bolýar dostlar kömek edäýiň ! ! !

Dowamy »

215 0
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

Hudaýyñ nahara çagyrylyşy

Ysraýyl ogullary bir gün Musa ýüzlenip şeý diýipdirler: “Eý Musa, biz öz Taňrymyzy nahara çagyrmak isleýäris. Taňry bilen gürleş, ol biziň çakylygymyzy kabul etsin!” Musanyň bu gürrüňe gahary gelipdir: “Siziň edýän gürrňiňiz näteňet, siz näme Hudaýyň azyk-suwluk zerurlygynyň ýokdugyny bileňzokmy?” Ýöne bir gün Sinaý dagyna çykanda, Hudaý Musa şeý d...

Dowamy »

302 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

EJE WE OGUL

Öŷüň telefonyna irden sagat 3:30 jaň geldi… ukynyň arasynda gidip telefony aldy. Telefondaky ses ejesiniň sesidi. Gorkdy, bir zat boldymyka diŷip gaŷgylandy. Ejesi ‘ nähilisiň oglum gowymyn’ diŷip sorady. Ogly aljyran ŷaly ‘gowy eje näme gowylykmy, bir zat boldumy? Siz gowmysyňyz?’ … Ejesi ‘ biz gowy hiç zat yok, ŷöne sesiňi eşitmek isledim’ diŷdi....

Dowamy »

311 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Bir Tanyşymyñ hekaýasy

Bashy sheyle bashlady, Magazindi ish yerim. Azyk onum, harytlar, Sowda-satyg ishlerim. Garshymdaky magazin, Içinde bir nazenin, Ishleyardi men bilen Gonshy bolup gunuzyn. Gelip her gun irgozin, Salam berip geçerdi. Derrewem ishe bashlar, Magazinni açardy. Duhin ysy bark urup, Ysy heryan gezerdi. Duhi satyan ol gozel, Yurejigmi ezerdi. Kate penjira...

Dowamy »

364 3
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

LoVe StoRy Perhat SabRRow & Mehriban

Salam talyplar.com-yñ mähriban agzalary. Ilki bilen hemmäniźiñ taze ýyl baýramyñyz gutly bolsun. Men bu mowzugymyñ açmagymyñ sebäbi men bu gün öz hakyky söýgümi tapdym.
Begenjimden näme etjegimi bilmän şu ýerde paýlaşaýyn diýdim. Bir hili görmäñ.
Söýgülimiñ ady - Mehriban.
Meni şeýlebir gowy görýär. 10minutlap sms yazmasam ga...

Dowamy »

446 5
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Täze ýyl bellemek hakynda

Täze ýyly bellemek hakyndaAllanyñ Resuly (s.a.w) baky dünýä göç etmezinden az salym öñ ymmatynyñ başyna geljek külpetler hakynda birnäçe alamatlary aýdypdy. Bulardan iñ ünsüñi çekýäni Ymam Buharynyñ ''Sahyh hadysynda'' geçen şu hadys-şerifi bolsa gerek. Hiç şübhesiz siz özüñizden öñki milletleriñ ýoluna ädim-ädim, g...

Dowamy »

296 1
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

..

Köp bilip men seni haçandan bäri synlaýan senin munyn yaly hasiyetin bardygyny şu gün bildim kazýol agzyñy ýumyp gez bolyamy sen menin üstümden gybat edeninden özüni onar hapysy haywan gören yerini desip desip yormede hasiyetin narmalny bolan bolsa ilin oyunden deşik desip yorman öz oyunde yasardyn kirli gylyksyz gören zadyny gemirip iyip aylanyp y...

Dowamy »

257 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Bu gun

22.12.2002
22.12.2019 = 17🎇🎂🎂🎉

Dowamy »

339 3
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Ynanmak we bilmek.

Dine ynanýan bolsaňyz ýere gaçyp barýan uçardan halas bolmak üçin doga edersiňiz. Eger diniň hakykatdygyny bilsediňiz Jennede gitmek üçin doga ederdiňiz.
Hakykatdygyna doly ynamyňyz bolmansoň Jennede gitmegiň ýerine diri galmak üçin doga edýärsiňiz.
Ynanmak bilen bilmek başga zatdyr.

Dowamy »

371 0
Sorag-jogap, Panturkist tarapyndan 3 months ago

Salam

Salam 2020-nji ýyl name diýip atlandyryldy ýazaýynda

Dowamy »

405 1
Sorag-jogap, Margush97 tarapyndan 3 months ago

Dostluk.ru

Dostluk.ru-da nadip blok doretmeli?bilyan bolsanyz aydayyn

Dowamy »

291 1
Sorag-jogap, Güneşa tarapyndan 3 months ago

Doglan senaniz....

Bu surat arkaly siz doglan senaniz boyunca oz hasiyetinizi gorup bilersiniz

Dowamy »

639 10
Sorag-jogap, Güneşa tarapyndan 3 months ago

Tanyshlyk

Salam agzalar!

Dowamy »

291 0
Sorag-jogap, Güneşa tarapyndan 3 months ago

Talyplar.com a agza bolmak üçin kömek

Salam agzalar we myhmanlar! talyplar.com yň hormatly myhmanlary!Siz sayta daşyndan seredip yadadyňyzmy, sizem öz teswiriňizi ýazasyňyz, tema açasyňyz gelýämi?Agza bolmakda kynçylyk çekýäňizmi? Elektron poçta mesele döredýämi?Eger şeýle yagdaý ýüze çykan bolsa HezretNazarow@inbox.ru poctany regstrasiyada ulanyp bilersiniz.Geliň köpeleliňde!Agzalar s...

Dowamy »

443 1
Sorag-jogap, mertogly tarapyndan 4 months ago

Toý bilen Ölüm

Nazar ýokary okuw jaýyny okuwyny dynyp, hödürlenen işden ýüz öwrüp, oba mekdebine işe geldi. Ol ýokary synp okuwçylaryny himiýadan okadyp başlady.Öz obasy bolansoň işinede, kollektiwada derrew öwrenişdi. Nazaryň “okuwym dynýançam garaşmaly borsyň” diýip, halan klasdaş gyzy Şeker bolsa, obada ady belli kastyum-jalbar tikýän tikinçidi. Bularyň söýgül...

Dowamy »

663 1
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Salam

Salam dostlar we agzalar. Gowumy yagdaylarynyz, ish-güych? Näme täzelik?

Dowamy »

353 1
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 4 months ago

Söýýàniñize söýgüñizi wagtynda aýtmagy gijikdirmàñ

Oglan entek 18 ỳaşyndady. ỳöne şoňa garamazdan durmuşynyñ soñky günlerini bashyndan geciryardi.
Rak keseline duçar bolupdy.
Ejesi we özi bütin durmuşydy.
Birgün erbet içi gysyp, daşaryk aỳlanmaga çykdy.
Yashayan yerine golayda yerleshyan magazinlaryň ỳanyndan geçdi, shonda bir CD satylỳan magazinyň ỳanyndanam geçipdi...

Dowamy »

567 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago