Jynlar barada bilesiňiz gelse

Bellik! Yüregi gowşak adamlara we 16
ýaşdan kiçilere okamak maslahat
berilmeýär!
Sebäbi içindäki käbir maglumatlar
siziň psihologiýaňyza erbet täsir
hem edip biler.

Jyn"sözi-örtülgi,ýapyk,gizlin manylary berýär.Bu sözden döreýän ençeme söz bar.Olaň käbirleri:

Jenan-gije diýmek.Bu söz...

Dowamy »

432 0
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

Iň iri kinotoplum haýsy ýurtda ýerleşýärkä?

Iň iri kinotoplum Belgiýada ýerleşýär. Brýussel şäherindäki bu kinotopluma 26 kinoteatr girýär.Şol kinoteatrlara 160-dan 700-e çenli tomaşaçy sygýar.Kinotoplumyň 450 orunlyk kinozaly-da bar.Bu kinotoplum birbada 6000 tomaşaçyny kabul edip bilýär.

Dowamy »

219 1
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 3 months ago

Durmuşdan nägile bolmaň

Eger durmuşyňyzdan nägile bolsaňyz okamagyňyzy maslahat berýärin!!!
Eger holodilnigiňizde iymitiňiz, şkafyňyzda eşiginiz, ýaşara öýüňiz, ýatara ýeriňiz bar bolsa siz dünýädäki 75% adamdan baýsyňyz!
Eger jübiňizde sowarlyk puluňyz bar bolsa siz dünýädäki 8% baý adamyň hataryna girýäňiz!
Eger şu gün irden sag- aman turan bolsaňyz...

Dowamy »

404 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Dymdym. dymmaklygym dymdyrana sowgadym bolsun!!!

- Seniň üçin "GADAGAN" diýdiler. -
Gadaganlyklar çeýnelmek üçindir diýdim.
- Seniň üçin "MÜMKIN DÄL" diýdiler.
Möhüm bolany mümkinsizligi başarmakdyr diýdim.
- Seniň üçin "BOLMAZ" diýdiler.
Dünýäde bolmajak zat ýokdur diýdim.
- Seniň üçin "KYN" diýdiler.
Aňsat bolsady gadyry bolmazdy diýdim....

Dowamy »

317 3
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

.

Aslynda, gündelikler gündelik ýazylmak üçin niýetlenen depderler.
A biz bolsa oňa haçan täzelik, üýtgeşiklik, pikir, ösüş bolan wagty, ýagny hepdede bir-iki, kä halatlarda aýda bir-iki ýazýarys.
Sen gördüňmi biziň näçe wagtymyz boş geçýär eken...

Dowamy »

263 6
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Ýaş gyzyň başdan geçireni: Jynlar yada Arwahlar

Bellik! Yüregi gowşak adamlara we 16
ýaşdan kiçilere okamak maslahat
berilmeýär!
Sebäbi içindäki käbir maglumatlar
siziň psihologiýaňyza erbet täsir
hem edip biler.

Salam men öz başymdan geçen zatlary aýtmak isleýän. Öten agşam gyssagly köýnek tikmeli bolamsoň gije ýatman işimi etdim, gije sagat 4...

Dowamy »

507 2
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

Oglan vs. Gyz (Oglanlar nähili gyzy saýlamaly?)

Sonky dowurde, bizin yurdumyzda bolup gechyan uytgeshmeler sebapli kop gyzlarymyz, oglanlarymyz azyp, gowy dal durmush alyp baryarlar we herkimin ozune gowy yanyoldash tapmagy biraz kynlashdy. Koplench biz oz dostlarymyzyn ya joralarymyzyn gepine gidyaris we sholaryn pikiri bn yashayarys. Sholaryn idealyna goz gyzdyryarys. Meselem: gyzlara bay ogla...

Dowamy »

621 10
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Agzalar bilen söhbetdeşlik

Salam, talyplar.com-yň mähriban agzalary.
Dogrumy aýtsam, şu saýt öýümiň bir komnotyna öwrüldi. Dostlar şu günler günde her dürli mowzuklary okap hem ýadan bolsak gerek.
Geliň onda käbir agzalarymyzyň şahsy durmuşyndaky käbir zatlary bileli.
Meniň bilmek isleýän agzalarym:
@Panturkist, @Jeksparro, @MrOkas, bank, @Arslana...

Dowamy »

735 40
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Hemmäňize sorag???

Salam saýtdaşlar!!!
Soňky wagtlarda käbir forum saýtlarda köplenç, şu soraga duş gelýän. Indi sorag:
Ýer togalakmy ýada tekiz??
Siziň pikirleriňizi bilmek meniň üçin gyzykly. Hany onda kommentariýada.....

Dowamy »

433 14
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Ýekeje aýby bar diýdiler

Howwa, bu gün abadan daýzañ gyzy Merjene goňşy obadan gudaçylyga geldiler. Myhmany gowy garşy aldyk,habarynam aldyk. Tanamaýan yerimiz, tanamaýan adamlarymyz bolansoň sorap-idäp göreris diyip myhmany bellibir jogap berman ugratdyk. gyzymdan sorasam-tanamok,name etseñ goysañ sonada razydyryn diydi. seylelik bn birnace wagtdan son ayal doganym bile b...

Dowamy »

573 14
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Bu Ýerik....

Salam hormatly agzalar we dashyndan jyklayan myhmanlar! Men siz bilen bir tema boyunca pikir alyshasym geldi. Hemmamizem bilyas adamlañ iki jynsy bar. Erkek we ayal.
Bular dunya inya, yashaya, mashgala gurya, garraya, dunyaden otya...
Şol yashalan ömurde erkegiñem, ayalyñam durmushda oz orny, etmeli işleri bolyar. Ayal bilen erkek my...

Dowamy »

486 9
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Maksadyň Näme?

Gadym zamanlarda bir batyr ýigit çölde ýeke galypdyr. Ol çölüñ soñuna çykar ýaly däl eken. şol gidip barşyna ol bedew atyndan jyda düşüp, ähli şaý-esbaplaryndan diñe gylyjyny alyp galypdyr. Açlyk hem teşnelik ony ysgyndan gaçyrypdyr. Halys tapdan gaçyp ugranda, uzakdan bir köl görünüpdir. Garaz gyrmyldap barşyna ol ahry köle ýetipdir. Emma onuñ göz...

Dowamy »

390 1
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Diňe gyzlar üçin👸

Näme üçin gyzlary güle,esasan hem gyzyl güle meñzedipdirler?
Sebäbi gyzlar edil gülüñ baldagy ýaly ýumşak, mylaýym, şahasy ýaly gaty, pugta, ýapragy ýaly päkize, ysy ýaly hoşroý, görnüşi ýaly nuranadyr. Ýöne şol ajaýyp zada hiç wagt bet niýetli penje uzamasyn.
Şonuñ üçin käbir gülleriñ tikeni bardyr. Gyzlar, betniýetlilere tiken bolu...

Dowamy »

502 5
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Berwick tokaýlygynda wideokamera düşen ruh

BERWICK TOKAÝLYGYNDA WIDEOKAMERA DÜŞEN RUH
Wideoýazgylara düşirilýän, fotosýomkalar, suratlaryñ birenteginde göze ilýän ruhlaryñ barlygy geçen asyrdan bäri hemmeleri haýrana goýýar. Gowşak ýüreklilere görmegi maslahat berilmeýän şol surat şekillerdir, wideoýazgylar geñ-tañsy hadysalaryñ biri hasap edilýär.

Dowamy »

463 2
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Marsly we MAGTYMGULY

[kiçiräk ýatlatma! Marsly - «özüniñ duýgularyna, bilesigeljiligine hyýaly oýlanmalarynyñ üsti bilen jogap gözleýän, bir hyýalbent.»]


[...ýok, ýazmaýyn. Bolmaz... Ýazaýyn, belki, Bolar...  Gel, gowusy goýbolsun edeýin.  Ýok, iñ bolman-da synanyşyp göreýin...
Jupiter_Fire

Göwünde garratma etsem-pessemiň,<...

Dowamy »

388 0
Sorag-jogap, Jupiter_Fire tarapyndan 4 months ago

EJE WE OGUL

Öŷüň telefonyna irden sagat 3:30 jaň geldi… ukynyň arasyynda gidip telefony aldy. Telefondaky ses ejesiniň sesidi. Gorkdy, bir zat boldymyka diŷip gaŷgylandy. Ejesi ‘ nähilisiň olgum gowymyn’ diŷip sorady. Ogly aljyran ŷaly ‘gowy eje näme gowylykmy, bir zat boldumy? Siz gowymynsyňyz?’ … Ejesi ‘ biz gowy hiç zat yok, ŷöne sesiňi eşitmek isledim’ diŷ...

Dowamy »

423 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

Men Ýetim Däl

Ir bilen mekdebiň jaňy kakylmanka okuwçylar synp-synp boluşyp, mekdebiň esasy girelgesiniň öňünde, oglanlar sag tarapda, gyzlar çep tarapda nyzama hatara düzülip durdylar. Okuwçylaryň arasynda şadyýanlyk duýulýardy: öňdäki hatardaky hiç zatdan bihabar oglanjygyň bykynyna hürsekläp goýberýärler, ol hem kimiň oýnudygyny anyklajak bolup azara galýar....

Dowamy »

353 0
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago

«Türkmendemirýollary» gatnawlaryň tertibine üýtgeşmeler girizýär

«Türkmendemirýollary» gatnawlaryň tertibine üýtgeşmeler girizýär
«Türkmendemirýollary» agentlgi Türkmenistanyň çäginde sanitariýa-epidemiologiýa abadançylygyny berkitmek maksady bilen, gatnawlaryň käbir ugurlarynda syýahat üçin zerur bolan resminamalaryň sanawyna üýtgeşmeler girizdi. Üýtgeşme girizilen ugurlar onlaýn bilet satyn alnan wagty...

Dowamy »

528 0
Sorag-jogap, 12 tarapyndan 4 months ago

Hany köne agzalar

Hany köne agzalardan kimler barka!
Men multyk agza...
Herkim onki nigini ýazsa tanasa bolarmyka diyyan!

Dowamy »

462 7
Sorag-jogap, Watanly tarapyndan 4 months ago

Derwezeban türgenleşigi

Derwezeban türgenleşigi

Hemmä salam ! Çagalygymdan bäri men futbol esasanam derwezeban (warata) türgenleşigi bilen gyzyklanýan.Çagalykdada ,okuwçy döwründede ,häzirem derwezebanlyk bilen gyzyklanýan.Şu ugurdan google-den hem gözleşdirip gördüm.Türkmen dilinde entek derwezeban türgenleşigi barada zat ýok eken.Türk dilinde tapsa bolýa...

Dowamy »

316 0
Sorag-jogap, Gerceknazar tarapyndan 4 months ago