Maslahatynyz gerek

salam agzalar. Men tizden bir tanyshyma sayt we programma yasatdyrmakcy. Shona saytyn ady gerek. saytyn we programman adyna teklibiniz bar bolsa yazayn. Kan pulumam yokdygy ucin ru domen aljakdym.
saytyn ve programman adyna pikiriniz bolsa yazayn... please

Dowamy »

310 25
Sorag-jogap, Lelia.M tarapyndan 1 month ago

Asman giñişligi. sorag-jogap

Kosmosa degişli sorag jogap ya-da maglumat alyşalyñ.
1.NASA-nyñ Marsa ucuran Marsahody"Curiosity" planetada gunuñ doguşyny we ýaşyşyny aldy.
...
Başga maglumatlary ya da sorag jogaplary sizden garaşyaryn...

Dowamy »

264 7
Sorag-jogap, AndroidHacker tarapyndan 1 month ago

Gelin hany!

Salam doslar, kömegiňiz gerekdidä! Meň telefonym wifi-a birikdirilen, ýöne paroly blmk. Meňkide QR kod çykanok, öň admin panel arkaly girýädim. Logine admin, password: admin diýp ýazyp girýädim, indi şolary üýtgedipdir. Şol login bn parol ýazylýan ýere islegiň boýunça goýup bolonok ekeni, diňe goýup bolýanlar zatlar 5sany diýp biri aýtdy, şolary bi...

Dowamy »

168 2
Sorag-jogap, Wrestling tarapyndan 1 month ago

Hälkiň dowamy -> LeýlaM gel bärik

Hany näm boldy saňa?! Jaň et!!!

Dowamy »

298 3
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago

Nikanyň gowy we owadan taraplary

Nika aýallaryň şahsyýet hökmünde özüne bolan ynamyny artdyrýar. Mundan başga-da, är-aýal tarapyndan kabul edilmegi aýala psihologiki howpsuzlygy üpjün edýär.

Barlaglaryň netijesinde, durmuşa çykanlaryň ýekelikden has uzak we uzyn ömür sürýändigi subut edildi.

Öýlenen, durmuş guran adam bedeninde ýürek agyry howpuny aza...

Dowamy »

334 3
Sorag-jogap, Mister X tarapyndan 1 month ago

Ýönekeýje jogap

Illeri gedaý hasaplaýanyň ÖZI GEDAÝDYR...
Ile göwni ýetmeýäniň ÖZI DEREKSIZDIR...
Hemme zat adalatsyz diýýäniň ÖZINDE ADALAT ÝOKDYR...

GÖRIPÇILIK ETMÄŇ, ETSEŇIZEM ELIŇIZE BAÝDAK...

Dowamy »

325 8
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 1 month ago

Dostluk.ru Hacker-lapdyrlar

Dostluk.ru saýtyny hacker hüjüm edepdirlermäý ýa admin özi şeýdip ýapyp goýdumy ýa ????

Dowamy »

416 24
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

Ai :)

menemä ýöredim menzilime.. Bamysyňyzlar dosjagazlarym? ))

Dowamy »

662 84
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 2 months ago

Sorag jogaba sps

Knopkaly telde saytlardan aydym alp bolyamy bu saytaha girip bolyan ekeni

Dowamy »

246 18
Sorag-jogap, @durdyyevv05 tarapyndan 2 months ago

Jek worobey

Hawa @Jek, yatladanyn gowy boldy...
"@Ahmedik-97, bu temaňda ýazan teswiriň awtoryny sorapsyň! Pena ikiňiz diýip 100% garantiýaly zat ýazma!

Olar ýaly grammatikasy pes ýazgylary Penany biljek däl welin menä ýazamok... Çaga ýaly birine şyltak teswirler ýazjak bolsam görmän duramok!?

Sen ýalylar bilen razborka etm...

Dowamy »

405 29
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 2 months ago

Bilyaninz bolsa herkim oz pikirini aytsyn

onem esidensiniz bermuda uçburçlygy hakda kop zatlary herhili zatlary alymlar sewabinem tapypdyrlar diyyaler siz bermuda uçburçlygy hakda nameler bilyaniz

Dowamy »

312 18
Sorag-jogap, broken heart tarapyndan 2 months ago

Kabir teswirleri okap yadyma dusdi

"Shartda bul zatlary yygnap shatyr-shutyr taze zatlary cykar" diydi bazarda bir gelneje.Nireden siz diysemem aytmady.Nirede bar su sozler?Kimler ulanyaka?

Dowamy »

277 14
Sorag-jogap, yekejam. tarapyndan 2 months ago

Aýaly bilen aýrylyşmak isleýän adamyň hekaýasy

Bir gije öýe geldim. Aýalym saçak başynda otyrka, men onuň elinden tutdum:

– Aýrylyşmak isleýärin! – diýdim.

Rahatlyk bilen munuň sebäbini sorady. Jogap bermek islemedim.

Bu onuň gaharyny getirdi. Maňa çemçe zyňyp:

– Sen erkek däl! -diýdi.

Şol gije hiç gürleşmedik.
A...

Dowamy »

513 8
Sorag-jogap, Mister X tarapyndan 2 months ago

Aslynda etmelisi...

Dogry dalmi?!...

Dowamy »

295 3
Sorag-jogap, Ahmedik_97 tarapyndan 2 months ago

Agzalar

TM., nikli agza bardy sony tanayanynyz bilyaniniz yokmy komek edayin bar bolsa ya da sayta cagyryp bersenizem bolya hayys sizden alla yalkasyn

Dowamy »

212 2
Sorag-jogap, Black Wolf tarapyndan 2 months ago

Bah..

Bu sayta sokmaly yerine sokdylar..

Dowamy »

382 20
Sorag-jogap, biohimik tarapyndan 2 months ago

ADATY DÄL JYNS GATNAŞYK ZYÝANLYMY?!

Anal (artbujaga) we oral (agyz boşlugyna) jynsy gatnaşyklary adaty däl jynsy gatnaşyklara degişli bolup, jemgyýetde maşgala jübütleriniň olara dürli garaýyşlary bardyr. Elbetde, olar jynsy gatnaşyklara täzelik girizmäge, maşgala jübütleriniň arasynda seksual gyzyklanmany döretmäge, jynsy gatnaşyklary uzaltmaga mümkinçilik berip bilerler. Meselem, o...

Dowamy »

411 2
Sorag-jogap, TMCELL11 tarapyndan 2 months ago

Jynsy gatnaşyk

Durmuşda her hili zat bolýa, beçewazlyk ol kesel dal kop adam jynsy ganaşyk edip bilmeýa (turmaýa) jynsy damarlar oyanmaýa sony oýarmak üçin beçewazlyk etýärler berýaler, etýäler wazbuždenýa bolmaýa aýal adama ylymyň düşündüşi şeýlerak. Egerde araňyzda kitap okaýanyňyz bar bolsa Jeýis Robertsonyň gol ýazmalrynda seýle düsündürülýär. Aýal adam erkek...

Dowamy »

392 2
Sorag-jogap, Gugametro tarapyndan 2 months ago

Kömek gerek.

Salam agzalar!
Türkmenistanyň Medeni Mirasy dersinden ylmy-tejribe iş ýazmaly diýýä mugallym näme hakda ýazsam bolarka,siz töwereklerde taryhy ýerler zatlar barmy gyzykly maglumatlar bolsa kömek ediň.
Imo:+99361071863
abdullayewsohbet005@gmail.com
Help me.Please!

Dowamy »

143 3
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 months ago

....Moda

Görýän welin paroly paýlamak moda bolupdyr öýtýän menem parolymy aýtjak bu nik gerek däl indi,girip bilmeýänler girsin.
Eger 50den köp agza paýla diýse paýlajak aýratyn blog edip açjak.Kimler ses berýä.

Dowamy »

275 24
Sorag-jogap, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 months ago