😋😋😋

son yaljak bolun

Dowamy »

267 11
Sorag-jogap, Hercai tarapyndan 1 week ago

Gyssagly kömek gerek agzalar, gaýrat ediň haýyş...

Hemmeler gerek zadyny soraýar şu talyplarda, megerem jogap berilýändir we gözlenýän zatlary tapylýandyr, şol sebäpdenem soraýandyrlar. Menem sorap göreýin hany, gaty köp wagtdan bäri gözleýän, entägä tapdyranok, belki Talyplarda tapylar))


Gepiň gysgasy, şeýleräk:

Maňa gerekdäl wifi döwýän program,
maňa g...

Dowamy »

199 9
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 1 week ago

Sorag Jogap wifi döwýän programma gerek

Salam gowymy ýagdaýlaryňyz dostlar armaň ýadaman işläp okap ýörsiňizmi men bu günki açan mowzugym sebäbi bir agzanyň haýşty boýunça wi-fi döwýän programma gerekdi kimde bar ýada näçelik wersiada wi-fi döwüp girse bolýar meselem kiçiräk 4.4.4 wersiada bolýamy döwse bolýamy ýa diňe uly wersiada bolýamy haýsy programmada döwse bolýa doly düşündiräýiň...

Dowamy »

218 9
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 1 week ago

Aranyzda su kinony goren yada sulary tanayan barmy

su kinony goren yada sulary tanayan barmy???

Dowamy »

283 2
Sorag-jogap, Hercai tarapyndan 1 week ago

Nirede reklama etseň bolar

Bloglar.ru saýtyny başga nirelerde haýsy saýtlarda reklama etseň bolar?

Dowamy »

292 50
Sorag-jogap, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 week ago

WMZ-WMR alýan!

WMZ-WMR alýan näçe bolsa bahany ylalaşsaňyz alýan... Kimde bar bolsa aşak näçeden satjagy bilen nomerini goýsun özim habarlaşaýyn

Dowamy »

163 3
Sorag-jogap, #BegCon tarapyndan 1 week ago

Facebook yñ yarym milliardlyk ulanyjysynyñ şahsy maglumatlary köpçülige yayrady

“Business Insider”-iň­ habaryna görä, “Face­book” sosial ulgamyny­ ulanýanlaryň ýarym m­illiarddan gowragynyň şah­sy maglumatlary we telefon belgileri inter­netde köpçülige elýet­erli boldy. Gürrüň dü­nýäniň 106 ýurdunda h­asaba alnan 533 milli­on hasap hakda barýar­ diýip, Sputnik gullu­gy habar berdi.

Bu hasaplardan alnan maglumatl...

Dowamy »

168 8
Sorag-jogap, FanB... tarapyndan 1 week ago

A sen şular hakda pikir edip gordiñmi? 2

1. Öÿümüzdäki yüz görülÿän aÿna, hemmesi ulanylan aÿnalar!
2. (Тачки) multifilm, gürlap bilÿän maşynlar, köçelerinde pyÿada geçelgeler bar, bellik: multifilimda hiçhili adam personaj ÿok!
3. Adam howany görmeÿär, ÿöne suwy görÿär, diÿmek balyk suwy görenok, ÿöne howany gorÿär!
4. Çilim (Nikotin) satÿan dükun, öz muşderilerini...

Dowamy »

300 5
Sorag-jogap, kondidant_98 tarapyndan 1 week ago

Haýsy aýdym???

Aýdym diýilende ilkinji haýsy aýdym ýadyñyza düşýär?!

Dowamy »

268 29
Sorag-jogap, GaRa_TmyN tarapyndan 1 week ago

ÜNS BERMEGIŇIZI HAÝYŞ EDÝÄRIN!!!

Ertir.com edil Talyplar.com ýaly däldi: manyly, diskussiýa girip bolaýjak, bir zatlar öwrenip bolaýjak... mowzuklar açylýardy. Agzalary грамотный-dy. Beý diýsem, "грамотный" bolmak diňe ýokary bilimden ybarat diýdigim däl. Diňe orta mekdebi okanlarynyň hem hemmesi diýen ýaly diýseň sowatlydy, medeniýetlidi, edeplidi...
Dogry, "Süri agsaksyz...

Dowamy »

239 11
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 1 week ago

TOBA GELIŇ ADAMLAR

KIME DEŇESEŇIZEM ZET-MRAZA DEŇEMÄŇ MENI, UTAJYMDAN SAÇYMY KESE SYRDYRYN WARA, TOBA DEŇLÄREÝ :D

Dowamy »

182 5
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 1 week ago

Indi...

Maňa 1-2 sany adam sen ZET-PRO2003-e göripçilik etýän diýip ýazypdyr... 1-nji sorag nämesine göripçilik edeýin??? Bu oglanyň (bagyşlan ýalňyş ýazypdyrn heleýiň) özbaşyna eden 1-je işi hem ýok hemme proýektleri kopy-paste... bişen bolup dokazat et diýer onam dokazat edeýin yeketak.com dan kopy-paste edip gyzykly.ru -ny bir görgülä öz kodlamam diýip...

Dowamy »

171 11
Sorag-jogap, #BegCon tarapyndan 1 week ago

Birek biregiň göwnüne degmek nämä gerek?

Dogrymy aýtsam jigim, menä saňa näme diýip näme goýjagymy bilemok. Täze ýylda näme diýsede şol bilen deň bolmaýyn, onuň ýaşy kiçi diýdim we seniň adyňy tutan däldirin. Howwa käbir ýerlerde ýa-da mowzuklarda jogap ýazandyryn, emma ýazanlarymam ýa neýtral jogapdyr ýa-da seniň tarapyňy tutup ýazandyryn (seniň dogryňa men dogry diýip, ýalňyşyňada jogap...

Dowamy »

173 13
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 1 week ago

Amalia - Aýdyň oňa

Gaty bet bolan, diňläp görenler bamy? men häzirem diňläp lezzet alypdurunaý :)

Dowamy »

140 1
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

"Okamaga ýaltanmasaňyz, ýylgyrdar diýip umyt edýän"

1) -Doktor, men eşek ýaly işleýän, sygyr ýaly iýýän, it ýalam ýadaýan, näme etsemkäm?
Doktor:
-Aý, biläýmedimdä, men mal dogtor däl ...

2) Är-ayal sögüshüpdirler we diñe hat üsti bn gürleshyârler... äri ayalyna yazya..
-"meni ertir irden 9:00 da turuz
Ertir sagat 11-de giç turanyna gaharlanyp stolun üstüne...

Dowamy »

286 7
Sorag-jogap, Arzuwum tarapyndan 1 week ago

SORAG...

(Biderek hapa payyš sozler almaň meniň mowzugymda uly hayyšd sizlere hormatly agzalar)

Sorag Türkmenistanda nače sany sayt bar we atlary???...

Dowamy »

262 3
Sorag-jogap, korpejik tarapyndan 1 week ago

Girip göriň

Girip göriň hany agyr işleýämikä???


http://refpaejppqdd.top/L?tag=s_921351m_14259c_&site=921351&ad=14259

Dowamy »

117 1
Sorag-jogap, #BegCon tarapyndan 2 weeks ago

Adam atadan ozal...

Salam Hormatly agzalar, bu mowzugy ýazsammy ýa-da ýazmasammy diýen pikir meni gaty kän oýlandyrdy. Ýöne şonda-da "Ile gelen toýda baýram" diýen atalar sözüne uýaryp, köpçülügiň pikirini bileýin diýen karara geldim. Ýagny men dürli mowzuklary öz içine alýan ýazgylary paýlaşasym gelýär. Olaryň sözbaşylary:
1. Iň sada we howply güýç.
2....

Dowamy »

363 30
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 2 weeks ago

MeeTM.Fun - Tanyşlyklar!

Salam doslar. Saýta moderlik etmek isleseňiz, saýtymyzdan hasap açyň.
Size moderlik wezipesi berilýär we siz saýty reklama etýäňiz we düşünmeýänlere düşündirýäňiz.
Adminlik hukugy hem beriler, adam jemleseňiz.

Hormat bilen, MeeTM GROUP!

Dowamy »

205 10
Sorag-jogap, Lelia.M tarapyndan 2 weeks ago

Hany birazajyk pikirleneliň!!!

Komentarýa ýazyň bilýäniň bolsaň!

Dowamy »

291 16
Sorag-jogap, Wrestling tarapyndan 2 weeks ago