Ýene diýerler urş başlaýaň bla bla bla diýip. Urşy we dawany men başlamadym, ýa ulyny sylamany öwrensin, öwrenip bilmesede öwrederis, eger "gorbatyny mogila isprawit" etjek bolsa-da, mesele däl göre dykars diriligine😂😄😁

Bilemok, näme sebäpden beýle reaksiýa berip, tüsselänlerine, aslynda bilýänem welin, şonda-da gep onda däl. Men asyrweb.com diýip saýt açdym we ddos hem edip gördüler, saýda şel ýüklejek hem bolup gördüler, emma başarmadylar. Sebäbi ol hakersumaklaryň diňe öz ellerinde duran saýtlary haklamana götleriniň gurbaty çatýar. Nawerno Abaddona we islenene hem şol sebäpden edilendir, emma ol meniň işim ýa problemam däl.
Meň aram Abaddon bilen neýtral, ýagny saýdyna diňe okamana girsem girýän, emma agza bolamok, ol hem meň öz problemam. Men ban aldym, Abaddon bolsa ban bermedim diýdi we gep tamam. Esasy Abaddonyň saýtlarynyň KINOLAR.ONLINE saýdyny gowy görýän, sebäbi haýsy kinony goş diýseň reska goşup berýär we arkaýyn wpn zat ulanman görüp bolýar. Şol sebäpdenem aýdyşym ýaly Abaddon hem öz ugryndan ökde we adamçylygy normalny admin.
Arada meni masgara etjek bolup Abaddonyň saýdynda boş goýlan mowzukdanam belli zat, ýagny Abaddon edenok ony. Sebäbi, Islenen.ru da mowzuk goýulan badyna maňa asyrweb.com da şahsy hat ýazdylar, tipa Abaddon 2nji anketasyndan seň gepiňi edip mowzuk ýazýa diýen bolup. We yzy talyplar.com da dowam edipdi. Emma gep ol dawada däl, sebäbi 30 minuda hem ýetmänkä, poz diýip haýyş etmesem hem, okap özi düşünip, temany aýyrdy Abaddon we içi ýanan bendeler talyplar.com y zaýalap meniň saýda çagyran mowzugymy gömjek boldylar.

Şol wagt men DREAMFOL saňa aýdypdym, hostdan hosta bökjekläp gezersiň diýip. Ýagny duralga.ru beklendi, sen täzeden açdyň, hany görhany indi näme boldyka duralga.ru saýtjagaşyňa😂😂😂

Aýtmasa web.soyguli.ru saýtyňada bir seret, men seň ýaly azap görüp, adminka sorap saýt döwjek bolup ýöremok. Wah saňa adminka 30 minutlap berildi, 1 faýl ýükläpsiň emma onam ustanowit edip bilmänsiň, öli haker meň başyma.

Esli çto men saýdyňa degemok, bar eden zadym AlphaCMS we WoWonder cms Administratsiýasyna seniň saýtlaryň salgylaryny ugratdym we olaram minnetdar diýip jogap berdiler. Ýagny diýjegim, bärde Abaddon ýa-da men pula zar gedaý däl, gedaý bärde sen sebäbi ile gedaý diýip ýörsüň, özüň bolsa ýönekeý 2000 rubllyk skripti almana pulyň ýok, eger pully tölenen alyp ulanan bolsaň AlphaCMS admini seň saýdyňy kellä geýmezdi😁 wowonder hakda aýtjagam däl, sebäbi 460$ pul sen ömür gören dälsiň😂😂😂

Eger adam bolup gezmäni öwrenseň, mendenem saňa ýamanlyk bolmaz inim, emma gomparlyp, ýene heşelle kakjak bolsaň, polny perýot eliňden gelenini aýama, emma host çalyşyp bakuplardan saýt diklemäne hem taýyn bol, menem gün bermerin saňa wasýok😉

Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir