Garaňkylygy garaňkylyk ýeňip bilmez,
Muňa diňe ýagtylyk ukyplydyr...
Ýigrenji ýigrenç bilen ýeňip bolmaz,
Ony diňe söýgi bilen ýeňse bolar...

Bu sözleriň awtoryny anyk bilemok, emma durmyşda onuň çyndygyna özüm göz ýetirdim we mende şeýleräk slogan emele geldi.

Öz ýüregiňdäki awylary aýyrmak üçin, özge ýürekleriň awysyna derman bolmaly!!!

Sizde nähili sloganlaryňyz bar?

Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir