Salam Talyplar.com - yň hormatly agzalary! Bilýän bolsaňyz soňky wagtlarda talyplar.com saýdynda aktiwlik peseldi. Meň elimden goşgy, hekaýa, oýlanma we s.m zatlary yazmak gelmansoň gowja goren hekayamy, goşgymy ya-da sport tazeliklerini kopýalap goyyan. Muňa garşy ençeme teswirler yazyldy, yagny meniň goyyan sport tazeliklerime sport_älemi priloženýany barik goçirdiň we ş.m teswirler yzgiderli yazylyp dur. Olaryň esasy bölegi @Paýhasly nikiň ulanyjylary. Geçirýan konferensiýamyza-da ençeme garşy çykýan agzalar bar. Şol sebapden näçe wagt bari yone myhman bolup okap gaytyan. Esasy maksat talyplary oňki aktiw ýagdayyna getirmek şonuň uçin eger garşy bolmasanyz size gowy gören aýdymymyň sozlerini ýetirip durjak. Has gyzykly bolar ýaly günde bir aýdymyň sozlerini paýlaşjak. Her Hepdaň soňunda ýagny Dynç alyş guni bir hepdaň içinde paýlaşan ýedi aýdymdan ybarat bolan sanowy size ýetirjek. Siz hem şol sanowdan öz göwun soýen aýdymyňyzyň sozlerini saýlap ses bermeli. Şeýlelikde hepdaniň iň gowy aýdymyny saýlars!
Pikirlerňizi teswirde galdyrmagyňyzy haýyş edýan!!!

Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir