?????

Подтверждение отправлено Введите код, который мы отправили вам на номер, оканчивающийся на 6937.
Instagram akkauntym ishlänok iki hepdeden bäri :( Gelyän kodam yok
Kömek edäyiň PLEASE!!!
Täze akkauntam döredip bolanok :/
Däliretdi şu gyrandegen nähili dushuniksiz zaday :/ mamasyny kowalayynyň zady blä😒😒😒

Dowamy »

215 6
Sorag-jogap, 2 months ago


Kim name etse ozune eder...

Yone ýamanlyk diýen söz bar bolsa, alymlar, akyldarlar bu hakda
sözlän bolsa, ol niredekä, nähili zatka? Ýekeje zat welin düşnükli hem aýan – adam hiç wagt başga birine ýamanlyk edip bilenok. Hüýt-gara nebisden dömen bolaýsyn, seniň her bir ýaramaz pikiriň diňe ony hut öz ýöremeli ýoluna, barmaly menziline ugrukdyrýan ýolbelet bolup galaýýar...

Dowamy »

209 1
Edebiýat, 4 months ago


@yyldyz

Barik gelip gitsene

Dowamy »

440 31
Sorag-jogap, 4 months ago


Taze turkmen serial

Hemmämiziñ bilşimiz ýaly Türkmenistan Ata Watanynyz
Hormatly Gahryman hem Mähriban Arkadagymyzyñ saýasynda öziniñ
Garaşsyzlygynyñ XXX(30) ýyllyk toýuna barýar.
Şol mynasybetli hem ähli pudak edaralarynda bolşy ýaly kino sungatynda hem uly işler alnyp barylýar.
Şeýlelikde Şanly Garaşsyzlygymyz sebäpli Türkmenistanda ilk...

Dowamy »

506 24
Täzelikler, 4 months ago


Giňdir dünýä- geñdir dünýä

Köp aýal almaga rugsat edilýän ýurtlarda bir atanyň gaty köp çagasy bolmagy mümkin. Marakkonyñ soltany Milal Ismail 1672-1727-nji ýyllarda ýaşap, özüniñ 55 ýaşynyñ içinde 525 ogluñ, 342 gyzyñ atasy bolupdyr. 1721-nji ýylda - 700nji ogly doglupdyr. Soltanyñ jemi 1100 çagasy bolupdyr.
Resmi maglumatlara görä, iñ köp çaga dogran enäniñ 69 çagas...

Dowamy »

416 18
Bilim, 4 months ago


1946

Eşeklimi, düýelimi, atlymy,
Pişeklimi, pişeksizmi, pyýada...
Hemmesin bir demde bilmersiň aýdyp,
Günüň deň ýarysy geçip-geçmänkä,
Bazara gidenler gelerdi gaýdyp.

Boýunlary sapak ýaly bezzatlar,
Olaryň öňünde tutuş bir goşun.
Sesýetim meýdandan durup nyzama,
Taýýarlyk görerler almaga d...

Dowamy »

256 7
Edebiýat, 4 months ago


Gaygyly sozler

Eger gitmage bahana tapsañ, gelmezligede bahana tap.

Birlikde yashap biljegiñ biri bilen dal, onsuz yashamajagyñ biri bilen bol.

Gelip boshluk dolduranlardan dal, gidende yeri dolmayanlardan bolsun.

Adamlary tanamak ucin bar guyjunizi beriñ, emma hemme soygunizi bermañ. Çünki olary tanamaga bashladygyñca...

Dowamy »

371 12
Sorag-jogap, 4 months ago


🎶🎶🎶

online bar bolsa gelsin shu yere!!!

Dowamy »

423 44
Sorag-jogap, 4 months ago


Mowzuk dagy dal eken... Ondanam beter

Soňky ýyllar ahlagyň pese gaçýanyny hemmämiz bilýäs, öňki döwürler ýaly gyzlara-da kän ynam ýok. Gyzlaryň 93.5% nikadan öňki jynsy gatnaşyklara garşy däl. Sebäbi biziň aýal lukmanlarymyz, biziň gyzlarymyzy edil jorap ýaman ýaly ýamap ýatyrlar, (ýa-da otyrlar)? Öň birniň, ýa-da bir näçe oglanyň ulanan gyzyny, hiç kim heleý edip ekläp saklasy gelenok...

Dowamy »

641 52
Sorag-jogap, 4 months ago


Camdaki kiz

Bolan wakalar esasynda dushurlen serial "Camdaki kiz" ikinji sezonyna bashlayar. Shu gun agsham sagat 22:00da.
Gowy goryan serialym. Nalany ozume menzedyan (dashky keshp tayyndan dal). Hatda ikimizem bir zatdan gorkyas...

Dowamy »

304 13
Sorag-jogap, 4 months ago


Bashymdan gecenler...

Men size 3 wakany gysgajyk beyan edip berjek.
1) 9-njy synpdym. Mekdep bilen oyun arasy dash bolany ucin takside gatnamaly. Yanwar aylarydy oydyan. Hemisheki wagt mekdepden 18:00da cykdym. Bir mashyn gelip durdy. Renki doygun gokdi, ozem karolla oydyan tazeje eken. Masynyn nomeri 9250 eken. Barmaly yerimi aytman biraz yaydandym. Sonam name...

Dowamy »

840 87
Sorag-jogap, 4 months ago


💳💳💳

Salam. Gowmysynyz? Bu gun gowurak tema tapyn jedellesher yaly. Cekelesikli tema bolsun. Onki suwy cykanlar bolmasyn. Tazerak zat tapyn. Gelibem bos zatlary yazmanda. Dokazat edin, fakt gorkezin. Garasyandyryn!!!

Dowamy »

630 76
Sorag-jogap, 4 months ago


Hyzmat

Salam saytdaslar.
Agzalar, eger-de siz yazan mowzuklarynyza agzalaryn has kop uns bermegini, sizi yzarlamagyny, yzygiderli teswirlerin yazylmagyny, okyjy sanlarynyn kopelmegini, tankydy, goldayjy teswirlerden yana gyzgalanly cekelesikli bolmagyny isleseniz mana yagny Leyli Amanowa yuz tutup bilersiniz!!!
Hyzmat tolegli!!!

Dowamy »

586 63
Sorag-jogap, 4 months ago


Sohbetdeslik

Online bar bolsa gelsin-le su yerik, icim gysyp dur😒😒😒

Dowamy »

664 127
Sorag-jogap, 4 months ago


Soraglar

Terroristlere dusunip bilemok. Sholan maksady nameka?
Gülebent, kelenter, serkar, lepbe su sozlerin manysy name?
Birinji gezek haysy sayta giripdiniz? Ilkinji tanysyp, yazysan agzagynyz kim? (haysy saytlara giryan bolsanyz hemmesindakini aydyn yaltanmasanyz)

Dowamy »

351 10
Sorag-jogap, 4 months ago


Goňşy

Daýym Aşgabatda işleýär. Gurbanlykda 3 gün öýüne dynç alyşa gelýär. Öňůnden körpe 9njy synp geçen ogly garşylamaga çykypdyr we kakasy oña telefon sowgat beripdir. Beýleki 3 çagasy we aýaly garşylamak beýle-de dursun, zordan salamlasypdyrlar. Bir käse çay içenden soñ, dynç almaga gelen adam-da, uly ogluny alyp, mellek ýerlerine suw açmaga hem arassa...

Dowamy »

372 7
Sorag-jogap, 4 months ago


Caga hukuklary

Shu yyl ejem iki palmanca barypdyr men ucin. Indi sholan aydan zatlaryny size yazyp berjek.
1nji: Gyzyn shu yyl okuwa girya. Yone 1 yyl okanson ozunden has ulurak birine baryar. Iki yyl son ayyrylysyalar. Gyzyn uniwerdaki okuwunam okap bilman taslap gaydya.
Ejemden oler yaly oklawlap tayak iydim.
2nji: Gyzyn akja gozleri ullak...

Dowamy »

744 49
Sorag-jogap, 4 months ago


$$$

@Pegas 3 zat sorajakdym senden yaltanman jogaplarsynda. 1. Durnukly soz duzumleri nahili yuze cykypdyr? 2. bir kem 40 yerde otur goyulya, ana shony sanap bermeli 3. Bayram hanyn baharny gor, yarmuhammet gosgulary gerekdi.
1nji sorag mekdep kitaplarynda seydip yuze cykypdyr dp yazylan kesgitli zat yok. yone pikirlenip gorsem halkyn sahyr yaz...

Dowamy »

415 28
Sorag-jogap, 4 months ago


Salam

Salam. Gowmysyňyz saýtdaşlar? Göresim gelip gidipdir hemmäňizi yatlap jaň edeýinem diyenizok

Dowamy »

479 39
Sorag-jogap, 5 months ago


Hoşuň!

Salam gowmysynyz? Karoçi gysgajyk aydayyn menem saytdan gidip baryan (käbir biderek sebäplere görä) nesibede bolsa geljekde yene bir gun dolanaryn sayta

Dowamy »

394 6
Sorag-jogap, 6 months ago


??????

Hany duynki kitaplary nätdiňiz?
Tapan bar bolsa shuna awesomeamanowa@gmail.com gowyberayin gayrat ediň
@A93 goyberjek bolup goray
@Pegas sen menden basgaň hayysyny bitiryan

Dowamy »

431 23
Sorag-jogap, 6 months ago


Gaty sroçnyý !!!

Salam saytdaşlar ! maňa "Turkmenistan - Beyik Yupek yolunyň yuregi - 2" "Atda wepa-da bar sapa-da" "Turkmen Alabayy" we 7-nji synpyň edebiyatynyň elektorn wariyantyny tapyp berayiň hayyş

Dowamy »

654 98
Sorag-jogap, 6 months ago


Düşündiräýiň

Kasyda we mersiýe näme?
Rubagy näme?

Dowamy »

426 14
Sorag-jogap, 6 months ago


Hiç kime hiç zady öwredip bilmerin, ýöne pikirlenmäge mejbur edip bilerin

Häzirki wagtda kanun adalatdan öňe geçip barýar. Ýogsam kanun diýlen zat adalatyň bir guraly bolmaly. Has irki döwürlerde kanun diýlen zat ýokdy, ýöne şonda-da adalat hakynda kiçijigem bolsa düşünjeler bardy. Jemgyýet has çylşyrymlaşdygyça adalaty dolandyrmaga bolan bir kast ýüze çykdy. Eger gerekli adamlar hökümetiň adalat hukuklaryna gerekli baha...

Dowamy »

635 79
Sorag-jogap, 6 months ago


So boring :(

Şeylebir içim gysya wara soz yok beyan edere :/ Online bar bolsa gybat edeliň

Dowamy »

373 12
Sorag-jogap, 7 months ago