Honda howpsuzlyk kemeri bilen bagly kemçilik sebäpli ABŞ-da 300 müň ulagyny yzyna çagyrýar

Ýaponiýanyň Honda Motor Co. awtoulag öndürijisi öňdäki howpsuzlyk kemerlerinde öňe çekijiniň bir düzüm böleginiň ýoklugy sebäpli ABŞ-da 300 müňden gowrak ulagyny yzyna çagyrýar diýip, MarketWatch habar berýär.
Kampaniýa Accords we HR-V modellerine degişli bolar diýip, Ýol hereketiniň howpsuzlygy milli dolandyryş gullugynyň (NHTSA) habarynda...

Dowamy »

8 0
Tehnologiýa, 12 hours ago


Türkmenistanyň döredijilik wekiliýeti dekabryň başynda Berlinde iş saparynda bolar

Türkmenistanyň döredijilik wekiliýeti 3 — 7-nji dekabr aralygynda Germaniýa Federatiw Respublikasynda iş saparynda bolar. Bu barada Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi habar berdi.
Bellenilişi ýaly, 2023-nji ýylyň 5-6-njy dekabrynda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Berlin şäherinde Magtymguly Pyragynyň nemes dilindäki goşgular ýygyndysyn...

Dowamy »

7 0
Täzelikler, 12 hours ago


Şu gün UEFA-nyň Çempionlar ligasynyň nobatdaky tapgyry geçiriler

Şu gün, milli ýygyndylaryň oýunlary sebäpli ýüze çykan arakesmeden soň, futbol boýunça Çempionlar ligasynyň toparlaýyn tapgyrynyň oýunlary dowam etdiriler.
Sişenbe güni, 28-nji noýabrda Çempionlar ligasynyň toparlaýyn tapgyrynyň bäşinji tapgyrynyň sekiz oýny geçiriler.
Has gyzyklylarynyň arasynda F toparçadaky oýunlary bellemek bolar,...

Dowamy »

8 0
Sport, 12 hours ago


Merriam-Webster sözlügi 2023-nji ýylyň sözüni saýlady

Merriam-Webster kompaniýasy tarapyndan neşir edilýän Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary amerikan düşündirişli sözlügini düzüjiler emeli aňyň ösmegi bilen baglylykda “authentic” (“hakyky”) sypatyny 2023-nji ýylyň sözi hökmünde saýladylar. Bu barada sözlügiň redaktory Piter Sokolowski Associated Press agentligi bilen söhbetdeşlikde aýtdy diýip,...

Dowamy »

6 0
Täzelikler, 12 hours ago


Mark Sukerbergiň gün tertibi: näçede turýar, nähili geýinýär...

Dünýäniň iň baý adamlaryndan biri bolan Mark Sukerberg köp wagtyny işe sarp edýär, ýöne şol bir wagtyň özünde syýahat etmäge, çagalary bilen güýmenmäge we MMA-nyň pälwanlary bilen türgenleşmäge hem wagt tapýar.
Metanyň baş direktory irden sagat 8 töweregi oýanan badyna derrew telefonyndaky Facebook-y, Messenger-i we WhatsApp-y barlaýar. Düný...

Dowamy »

7 0
Täzelikler, 12 hours ago


Geçip barýan ýylyň iň gowy bäş smartfony saýlandy

Mobile-review portalynyň awtory 2023-nji ýylda çykan esasy smartfonlardan iň gowy bäş smartfonyň sanawyny hödürledi.
Sanawda birinji orny ýylyň iň gowy smartfony diýlip atlandyrylýan Samsung Galaxy S23 Ultra eýeledi. Şeýle-de bolsa, bu smartfonyň hem kemçilikleri bar. Şolardan biri, käbir ulanyjylaryň gözleriniň çalt ýadamagyna sebäp bolup b...

Dowamy »

7 0
Tehnologiýa, 12 hours ago


Hytaýda täze nesliň kompýuter prosessory işlenip düzüldi

Hytaýyň çip öndürijisi Loongson Technology täze nesliň Loongson 3A6000 kompýuter prosessoryny işläp düzdi. Onuň tanyşdyrylyşy Pekinde geçirildi diýip, Hytaýyň Merkezi telewideniýesi habar berýär.
Prosessoryň görkezmeler toplumy we arhitekturasy doly derejede Hytaýda taýýarlanan, olar daşary ýurtlaryň ygtyýarlandyrylan tehnologiýalaryna bagly...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, 12 hours ago


Lew Ýaşin hakyndaky film Italiýada sport kinosynyň festiwalynda baş baýraga mynasyp boldy

“Lew Ýaşin. Meniň arzuwymdaky derwezeban” filmi Italiýada geçirilen “Paladino d’Oro Sport Film Festival” atly halkara sport kinosynyň festiwalynda baş baýraga eýe boldy. Filmiň režissýory Wasiliý Çiginskidir diýip, championat.com habar berýär.
Bu festiwala 40 ýurtdan 150-den gowrak film gatnaşdy.
Lew Ýaşin hakyndaky filmiň premýerasy...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, 12 hours ago


Jennifer Lopez soňky 10 ýylda ilkinji albomyny çykarar

Jennifer Lopez “This Is Me... Now” ady bilen soňky on ýylda ilkinji studiýa albomyny çykarar. Reliz 2024-nji ýylyň 16-njy fewralyna meýilleşdirilen diýip, Deadline neşiri habar berýär.
Dokuzynjy studiýa plastinkasynyň çykyşy aýdymçynyň 20 ýyl mundan ozal çykaran “This Is Me... Then” albomynyň ýubileýine gabat getiriler. Jeý Lonyň täze albomy...

Dowamy »

6 0
Täzelikler, 12 hours ago


OnePlus 12 iň kuwwatly Android smartfony bolup biler

OnePlus kompaniýasy OnePlus 12 flagman smartfonyny çykarýandygyny resmi taýdan anons etdi. Onuň tanyşdyrylyş dabarasy 5-nji dekabrda geçiriler diýip, “Rossiýskaýa gazeta” habar berýär.
Kompaniýanyň prezidenti Li Szeniň aýtmagyna görä, täze smartfon “onýyllygyň flagmany” bolar we kuwwatlylygy boýunça Snapdragon 8 Gen 3 çibsetiniň esasynda işl...

Dowamy »

8 0
Tehnologiýa, 12 hours ago


Winisius Žunior 2023-nji ýylyň iň gowy braziliýaly futbolçysy boldy

Madridiň “Realynyň” oýunçysy Winisius Žunior 2023-nji ýylyň iň gowy braziliýaly futbolçysy hökmünde “Samba Gold” (“Altyn samba”) baýragyny aldy. Bu barada championat.com habar berýär.
Ses berişlikde ikinji orny “Al-Hilýal” saud klubunyň hüjümçisi Neýmar eýeledi, üçünji orunda “Pari Sen-Žermeniň” goragçysy Markinos ýerleşdi.
Bu baýrak...

Dowamy »

7 0
Sport, 12 hours ago


Apple iPhone-larynda iOS 17-de göreji goramak aýratynlygyny hödürledi

Apple iň soňky iOS 17 täzelenmesinde ulanyjylaryň görejini goramagy maksat edinýän iPhone we iPad üçin Screen Distance funksiýasyny hödürledi.
Täze aýratynlyk, esasanam, çagalarda gözüň ýadamazlygynyň öňüni almaga we şowakörlügiň (miýopiýa) döremek howpuny azaltmaga kömek edýär.
Screen Distance aýratynlygy ekranyň we ulanyjynyň gözüni...

Dowamy »

6 0
Täzelikler, 12 hours ago


Sony şekiliň hakykylygyny kepillendirýän kamera tehnologiýasyny hödürledi

Sony kompaniýasy ýasama şekillere garşy göreşmek we AI (emeli aň) ulanyp, şekil ýasama hileleriniň öňüni almak üçin döredilen kameralardaky tanamak tehnologiýasynyň synagynyň ikinji tapgyrynyň üstünlikli tamamlanandygyny habar berdi. Ýönekeý sözler bilen aýdylanda, tehnologiýa kameranyň enjam çipinde ýazylan sanly gol bolup, suratyň alnan pursadynd...

Dowamy »

9 0
Tehnologiýa, 12 hours ago


Google köne smartfonlary ulanýanlar üçin «Calendar» goşundysyny öçürer

Tehnologiýalar dünýäsinde köne wersiýadaky Android-li smartfonlaryň aglabasyna täsir edip biljek üýtgeşmeler bolup geçer.
Wagtyňy guramagyň iň meşhur goşundylarynyň biri bolan Google Calendar ykjam goşundysy Android Nougat 7.1 we has köne enjamlarda işlemegi bes edip biler. Bu goşundynyň soňky täzelenmesinde peýda bolan täze baýdakdan mälimd...

Dowamy »

8 0
Tehnologiýa, 12 hours ago


Täze Zelandiýa ýaşlara çilim çekmegi gadagan etmekden ýüz öwrer

The Guardian gazetiniň habar bermegine görä, Täze Zelandiýanyň hökümeti "tutuş bir nesle" çilim çekmegi gadagan etmekden ýüz öwürdi. 2022-nji ýylyň ahyrynda kabul edilen kanunyň taslamasynda 2008-nji ýylyň 31-nji dekabryndan soň doglanlara çilim satmagy gadagan etmek girizildi. Ol 2024-nji ýylyň iýul aýynda güýje girmelidi.
Kanuna laýyklykda...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, 12 hours ago


Messi XXI asyryň iň gowy futbolçylarynyň reýtinginde Ronaldudan öňe geçdi

“Inter Maýaminiň” argentinaly hüjümçisi Lionel Messi “FourFourTwo” neşiri tarapyndan XXI asyryň iň gowy futbolçysy diýlip ykrar edildi. “Altyn topuň” sekiz gezek eýesi bu at ugrundaky göreşde “Al-Nasryň” portugaliýaly hüjümçisi Kriştianu Ronaldudan öňe geçdi. Liderleriň üçlügini 2010-njy ýylyň dünýä çempiony we iki gezek Ýewro ýeňijisi (2008, 2012)...

Dowamy »

7 0
Sport, 12 hours ago


Türkmenistan BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça 18-nji Ýaşlar maslahatyna gatnaşdy

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde (COY18) geçirilen BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça 18-nji Ýaşlar maslahatyna Türkmenistandan Durnukly ösüş maksatlarynyň ýaş ilçileri gatnaşdy.
«Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiriniň habar bermegine görä, bu çäre esasy konferensiýanyň – BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky konwensiýasynyň (C...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, 12 hours ago


Dekabrda Moskwada Hazarýaka döwletleriniň DIM-niň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçiriler

5-nji dekabrda Moskwada Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçiriler. Bu barada RF-iň DIM-niň resmi wekili Mariýa Zaharowa hepdelik brifingde aýtdy diýip, Trend habar berýär.
“5-nji dekabrda Moskwada ýurdumyzyň daşary işler ministri Sergeý Lawrowyň ýolbaşçylygynda Hazarýaka döwletleriniň – Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gaz...

Dowamy »

7 0
Täzelikler, 12 hours ago


Teýlor Swiftiň konsert filmi 2023-nji ýylyň TOP-20 filmlerine goşuldy

Teýlor Swiftiň “Taylor Swift: The Eras Tour” konsert filmi 15 mln dollar býujet bilen dünýä prokatynda 250 mln dollar gazandy. Bu barada The Hollywood Reporter neşirine salgylanyp, gazeta.ru habar berýär.
Şeýlelikde, film 2023-nji ýylyň iň girdejili filmleriniň ilkinji ýigrimiligine girdi. Neşir onuň ähli döwürleriň iň üstünlikli konsert fil...

Dowamy »

8 0
Täzelikler, 12 hours ago


Gyrgyzystan milli baýdagynyň dizaýnyny resmi taýdan üýtgeder

Gyrgyzystanda döwlet baýdagynyň dizaýny üýtgediler. Konstitusiýa kanunçylygy, döwlet gurluşy, kazyýet-hukuk meseleleri we Ýokary geňeşiň düzgünleri boýunça komitet üýtgetmeleri tassyklady diýlip, gyrgyz parlamentiniň saýtynda habar berilýär.
Bellenilişi ýaly, 28-nji noýabrda komitet ilkinji okalyşda “Gyrgyz Respublikasynyň döwlet nyşanlary b...

Dowamy »

9 0
Täzelikler, 12 hours ago


EKSPO-2030 sergisi Saud Arabystanynda geçiriler

Saud Arabystanynyň paýtagty 2030-njy ýylyň Bütindünýä sergisini geçirmek üçin ýer hökmünde saýlandy. Bu barada “Le Monde” gazetine salgylanyp, TASS habar berýär.
Neşiriň maglumatlaryna görä, Er-Riýad beýleki dalaşgärlerden ep-esli öňe geçdi. Ol 119 ses gazandy, şol bir wagtyň özünde ikinji orny eýelän Günorta Koreýanyň Pusan şäheri 29 ses al...

Dowamy »

1 0
Täzelikler, 12 hours ago


1-3-nji dekabrda Aşgabadyň we welaýatlaryň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky teatrlarda 2023-nji ýylyň 1 — 3-nji dekabry aralygynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi:
Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry
02.12.2023ý. «Syrly sandyk» sagat 19:00
03.12.2023ý. «Hazyna» sagat 19:00
Türkmenistanyň...

Dowamy »

1 0
Täzelikler, 12 hours ago


Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň jemleri jemlendi: sanlar we maglumatlar

29-njy noýabrda Aşgabatdaky «Sport» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionatynyň jemlerine bagyşlanan mediaforum geçirildi. Çärä Halkara kuraş assosiasiýasynyň (IKA), göreşiň bu görnüşi boýunça Afrika bileleşiginiň (AKU) we Ýewropa konfederasiýasynyň (EKC), Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetin...

Dowamy »

1 0
Täzelikler, 12 hours ago


Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň Döwlet Geňeşiniň Premýeriniň birinji orunbasary Din Sýuesýany kabul etdi

29-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň altynjy mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň Syýasy býurosynyň hemişelik komitetiniň agzasy, HHR-iň Döwlet Geňeşiniň Premýeriniň birinji orunbasary Din Sýuesýany kabul etdi.
Duşuşy...

Dowamy »

1 0
Täzelikler, 12 hours ago


Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi Türkmenistanyň Prezidentine hat iberdi

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna iberen hatynda Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-eýran toparynyň 17-nji mejlisiniň hem-de «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen serginiň üstünlikli geçirilmegine kanagatlanma bildirdi.
«17-18-nj...

Dowamy »

3 0
Täzelikler, 12 hours ago