Saýt açsam...

Aýdym saýt açjak bolýan. Gelersiňizmi?

Dowamy »

520 3
Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 2 years ago

10+ ýyllyk agzalardan kimler bar ?

Köneräk agzalardan kimler bar ? Pikir çekeleşilýän, söýüşilýän, urşulýan, gatnaşylýan, üýşülýän wagtlardaky agzalardan ? Ol döwürler talyp bolanlaryň aglabasy ullakan adam bolup gidendirler.

Dowamy »

663 6
Sorag-jogap, acharsoz tarapyndan 2 years ago

Screenshot #11

Sorag???

Dowamy »

712 2
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

Sorag komek edayin

Dunyade ilkinji postcard möhüri(ştampy,peçady) nirde oýlanylyp tapylyar we näçenji ýylda?

Agzalar gaýrat edayin bilyan bolsanyz.
Oninden sag bolun

Dowamy »

558 4
Sorag-jogap, Black Wolf tarapyndan 2 years ago

Bilyanlernizi yazyn

Turkmen rap saytlaryndan bilyanlerinizi yazyn. Haysy gowy bahalandyralyn

Dowamy »

513 1
Sorag-jogap, (shyh)sho men tarapyndan 2 years ago

Pikiriňiz we goldawyňyz gerek - menem tipa Admin bolaýsam😁

Salam talyplar.com agzalary. Her kimiň öz hobbisi ýagny güýmenjesi ýa-da gyzyklanýan pişesi bolýar. Meniň hobbim bolsa kitap okamak. Emma beýleki kitaphonlardan tapawutly ýerim, men hiç kimiň okamadyk ýa-da meşhurlyga eýe bolmadyk gyzykly kitaplary gözlemäni we okamany halaýan. Şol sanda gyzykly teoriýalara gyzyklanýan we göni ynanamokda, olary özb...

Dowamy »

772 40
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Alem-Chat täzeden dikeldildi...(alem.x10.bz)

Dostlar ozalky alem-chat täzeden dikeldildi.Isleseňiz girip bilersiňiz.

Salgysy: http://alem.x10.bz

Bilşiňiz ýaly çat mugt hostingde ýerleşýär ,ýöne bu gezek ozalky ýaly ýalňyşlyk bolmaz dp umyt edýän ,serwerini çalyşdym.

Eger adam köpelse ,ýönekeý android görnüşini hem taýýarlaryn.

Teswi...

Dowamy »

619 8
Sorag-jogap, SaDMaN tarapyndan 2 years ago

Screenshot #6

please...

Dowamy »

554 1
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

VR barada

Bilýän bolsaňyz Matrix kinosynda adamlar wirtualny realnost arkaly däl-de Дополнений реальность arkaly oýnuň içine girýärler. Eger şol mümkinçilik halykatdan bolan bolsa nähili bolardy adam nerw ulgamyna täsir edişi nähili bolardy we şol taslamany durmuşa geçirmek üçin nähili işler edip bolar?

Dowamy »

465 0
Sorag-jogap, Nazarow tarapyndan 2 years ago

Din we saz #1

Salam, giç ýagşy hemmäňize. Bilýän PNB mowzuklarymy manysyz ýaly etsemde #6 ýetirdim, emma ol onuň soňy däl. Ýöne dalşe düşünmegiňiz üçin biraz sistemanyň işleýşinden kelle çykarmagy öwrenmegiňiz gerek bolar. Elbetde men özümi ekspert hasaplamok, emma biraz bolsa hem daş töwereklerde bolýan zatlary aýyl saýyl etmäne kömek ederin diýen umytda ýazýar...

Dowamy »

640 1
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Şu günki oýunlaryň doly raspisaniýasy

aşakda please...

Dowamy »

555 10
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

Screenshot #4

Please ...

Dowamy »

572 7
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

Screenshot #3

Degişmejik.....

Dowamy »

693 5
Sorag-jogap, BeZZaT. tarapyndan 2 years ago

??

Hat ýazyşar ýaly nähili saýytlar bilýän bolsaňyz aýdanyňda pliz??

Dowamy »

677 6
Sorag-jogap, Men_ve_Sen tarapyndan 2 years ago

Hytay tawar

Salam doslar. Hytaydan caga oynowaclary getirmek ucin haysy saytlar bilen islesip bolar? Aliexpres yaly saytlar yapyk eken.

Dowamy »

642 11
Sorag-jogap, Yazgeldi21 tarapyndan 2 years ago

Dýuna "2021" kinony kim gördi?

Dýuna atly romany 50-nji ýyllarda bir haramzada ýazýar we şol roman dünýä edebiýatynyň klassiki eserleriň sanawuna girýär. Romanyň gysgaça mazmuny şeýleräk: —Gelejekde kosmosda adamzat gaýyp ýör we planetalaryň birinde Spaýs atly güýçli narkotik önýär. Ol narkotiki ulanýan adam adatdan daşary bilgiç, ekstrasens bolýar. Şol planetaň ady Arakis we ol...

Dowamy »

971 43
Sorag-jogap, Adalat19 tarapyndan 2 years ago

Ýönekeýje Sorag-jogap

Salam talyplar.com, giç ýagşy, sagaman LEZZET alyp otyrsyňyzmy. Garaz şu wagt poçtamy dörjeläp durkam, bir zada üns berdim. Ýagny poçtama gaty köp soragly mailler üýşipdir. We talyplar.com da paýlaýan poçtam trustorg7@gmail.com lygyna esaslansak, ýazanlaryň aglabasy şu ýerden meni tapyp ýazan bolmaly. Gmail gowy işlänok, şol sebäpden soraglaryňyza...

Dowamy »

814 23
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Pizdets nahhuý blýät #6

Suratda näme görýän bolsaňyz öz pikiriňizi ýazyň.

Meselem: (bolup biläýjek jogaplar)

1. Gije asmanyň suraty teleskopdan alnan, älem tumanlygy.
2. Mikroskopdan alnan bakteriýaň suraty
3. Psihologik surat, terapewt surata seredip näme görýänini aýtmaly, meselem men buzdan gaýa görýän.

Ýagny...

Dowamy »

1030 35
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Pizdets nahhuý blýät #4

Dynç alyp bolan bolsaňyz indi temamyza dowam edýäs, Payhaslydan girýän alasamsyk sen bolsa bize LEZZET BERMÄNE DOWAM ET WASÝOK. HANY BOL BU TEMANAM POHUŇA BULA, UMNYÝ PÝOSIK😁😁😁

Howwa zumerçi dossumyz hakykatdanam aktualnyja gep tapdy we tüweleme gowy pikir eken. Her sapar mowzuklaryma ýazylan 50-60 teswiri görüp ozallar nerwim oýnap...

Dowamy »

575 5
Sorag-jogap, TrustORG tarapyndan 2 years ago

Test☺

https://funtriviaquiz.com/tr/d20/quiz/83515252
Barlap göriñ ☺

Dowamy »

560 5
Sorag-jogap, Arzuwum tarapyndan 2 years ago