1 söz az, 2 söz köp

salam. öňküje zetpro. Men gaharjaň, tiz gaharym gelýä, tiz öýkeleýän. Ýöne tiz hem öýkeleşikden açylýan. Gynansakda käbirleri, men hakymda doly bilmän men garalap ýörler.
Aý garala beriňler. Eliňizden gelýärä siziň. Men şolar ýaly nejis adamdyryn. Nejisdirin, bu hakykat ýaly. Sebäbi men hak sözlämde hiçkimden ses hem çykanok, a galp sözlämde...

Dowamy »

197 10
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 5 days ago

Täze albom hakynda sorag - jogap

Salam Hormatly Talyplaryñ agzalary. Nämede bolsa bir işe baş goşmazdan ozal, il bilen maslahatlaşyp soñ edeniñ ýagşy bolarmykanym diýýän. Dogrymy aýtsam aýdym aýtmak meniñ iñ gowy görýän hobbim we esasanam iñlis dilinde aýdym aýtmany halaýan. Elbetde ilkinji we häzirki wagtda ýekeje albomym bar, olam "The Gray World" (Çal reñkli dünýä). Albomda men...

Dowamy »

191 15
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 5 days ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 3.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 3.

11) Ine bu siziň öz zadyňyz, emma siz muny kän ulanaňzok. Oňa derek başgalaryň hemmesi "Şuny" sizden beter köp ulanýar. Bu näme?
============================
12) "Adam"-da ikisi bar, "Aýy"-da biri bar, "Akula"-dada ikisi bar, "Geçi"-de bolsa hijisem ýok. Bu näme zat?
==========...

Dowamy »

232 7
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 5 days ago

Telefonda isleyan vpn

mana telefonda isleyan vpn gerekdi bilyan bolsanyz aydayyn

Dowamy »

127 3
Sorag-jogap, Hercai tarapyndan 5 days ago

Iñ uly we iñ kiçi

Syyahatda maña iñ kop dushan zat pyshdyllar boldy, gaty kop pyshdyl gordum. Gorenlerimiñ iñ ulysy we iñ kiçisiniñ suraty.

Dowamy »

232 10
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 5 days ago

Sorag jogap

Salam dostlar ýagdaýlaryňyz gowymy bir android telefona programma gerek bolup durdy PDF formatdaky kitaby DOC ýada DOCX formada geçirýän programasy kimde bar ýada adyny suratyny imo belgime ugradyp beriň kimde bar bolsa saýtlaram bar ýöne köpsi işlemän dur köpsi taýarlan soň ýüklemändur bilýän bolsaňyz ýazyň teswir

Imo nomerim +993...

Dowamy »

87 5
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 5 days ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglara jogaplar 2.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglara jogaplar 2.

6) Nädip suwuň içinde otlyçöpi ýakyp, şol ýakan otlyçöpümizi doly ýanyp gutararýaly etmeli?
============================
7) Haýsy tarelkadan nahar iýip bolanok???
============================
8) Kakasy ogly bilen, howwa howwa kakasy ogly bilen. A atasy agtygy bi...

Dowamy »

145 4
Sorag-jogap, IDEALLIDER2 tarapyndan 6 days ago

Rep?!

Rep diýlende haýsy reperler yadyñyza dusyar? Rep bu näme diyen soraga name jogap bererdiñiz?!

Dowamy »

127 7
Sorag-jogap, GaRa_TmyN tarapyndan 6 days ago

Google

Slm gowmysynyz google saytlary haysylar

Dowamy »

179 3
Sorag-jogap, #Yigit tarapyndan 1 week ago

Remezan diýerler aýyň ýagşysyn ...

Remezan diýerler aýyň ýagşysyn ...
Remezan aýynda agyz bekleýän we beklemeýän musulmanlaryň bilmeli käbir zatlary barada ýatlalyň.Ilki bilen Allatagalaň Remezan bilen bagly Kurany Kerimde buýran zatlary bilen tanşalyň. " Bakara süresiniň 183-nji aýady. Eý, iman getirenler! (Siziň günä işlerden saklanyp) takwalardan bolmagyňyz üçin, sizden öň...

Dowamy »

186 1
Sorag-jogap, Barbary tarapyndan 1 week ago

HAÝŠDYM...

Hemmañize salam men sizlerden uly hayyshdym shu saytdan nadip cykyp bolyar. Adyñy hem pozup nadip cykyp bolyar... bilyaniñiz bar bolsa shu mowzuga teswir yazmagyñyzy hayysh edyarin...aslynda gaty gowy goryan bu sayty emma (....:'(....:'(...:'(....)sheylerak gownume degdiler???...;'(((
@KORPEJIK....

Dowamy »

276 11
Sorag-jogap, korpejik tarapyndan 1 week ago

Mesele cozmane kım okde 🤨🤔

kım okde mesele cozmane

Dowamy »

270 13
Sorag-jogap, Hercai tarapyndan 1 week ago

Döreden programmaňy nirä ýüklemeli?

Hemmäňize salam! Ýakynda 2 sany täze programma döretdim indi bolsa olary Play Store ýüklejek bolýan. Play Store ýüklejek bolsoňam Visa gerek, a mende bolsa Visa ýok. Başga nirä ýükläp bolar bilýäniňiz bar bolsa aýdaýyň... Programmistler barmy araňyzda...

Dowamy »

200 15
Sorag-jogap, #_YLHAM™ tarapyndan 1 week ago

Deňizleriň tolkuny alyp geldi küreksiz... (@hanture bilen jedele)

DEŇIZLERIŇ TOLKUNY ALYP GELDI KÜREKSIZ...


Salam hanymlar we jenaplar. Köpden bäri girip bilemokdym. Ehhe-ühhe...
Sebäbi telefon diýilýän bu ajaýyp serişdäni tragiki ýagdaýda maşynlaryň birinde gaçyryp, düşmekligimden soň araňyzda köpden bäri bolup bilmändim...
(Gynandyrýan zady Gurban93, agzanyň haýyşlary bilen...

Dowamy »

306 17
Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 1 week ago

Bir çöpiň ýerini üýtgedip jogaby tapyň 1

Jogabyny özümem bilemok henizä geşiň biljek bolalyň .

Dowamy »

218 7
Sorag-jogap, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 week ago

Bir çöpiň ýerini üýtgedip jogaby tapyň

Bir çöpüň ýerini üýtgedip jogaby tapyň

Dowamy »

192 20
Sorag-jogap, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 week ago

Zehını barlan gorelın kım akylly

sularyn jogabyny basda yazman bılyanler 1 ra bılmeyanler 2 a basyn

Dowamy »

277 23
Sorag-jogap, Hercai tarapyndan 1 week ago

Bilyanizmi?

Agzalar ilki bilen hemma salam!
Mana telefonda aydym yazyan programma gerekdi bilyanniniz bar bolsa teswirlerde yazsanyz

Dowamy »

157 10
Sorag-jogap, Prokuror777 tarapyndan 1 week ago

Blog.tsoltanov.com saýtynyň admini kim?

Şol saýtyň admininiň tel nomerini beräýiň bilýäniňiz bar bolsa . Gizlin bolsa +993 65 22 89 52 sms edip ugradaýyň

Dowamy »

201 7
Sorag-jogap, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 week ago

Türkmen form saýtlary

Türkmen form saýtlary

http://talyplar.com http://kitapcy.com https://dostluk.ru https:yurekdesh.ru https://ertir.net https://yeketak.ru http://nolix.su https://meetm.fun http://beloo.ru https://bloglar.ru http://hazyna.ru http://ulgamda.ru

Başgada bilýänleriňizi paýlaşyň dostlar.

Dowamy »

408 26
Sorag-jogap, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 week ago