Şu ýyl «Altyn top» hiç kime gowşurylmaz

Şu ýyl «Altyn top» hiç kime gowşurylmaz
«France Football» žurnaly 2020-nji ýylda «Altyn top» baýragyny hiç kime gowşurmazlyk hakynda kararyny yglan etdi, diýip sports.ru saýty habar berýär.

Neşir bu gelen kararyny baýragyň beýanynda «koronawirusdan dörän çökgünlik zerarly adatdan daşary ýagdaýlarda gazanylan baýrak» diýen çyk...

Dowamy »

216 3
Sorag-jogap, 12 tarapyndan 3 months ago

Pikirlendiriji sorag???

Bir ýetim oglan bar ekeni. Günleriň birinde ol aw awlamana gitýä we keýigi awlajak bolup durka bir ýaşuly:
-Aý, Oglan şol keýigi atsaň kakaň ölýär, atmasaň ejeň ölýär diýýär. Şonda oglan näme etýär?
Kommentariýa pikirleriňizi ýazaýyň!!!

Dowamy »

617 6
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

...

Talyplar.com сайтындан сон доредилен туркмен сайтларнын найбашысы мегерем Ertir.com-дыр. 2009-2017 йыллар аралыгында агзалары илки дост, сон доган етмеги башаран сайтын япыланына 3 йыл болыпдыр...

Dowamy »

521 6
Sorag-jogap, soho tarapyndan 3 months ago

Araňyzda bilýäniňiz barmy?

Salam saýtdaşlar!
Araňyzda Türkmen döwlet Binägärlik we Gurluşyk instutynyň Informatika we Hasaplaýyş Tehnologiýasy fakultetinde okuwa giriş we kabul ediş synaglarynda haýsy derslerden ýada nähili soragnamalaryň beriljekdigini bilýäniňiz barmy?

Dowamy »

355 2
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Gelin-gyzlar barada II

Mayda doglan zenanlar

Biler bolsañyz, may ayy tutanyerli we ozlerine ynamly zenanlaryñ dunya inyan ayydyr. Bu zenanlaryñ yurekleri hut ugur gorkezyan kompasa meñzes bolup, olar mydama oz yurekleriniñ islegine gora hereket edyarler. May zenanlarynyñ hasyetleriniñ oz-boluslugy yaly, olaryñ dasky gornusleri-de ozune çekijidir. Sol sebapd...

Dowamy »

657 8
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 3 months ago

Gelin-gyzlar barada

Yanwarda doglan zenanlar

Yanwarda doglan zenanlar beyleki zenanlardan ayratyn erjelligi, ynjyklygy, duzgun-tertibi halayandygy durmusa oran çynlakay garayandygy we oz pikir-garayyslarynyñ uytgewsizligi bilen tapawutlanyarlar. Kawagt bu zenanlar sey-le bir igenjeñ bolyarlar welin, dasyndan synlasañ her bir zatdan bahana gozlap yoren ad...

Dowamy »

1103 52
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 3 months ago

"Ýaňlan Diýarym"-da Nury Kasoý neressä Annagül Gurdowa näçe ball berdi?

Ýyly ýadyma düşenok, Nurmuhammet Meredow Ýaňlan Diýarymyň ýeňijisi bolupdy. Şonda Gülşirin Alyjanowa 10 ball, Akyş Saparow 10 ball, Jemal Saparowa 9 ball, Şamämmet Bäşimow 10 ball... Ýene birileri 8, başgalar 9 ball-dan ses berdiler. Şonda eminleň ýene biri Annagül Gurdowa ýokardakylaň ballarynyň arasynda Kasoý neressä näçe ball berendir öýdýäňiz?

Dowamy »

841 16
Sorag-jogap, messibet tarapyndan 3 months ago

Sorag rus sözi tm geçirmek

Salam gowymy hormatly saýt agzalary men sizden sorajak bolýan zadym klaviatura da ýazan türkmen sözi rus diline geçirýän programma bilýäniňiz barmy ýazan rus sözümi türkmen diline geçirýän programma bolsada bolýar kömegiňiz gerek dostlar. . .? ? ?

Dowamy »

374 7
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

Hormatly ildeş doganlar sizlerden haýyş!

Essalowmaleykim hormatly ildeş doganlar gowmy ýagdaýlaryñyz. Sizlerden bir haýştym bar bir soraga jogap gozleyan. Magtymguly adyndaky dowlet uniwersitetinin Jurnalistika bolumine okuwa kabul edis synaglarynda "Jurnalist" sozi nama diymegi anladyar we ol nama wezipani yerne yetiryar? Diyen sorag berilyan eken. Eger kim şol barada nama bilyan bolsa w...

Dowamy »

495 4
Sorag-jogap, MrOKaS tarapyndan 3 months ago

Gepleshik chat

Salam hormatly agzalar, dostlar, doganlar, jigiler. Bu blogy Wagtymyzy gyzykly talyplar.com'da online wagtymyzy artdyrmak maksady bilen açdym. Gownùñize yaran bolsa bashladyk gybata...))

Dowamy »

501 11
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 3 months ago

" TOKAYYYÑ $ASY " Yolbarslar barada gyzykly maglumatlar.

Yolbarsa "tokayyñ shasy" diyilmeginiñ bir sebàbi bar. Uly kellesi haybatly gowresi we batly sesi bilen ol bu ada mynasyp. Yolbarslar "babyr", "$ir" hem-de "arslan" diylip hem atlandyrylyar. Pisikler mashgalasyna degishli bolan bu jandarlar barada kàbir gyzykly maglumatlary dykgatyñyza yetirmegi makul bildim.

* Yolbarslara "tokayyñ $as...

Dowamy »

414 7
Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 3 months ago

Ulagy Günüň aşagynda goýsaň, Covid ölermi?

Maşyny dezinfeksiýa etmegiň köp usuly bar, ýöne ýazda awtoulagyň kabinasyndaky ähli zyýanly mikroorganizmleri hiç hili çykdajysyz ýok edip bolýar. Ýöne nädip? Bu barada auto.mail.ru habar berýär.
Maşyny gündelik dezinfeksiýa etmek üçin dürli himiki maddalar, şol sanda hlorgeksidin, spirtli erginler ýa-da diňe sabynly suw ulanylýar. Şeýle-de...

Dowamy »

351 1
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Söýgi diýip näme düşünýäňiz sorag jogap

1.Söýgi diýip siz mänä düşünýäñiz?!
2.Gyz bilen oglanyñ arasynda hakyky söýgi bolup bilermi?!
3.Durmuşy 3sözde beýan etmeli bolsa näme diýerdiñiz?!
4.Ene_Atany 1sözde beýan etmeli bolsa näme diýerdiñiz?!
5.Çagany 1sözde beýan etmeli bolsa näme diýerdiñiz?!

Bilýän köpiñize samsyjak soraglar bolup biler ýön...

Dowamy »

448 3
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

Oglan Vs. Gyz (Dostluk hakynda)

Soňky döwürde oglan bilen gyzyň dostlugy örän köp göze düşýär. Bilemok, bu meselä gyzlar nähili seredýär, yöne ilki bilen akla gelýän sorag şu:
- Oglandan gyza, gyzdan oglana dost bolup bilermi?
Men bu yagdaýlary käbir görnüşlere görä analiz etjek.
Oglan gyz bilen ilki tanyşanda birbada söýüşeli diyip bilmänsoň we soň ol gyzda...

Dowamy »

542 9
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Psihokinezi ýagny Ruh Çagyrmak

Bellik! Yüregi gowşak adamlara we 16
ýaşdan kiçilere okamak maslahat
berilmeýär!
Sebäbi içindäki käbir maglumatlar
siziň psihologiýaňyza erbet täsir
hem edip biler.

PSIHOKINEZI- bu zehiniň göniden göni madda täsirini ýetirmegi diýmekdir.Magnetizm,gipnoz ýaly usullar bln bejermek, gözdegmek, gözbagç...

Dowamy »

530 2
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

Yene-de Jynlar we Arwahlar barada bolan waka

Dogrydanam olar bamyka bizin aramyzda ozume dusup goremok yone ka wagtlar dusunup bolmayan zatlar bolyar;
Arada taze jaya gocduk elitka 10+njy etajda yasayan bir gun gije oye baryan oyde adam yoklygyny bilyarin sebabi hemmesi toyda sonda men yokaryk seredip oz otagyma seretsem biri aynadan seredip durdy ozem ayal masgala(cyralary yakyp gidya...

Dowamy »

555 9
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

Oglan Vs. Gyz

Hemişe gyz-oglan ýada taýyň saýlamak barada gürrüň gitse, gyzlar oglanlaryň pullysyny gowy görýärler(hemme gyzlarymyz däl, ýöne arasynda bar) adamçylygy bolsa bolsun ýöne puly bolsa bolýar diýýärler. Oglanlar bolsa maňa owadanja, akyllyja, ýuwaşja, ene-atam bilen oňuşsa bolýar diýýärler. Ýöne, oglanlar hemişe iki sany gyz bar bolsa biri ýuwaş, biri...

Dowamy »

485 9
Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Biss Kod...

Ес Салам Алейкум Сайтдашлар!
Наче вагтлап Tv Varzish каналын бис кодыны тапмадым, ахырсоны бирки гунлукде тапдым ве сизинем аранызда тапман косенен бар болса пайлашайын дийдим. 2020ABEBCD0103D1

Шулар ялы говжа каналларын бис кодларыны билянлер бар болса пайлашсаныз миннетдар болардык!!!

Dowamy »

373 3
Sorag-jogap, soho tarapyndan 3 months ago

Ýer Togalagyndaky Materikleriň tutýan meýdany näçekä?

Bilşiňiz ýaly,Ýer togalagynda Ýewraziýa,Afrika,Demirgazyk Amerika,Günorta Amerika,Antarktida,Awstraliýa we Okeaniýa ýaly meterikler bar.Ýewraziýa materiginiň tutýan meýdany 54 832 586,Afrikanyňky 30 288 064,Demirgazyk Amerikanyňky 24 196 507, Günorta Amerikanyňky 17 846 017,Antarktidanyňky 13 176 727,Awstraliýa we Okeaniýanyňky 8 945 664 kilometr i...

Dowamy »

243 0
Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 3 months ago

Jynlar barada biziň bilmeli zatlarymyz

Bellik! Yüregi gowşak adamlara we 16
ýaşdan kiçilere okamak maslahat
berilmeýär!
Sebäbi içindäki käbir maglumatlar
siziň psihologiýaňyza erbet täsir
hem edip biler.

Ähli dinlerde barlygy dürli ýollardan kabul edilen bu garañky älem bilen bagly ünsüñizi jemlejek 18 hakykaty siz üçin ýazdym.
...

Dowamy »

504 3
Sorag-jogap, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago