Mende näme günä bar?!

Biz mydama ejemiziň ýyljajyk gujagynda bolýardyk, ejem bize gözümiz açylýança bukymyzdan çykmazlygy tekrar tekrar ündärdi we bizi ýalap söýerdi. Doganjyklarym bilen mydama ejemiziň goragynda, arkaýyn ýaşardyk, aladamyz ýokdy. Ejemiz bolsa mydama gitse-de uzak eglenmezdi, biz ukydan oýanyp mýawladygymyz ýanymyzda bolardy, ýöne bu gün men oýananymda...

Dowamy »

141 7
Sorag-jogap, Gray_wolf tarapyndan 1 week ago

Haçan biz Meetde gürleşip bileris?!

Hemmä salam! Google Meet bilýäňizmi?! Onlaýn wideo duşuşuk... Haçan biz talypçylar bolup, Meede görüşeris, wagt belleşeliň!
Meetden peýdalanmak üçin Gmail poçta gerek. Belli wagtyny aýtsaňyz, duşuşuk ssylkasyny oklardym, şu taýyk :)

Dowamy »

150 13
Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

NÄME DİÝERDİŇİZ???

Eliňizde mikrafon bolsa, bütin dünýä sizi diňleýän bolsa, siz näme diýerdiňiz? Jogaplarynyza garaşýan!

Dowamy »

152 9
Sorag-jogap, Wrestling tarapyndan 1 week ago

Altynjan Hatyn powesti ýalanmy ?

Osman Ödayewin yazan Altynjan hatyn powesti na derejede dogryka ? Powestde Altynjan Hatyn Togrul bege 1035-de durmuşa çykyar. Yone gozlap gorsem hemme yerde 1043 de diyip beryar hemme yerde seyle. Hem powestde Altynjan Hatyn Şamäligin glavny dusmany. Hatda ony itden beter yigrenyar muny okanlar bilyandir. Ejesini kakasyny oldurenem so. A basga yer...

Dowamy »

164 11
Sorag-jogap, Gutulmyş tarapyndan 1 week ago

Sorag

Salam agzalar? Haysy gowy bolar diyip pikir edyaniz? Men geljekde oz ugrumdan gitsem gowy bolarmy? Ya-da gyzyklanmalarymdan.. Men oz pikirima kyn bolsada oz ugrumdan gitsem oserin oydyan, yone gyzyklanmalarym bn gitsem chokerin oydyan.. Siz name diyyaniz doslar? Sizin pikiriniz name?

Dowamy »

118 4
Sorag-jogap, Dragon Ques tarapyndan 1 week ago

Kompyuterde nadip imo achmaly?

Salam dostlar. Gic yagshy. Gowmy yagdaylarynyz. Komppyuterde imo achmagy bilyaniniz bar bolsa owredayin !!!

Dowamy »

105 9
Sorag-jogap, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 1 week ago

Muny Bilmek Gyzykly!

Size Sorag? Internetda Wirtual YazsŸan,Syr Alyp Syr BerisŸàn Doslaryñyz Bn Hakyky Durmusda Soñ Ÿaly Ÿakyn Dost Bolup Bilersinizmi!#talypçy

Dowamy »

95 2
Sorag-jogap, ODINOKIY tarapyndan 1 week ago

Kim haysy dersden? #talypçy

Salam .! Kim Olimpiadada haysy dersden gatnashya?

Dowamy »

189 22
Sorag-jogap, Shatlyk. tarapyndan 1 week ago

Instagram üçin VPN

Instagram üçin haýsy VPN ulanýaňyz, begler?

Dowamy »

192 8
Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 1 week ago

Ýörgünli sayt.?!#talypçy

Sizin pikirinizche talyplardan bashga haysy sayt yorgunli kop agzaly?

Dowamy »

468 17
Sorag-jogap, Shatlyk. tarapyndan 1 week ago

???? #talyplar

Sen kim??
Nirden?
Nacenji yyl??
??????

Dowamy »

97 2
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 1 week ago

Tanyshlyk

Salam dostlar! Ertiriniz hayyrly bolsun. Menem taze gosuldum oziniz b.n tanysdyraysanyz

Dowamy »

155 17
Sorag-jogap, #Yigit tarapyndan 1 week ago

Internet-dä...

Häzirki döwürde iň gülleýän biznes internet.Munuň şeýledigini dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawyna seredeniňde-de mälim.Şu sowukda bazarda üşäp kartoşka-sogan satýan adamlary ol sanawda orun alyp bilmejegi aýnada gören ýaly hakykat.Bill Gates,Jef Bezos,Mark Zuçerberg,Google komaniýasyny esaslandyryjylar bu sanawuň esasy kerwenbaşylaryndan.Internet...

Dowamy »

143 7
Sorag-jogap, Dowsypat00 tarapyndan 1 week ago

!!??!?!?!

Kim yok bolsa erkek bolup komentariya hat yazay

Dowamy »

103 2
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 1 week ago

Tekiz ýerçilere meniň pikirim.

Hantureniň ýazýan zatlaryny aňymyzda aýlajak bolup göreliň.Ýer tekiz disk şekilli(dvd-ä salynýan disk ýaly),gümmez şekilli(parhy ýok).Esasy zat ýer hiç ýere gozganman dur.Aý-gün,ýyldyzlar,älem-jahan ýeriň daşyndan aýlanýar.Ýerden birtopar emeli hemralar kosmosa uçuruldy."Ýalan"-diýip bolmajak hakykat.Gaty köp ýewropa,türk,rus kannallary emeli hemra...

Dowamy »

207 9
Sorag-jogap, Dowsypat00 tarapyndan 1 week ago

Ýönekeýje işler

Ähliňize salam dostlar! Siz internetde kän wagt geçirýäňizmi?! Blog, peýdaly makala ýazyp bilýäňizmi?! Iş başarnygyňyz barmy?! Eger sizde şu mümkinçilikler bolsa, size maýdaja TäsinDünýä.Ru -da iş bar. Ýagny siz saýtda her gün 3 blog paýlaşyp durmaly. 2 sany blog, ertir sagat 7-8-9-larda(Gyzykly,Faktlar bölümi üçin). Gündizlik 3-4-5-lerde 1 blog(Tä...

Dowamy »

177 11
Sorag-jogap, NoCodding tarapyndan 1 week ago

Aranyzda horaz bakyp urus etdiryaniz bamy?#talypcylyk

Kimde naili horazy bar bolsa komentariyada yazaysyn!!

.....

Dowamy »

148 9
Sorag-jogap, Paris tarapyndan 1 week ago

Sorag???

Aranyzda it bakyanyn barmy

Dowamy »

172 14
Sorag-jogap, umitkhann tarapyndan 1 week ago

Salam hemmanize

Kone agzalar barmy entagem?

Dowamy »

102 5
Sorag-jogap, spartac tarapyndan 1 week ago

Tanyshlyk

Salam dostlar! Gic yagsy. Gowmy yagdaylarynyz. Menem taze agza boldum birazajyk ozuniz b.n tanyshdyraysanyz!!!

Dowamy »

176 20
Sorag-jogap, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 1 week ago