Leonardo Da Winçi hakda 8 sany gyzykly fakt

Mona Liza portreti bilen dünýä tanaýan Leonardo Da Winçi diňe bir çeperçilik däl eýsem-de ol sazanda, inžener, alym we matematikdi. Ylmy teoriýalarynyň köpüsi häzirki zaman ylmynyň esasyny tapdy we sungat eserleri sungat taryhynda ýatdan çykmajak yz galdyrdy. Leonardo Da Winçi 1452-nji ýylda doglupdyr.
Ol barada 8 sany gyzykly...

Dowamy »

442 10
Bilim, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 1 year ago

Natriy we magniy duzlarynyn garyndysy Yerde yashayshyn doremegine itergi berdi.

Esasan hem nemes alymlary bazalt duzlarynyn duzumini owrenmek bilen bu netija geldiler. Onun esasy duzum boleklerinin hemmesi diylen yaly subut edilen hem bolsa, yashayshyn nadip dorandigi yenede gizlin syr bolmagynda galyar. Yone yashayysh shertlerinin nadip emele gelendigi entek belli dal. Shona gora munyn netijesinde bir topar gipoteza yatandyr....

Dowamy »

417 10
Bilim, zumerchi tarapyndan 1 year ago

Üns beriň: Online bilim almak üçin mugt platformalar

Dünýä derejesinde bilim almak üçin akademiki kurslary hödürleýän mugt 6 sany onlaýn web-saýtlar.

1. Khan Academy
Maksady, dünýäniň islendik ýerinde, islendik adam üçin mugt kurslar bilen üpjün etmek bolan, 2008-nji ýylda Salman Khan tarapyndan döredilen onlaýn platforma. Saýtda çagalar bagyna gatnaýan körpelerden başlap, uly ý...

Dowamy »

447 5
Bilim, Mister X tarapyndan 1 year ago

Motiwasion we manyly sozler

Salam. Beyik alym meshur adamlaryn haysy kitaplaryny okap gorduniz... sol kitaplarda nahili motiwasion we nesihat jumleler bar gyn gorman teswir yazyñ.
(Jeksparro. Khanture. Ladakalina zumerci.dowsypat.hemedany.beyik yazyjy jogaplarynyza garasyan)

Dowamy »

621 26
Bilim, biohimik tarapyndan 1 year ago

Ynsan näme üçin ýaradyldy?

Bismillä hirrahmä nirrahym.
Ymamy Rabbani hezretleri şeýle buýurdy:
Ynsan näme üçin ýaradyldy ?
Ynsan güýmenmek üçin, oýun üçin, iýip-içmek, gezmek, ýatmak,keýp etmek üçin ýaradylmady. Ol—Gulluk wezipelerini ýerine ýetirmek üçin, Rabbine boýun bolmak, ejizligini, güýçsizdigini, mätäçdigini görkezmek, Oña sygynmak we ýalbarmak...

Dowamy »

617 28
Bilim, yyldyz. tarapyndan 1 year ago

Bu gün seniň günüňdir

Sen her gün hakda şeýle pikir et!
Säher bilen sag-aman ören bolsaň, garaňky agşamyň aladasyna baş agyrtma.
Sen diňe şu günüňi bilip ýaşa. Haýry-şeri geçip giden düýn barada hem, heniz
gelmedik ertir hakda hem agyr oýlara batma. Bu gün seniň üçin dogdy. Bu gündiz
seniň üçin ýagtyldy. Sen bir günlük ömür berlen adam...

Dowamy »

312 0
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 1 year ago

Ustunliklerim

8synp etrap olimp 2nji yer
9synp etrap 1nji wel 4yer
10synp ertap 1 wel 3yer
11 bu yyl bolmaly nesip bolsa
10 synp taslama himiya wel 3 etrap 1
10synp taslama biologiya 2yer etrap 1nji yerler welayata gidyar (. Iki dersden hem 2durli iş tayyarladym. Ginisleyin isleyanler imo).
internet olimpiada dogrusy ora...

Dowamy »

564 18
Bilim, biohimik tarapyndan 1 year ago

Ylym bilim

Milli liderimiziň talyp ýaşlar gününde eden çykyşynda, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde hem-de Seýitnazar Seýidi adyndaky mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO kafedralaryny döredip, orta mekdeplerimiziň birnäçesini bu guramanyň Mekdepler bileleşiginiň düzümine girizeris diýip belledi. Şeýle täzelikler ähli talyp ýaşlaryň okuwa bolan...

Dowamy »

361 2
Bilim, TDUmaksat tarapyndan 1 year ago

Ylym bilim

Hormatly prezidentimiziň geçen okuw sapagynda eden çykyşlary bizi täze başlangyçlara höweslendirdi.

Dowamy »

308 1
Bilim, TDUmaksat tarapyndan 1 year ago

День знаний

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел 1 сентября, в День знаний и студенческой молодежи, общий урок, открывший собой новый учебный год.
Встреча главы государства с молодежью состоялась в столичном Конгресс-центре. Президент посвятил урок историческому пути, который прошел за 30 лет независимости Туркменистан, новым задачам...

Dowamy »

346 1
Bilim, TDUmaksat tarapyndan 1 year ago

.........

Sag ýatyp, aman turuň, şahsy meselelerini publikowat edýän eziz türkmen ilim!

Dowamy »

818 74
Bilim, Pegas tarapyndan 1 year ago

Siz pikir edýäňiz...

SIZ PIKIR EDÝÄÑIZ!... 

Hawa, siz käbirleri bular ýaly rehim-şepagatsyz, bular ýaly wagşy bolup bilmez diýip pikir edýärsiñiz. Eger hüşgär bolmasak, düýnki edenlerini ýene-de gaýtalarlar. Taryh gaýtalanyp duran zat. Adamlar ýaradylyş maksadyndan daşlaşdygyça şeýtanlaşýar, onsoñ “Belhum adal” bolýar-da, hatda şeýtandanam ozdurýar durub...

Dowamy »

484 6
Bilim, Khanture tarapyndan 1 year ago

****

Bu pamadaň turbajygynda ýerleşen 4.5 mm patronly sapança "Ölüm posasy" diýip hem atlandyrylýar.

Sowuk uruş wagtynda KGB niň aýal agentleri onda peýdalanypdyrlar.Ýarag birinji bolup 1965-ýylda Günbatar Berlindäki ýörüteleşdirlen agent tarapyndan serhedi kesip geçende tötänleýin tapylýar.

Eger siz pamadany towlap goýsaňy...

Dowamy »

532 1
Bilim, Гость tarapyndan 1 year ago

Bir maslahat üçin 100000$

Mundan 50ýyl öň bir kişi diş pastasyny öndürýän kompaniýaň hojaýynynyň ýanyna gelip,kompaniýaň peýdasyny 40 göterime çenli köpeltmek mümkindigini we munuň ýolynyň ýönekeýdigini aýdýar. Ol bu syr üçin öndürjiden 100 müň dollar soraýar.Şol wagt üçin bu uly mukdardaky puly bermek islemedik kompaniýaň eýesi öz işçilerini jemleýär.Olara ol adamyň aýdan...

Dowamy »

617 9
Bilim, Гость tarapyndan 1 year ago

Bir agajyň näçe ýaşyndalygyny nädip hasaplamaly?

Müňlerçe ýyl ýaşap bilýän käbir agaç görnüşleri bar. Olaryň ýaşyny nädip hasaplap bolar?

Agaçlar her ýyl daşky gatlagyna täze halka goşýarlar. (daşky gabygy bilen iň soňky halkanyň arasyna.) Bu halkalaryň sany bolsa agajyň ýaşyny görkezýär. Mysal üçin, eger halkalaryň sany 80 bolsa, agajyň ýaşy 80-dir.


Halkalar...

Dowamy »

488 1
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 year ago

Vanga hakynda

Mistik hasaplanýan kör bolgar aýaly.

Wanga (Bolgarça: баба Ванга)

( 1911-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda doglan — 1996-njy ýylyň 11-nji awgusty, Sofiýada aradan çykan ),

doly ady Wangelia Pandeva Dimitrowa (Bolgariýa: Wandelia Пандева Димитрова)

Ömrüniň köp bölegini Bolgariýada, Kojhuh dag...

Dowamy »

637 1
Bilim, broken heart tarapyndan 1 year ago

Dunyanin in gorkunç yerleri dowamy...

Cadı Pazarı - Meksika

Sonara'da küçük barakalarda yaşayan cadılar; yoksul ve inançsız insanları 10 dolara kurtaracaklarını vaat ediyorlar.

Dowamy »

527 5
Bilim, broken heart tarapyndan 1 year ago

Manyly suratlar

paylasayyn diydim

Dowamy »

857 6
Bilim, broken heart tarapyndan 1 year ago

Hemmani begendirjek habar

SALAM. HORMATLY TALYP BOLJAKLAR SIZ TURKMENISTANA YOMA GIRIP BILMEDINIZMI.GYNANMAÑ DASARY YURT TALYPLAR UCIN AÇYYYKKKK. GYNANSAKDA AHLI DOWLET DAL KABIRLERI yone howlukmasanyz bolanok.sentyabryn 15ne cenli resminama tabsyryp bilersiniz.
Sayt menzili
https://www.atavatan-turkmenistan.com/halkara-okuw-soraglar-we-jogaplar/

Dowamy »

622 22
Bilim, biohimik tarapyndan 1 year ago

Dunyanin in gorkunç yerleri

1.Çernobil - Ukrayna
Çernobil faciasından sonra binlerce insan evlerini terk etti ve parklarda bırakılmış oyuncaklar, masaların üzerindeki günlük gazeteler gerçekten çok ürkütücü görünmektedir.
2.Thelema Manastırı - Sicilya

Bugün yıkılmanın eşiğinde olan, bir zamanların en ünlü "satanist parti"lerinin mekanı.
3....

Dowamy »

538 13
Bilim, broken heart tarapyndan 1 year ago