Ylmy maglumatlar

Şweýsariýada iň arassa kran suwy akýar!

Arylaryň çagalygy ýok. Ary ululykda dünýä inýär we soňam ösmeýär.

40 ýyl ozal BAE çöllük ýurtdy.


Finlýandiýa dünýäde iň arassa suwy eýeleýär.


Pomidorda bagt gormony bolan serotonin köp.Nauşnikler...

Dowamy »

268 8
Bilim, Реалист01 tarapyndan 1 month ago

Ginnesiň rekordlaryndan

Iň uly balykgulak.

Iň uly afrikan ullakan balykgulak (Achatina achatina). Olaryň iň ulusynyň uzynlygy kellesindrn guýrugynyň ujuna çenli 39,3 sm-a ýetdi. Gabynyň uzynlygy 27,3 sm, Balykgulagyň agramy takmynan 900 gram.

Iň kiçi küşt.

Los Anjelesde ýaşaýan ermeni zergäri Ara Gazarýan dünýädäki iň k...

Dowamy »

123 2
Bilim, Реалист01 tarapyndan 1 month ago

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 2

21. Nýu Ýorkdaky beýik jaýlardan bökmekçi bolanyňyz üçin size ölüm jezasyny berip bilerler.

22. YouTube-däki her bir wideony görmek üçin size 1000 ýyl gerek bolar.

23. Tebigatyň ýaradan iň berk zady akulanyň dişi.

24. Horaz boýnuny uzatman gygyryp ýilenok.

25. Kirpilere, alahöwren(ýylan)(...

Dowamy »

191 1
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 month ago

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri.

1. Dogabitdi kör adamlar düýş görenoklar. Olar düýşi ysgap, elläp, edidip bilýärler.

2. Berilli(himiki metalyň ady)-den ýasalan pružinler ömürlik diýilenýaly. Olar 20 milliard gezek açylyp-ýapylmaga ukyply. Ine şu sebäpli hem berilliý-metaly "ömürlik argynsyz-ýadawsyz" ada eýedir. Meňzeş edilip ýasalan beýleki polat pružinler bolsa b...

Dowamy »

182 5
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 1 month ago

AGRAMYMYZ BOYUMUZA GORAMI?

Gyzlar uçin
Boy Agram
135 sm 33 kg
140 sm 41 kg
142 sm 44 kg
148 sm 46 kg
152 sm 48 kg
156 sm 50 kg
160 sm 52 kg
164 sm 55 kg
168 sm 58 kg
172 sm 61 kg
176 sm 64 kg
180 sm 67 kg
184 sm 70 kg
188 sm 74 kg
1...

Dowamy »

220 7
Bilim, BeZZaT. tarapyndan 1 month ago

DÜRLI HALKLARYŇ TÄZE ÝYL DÄPLERI

Her ýurtda bu baýramçylyk özboluşly bellenilip geçilýär. Täze Ýyly belleme däpleriniň dürliligine garamazdan, olaryň esasynda geljege bolan ynamlylyk, täzeliklere we arzuwlara bolan ymtylyş, biri-biriňe hormat goýma duýgulary ýatandyr.

Argentina

Köne däbe görä, geçýän köne ýylyň soňky güni edaralaryň gullukçylary penji...

Dowamy »

118 5
Bilim, Реалист01 tarapyndan 1 month ago

Ylmy maglumatlar

Bir käse kofede 100-den gowrak himiki birleşme bar.

Alça bagyryň we böwrekleriň işini kadalaşdyrýar, gan aýlanyşyny gowulandyrýar.

Bedenimizdäki saçlar aýda takmynan 1,5 sm ösýär.

Monakoda öýde poker oýnamak gadagandyr.

100 bulgur güýçli kofe adamlar üçin öldüriji dozadyr.

Dowamy »

134 1
Bilim, Реалист01 tarapyndan 1 month ago

Ylmy maglumatlar

Bitcoin näme?

Indi bitcoin walýutasy göz öňünde tutular we entek doly düşünmedikler üçin indi hemme zat has aňsatlaşar. Bitcoin bu pul birliginiň täze görnüşi bolup ol diňe Bütindünýä Internet torunda hereket edýär.
Bu walýutanyň çykarylmagy üçin hiç bir ýurt jogapkär däldir.Bu pul birlik ýörite matematiki algoritmleri hasapla...

Dowamy »

109 2
Bilim, Реалист01 tarapyndan 1 month ago

Täsin maglumatlar

Täsin maglumatlar

1. Bal uzak saklanyş möhleti bilen bellidir hiç haçan zaýalanmaýar.

2. ABŞ-da her ýyl hajathana heläkçiligi sebäpli 40,000 adam keselhana ýerleşdirilýär.

3. Adam derisi takmynan 3 kilo.

4. Içýän suwumyzyň 3 milliard ýyllykdygyny bilýärdiňizmi?

5. Bir ädi...

Dowamy »

171 5
Bilim, Durmus_Myradow tarapyndan 1 month ago

Ylmy maglumatlar

AIW ýokaşan ene-atalaryň 98% -de sagdyn çagalar dünýä inýär. AIW infeksiýasy esasan ene süýdünden geçýär.

Hameleonyň dili bedeninden iki esse uzyn.

Lukmançylyk barlaglarynyň bolan rentgen şöhleleri gorkunç däl, ýöne birnäçe onýyllyklaryň dowamynda işlän rentgenologlar ähli gorag çärelerine berjaý edendiklerine gar...

Dowamy »

177 5
Bilim, Реалист01 tarapyndan 1 month ago

Gyzykly maglumat

Näme üçin ýyly süýt iň gowy ukladýan serişde?

Ýatmazdan ozal bir stakan ýyly süýt sizi uklamaga mejbur edýär, sebäbi düzüminde triptofan bar. Mundan başga-da,ol melatoniniň öndürilişini kadalaşdyrýan ajaýyp kalsiniň hem çeşmesidir. Gijelerine oýanan bolsaňyz we ýene uklap bilmeýän bolsaňyz, bir çaý çemçesi bal bilen bir stakan süýt...

Dowamy »

159 3
Bilim, Реалист01 tarapyndan 1 month ago

Gyzykly maglumat

Näme üçin hor çekýän adamlar öz horlaryndan oýanmaýarlar?

Çykýan ses onuň üçin garaşylmadyk bolsa ýa-da signal bahasyna eýe bolsa (adyny tutmak, jaň ) oýanýar. Adam sesiň ýoklugyndan oýanyp biler, mysal üçin, gijeki otly, bir wagtyň özünde öýüniň ýanyndan yzygiderli geçip, haýsydyr bir sebäbe görä geçmese. Şol bir wagtyň özünde, ada...

Dowamy »

123 2
Bilim, Реалист01 tarapyndan 1 month ago

Ylmy maglumatlar

Telefonyňyza zarýad bermek gaty az elektrik sarp edýär, ýylda telefonlar üçin elektrik togyna tölenýän çykdajy 1$-a ýetenok

Hindistanda on ýedi sany resmi dil bar!

Her ýyl, lukmanlar tarapyndan bellenen reseptleriň düşnüksizligi sebäpli dünýäde ýedi müň töweregi adam ölýär.

Sport bilen meşgullanmagyň...

Dowamy »

205 6
Bilim, Реалист01 tarapyndan 1 month ago

Ilkinji kagyz pul

Ilkinji kagyz pul Hytaýda peýda boldy. Ilkinji kagyz pul Ýewropada peýda boldy öýdýän bolsaňyz, gaty ýalňyşýarsyňyz. Şeýlelikde, başda kagyz kagyzlary Hytaýda oýlanyp tapyldy we onuň hakyky pul gymmaty hem bolupdyr. Ýöne geň galdyrýan zat, bu maliýe serişdeleriniň hemmesi diňe jaýlanyş dabarasynda otda ýakmak üçin ulanylypdyr. Bu adaty bolmadyk däb...

Dowamy »

113 4
Bilim, Реалист01 tarapyndan 1 month ago

Ylmy maglumat

Olimpiýa oýunlarynyň nyşany nämäni aňladýar?

Olimpiýa nyşany biri-birine bagly bäş halkadan ybarat. Bir reňkli wersiýa, şeýle hem gök, sary, gara, ýaşyl we gyzyl kombinasiýa hökmünde ulanylyp bilner. Nyşan bäş yklymyň (Afrika, Ýewropa, Günorta we Demirgazyk Amerika, Aziýa, Awstraliýa we Okeaniýa) agzybirligini we Oýunlar wagtynda dü...

Dowamy »

86 0
Bilim, Реалист01 tarapyndan 1 month ago

Gyzykly maglumatlar

Dünýäde 6900-den gowrak dil bar, emma dünýäniň ilaty esasan onuň 20-sini ulanýar.

Antarktidanyň buzluklarynyň aşagynda Ýeriň ýadrosynyň ýokary temperaturasy sebäpli doňmaýan 300-den gowrak köl bar.

Fiziki işjeňlik diňe bir myşsalary däl, beýnini hem ösdürýär.

Soňky 60 ýylyň dowamynda adamlar dünýädäk...

Dowamy »

166 5
Bilim, Реалист01 tarapyndan 1 month ago

Ylmy maglumatlar

Gollandiýada,eger polisiýa tarapyndan edilen aýyplamalar nädogry bolsa, polisiýa işgäriniň ýüzüne tüýkürmäge rugsat berilýär.

Adamlar tölegli bilimleri mugt bilimlerden has gowy öwrenýäler

Gadymy Müsürde bir näsag operasiýa wagtynda ölen bolsa, lukmanyň elleri kesilipdir.

Ysraýyl dünýäde aýallary ha...

Dowamy »

161 1
Bilim, Реалист01 tarapyndan 1 month ago

A4 kagyz ölçegi barada

A4 sahypanyň ululygynda harp we san nämäni aňladýar? XX asyryň başynda kagyz ölçegleri üçin umumy standartlar ýokdy. Her bir neşirýat öz görnüşindäki listleri öndürýärdi. Nemes inženeri, doktor Walter Porstmann 1922-nji ýylda 1 inedördül metrlik kagyz hökmünde kagyz ölçeglerini standartlaşdyrmagy teklip etdi.Bu ölçegli kagyz elipbiýiň birinji harpy...

Dowamy »

115 1
Bilim, Реалист01 tarapyndan 1 month ago

Ylmy maglumatlar

Ylmy maglumatlar:
Duz bedene nähili täsir edýär?

Duzuň köp bolmagy bedeniň suwuklygy saklap başlamagyna sebäp bolýar (1 g natriý 200 ml suw saklaýar), bu bolsa gizlin(içki) çişleriň döremegine sebäp bolýar). Bu bolsa içki organlaryň işine ýaramaz täsir edýär. Esasanam böwrek we ýürek-damar ulgamynyň kesellerinde duzuň aşa...

Dowamy »

119 0
Bilim, Реалист01 tarapyndan 1 month ago

Gije görünýän Merkuriý we Wenera

Ýer gün sistemasynda üçünji planeta bolsa, ondan öň Merkuriý we Wenera planetalary bar. Olar güne has ýakyn planeta. Bu ýagdaýa görä bu iki planeta diňe gündizleri görünmeli. Emma biz olary gijeliginede görýäris. Sebäbi ýer güniň daşyndan aýlananok, ýer togalak dälde tekiz. Bize ýalan sözleýärler.

Dowamy »

220 14
Bilim, Khanture tarapyndan 1 month ago