Sakgyç

Sakgyç
1928-nji ýylda Uolter Dimer sakgyjyň düzümini kadalaşdyrýar. Bu häzire çenli saklanyp galypdyr:20% kauçuk, 60% şeker, 19% mekgejöwen şiresi, 1% ys beriji.
~~~
Sakgyç çeýnemegi lukmanlar düýbünden gadagan etmeýärler. Mysal üçin, nahar iýip bolanyňdan soň dişiňde galan iýmit owuntyklaryny aýyrmak üçin, agzyňdan hoşboý ysyň...

Dowamy »

382 25
Bilim, Xyivenia tarapyndan 4 months ago

Akylly ft Akmak

Akyllylygam edil akmaklyk yaly adama tebigat tarapyndan berlen pay. Yone akyllylygyñ akyllylyk derejesini saklamak uçin alada etmeli, taplap durmaly. Akmaklyk welin aladasyny etmeseñem, oz derejesini yitirmeyar.

Akmaklyk bolmadyk bolsa akyllylygyñ derejesini olçar yaly dereje-de bolmazdy.

Dana adam akmak bilen jedelleshend...

Dowamy »

225 0
Bilim, soho tarapyndan 4 months ago

Fisheye Lens

Bu kameralar tekiz yeri egimli (togalak) gorkezyar. NASA hem beyle kameralar ulanyar.

Dowamy »

454 47
Bilim, Khanture tarapyndan 4 months ago

Tekizchinin teoriyasyny dowmeklik uchin tejribe!

Mr. Khanture, sen bir blog'ynda Gun bizde prosto bir "yshyk" uchin zat, yagny yerin hovanyn temperaturasyna dahyly yok, onun gradusy pes diyipdin! Indi yonekey 6njy klasyn fizikasyndan tejribe:

Sen eline yygnayjy linzany al-da Gune oriyentatsiya etde kagyzy yakyp bashla, sjonda kagyzyn jatyrt-jutyrt edip yanyshyna goz yetirersinde be...

Dowamy »

572 87
Bilim, zumerchi tarapyndan 4 months ago

Alp Arslan

Alp Arslanyň tagta geçişini görkezýän orta asyrlar minýaturasy


Alp Arslan (doguldy 20.01.1029-öldi15.12.1072) Beýik Seljukly döwletiniň ikinji soltany bolan türkmen hökümdarydyr. Alp Arslan Türkmenleriň Orta Aziýadan Anadola geçmekligini başladan ökde serkerde hökümdardyr. Hakyky ady Muhammet bolup, iň ýörgünli ady Alp Arslan...

Dowamy »

274 6
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Mälik şa

''Mälik şa Seljuki'' ýazgyly orta asyrlar minýaturasyDoly ady: Alp Arslan bin Çagry bin Mikaýyl bin Seljuk bin Dükak[1]. Soltan Jelaluddöwle Weddin Muizzuddin Abulfatyh Mälikşa Seljukly döwletiniň hökümdarydyr (1072-1092) Hökümdarlyk eden döwründe Beýik Seljukly döwleti özüniň iň gülläp ösen döwri we sethetleriniň gi...

Dowamy »

220 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Adalat-19-yň pikiriçe...

Adalat-19-yň pikiriçe Ýumurtganyň içindäki Ýer gatlaklary...

Dowamy »

419 16
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Miletli Fales /grek akyldary/

Kabul edilen çaklmaalara görä Fales b.e.öň 620-nji ýyl töwerekleri Kiçi Aziýanyň /Anadolynyň/ günbataryndaky Milet şäherinde dünýä gelýär.
Falesiň ýaşan ýerleri hakynda kän bir maglumat ýok, ýöne çeşmelerde bolup geçen wakalaryň taryhy ýazgylarynyň kömegi bilen çaklap bilýäris. Geredotyň ýazmagyna görä Fales b.e.öňki 28-nji ýylda we 585-nji...

Dowamy »

193 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Çingiz han we onuň Ülkämizi basyp almagynyñ sebäbi..

Dünýäni lerzana getiren mongollar barada aýdylanda, aslynda mongol diýen taýpa ýa-da tire bolmandyr. Olar kereit, merkit, naýman, tatar... ýaly birnäçe taýpa birleşmelerinden emele gelipdir. Ol taýpalary mongollaryň “tatarlar” diýlip atlandyrylan taýpa serdary Temuçin bir döwlete birikdirýär. Temuçin 1206-njy ýylda umumy mongol gurultaýynda umumy m...

Dowamy »

380 4
Bilim, Gurban93 tarapyndan 4 months ago

Ýunanystanyň /Gresiýa/ ýedi alymlary

Ýedi Alym


Ýedi Alym ýa-da başgaça ady Ýunanystanyň /Gresiýa/ Ýedi alymy. Antik Ýunan äleminiň altyn eýýamy bolan b.e.öňki VII we VI asyrlarda möhrüni uran ýedi sany filosof, döwlet adamlary we kanun goýuja berilen at bolupdyr. Ýunanystanda ilkinji pelsepäniň täsirlerini Gesiotdan bir asyr soň Ýedi alymlar hökmünde ilkinji ah...

Dowamy »

231 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Pazuzu hakynda

Şumer we Akkad mifologiýasynda ýeliň jynlarynyň patyşasy we Taňry Hanbiniň ogly bolandygyna ynanylypdyr. Sümerliler ony Günorta Günbatar ýelini, daşgynlaryny getirmegi ýola goýulan diýip hasaplaýarlar.
Pazuzunyň sypatlanşyrylşy erkek adamyň göwresi ýolbarsyň ýa-da itiň kellesi bilen aýaklarynda dyrnakly penjeler bilen, arkasynda bolsa goşa...

Dowamy »

173 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Çinkamy ýa çukazawr?

Çinka sözi latynça ''genius'' (ruh), araplarda jyn ady berilen, göze kän görünmeýär eýmenç jyna berilen atdyr.
Fransuz professory Georges Dumezil Çinka hakynda şeýle setirleri galdyrypdyr: ''Günbatar Gruziýada ýaşaýan imeratýalylar Çinka diýip kiçijek gnoma diýýärler. Olar ýeriň astynda ýaşaýarlar, özem 27-nji Oktýabr bilen
5-nji Noý...

Dowamy »

235 5
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Dostluk

Synpyň gapysy çalaja kakyldy. Işikde Keremiň ejesi peýda boldy:

— Bagyşlañ mugallym, Keremi getiripdim, gijirägem galdyk.

Mugallymyň “Zyýany ýok, geliň” diýerine mähetdel, Kerem yzda duran geýim asgyja tarap dogumly ädimler bilen ýöredi. Onuň töwerek daşyna buýsançly garanjaklaýan göreçlerindäki şatlygy mugallymam, beý...

Dowamy »

222 0
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 5 months ago

Yz goýan ýaralar

Dünýä meşhur genileriň biri çagalygynda örän bezzat bolupdyr. Bir günem kakasy oňa içi çüýli torba bilen bir bölek tagta getirip beripdir. «Haçanda dostlaryň bilen sözüň azaşsa, bu tagtanyň ýüzüne torbadaky çüýden birini al-da, tagta kak!» diýipdir.

Oglanjyk heniz ilkinji günden tagtanyň ýüzüne otuz çüý dagy kakypdyr. Ol gün geçdigiç...

Dowamy »

232 1
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 5 months ago

Jynlar

Jyn (arapça: جن ) Ybrany dinlerde döwrebap we antik birnäçe dinlerdäki ruhany mifologik ýaradylan zatlardyr... Dürli ynançlarda her dürli harakterlere we aýratynlyklara eýedir...
Jyn-yslam dininde göz bilen görüp bolmaýan, her dürli şekillere girip bilýän görnüşde dürli-dürli şekillendirilipdir. Käbir teswirleýjilere görä jynlar adamlar bil...

Dowamy »

316 8
Bilim, Jeksparro tarapyndan 5 months ago

Jyn bilen Şeýtanyň tapawudy

JYN BILEN ŞEÝTANYŇ TAPAWUDY

Jyn we şeýtanlar sap otdan, ýagny tüssesiz oduň alowyndan we howadan ýaradylan ruhy barlyklardyr. Jynda howa, şeýtanda ot /ýalyn/ gaty köpdür. Jynlar hem şeýtanlar ýaly görünmeýän gizlin barlyklar bolup her dürli şekile girip görünip bilýärler hem-de kyn işlerem başaryp bilýärler.
Ýöne jynlar şeýta...

Dowamy »

225 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 5 months ago

Hristiýanlyk ynanjynda Jynlar

Hristiýan ynanjynda jynlar


Hristiýan ynanjynda şeýtan bilen jynlaryň ikisi bir ýaradylan zat hökmünde teswirlenipdir...
Olaryň erbetligiň symbolydyr. Hudaýa garşy göreşmegi, pussy-pyjurlyklary ýaýradyp adamlara etbet täsir etmekden lezzet alýarlar... Pygamber Enokuň /Idris pygamber/ kitabynda aýrylmagyna görä jynlar pe...

Dowamy »

185 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 5 months ago

Hristiýanlyk ynanjynda Jynlar

Ýere düşen melekler.
Hieronymus Bosch tarapyndan...
Genesis 6:1–4 bilen baglanyşykly surat...

HRISTIÝAN YNANJYNDA JYNLAR


Hristiýan ynanjynda şeýtan bilen jynlaryň ikisi bir ýaradylan zat hökmünde teswirlenipdir...
Olaryň erbetligiň symbolydyr. Hudaýa garşy göreşmegi, pussy-pyjurlyklary ýaýr...

Dowamy »

227 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 5 months ago

Jynlar we kellämizdäki soraglar... ???

Kellämamızde şeyle soraglar bar:
jyn näme olar nahili zatlar?
olar hem adamlar yaly toparlaramy bolunyarler?
jynlar adamlara musallat bolyarmy? beddoga name?
name sebapden beddoga edilen adamlar dallireyarler?
adamlar name sebapden janyna kast eytarler?
kelläňizede bir topar soraglar şuňa menzeslerden d...

Dowamy »

342 4
Bilim, Hercai tarapyndan 5 months ago

Kim ökde gel göreli?!

Agzalar men sizden 4-5-6-7 sanlaryny ayryp goşup isläniňizi edip bilersiňiz ýöne şol sanlaryň hemmesini ulanyp 28 sanyny çykarmagyñyzy isleyan matematikler geliň hany goreliň!❔❓❔

Dowamy »

278 3
Bilim, Hercai tarapyndan 5 months ago