Ululara mahsus bolan «kyn» hem «aňsat» düşünjeleri çagalara ýaramly däldir

Biz — ulular, aýdaly, bu kitap çaga üçin öte kyn ýa-da çaga klassyky saza mynasyp baha berip bilmez diýip beletlik bilen aýdyp goýberýäris. Ýöne welin nämä esaslanyp beýle netije çykarýarys?

Nämämiň «kyndygy» ýa-da «aňsatdygy» barada berk kök uran düşünjesi bolmadyk çaga üçin — iňlis ýa-da ýapon dili...

Dowamy »

139 1
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Çagalaryň köp gaharlanmagynyň sebäpleri we psihologlaryň maslahaty

2-5 ýaş aralygyndaky çagalaryň çenden aşa köp gaharlanmagynyň esasy sebäpleri we bu babatda psihologlaryň berýän esasy maslahatlary.

Çagalar eýýäm dünýä gelenlerinden soň her dürli şertler bilen uýgunlaşyp kämilleşmäge we ulalmaga başlaýarlar. Ýagny her maşgalada maşgala agzalary arasyndaky gatnaşyklar dürli-dürli bolanlygy sebäpli,...

Dowamy »

174 8
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Merw (Erk galasy)

/Taryhy oýlanma/

Gyşyň albaý bulap başlan döwürleri, güýzüň soňky aýy. Meniň köplenç ölüm hakda oýlanýan günlem. Onsuzam, güýz ölüm ýassygynda ýatan hassa çalym edýär. Küle öwrülen ýapraklaryny bagryna basyp amanadyny gyşa tabşyrmaň kül-külünde. Baglardan eýýäm haçan ryzky aýrylan “nowbahar” ýapraklardan soň, ýaňy-ýakynda ryzky aýryl...

Dowamy »

135 2
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Deýl Karnegi – Dosty neneňsi gazanmaly we adamlara nädip täsiriňi ýetirmeli

Deýl Karneginiň «Dosty neneňsi gazanmaly we adamlara nädip täsiriňi ýetirmeli?» atly kitabynyň ilkinji neşiri 1937-nji ýylda okyjylara ýetirilýär. Onuň şol gezekki tiražy bar-ýogy 5 müň nusgadan ybarat. Deýl Karnegi we kitaby çap edijiler Simon bilen Şuster beýle köp satyşyň boljagyna garaşmaýarlar. Beýle üstünlige olar geň galýarlar. Kitap bir gij...

Dowamy »

159 4
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Zyýansyz endik – okamak

Saňa bir soragym bar! Özem diýseň ýönekeý.

Ynsan nähili pikirlener?

Soragyň jogaby soragdan hem ýönekeý. Jogap, Sözlemler arkaly. Ýagny sözlemleri emele getirýän sözleriň kömegi bilen. Eger size bir günüň dowamynda hiçhili geplemän dymyp gezmegiňizi talap etseler kösenmän ýerine ýetirersiňiz.

Onda bir sa...

Dowamy »

143 1
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Kitap okamagyň nämä peýdasy bar?

Adam kitaby näçe köp okasa, gözýetimi-de şonça giň bolýar. Düşünjesi giň adama bolsa, ýaşaýan durmuşyna akyl ýetirmek kän kyn düşmeýär, durmuşda gabat gelýän her hili wakalardan, hadysalardan oňat baş alyp çykýar, olardan az zelel görýär. Şeýlelikde, has-da manyly ömür sürýär. Bir pelsepeçi pedagogyň (mugallymyň) 90-ýaş ýubileý toýunda bir žurnalis...

Dowamy »

144 1
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Geliň ýylgyralyň

Durna we tilki

Bir gün durna tilkiň öýüne myhmançylyga barýar. Tilki hem tarelkada çorba berýär. Durna-da içip bilmeýär. Muňa-da içi ýanýar.

– Senem meňkä myhmançylyga aýlanaweri, dost – diýip, durna tilkini öýüne çagyrýar.

Durna-da tilkiň öňüne küýzede çorba goýýar. Tilki hem “truboçka” çykaryp çorbany...

Dowamy »

282 5
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Molla Nasreddinden degişmeler…

Yssy ýurtlarda
(özbek)

Ependi ýaş wagtlarynda bir kerwensaraýda Afrikadan gelen täjirleriň düşläp, öz ýurtlarynyň täsinlikleri barada gürrüň bärýendiklerini eşidipdir.
Ependi şol bada kerwensaraýa tarap eňýär-de, bilesigeliji mähelläniň arasyna goşulyp, uzak ýerden gelenleriň gürrüňini diňläp başlanmyş.
Täjirleri...

Dowamy »

252 1
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Puluň peýdasy

Adam üçin iň gowy türgenleşikleriň biri – pul sanamakdyr. Sebäbi ol:

– Bogunlardaky agryny aýyrýar;

– Gan basyşyny kadalaşdyrýar;

– Diş we kelle agyrylary aýyrýar;

– Gözüň görüşini gowulandyrýar;

– Işdäňi açýar;

– Egin-eşikleriň hilini gowylandyrýar;

Dowamy »

236 5
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Chozulman galan syrly meseleler

Temalaryn atlary we linkleri

Dowamy »

511 65
Bilim, Ahmedik_97 tarapyndan 2 months ago

Bu işi!

Bende, sen bet işe batyrlyk etme,
Aldyňda goýarlar ol gün bu işi!
Nebse uýma, şeýtan raýyna gitme,
Hajalata goýar, bilgin bu işi!

Nebsiň aýdar: "Urgun bu bir hözirdir! "
Janyň aýdar: "Haý, dur , taňry häzirdir! "
Sen görmeseň, ol-ha saňa nazyrdyr,
Utangyn, eýmengin, goýgun bu işi!

Dowamy »

138 6
Bilim, Нежная леди tarapyndan 2 months ago

Gan toparlary

Adamda ABO sistema boýunça 4 sany gan toparyny tapawutlandyrýarlar. Olar:
I ýa-da O gan topary (agglýutinogenler saklanman, alfa we betta agglýutininleri saklaýar)
II ýa-da A gan topary (A agglýutinogen we betta agglýutinin saklanýar)
III ýa-da B gan topary (B agglýutinogen we alfa agglýutinin saklanýar)
IV ýa-da AB gan...

Dowamy »

264 11
Bilim, Lagly tarapyndan 2 months ago

Bill Geýtsden ýaşlar üçin 5 maslahat

1. Okuwyňa ähmiýet ber!

Mekdebi doly okaman taşlap, iş durmuşyna başlan Bill Geýts, ýaşlara okuw ýyllaryna gowy baha bermegi we mugallymlaryna ýokary baha bermegi buýurýar. Şeýle hem, öz ýolbaşçylaryny tanandan soň mugallymlaryny has gowy ýatlajakdyklaryny degişme şekilde aýdýar.

2. Wagtyň gadyryny biliň!

...

Dowamy »

252 11
Bilim, #Güljemal_Ahmedovaa* tarapyndan 2 months ago

Näme üçin “V” şekilinde uçýarlar?

Güýz aýlarynda asmana seredenimizde uçup barýan göçegçi guşlaryň “V” şekilini emele getirendigini görýäris. Alymlar bu meseläniň üstünde köp barlag geçirdiler. Täze geçirilen barlaglar guşlaryň ganat kakmasyndaky sazlaşygyň olaryň güýjüni tygşytlaýandyklaryny subut edýär. Guşlar belli bir tertibe görä, hatarlanyşyp uçýarlar we howada “V” şekilini...

Dowamy »

154 6
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Aladin

«Walt Disney Pictures» kinostudiýasynyň 31-nji multfilmi bolan «Aladdin» 1992-nji ýylda köpçülige hödürlenildi. Bu multfilm «Müň bir gije» kitabynyň Aladdin baradaky ertekisi esasynda surata düşürilipdir. «Aladdin» multfilmindäki wakalar ilkibaşda Bagdat şäherinde bolup geçmeli eken. Emma şol döwürler Bagdatda käbir syýasy meseleleriň ýüze çykmagy...

Dowamy »

160 1
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Pişikler nädip dört aýagynyň üstüne düşýär?

Pişik iň halanýan we ýaýran öý haýwanlarynyň biri hasaplanýar. Bu jandary halamaýanymyz az bolsa gerek. Üns beren bolsaňyz, bu jandarlar ýokardan gaçanlardan hemişe dikligine, dört aýagynyň üstüne düşýärler. Alymlar bu ýagdaýy anyklamak üçin köp barlag geçiripdirler. Munuň esasy sebäbini dogabitdi refleksdigini, ýagny ygtyýarsyz hereketdigini bell...

Dowamy »

213 5
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Piza diňi näme üçin gyşyk?

Dünýäniň dürli ýerlerinde täsin binalar özboluşlylygy bilen adamlaryň ünsüni özüne çekip gelipdir. Italiýadaky Piza diňi hem şeýle ymaratlaryň biridir. ony görmek üçin her ýylda müňlerçe jahankeşde be ýere barýar.

Bu bina ýurduň demirgazygynda Piza şäherinde ýerleşýänligi üçin şeýle atlandyrylýar. Ol şäheriň “Piazza dei Miracoli” (“T...

Dowamy »

173 2
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Il Arslanyň ýadygärligi

Köneürgenç etrabynda, Daşgala bilen Tekeşiň ýadygärliginiň arasynda bu ymarat Horezmşasy Il Arslanyň (hökümdarlyk eden ýyllary 1156-1172) we din alymy, filosof Fahreddin Razynyň atlary bilen baglanyşdyrylýar. On iki gyraňly gümmezi bolan bu ymarat Orta Aziýa arhitekturasynda seýrek duş gelýän binadyr.

Bu gurluşygyň diwarlary daş ýü...

Dowamy »

134 0
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Ene-atalaryň çaga psihologiýasy barada bilmeli 8 ylmy maglumaty

Çaga psihologiýasy barada ene-atalaryň ýa-da geljekde ene-ata bolmaly ýaşlaryň käbir bilmeli esasy ylmy maglumatlary bar. Bu ylmy maglumatlar bilen çaganyň özüni alyp barşyny has gowy analiz edip we ösüşi üçin dogry jogaby berip bilersiňiz.

ÝUNISEF tarapyndan neşir edilen Çaganyň hukuklary baradaky konwensiýanyň birinji maddasyna gö...

Dowamy »

130 0
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago

Yusup Han

Ahal we Mary tekeleriniň hany hasaplanylan Nurberdi hanyň Marydaky aýalyndan Güljemal handan bolan ogly. Ol, takmynan, 1863-1865-nji ýyllarda doglup, 1920-nji ýyllarda hem aradan çykypdyr . Gowşut han bilen Nurberdi han aradan çykandan soň, Ýusup han maryly tekeleriň arasynda esasy hanlaryň biri bolýar. Ol 1884-nji ýylyň ýanwarynda Güljemal hanyň b...

Dowamy »

161 1
Bilim, warcraft.III tarapyndan 2 months ago