Hemmani begendirjek habar

SALAM. HORMATLY TALYP BOLJAKLAR SIZ TURKMENISTANA YOMA GIRIP BILMEDINIZMI.GYNANMAÑ DASARY YURT TALYPLAR UCIN AÇYYYKKKK. GYNANSAKDA AHLI DOWLET DAL KABIRLERI yone howlukmasanyz bolanok.sentyabryn 15ne cenli resminama tabsyryp bilersiniz.
Sayt menzili
https://www.atavatan-turkmenistan.com/halkara-okuw-soraglar-we-jogaplar/

Dowamy »

426 22
Bilim, biohimik tarapyndan 3 months ago

Dunyanin in gorkunç yerleri

1.Çernobil - Ukrayna
Çernobil faciasından sonra binlerce insan evlerini terk etti ve parklarda bırakılmış oyuncaklar, masaların üzerindeki günlük gazeteler gerçekten çok ürkütücü görünmektedir.
2.Thelema Manastırı - Sicilya

Bugün yıkılmanın eşiğinde olan, bir zamanların en ünlü "satanist parti"lerinin mekanı.
3....

Dowamy »

359 13
Bilim, broken heart tarapyndan 3 months ago

Rus alymy Mars'da nadip "ikinji Yeri" yasamalydygyny aytdy.

Ylymlar akademiyasynyn Fizika institutyndaky astrokosmiki merkezinin ishgari, Wyacheslaw Awdeyew Mars'da "ikinji Yeri" yasalysh usulyny paylashdy.
Onun aytmagyna gora, Mars'yn atmosferasyna uchujy maddalardan dolduryp, yanyjy maddalary yakmak-Marsa asteroid ugrukdyryp bombalamak in gowy usuldyr. Onun magnit meydanyna elektromagnit bilen tas...

Dowamy »

307 9
Bilim, zumerchi tarapyndan 3 months ago

Pikiriniz name!?(ichim gysdy )

Bu dunyade men kop zada goz yetirdim, olaryn ichinde HAKYKAT diyip dushunyanim:
wagt bu hich hachan tukenmeyan ishlap duryan mehanizm!
adamlaryn durmushy-periodik uytgeyar!
robotlar hich hachan ozbashdak pikirlenip bilmez!
geljegimizi ozumiz yasayarys!
bu dunyade Ayaz baba yok! ;)
Bashgada bar yone hemmes...

Dowamy »

413 29
Bilim, zumerchi tarapyndan 3 months ago

Wagt nämedir, däldir?

Siz wagt diýilende näme göz öňüňize gelýär? Wagt boşlugyň bir ölçegimi? 4. ölçeg şeklinde.
Wagtyň fiziki düzümi barmy? Atomlary.
Ýada wagt diňe biziň beýnimiziň oýnymy?
Wagt ýadaýarmy, güýjini ýitirýärmi?
Wagt birsyhlymy? Yöreýişi bir tizlikdemi?
Wagt älemiň her ýerinde birmi? Ýa başga ýerde başga häsiýeti barmy?<...

Dowamy »

639 93
Bilim, .Leyla tarapyndan 3 months ago

Bennu asteroidi Yer bilen chaknyshmagyn esasy basdeshi.

Planetara stansiyasy OSIRIS-REx we Yerdaki teleskoplaryn komegi bilen astronomlar Yerin golayyndaky 500 metrlik bolan Bennu asteroidinin Yer uchin naderejede howplydygyny bahalandyrdylar. Bennu asteroidinin Yer bilen chaknyshma ahtimallygy,2700-den 2182 nji yylyn sentyabrynda garalmak bilen Bennu asteroidini Palermo shkalasy boyuncha yokary hopwly...

Dowamy »

475 59
Bilim, zumerchi tarapyndan 3 months ago

Saglygyňyz üçin käbir maslahatlar

Kellaňiz agyrýan bolsa size täsin çözüm: Burnumuzyň name üçin iki deşigi bar? Dem alan wagtymyz iki deşigi hem birden ullanýarys. Sag tarap gyzgyny, çep tarap sowugy duýýar. Kellaňiz agyran wagty sag burun deşiginizi 5 min ýapyp, çep burun deşiginden dem alyň.

Öziňizi ýadaw duýýan wagtynyz çep burun deşigiňizi, ýapyp sag deşikden dem...

Dowamy »

322 3
Bilim, Mister X tarapyndan 3 months ago

Morze elipbiýi

MORZE ELIPBIÝI

Dowamy »

332 4
Bilim, Khanture tarapyndan 3 months ago

Dejjalyň 10 emri. Dünýä ilatyny 500 milliondan aşakda saklaň!

Dejjalyň on emri.
ABŞ-nyň Jorjiýa ştatynyň Elber County şäherinde 1979-njy ýylda dejjalyň on emri ýazylan sütünler guruldy. Anyk kim tarapyndan gurlany belli däl.
6 sany granit daşlaryň ýüzüne 8 sany häzirde ulanylýan, 4 sany gadymy dilde ýazylan 10 emr bar. Ol emrler dejjalyň on emri hökmünde bilinýär.
4 granit daş...

Dowamy »

604 20
Bilim, Khanture tarapyndan 3 months ago

Dünýä nirä barýar?

DÜNÝÄNIÑ UGRY HANJAK? 

Biz polýuslardaky buzlaryñ ereýändigi hakda aýdyp durkak, Tibet daglaryndan başga bir habar geldi... Şol bir wagtda Agry dagynda-da bir partlama bolup geçdi. Aslynda Agryda otuz ýyldan bäri barha artýan ereýiş bar. Dagyñ başyndaky buzlar her ýyl öñküsinden biraz ýukalýar. 
Birnäçe ýerde adamlar asmanda p...

Dowamy »

603 49
Bilim, Khanture tarapyndan 3 months ago

Okeanasty kabeller

Dünýä internetiniň 99%-i okanasty kabellerden gelýär. Sputnikler hany????

Dowamy »

361 13
Bilim, Khanture tarapyndan 3 months ago

Wikingler

Amerika yklymyna ilkinji bolup baranlaryň biri hem Wikingler bolandygyny siz öň eşidensiňiz! Wikinglere köplenç Norslar hem diýilipdir. Aslynda ''Wiking'' ýa-da ''Nors'' haýsydyr bir milletiň ady däldir. [1][2] Wiking ady belkäm gadymy norsça wik (dere) sözünden döräpdir[3] Nors sözi bolsa gadymy norsça ''Noord'' - demirgazyk sözünden döräpdir[4]....

Dowamy »

247 5
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Ilon Mask

Khanture sen bilman ozunche many chykaryp yordun onrak bir temanda, yagny Ilon Mask-El bu Eloh ya da Allah diyjek bolya ozlerine dip.... aslynda bu senin pikir edishinche dal eken.!
Amerikadaky Illinoys shaherinde doglan garry atasynyn hormatyna Ilon adyny alypdyr..
Emi Ralf, moy syn Ilon Mask kak vospitat geniya kitabyndan.

Dowamy »

383 12
Bilim, zumerchi tarapyndan 3 months ago

Soltan Muhammet Gaznaly

Soltan Muhammet GaznalySoltan Mahmyt Gaznaly dünýeden ötmänkä ülkeleri bäş sany ogullarynyň içinde, iň uly iki oglunyň arasynda bölüp berdi. Gazna, Horasan, Balh we Hindistanyň demirgazygy Muhammede, täze basylyp alynjak ýerleri, ýagny Reýi, Yspyhany we Jibaly bolsa uly ogly Mesuda berýär.
Mahmyt Gaznaly 1030...

Dowamy »

220 3
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Soltan Mesut Gaznaly

Mahmyt Gaznaly 1030-njy ýylyň 30-njy aprelinde dünýeden öteninden soňra döwlet adamlary 33 ýaşly Muhammet Gaznalyny tagta geçirdiler. Muhammet tagta geçip-geçmänka köşkde düşünişmezlikler orta çykdy we käbir serkerdeler we hyzmatkärler Mesudyň ýanyna gaçyp bardylar.
Şol wagtlar Yspyhanda oturýan Mesut kakasynyň öldi habaryny 1030-njy ýylyň...

Dowamy »

191 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Soltan Mahmyt Gaznaly hakynda...

Soltan Mahmyt Gaznaly

Gaznaly Türkmen döwletini altyn eýýama ýetiren asly oguzlaryň Gaýy taýpasyndan bolan Soltan Mahmyt Gaznalydyr. Ol 971-nji ýylyň Noýabryň 2-sine /Akrap ýyldyz/ Buharada dünýä gelýär.
Kakasy Türkmen asylly Memluk serkerdesi Söbük Tekin, ejesi Zabulystan etrabynda Pars dinastiýasyna degişli şagyzdy.
...

Dowamy »

301 5
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Bedende guna

Bedeniňe surat çekmek (iňl. tattoo).Tans etmek.Çapak çalmak.Oýun oýnamak.Erkek bolup zenana meňzemek (we zenan bolup erkege meňzemek).Bedeniňi üýtgetmek (gaşy ütmek (çyzmak), ýüzüň tüýüni ütmek (ütdürmek), zenanlaryň saçlaryny gyrkmagy (hiç bir zenanyň saçyny gyrkmaly däl, hat-da ujybsyz hem bolsa), dyrnak dakynmak, dyrnagy reňklemek, dodagy reňkle...

Dowamy »

521 12
Bilim, Black Wolf tarapyndan 3 months ago

Yurekde guna

Allahy ýatlamazlyk.Alladan gorkmazlyk (Alladan başga zatdan gorksaň Alladan gorkdygyň bolmaýar).Ýaman niýet.Gaty ýüreklilik.Gahar-gazap.Närazylyk.Nebisli bolmak (nebsiň diýenini etmek gara ýürekli bolmagyň nyşany).

Dowamy »

270 1
Bilim, Black Wolf tarapyndan 3 months ago

Gozde guna

Şöwhetli serediş (diňe nikada duran kişiňe seretmekde hiç günä ýok)Awrat ýerlere seretmek. Zenanlar üçin awrat diňe ýüzden, goşardan beýleki hemme ýeri degişlidir (käbir ýurtlarda olary hem ýapýarlar), beden agzalar köýnege seredeniňde bildirmeli däl. Erkekler üçin awrat göbekden dyza çenli (dyzyň özi hem degişli). Telewizorlarda, telefonlarda, sma...

Dowamy »

339 2
Bilim, Black Wolf tarapyndan 3 months ago

Uly günäler

76 sany uly günäler:

1. Allaha birini ýa-da bir zady deňemek (şirk)2. Haksyz ýere adam öldürmek3. Jadygöýlik (sihr)4. Ybadata geleñsiz bolmak5. Zekat tölemekden boýun gaçyrmak (nisabbolmasa)6. Ene-atañ diýenini etmezlik (eger günäli zady buýrmasa)7. Süýthorlyk etmeklik8. Ýetimiň emlägini almak9. Hadys oýlap tapmak10. Sebäpsiz agyz be...

Dowamy »

440 11
Bilim, Black Wolf tarapyndan 3 months ago