Sorag? 3

1. Noldan başga ähli sanlaryñ türkmençe ady bar. Nola öz dilimizde näme diÿsek bolar?
2. Türkmen dilinde ÿazylan we iñ köp okalan kitap haÿsy?
3. Hytaÿ diwary nirede ÿerleşÿär?
4. Daşary ÿurda maşyn almana giden ilkinji Maryly kim?
5. Gyzlyk perdesi haÿwanlarda hem bolÿarmyka?
6. Näme üçin süÿtli çaÿ diñe Daşoguzd...

Dowamy »

538 30
Bilim, kondidant_98 tarapyndan 2 months ago

Adam ata bilen How ene hakynda rowaýat

ADAM ATA WE HOW ENE HAKYNDA ROWAÝAT

"Ýüz ýigrimi garyn perzent göteren,
Adam bilen Howa serbe-ser geçdi."
Magtymguly.

Aslyýetinde şeýtan üç ýüz altmyş perişdäniň mugallymy, ylymly-sowatly ymam eken. Ol Gökde-Asmanda ýerleşen Metjidi-Aglada perişdeleri okadyp, olara ders berip ýörenmiş. Şeýtanyň hakyky ady...

Dowamy »

443 9
Bilim, Arzuwum tarapyndan 2 months ago

Kofe içip bilmeýän bolsañyz...

KOFE IÇIP BILMEÝÄN BOLSAÑYZ...

Ähli dünýä ýurtlarynda edil çaý ýaly, ýörgünlilik bilen içilýän kofe barada jedelli pikirler köp. Bu içginiň peýdalydygyny aýdýan lukmanlar öz pikirini onuň keýpiňi göterýändigi, ruhubelentlik, şähdaçyklyk duýgularyny döredýändigi, energiýa berip, bedeni kuwwatlandyrýandygy, ýadawlygy aýyrýandygy bilen...

Dowamy »

243 7
Bilim, Wonderfull tarapyndan 2 months ago

Ýaş görünmegiñ syry

ÝAŞ GÖRÜNMEGIÑ SYRY

Koreý zenanlarynyň ýüzüniň ýaş, ter bolýanlygy hemmelere mälimdir. Şonuň üçin koreý zenanlaryny göreniňde, olaryň haýsysynyň ejesi ýa­da gyzy, haýsysynyň jorasydygyny tapawutlandyrmak kyn bolýar. olaryň ýaş görünmekleriniň syry nämedekä? Geliň, bu sowallara jogap bermäge synanyşalyň.
Iýilýän iýmitler, spor...

Dowamy »

294 4
Bilim, Wonderfull tarapyndan 2 months ago

Gözüñ ýadawlygyny aýyrýan maşklar

GÖZÜŇ ÝADAWLYGYNY AÝYRÝAN MAŞKLAR

Gözleriň ýadawlygyny aýyrmaga kömek edýän maşklar toplumy hemme adamlar üçin zerur bolup, olar mekdep okuwçylaryndan başlap, kompýuter bilen köp işleýän adamlar üçin has­-da peýdalydyr.
Göz keselleriniň öňüni almak üçin günüň dowamynda okuwçylar ulular ýaly okuw sapaklaryndan daşgary köpräk a...

Dowamy »

180 3
Bilim, Wonderfull tarapyndan 2 months ago

Size sorag? 2

Näme üçin 7 nota, 7 gün, 7 arka, öliniñ 7si, 7-niñ syry nämedeka?

Dowamy »

289 3
Bilim, kondidant_98 tarapyndan 2 months ago

Iňlis diline degişli täsinlikler

„Oksford„ sözlügine görä, iňlis dilindäki iň uzyn söz şudur: „pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis„ ( tüsse ýa-da tozan sebäpli döreýän öýken keseliniň ady).
Iňlis dilindäki iň uzyn bir bogunly söz „screeched„ (jygyldawuk) sözüdir.
Iňlis dilinde iň köp ulanylýan harp „e„ , iň az ulanylýan harp bolsa „q„ harpydyr.
Iňlis...

Dowamy »

195 3
Bilim, Mr.WriTer tarapyndan 2 months ago

Synagda göçürmegiň netijesi

Bir döwleti ýok etmek üçin atom bombasy ýa-da güýçli raketa ýaraglary gerek däldir.
Munuň üçin, ylym-bilime ünsi gowşatmak we synaglarda göçürmäge ýol bermek ýeterlikdir.

Munuň netijesinde:

Hassalar lukmanlaryň elinde jan berer.
Binalar gurluşykçylaryň elinde wagty ýykylar.
Pullar ekono...

Dowamy »

226 4
Bilim, #Güljemal_Ahmedovaa* tarapyndan 2 months ago

SUW, OT, AHLAK

Suw, ot we ahlak dostluk gurupdyrlar; gezelenç edýärkäler bir-birlerine haýran galmaga başlapdyrlar. Suwa sorapdyrlar: “Ýitäýseň seni nädip taparys?”

– Suw: “Nirede bir şyrryldy, eşitseňiz, men şol ýerdedirin”.

Oda,”Seni ýitiräýsek näme ederis?”

– Ot: “Bir duman gören ýeriňizde men hem bardy...

Dowamy »

180 3
Bilim, #Güljemal_Ahmedovaa* tarapyndan 2 months ago

Bill Geýtsden ýaşlar üçin 5 maslahat

1. Okuwyňa ähmiýet ber!

Mekdebi doly okaman taşlap, iş durmuşyna başlan Bill Geýts, ýaşlara okuw ýyllaryna gowy baha bermegi we mugallymlaryna ýokary baha bermegi buýurýar. Şeýle hem, öz ýolbaşçylaryny tanandan soň mugallymlaryny has gowy ýatlajakdyklaryny degişme şekilde aýdýar.

2. Wagtyň gadyryny biliň!

...

Dowamy »

321 33
Bilim, loveee_@ tarapyndan 2 months ago

Internet smaýlikleri

Internetde söhbetdeşlikler gurlanda, gönüden-göni habarlar, öýjükli telefonlar arkaly SMS alşylanda smaýlikler has köpçülikleýin ulanylýar. Smaýlik (iňlisçesi smiley – ýylgyrmak) söhbetdeş taraplaryň öz duýgularyny habarda görkezýän şekiljiklerdir. Söhbetdeşlikde berilýän şekiljikler-smaýlikler siziň duýgyňyzy, başdan geçirmeleriňizi berip biler. I...

Dowamy »

333 42
Bilim, loveee_@ tarapyndan 2 months ago

Size sorag?

Rowayata gora Adam ata bilen How ene ilkinji adamzat bolupdyr! Olar durmush gurup kopelenen bolsa, olaryn chagalary kimler bilen durmush gurupdyrlar!

Dowamy »

347 16
Bilim, kondidant_98 tarapyndan 2 months ago

Suw haýsy reňkde?!

Suwuň reňksizdigini hemmämiz okandyrys ýa-da eşidendiris. Bilermenler suwuň hem reňkiniň bardygyny belleýärler. Suwuň diýseň solak gök reňkiniň bardygyny aýdýarlar. Daş-töweregimize syn edýän bolsak, akar suwlaryň köpüsi mele reňke ýakyn bolýandygyny görendiris. Sebäbi onuň düzümindäki gyrmançalar suwuň şeýle reňkde bolmagyna täsir edýär. Deňiz suw...

Dowamy »

206 17
Bilim, loveee_@ tarapyndan 2 months ago

Syrly waka

Bruno Amadionyň bu suratyny gören bolsaňyz gerek. Gaty erbet suratdyr hatda habarlarada tema bolandyr. Suratyň kopýasy bolsun, orginaly bolsun tapawudy ýok tapylan ýerinden ýangyn çykýarmyş. Üstesine-de hemme zat kül bolýar eken ýöne surata hiç zat bolanak eken

Dowamy »

370 23
Bilim, Nätänyş adam tarapyndan 2 months ago

Nämeden gaça durmaly

Nämeden gaça durmaly:
1.Ertirlik edinmezlikden. Köp adamlar agşamyna giç ýatýarlar, şonuň üçin olaryň ir bilen peýdaly zatlar bilen meşgullanmaga wagty bolmaýar. Eger-de siz ilkinji naharlanmaňyzy kabul etmän geçirseňiz, onda tiz wagtdan kanagatlandyrylmasy hökmany bolan açlyk duýgusyny duýup başlarsyňyz.
Ertirligiň goýberilmegi gün...

Dowamy »

267 15
Bilim, loveee_@ tarapyndan 2 months ago

Gadymy söýgi haty

Entek hat ýazuwyň ýok mahalynda habarlary hem-de wakalary şekilleriň üsti bilen mälim edilýän gadymy döwürde hem ýigit bilen gyzyň arasynda söýgi haty bolupdyr. Alymlar Kolyma raýonynda ýaşaýan ownuk taýpa - ýukagirleriň durmuşyna has bolan, rewolýusiýadan öň bolup geçen üýtgeşik idegrafik ýazuw sistemasynyň üstünden baryp, onuň syrly beýanyny açyp...

Dowamy »

158 2
Bilim, nailstone tarapyndan 2 months ago

Arhimed

Arhimed, galyň taýaklaryň kömegi bilen daş böleklerini göçüren gurluşykçylaryň işine tomaşa edip, leňňer näçe uzyn bolsa, täsiriniň şonça-da güýçlidigine düşündi. Ol Sirakuza şasy Hierona: "Maňa bir zat beriň, men Eartheri herekete geçirerin" diýdi. Hieron ynanmady. Soň bolsa, çylşyrymly mehanizm ulgamyny ulanyp, Arhimed bir eliň kömegi bilen ýüzle...

Dowamy »

149 0
Bilim, DeatH tarapyndan 2 months ago

Demirgazyk polýusyndaky syrly zolak.

Demirgazyk polýusyndaky syrly zolak. Häzirjek skrinşot etdim.

Dowamy »

429 30
Bilim, Khanture tarapyndan 2 months ago

Alfred Nobel

Grek dilinde dinamit sözi "güýç" manysyny berýär. Nitrogliserinden, kaliýden ýa-da natriý nitratdan we agaç unundan ybarat bu partlaýjy, göwrümine baglylykda ulagy, jaýy döwüp, gaýany ýok edip biler. Dinamit Şwesiýanyň himiýa inereneri Alfred Nobel tarapyndan 1867-nji ýylda patentlenen we ony tunel üçin ulanmagy teklip eden oýlap tapyldy. Bu oýlap...

Dowamy »

138 3
Bilim, DeatH tarapyndan 2 months ago

Alexandr Sergeyewic Puskin

Wagt bizi şahyr, dramaturg, proza ​​ýazyjysy Puşkinden yzygiderli aýyrýar, ýöne döredijilik zehini bu meseleden has aýdyň görünýär. Goşgulary, goşgulary we romanlary rus hakykatynyň, jemgyýetçilik durmuşynyň we daýhan durmuşynyň dürli taraplaryny görkezdi, şahyryň dyngysyz ruhuny, çuňňur duýgularyny we duýgularyny görkezdi. Onuň poeziýasy we prozas...

Dowamy »

108 0
Bilim, DeatH tarapyndan 2 months ago