Sokratyñ "3 elegi"

Bir adam Sokrata şeýle diyipdir:
-Bilýañmi,dostuñ maña sen hakda nämeler diýdi?
-Dur,aýtjak bolyan zadyñy ilki "üç elekden" gecir-diyip, Sokrat ony saklapdyr.
-Üç elek?!
-Namedir bir zady aýtmankan ony üç elekten gecirip görmek gerekdir. Ilki bilen hakykat eleginden gecir. Munuñ hakykatdygyna ynamyñ barmy?
-Yok ,y...

Dowamy »

83 0
Bilim, Paris tarapyndan 3 weeks ago

Edep

Edep-şahsy tebigatly hadysadyr. Edepli adam dawa goşulmaz. Ol töwerekdakiler ucin hem hoşsuratdyr,goreldedir. Edep butin omrun dowamynda taplanyp,ykbalyna nur sacyar,adam omrune many beryar,yaşayşy delillendiryar!!
Medeniyetli adamlar her yerde-de sylaglydyr!

Dowamy »

50 0
Bilim, Paris tarapyndan 3 weeks ago

Pygamberimizden wesýetler..

Hezreti aly kerremellahu Wažhadan rowaýat edipdir kim, aýtdylar ki:

" Bir gün serweri älem Muhammet Mustapa salallahu aleýhy wesallam meni huzuryna talap kyldylar.
Wagtynda hyzmatlaryna bardym, maňa mähribanlyklar görkezip aýtdylar:
Eý, Aly, zynhar ýalandan kasam içme, bu kasam eden ömrüni kemeldýär.

1."...

Dowamy »

162 3
Bilim, Modest tarapyndan 3 weeks ago

ÖMÜR-hereketdedir

Eger onun bilen bile öñe gitsen durmusa yetisersin. Dem salym dursan,yaramaz zatlara yataklasan dine yza galarsyn.Zyýanly zatlara yok diymagi başar!!
Ömür özinki,ykbal özinki,saglyk özinki. Yurek,bagyr,oyken-barysy seninkidir. Yas janyna dunya malyna berimsiz saglygyna haýpyñ gelsin!!
Zyýanly endiklermi ya-da at-abrayly,ömur sürmek-g...

Dowamy »

89 6
Bilim, Paris tarapyndan 3 weeks ago

Geljekki 20 ýylda adamzat üçin 3 uly howp

Oksford uniwersitetinden Naýef Al-Rodhan geljek 20 yylda dunya ucin in uly howplaryn "biologiki howplar", " kiber howplar" we " kosmos konfliktleri" boljakdygyny habar berdi.

Al-Rodhan Butindunya ykdysady forumy (WEF) ucin yazan makalasynda 2040-njy yyla cenli bolup biljek 3 weyrancylykly towekgelciligi oňe surdi.

...

Dowamy »

233 3
Bilim, Real.123. tarapyndan 3 weeks ago

Bizi samsykdyr öýdýärler.

Salam berdik dostlar.
Ýeriň togalakdygynyň subutnamasyny soranymzda bize Eratosfeniň tejribesi barada aýtdylar. Eratosfen Sienna şäherinde 21-nji iýun güni günorta çagy dik depede görüpdir we ýere çybyk dürtüpdir şonda çybygyň kölegesini görmändir, sebäbi gün şöhlesi dim-dik düşýärdi. Soň bir ýyl geçip 21-nji iýunda ol Aleksandriýa şäheri...

Dowamy »

292 24
Bilim, Khanture tarapyndan 3 weeks ago

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 5

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 5

81. Elektrigi iň gowy geçiriji metal kümüş. Iň gaty metal, wolfram. Ondan beter gatysy hrom. Iň ýumşagy sezin bolsa +28°-da ereýär.

82. Haýwanlar hem düýş görýärler.

83. Sarymsak-antibakterial we wiruslara garşy bolman eýsem çybynlary hem gorkuzýar.

84....

Dowamy »

160 2
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 weeks ago

Ýeriň tekizdigini bizden näme üçin gizleýärler we olaryň arkasynda kim bar?

Salam dostlar.
Ýer togolak däl ol tekiz. Subutnamalara geçmezden ozal bize näme üçin beýle ýalanyň öwredilýändigine ser salaly. Bu işiň arkasynda Masonlar atly jemgyýet dur.
Olar barada gysgaça:
Masonlar Ýewreýlige baryp direýän we olaryñ maksady ruhy we milli mukaddeslikleri ýok etmäge ýa-da bozmaga n...

Dowamy »

335 26
Bilim, Khanture tarapyndan 4 weeks ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 2

6) Nädip suwuň aşagynda otlyçöpi ýakyp, şol ýakan otlyçöpümizi doly ýanyp gutararýaly etmeli?

7) Haýsy tarelkadan nahar iýip bolanok???

8) Kakasy ogly bilen, howwa howwa kakasy ogly bilen. A atasy agtygy bilen. Olar köpmi? Näçe sany?

9) 4 sany uly tut agaç bar, 4 agajyň 4 sany uly şahasy bar, her uly...

Dowamy »

212 7
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 weeks ago

Şeýtanyň öýünde nämişleýäň!?

Şeýtanyň öýünde nämişleýäň!?
Gadym zamanlarda bir hudaýhon şägirt-ulama agyr-agyr kitaplaryny okap ylym-bilim bilen ýaşapdyr. Günini diňe kitaplar bilen geçirer eken. Şeýle günleriň agşamynda, uky wagty gelende ýuwunup-ardynmak üçin şägirt hammama(ýuwunulýan otag) barypdyr. Ýuwunmak üçin mylaýym suwy taýynlap ýaňybir bir susak suwy eline...

Dowamy »

190 3
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 weeks ago

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri r

Geň zatlar 4
61. Tarakanlar kellesiz 9 gün ýaşap bilýärler. Soň bolsa açlykdan ölýärler.

62. Amerikanyň käbir ştatlary barada. Tennesi-de ýüpi-halka edip(лассо) balyk tutmak, kanun tarapyndan gadagan. Şeýlede gyzyň özi duşuşuga çagyrmagy hem gadagan. Tehasda piwonyň öý şertlerinde taýynlanylyşy baradaky taryh gadagan. Ýuta şta...

Dowamy »

147 2
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 weeks ago

Kurany Kerimde tekiz ýer modeli

(@Hanture islemeseniz pozaýyn (komentde ýazaýyň). Öň okamadyklar üçin paýlaşaýyn diýdim).
Salam dostlar. Meniň bu mowzugym musulmanlar üçindir. Ateist bolsaňyz okap oturmaň.
Musulmanlar siziň içiňizde Kurany Kerimi doly okap gören barmy? Eger bar bolsa siziň içiňizde köpçülik ýeriň togalakdygyna we kosmos ylymlaryna ynanýar, emma sizi...

Dowamy »

225 7
Bilim, hickim77 tarapyndan 4 weeks ago

Gorky (Rowaýat)

Mähriban sahabalarymyzdan Sehl bin Sad (radyýallahu anh) gürrüň berýär: Sagadat asyryndaEnsardan bir ýigit bardy. Allaha bolanyşk ataşy bilen tutaşyp ýanýan bu ýigit Allahdan gorkusyna tutuş süňňi bilen saňňyldap, köçä-de çykyp bilenokdy. Bir gün Allah Resulynyň (sallallahu aleýhi we sellem) ýanyna baryp, näçe gün bäri öýünden çykman, hünübirýan ag...

Dowamy »

105 1
Bilim, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 4 weeks ago

Dost (Gitara Aýdym Sözleri)

Owaldan-a hiç kimiň,
Başyna iş düşmesin,
Iş düşäýse başyna,
Çyn dostlary gaçmasyn!
Goý, ýaşasyn, çyn dostluk,
Onsuz ömür geçmesin!
Dost nähili dostlugyn,
Işiň düşse, bilersiň!...

Çyn dostlar kyn günde dost,
Ýykylan çagyňda dost.
Hassa wagtyň halyňdan,
Habar alsa,...

Dowamy »

78 1
Bilim, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 4 weeks ago

Ýaşuly hem bolsa 1.2.3.4.5.

Ýaşuly hem bolsa 1.2.3.4.5.
Bilşimiz ýaly halkymyzyň arasynda "Dirini sylasaň baý bolarsyň, merhumy sylasaň beg bolarsyň" diýilen nakyl bar. Emma merhumy nähili sylamaly!? Obadyr-şäherlerimizden uzak bolmadyk ýerlerde gonamçylyklar bar. Biz hem uzak ýollara awtobuslarda, awtoulaglarda gidenimizde, şol gonamçylyklaryň deň-gapdallaryndan...

Dowamy »

181 9
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 weeks ago

Näçe ýyl bäri?!

- Älem 13.799.000.000 ýyl bäri bar.
- Ýer 4.540.000.000 ýyl bäri bar.
- Ýerde 3.700.000.000 ýyl bäri ýaşaýyş bar.
- Köp öýjüki organizmalar 2.000.000.000 ýyl bäri bar.
- Ilkinji haýwanlar 600.000.000 ýyl bäri bar.
- Adam 200.000 ýyl bäri bar.
- 8.000 ýyl bäri daýhançylyk bar.
- Köp taňryly dinler 7.0...

Dowamy »

574 109
Bilim, Panturkist tarapyndan 4 weeks ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar

1) 3 sany gurçuk süýnüp barýar, ýagny biriniň yzynda ikisi, ikisiniň öňünde biri, biri bolsa ikisiniň orta arasyndan.Jemi näçe gurçuk süýnüp barýar?

2)Stoluň üsdünde alma dur. Ol almany alyp ilki iki kesip soňam dört kesdik. Jemi näçe alma bar?

3)Ýapyk gözüň bilen nämeler görüp bolýar?

4) Ýaşyl adamjyk g...

Dowamy »

228 12
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 weeks ago

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 3

41. Pişikleriň öň aýagynda 5 barmak, yzky aýaklarynda bolsa 4 barmak bar. Muny bilýärdiňizmi?:)

42. Mikrawalnowkada üzüm gyzdyraýmaň, ol hökman ýarylar.

43. 1896-njy ýylda Patrik we Gilbert, 3 sany adamyň meýletin gatnaşmagynda "90 sagat ukusyz" barlagyny geçirýärler. Barlag gowy geçýär we şol 3 adam 12 sagat ukudan so...

Dowamy »

238 8
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 weeks ago

Ýalan wirusyň ýylnamalary. 11 sanynyň tilsimi

Ýalan wirusyň ýylnamalary.

1. 2019-njy ýyl 11-nji mart. BSSG döremegi mmümkin bolan pandemiýalar barada aýtdy.
2. 2019-njy ýyl 31-nji dekbr, 11 milliýon ilatly Uhan şäherinde nämälim wirus hasaba alyndy.
3. 2o2o-nji ýyl 11-nji ýanwar. Bu wirusdan ilkinji ölüm hasaba alyndy.
4. 2020-nji ýyl 11-nji fewral. Bu wirus...

Dowamy »

644 65
Bilim, Khanture tarapyndan 4 weeks ago

Möjekler=Börüler barada

Möjekleriň beýnisi iň ýakyn garyndaşlary bolan itlere garanda 30% uludyr. Ýagny olar itlerden 30% artykmaç maglumaty ýatlarynda saklap bilýärler. Möjekler aýa(луна) bakyp uwlanoklar. Olar üçin uwlamaga haýsydyr birzat gerekdäl. Bu aň-düşünjeli jandarlar bir-birleri bilen ara-gatnaşyk saklamak üçin uwlaýarlar, şeýle usul bilen olar ýoldaşlaryna aw t...

Dowamy »

188 5
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 weeks ago