Russeliň çäýnegi

Russeliň çäýnegi asman çäýnegi diýibem bilinýär. Filozof Bertnard Russel tarapyndan orta atylan analogiýadyr. Bu analogiýa görä bir zady subut etme jogapkärçiligi oňa şübhe duýan kişide däl-de onyň bardygyny aýdýan kişidedir. Bardygyny aýdýan kişi onuň barlygyny subut edýänçä şübhelenýän kişi hiç-hili subut etme jogapkärçiligine eýe däldir.
...

Dowamy »

737 2
Bilim, Panturkist tarapyndan 1 year ago

Islenen.site

Köpimiziň bilýän Islenen.ru saýdymyz Türkmentelecom tarapyndan bloklanypdyr, emma saýdyň döredijilik topary saýdy gysga wagtyň içinde dikeltmegi başardy, ýöne saýt indi täze domene geçdi. Indi saýdyň salgysy Islenen.ru däl-de, Islenen.site boldy. Hemmäňize garaşýarys. Mundan başga-da, saýdyň official çaty hem işläp başlady, onuň salgysy chat.islene...

Dowamy »

1193 3
Bilim, Pegas tarapyndan 1 year ago

Iridiý (himiki element)

Umumy häsiýetnamasy:
Iridiý atom belgisi Ir we atom sany 77 bolan himiki elementdir. Ol öran gaty, kümüşsow ak reňkli, osmiýden soňra iň dykyz, platina toparyna degişli bolan metaldyr. Osmiý 1803-nji ýylda Smitson Tennant tarapyndan açylypdyr. Onuň ady grekleriň älemgoşar hudaýy bolan Irisiň adyna dakylandyr, munuň sebäbi onuň duzlary dürli...

Dowamy »

664 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Oguz türkmenleriniň Beýik Hun döwleti

Oguz türkmenleriniň Beýik Hun (Hiung-nu) döwleti geçmişde ata-babalarymyzyň guran jahanşalyklarynyň biridir. Bu döwlet taryh sahnasyna biziň eýýamymyzdan öňki 1200-nji ýylda çykypdyr.

Olaryň ilkinji ýaşan ýerleri Mongoliýanyň topraklary bolup, Hytaý döwleti bilen goňşy eken. Biziň eýýamymyzdan öňki 822-nji ýylda ýazylan Hytaý halkyny...

Dowamy »

679 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Nohur ady nireden gelip çykypdyr?

Nohurlaryň gelip-çykyşy dogrusyndaky taryhy materiýallar esasan rowaýatlara daýanýar.
Käbir rowaýatlarda aýdylmagyna görä Nohurlaryň ady Nuh pygamber we onuň gämisi bilen baglanyşykly diýlip hasap edilýär.
Nohurlaryň asyl gelip çykyşy hakynda her hili rowaýatlar il içinde ýaýranam bolsa, bu tirä degişli Taryhy nukdaýnazardan seretmek...

Dowamy »

1122 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Ebjet hasaby

Ebjet harplaryna deň gelen sanlary esas almak şerti bilen haýsydyr bir taryhy wakalaryň ýa-da birden köp sözleriň, mysra ýa-da goşgyda yzarlap tapmak adaty gadym döwürlerden gözbaş alyp gaýdýar. Muňa jümleleriň hasaby hem diýilýändigini gadymy arap kitaplary habar berýär.
Harplaryň ebjet hasabyna görä sanlary şeýle okamaly: Elif -1; bi -2;...

Dowamy »

621 7
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Alp Arslan Beýik Seljukly (Alparslan: Büyük Selçuklu) filmi hakynda

Bilşimiz ýaly, geçen 2021-nji ýylyň 8-nji Noýabrynda Sedat Injiniň taýýarlan we Emre Konagyň ýazmagy esasynda TRT1 türk kanalynda tomaşa edilmäge başlanan ''Alp Arslan Beýik Seljukly'' (Alparslan Büyük Selçuklu) köpbölümli film, gysga wagtyň içinde tomaşaçylaryň söýgüsini gazandy. Geçen Sezonlarda ol ilki ''Oýanyş: Beýik Seljukly'' (Uyaniş: Büyük...

Dowamy »

745 4
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

ÜÇ YKLYMA ERK EDEN DÖWLET: OSMANLY DÖWLETI

Türkmen halkynyň geçmişinde orta asyrlarda diňe sebit däl, eýsem dünýäniň harby-syýasy ýagdaýyna özüniň täsirini ýetiren wajyp wakalar bolup geçdi. Ol wakalar hakykat ýüzünde halkymyzyň taryhynda täze sahypalary açdy. Olar bir tarapdan öz ýurtlarynda müňýyllyklaryň dowamynda halka oňaýsyz täsirini ýetiren bolsa, beýleki tarapdan bolsa türkmenleriň...

Dowamy »

589 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 year ago

Bulary bilmek gyzykly

✔Ýatylýan otag näçe sowuk bolsa, şonça-da ýaramaz düýş görmek ähtimallygy artýandyr.
✔Adatça zenanlar erkeklere garanyñda, reñki gowy saýgarýarlar.
✔Beýni gözüñ görýän zatlaryny 0,5 sekunt giç kabul edýär.
✔Çybynlaryñ dişleri bardyr.
✔Alymlar kebelekleriñ 4800 km-e golaý aralyga uçup bilýändigini kesgitläpdirler.
...

Dowamy »

1237 9
Bilim, Xyivenia tarapyndan 1 year ago

Sesleriň ýokarlanmagy Ýewropada wagtyndan öň ölüme sebäp bolýar

BMG Daşky Gurşaw Maksatnamasy, uly şäherlerde sesiň ýokarlanmagy Ýewropada her ýyl ortaça 12,000 adamyň ölmegine sebäp bolýandygyny mälim etdi.

Birleşen Milletler Guramasynyň (BMG) Daşky gurşaw maksatnamasy tarapyndan taýýarlanan 2022-nji ýyldaky hasabatynda şäherlerde sesleriň ýokarlanmagy, tokaý ýangynlarynyň howanyň üýtgemegine...

Dowamy »

715 1
Bilim, Real.123. tarapyndan 2 years ago

Pähim damjalary

PÄHIM DAMJALARY

Kimde-kimiň pikiri aýdyň, maksady belent bolsa, şol adamyň içki dünýäsi gözel, owadan, mähriban bolýar.
Geçirimli bolmaly, erbetligi gursagyňda göterip ýörmän unutmaly.
Gülüp, şat bolup, lezzet alýan çagyň ömrüň hasabyndan aýrylýar.
Suhangoýlük - ruhubelentligiň özenidir.
Gahar atyna atlan...

Dowamy »

786 4
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Beden- ruhuň eşigidir.

Owadan ruha uly we gelşiksiz bir beden (eşik) gelişermi?
Ruh döreninden bäri gözellige we estetika meýillidir. Şol sebäpli ruh, semiz figuraň deregine sportsmenleriňki ýaly figuraly bolmak islär. Elbetde, ählimiziň dogulyşdaky we soňky göwrämiz tapawutly. Emma, figuramyzy üýtgetmek öz elimizdäki zat. Figuraň owadanlygy ýaşa däl-de ýaşaýyş ş...

Dowamy »

720 7
Bilim, Nirvana tarapyndan 2 years ago

Golýat (Jalut) kimdir, nämedir?!....

Golýat sözi “Yalniz Kurt” seriýasy bilen öňe çykdy. Seriýa ATV-de efire berilýär. Onda, Golýat näme diýmek isleýär? Ýalňyz möjekdäki Golýat kim, aslynda ol barmy? Golýat sözi Türk kanalynyň “Yalniz Kurt” serialynyň täze bölüminde ekranda peýda boldy. Juma günleri ekranlaşdyrylan bu önüm, dürli mowzugy bilen tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekdi. Serial...

Dowamy »

1200 3
Bilim, *Hemedany tarapyndan 2 years ago

Ateist, ateizm....

Ateizmiň ilkinji dinlerde ýüze çykandygy görnüp dur. Gadymy Gresiýada ateizmi aňladýan atlary Anaxogoras, Epicurus, Anaximander we Demkoritos diýip atlandyryp bolar. Sokrat gadymy Gresiýada ateizm baradaky garaýyşlary öz içine alsa-da, ateizmi esaslandyryjy miladydan öňki V asyrda ýaşapdyr öýdülýän Diagorasdyr. Orta asyrlarda ybadathananyň dini awt...

Dowamy »

634 2
Bilim, *Hemedany tarapyndan 2 years ago

Ine mendenem biri....

agsham mana ertire yumush buyuryarlar. sheylede bolsa men gunde yerine yetiryarin, yone shondada mana kayeyarler... name(kim) men!?

Dowamy »

740 9
Bilim, zumerchi tarapyndan 2 years ago

Ani Lorak & Polina Gagarina - Обернитесь (tekst)

Люди не могут быть одни,
собираются в стаи, вьют города.
Люди жалеют, что они не летают как журавли.
Ищут они клочок земли, где надеются переждать холода.
Sorry, мама, нету такой земли.
Не было смысла больше ждать и делить белый свет на правду и ложь.
Не было смысла вновь гадать каким ветром нас унесло.

Dowamy »

461 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Googlist we Google buthanasy hakynda Google size, öz diliñize terjime-de edip berýär.

Googlist we Google buthanasy hakynda Google size, öz diliñize terjime-de edip berýär.
Google-y adam ýasamak üçin gaty kämildir öýdýärsiňizmi? Google-yň aňyrsynda ylahy güýç barmy? Şeýle pikir edýän bolsaň, ýeke dälsiň! Galp dinler seriýasyny Google buthanasyny tanatmak bilen başlaýarys. Ine, Googlists we Google hakda öňe süren täsinlikleri w...

Dowamy »

576 6
Bilim, Ahmedik_97 tarapyndan 2 years ago

Hayys.

Salam Talyplar.com saytyn agzalary! Salam TrustOrg dogan gowymy yagdaylarnyz sizden yekeje bir zat soramakcy. Bu Payhaslydan giryan jigilen meselesina dushinmedik welin, siz "Kwazimodamyzy men yapdyrdym"-diyip yazan teswirinizi okadym. Bu wagt hem Payhaslymyz bar. Indi sorag name ucin Kwazimodany yapan, Payhaslyny yapanok? Jogabynyzy acyk dilde dus...

Dowamy »

768 23
Bilim, biohimik tarapyndan 2 years ago

Soltan Mehmet Fatyhyň çagalyk döwründäki surat depderi

SOLTAN MEHMET FATYHYŇ ÇAGALYK DÖWRÜNDÄKI SURAT DEPDERIHawa, şu suratdaky görýänleriňiz Soltan Mehmet Fatyhyň çagalyk döwründäki çeken suratlaryndan nusgalar. Ony Professor A. Süheýl Ünwer özüniň ''Fatyhyň çagalyk depderi'' atly kitapçasynda şeýle diýýär: ''...her bäş ýylda bir gezek bilmezden we düşünmäge ymtylyp eli...

Dowamy »

576 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 years ago

Tasin faktlar.

1.Cagalar gunde ortaca 400 gezek gulyarler, uly adamlar 15 gezek.

2.Adamlar olar ucin eden zatlaryna kan uns bermezler, etmedik yagdayynda hemise yadynda saklarlar.

3.Das toweregin millonlarca adamlar bilen doly bolsada, yeke bolup bilersin. Su wagt men seyle.

4.In yigrenilyan adam, dogrusyny aytyan adam...

Dowamy »

1050 17
Bilim, Gözellik. tarapyndan 2 years ago