Ýürek hakynda pähim-paýhaslar...

1. Ýürek akyly artdyryp biler, emma akyl ýüregi artdyryp bilmez. (Frans Anatol).
2. Dünýäde gymmat bahaly ýeke-täk zat bol-
ýar, ol hem täsirli ýürekdir (Emersan Ralf).
3. Men dilimi saklamagy başardym, emma ýüregimdäki gahary saklamagy başarmadym.
4. Ýaş ýürek hemişe uçmaga ymtylýar, ýöne nämälim uzaklygyň gorkusy on...

Dowamy »

92 0
Bilim, *Hemedany tarapyndan 4 minutes ago

Talyplara birazajyk nesihat...

Talyp öz iş gün tertibini düzende, uka we iýmitlenmäge ýeterlikli wagt sarp etmeli. Beden saglygyndan we içki güýjünden aşa işe ýapyşmaly däl. Irden ertirlik edinmän, okuwa baran talybyň matematiki meseleleri çözüp bilmek ukyby iki esse pes bolýandygy ylmy taýdan anyklanandyr. Öndümli işlemek üçin amatly şertler döredilmeli, ýogsam beýni dokumalary...

Dowamy »

411 3
Bilim, *Hemedany tarapyndan 1 hour ago

#logika. beynidaki "sharik'leri yaglalyn!"

ozi yonekeyje logiki mesele.

fermada shular bar:
2 at, 1 tovshan, 1 gujujek, 1 pishik, donuz we onun jojugy, sygyr we tanasy (gole), indyuk we gaz. in sonunda fermanyn eyesi iti bilen geldi, JEMI HASAPLASAK NACHE AYAK BOLDY!?

Dowamy »

582 148
Bilim, zumerchi tarapyndan 1 day ago

&&&

Seni gynandyrmak ähtimallygyny nädip düşünip bilýäň? Men seniň göwnüňi ýyksam, ýykylan göwnüň bölekleri elime çümüp ganadar. Ýene iň hakyky duýgularymy saňa ýollaryn. Meň ýollarymyň hemmesi seň adyňdaky harplardan geçer. Senden gitsemem ýollarym saňa çykar. Menden saňa zyýan gelmez diýip biljek däl. Sebäbi, men seni biraz artyk söýüp bilerin. Belki...

Dowamy »

412 10
Bilim, Nirvana tarapyndan 3 days ago

Manysyz blog: Ýaş Stalin

Ýaş Ýusup Polat

Dowamy »

338 29
Bilim, Khanture tarapyndan 3 days ago

Stalin we palçy😎

😁😁😁

Dowamy »

319 38
Bilim, Ahmedik_97 tarapyndan 3 days ago

Bagtlylygyň zerurlygyna düşünýän we Bagtlylyk gullugy bolan bir ýurt barada öň eşitdiňizmi?

Hawa, ýalňyş okamadyňyz. “Bagtlylyk gullugy” bolan bir ýurt bar. Ilki okamda menem haýran galypdym. Soň gowy gözleşdirdim we has giňişleýin öwrendim. Bu, Hindistan bilen Hytaýyň arasynda ýerleşýän Butan ýurdy.
1974-nji ýyla çenli ýapyk bolan bu ýurt birnäçe formallygy ýerine ýetireninden soňra zyýrat edilip bilinse-de, çäkli sanda syýahatça...

Dowamy »

282 8
Bilim, Nirvana tarapyndan 5 days ago

Aşa gabanjaň bir ynsanyň içinde terk edilmekden gorkan bir çaga bardyr.

Gatnaşyklarda gabat gelýän duýgularyň biri hem gabanjaňlykdyr. Gabanjaňlyk jemgyýetde esasan söýginiň alamaty hökmünde görülýär. Az dozada bolsa, gatnaşygy şekillendirer, emma aşa gabanmalar islendik gatnaşygy (dostluk, doganlyk, söýgi) jähenneme öwürer. Umuman, gatnaşykdaky lezzeti almak üçin, hemme zat öz ölçeginde bolsa gowy. Edil naharyň duzuny...

Dowamy »

391 27
Bilim, Nirvana tarapyndan 6 days ago

Gabanjaňlyk keselmi ýa-da söýgi?

Herkimiñ başyndan gabanjañlyk duýgusy geçendir, bu kiçi wagtymyz joramyzy birinden gabanmak bolup biler ýada bolmasa ene-atañy doganlaññy gabanmak ýaly gabanjañlyklar bar. Ýöne bularyñ arasynda iñ möhümi adamyny belli bir ýaşa ýetensoñ söýüp ony hiçkim bilen paýlaşyp bilmezlik gabajañlygyñ iñ uly orynda duruberýär. Söýgüliñ gabanmasy gaty gowy duýg...

Dowamy »

267 11
Bilim, Nirvana tarapyndan 6 days ago

Ertir ýaltalygyñy öldür häzir başla!!!

Kebelek asmanda uçmak üçin, agaçda süýrenip ýören gurjuklykdan başlady.
Aý bolýala gezibereýinde diýip, galybyñdan çykman otyrma!
Jüýje ýagty jahana gelmek üçin gabygyndan gutulmak bilen başlady. Galany özüni tabakda haşlady...
Başlan işiñ kynlygy, ululygy gözüñi gorkuzmasyn! Bedeniñdäki trilýonlarça öýjük, iki öýjügiñ birleşme...

Dowamy »

155 3
Bilim, Xyivenia tarapyndan 6 days ago

&&&

Bir adama duşýarsyňyz. Bu adam, tanyşan pursatyňyzdan başlap size aýratyn üns berýär we sizi öň tanamasa-da, size dünýädäki iň gymmatly zat ýaly seredýär. Ilki bilen gündelik meseleler hakda gürleşýärsiňiz. Ol siziň teswirleriňizi tüýs ýürekden makullaýar. Hemme zatda diýen ýaly birmeňzeş pikiriňiziň bardygyny görýärsiňiz. Şol bir zatlary etmekden,...

Dowamy »

293 12
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 week ago

Ýüzlenme!

1.Degişgen, alçak, göwniaçyk adam. Özi näçe inkär etse-de, zehinli. Men onuň birje eserini okam-da, ondaky ol ukyby duýupdym. Ilkibaşlarda içimden: “Bu adamyňam göwnüne zat ýaranok. Şeýle ökde bolsaň, özüňem birzatlar ýazaýmaly ekeniň” diýipdim. Asyl ol ýazýan eken, onda-da has gowy ýazýan eken. Ýekeje artykmaçlygyň biraz öýkelek, bilýän menden öýk...

Dowamy »

731 94
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 week ago

•••

Gowy adamlaryň nähilem bolsa goralýandygyna bolan ynanjymy hiç haçan ýitirmedim. Şol sebäpli hem sada bolan tarapymy goramaga synanyşdym. Adamlaryň gowudygna bolan ynamym, belki, hemmeleriň aslynda gowy adam emma, soňra başdan geçirenleri, öwrenen zatlary sebäpli başga bir adama öwrülýändigini pikir edýänimden gelýändir. Men hemişe birine gaharym g...

Dowamy »

298 3
Bilim, Nirvana tarapyndan 1 week ago

Illuziýa

Eger şu suratdaky kese iki gyzyl çyzykda egim görseňiz...

Dowamy »

412 31
Bilim, Khanture tarapyndan 1 week ago

Bügün 11-di name bolarka diysem...

Voy blyaaa

Dowamy »

402 17
Bilim, Khanture tarapyndan 1 week ago

Kwant mehanikasy ynsanyň telepartasiýa arzuwyny amala aşyryp bilermi?

Ynsanýet gadymdan adamlar ýada basga jisimleri bir jaýdan başga bir jaýa göçürmegi başgaça aýdanda telepartasiýany öwrenmegi arzuw edip gelýär.''Ýyldyz ýoly'' filiminiň gahrymanlary üçin telepartasiýa ýönekeý zat.Bu arassa ylmy fantastika bolyp görünýär.Ýöne kwant bulam bujarlygy arkaly telepartasiýany durmuşa geçirmek mümkin.Telepartasiýa degişl...

Dowamy »

160 3
Bilim, mertogly tarapyndan 2 weeks ago

....

Men rus dilini öwrenmek isleýärin. Nädip rus dilini öwrenmeli?

Dowamy »

319 15
Bilim, 5556635664* tarapyndan 2 weeks ago

Tapyp beräýiň haýyş...

Şu kitaby tapyp beräýiň...

Dowamy »

448 35
Bilim, Gözellik. tarapyndan 3 weeks ago

!!!

Sagatlar jaňyny urup başlady,
Diýmek peýkamlary ýetipdir 12-ä.
Täze ýylyň gelenini buşlady,
Bulgurlaryň sesi goşulyp gülkä.

Şu şatlygyň, şu şowhunyň astynda,
Geliň bir azajyk serden geçeliň!
Arzuwlaryň gijesimiş aslynda,
Ak arzuwlary pişme deýin seçeliň!

Ýagyşlary bilen...

Dowamy »

191 5
Bilim, Nirvana tarapyndan 3 weeks ago

человек паук

khanture bu chelovek pauk hem ilyuminat'laryn ysharatyny etyar, bu'da olary reklama etyemi!? rok'chylaryn ysharatyny etye..

Dowamy »

267 46
Bilim, zumerchi tarapyndan 3 weeks ago