Sevgiliye õzel

Gõzlerine bakinca cenneti gõrüyorum bir tanem, güzel gõzlerinden sen sorumlusun.

Herkes fazlasiyla sevmish..
Ben eksikleriyle sevmishtim oysa!
Õzdemir asaf

Aklimdan bashka gidecek yerin yokmu senin?

Shimdi bana õyle bir sõz sõyle ki, ilk sõyleyen sen, ilk duyan ben olayim.

Aslinda düny...

Dowamy »

81 5
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 1 week ago

GYZYKLY MAGLUMATLAR

1.Häzirki wagtda alymlaryň aýtmagyna görä, Ýer ýüzünde garynjalaryň 22000 görnüşi bar diýip çaklanylýar we olaryň 12500 görnüşi anyklanyldy. Iň uly garynja Merkezi Afrikada ýaşaýan “Dorylus” garynjalary bolup, olaryň bedeniniň uzynlygy 3 santimetre ýetýär. Iň kiçi garynja Braziliýada ýaşaýan “Mycetophylax” garynjasy bolup onuň uzynlygy 1 mm-den geç...

Dowamy »

216 8
Bilim, kwazimoda tarapyndan 1 week ago

Asgyrmak.(Meniň düşünjäm)

Bilşimize görä asgyrmagam üsgürmek, ýa hyçgylawuk tutmak ýaly zatlar adaty zatlar. Ýöne bularyňam öz sebäpleri bar. Mysal üçin biziň bokurdagymyz gijände ýa sowuklanda üsgüresimiz gelýär.
Asgyrmak nähili? Öz bilýän maglumatlaryma görä, adam asgyrjak bolanynda ýüregi durýan eken. Soňra tàzeden işläp başlaýar. Üns beren bolsaňyz näme üçin a...

Dowamy »

220 11
Bilim, Nätänyş adam tarapyndan 1 week ago

BU SÖZLERIN HEMMESI DÜNÝÄDE YLYM TARYH GALDYRAN BEÝIK ADAMLARA DEGIŞLI.

“Ynam, görüp biljek iň ürkek guşyňyzdyr. Bir uçaýsa gaýtadan tutup bilmersiňiz.” Ahmet Şerif Izgören


“Begenen wagtyň hiç kime söz berme, gaharly wagtyň hiç kime jogap berme.” Hytaý Nakyly


“Ullakan beýinler pikirleri, ortaça beýinler wakalary, kiçijik beýinler bolsa adamlar hakynda gürleşer.” Hyman Ricko...

Dowamy »

168 1
Bilim, kwazimoda tarapyndan 1 week ago

Erkek ruhly jenaýatkär

ERKEK RUHLY JENAÝATKÄR

Taryhda esasan erkekler iň agyr jenaýatlary edýär diýip düşünýän bolsaňyz gaty ýalňyşýarsyñyz. Sizi ABŞ-nyň erkek ruhly zenan jenaýatkäri bilen tanyşdyrmakçy.

1956-nji ýylyň fewral aýynyň 29-ynda Miçigan ştatynyñ Roçester şäherçesinde doguldy. Ejesi heniz 15 yaşyndaka bir oguldan soň, köp wagt ge...

Dowamy »

233 8
Bilim, Wonderfull tarapyndan 1 week ago

Zakaspi oblastynyň Türkmen oblastyna öwrülmegi (gollanma)

Zakaspi, Hywanyň wе Buharanyň türkmеn etraplarynda bolup gеçеn rеwolýusion wakalar agalyk ediji düzgün bilеn halkyň halys ylalaşmaýandygyny görkеzdi. Ol düzgün çalyşmalydy. Çalyşdam. Eýäm 1920-nji ýylyn dowamynda Türkmеnistanyň hemmе raýonlarynda, şol sanda Hywada wе Buharada hem häkimiýеt Sowеtlеriň elinе gеçdi.
Elbеtde, öňki köp ýyllap dow...

Dowamy »

80 0
Bilim, Mr.WriTer tarapyndan 1 week ago

Iň gowy blog nähili ýazylmaly?

Iň gowy blog nähili ýazylmaly?

Blog ýazmak barada meniň hem üýtgeşik bilýän zadym ýok ýöne bilenjelerimi siziň bilen paýlaşmak isledim. "Blog " sözüni ýönekeý dilde " Gündelik " diýip düşündirse bolar. "Blogger" bolsa " Gündelikçi,gündelik ýazýan" diýmek
3-4 ýyl bäri saýt açmak bilen gyzyklanýan we geçen ýyl alaşyp wpmavi.co...

Dowamy »

176 15
Bilim, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 week ago

Täsinlikler

1. Dogabitdi kör adamlar düýş görenoklar. Olar düýşi ysgap, elläp, edidip bilýärler.

2. Berilli(himiki metalyň ady)-den ýasalan pružinler ömürlik diýilenýaly. Olar 20 milliard gezek açylyp-ýapylmaga ukyply. Ine şu sebäpli hem berilliý-metaly "ömürlik argynsyz-ýadawsyz" ada eýedir. Meňzeş edilip ýasalan beýleki polat pružinler bolsa b...

Dowamy »

199 2
Bilim, loveee_@ tarapyndan 1 week ago

Terminler

salam agzalar size hayysym bar. mana biologiyn ahli terminler gerek satlyk bolsada aljak
komek edayin +99364423862 imo
ylymlarsasy.20@gmail.com

Dowamy »

67 0
Bilim, biohimik tarapyndan 1 week ago

Baha beriň!

2 sagatlyk azap ýerine düşüpdirmi?

Dowamy »

276 8
Bilim, #BegCon tarapyndan 2 weeks ago

Jaň almazlyk keseli

Bize näme boldy beýle? Şeýle üýtgäýdikmikäk? Öňler ýene gowudy (öňler nämüçindir hemişe göze gowy görünýär). Öý telefonlaryň ýüpsüzi beti hasaplanýan 2000-nji ýylyň başyna dolanalyň. Maşgala bolup üýşüp otyrys, bazar güni, telewizorda seriýal gidip dur, birden reklama başlaýar we obadan jaň gelýär. Ilki ejemiz alar trupkany. Salamlaşyk 5 minut, ýag...

Dowamy »

299 7
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Sabyr barada hadyslar

Ebu Said Sagd ibni Mälik ibni Sinan el Hudri radyýallahu anhumdan rowaýat edilmegine görä, Medineli musulmanlaryň bir bölegi Resulullah sallallahu aleýhi we sellemden bir zatlar islediler. Olam berdi. Soň ýene islediler. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem elindäkiler tükenýänçä berdi. Berere zady galmansoň olara ýüzlenip şeýle diýdi:
“E...

Dowamy »

121 1
Bilim, Mr.WriTer tarapyndan 2 weeks ago

"Soygim puch boldy" bolan waka!

Durmushda garashmayan zatlaryn gozun achyp yumunchan bolup gechyar. Kawagtlar ozuni sheyle bir yeke duyyan, kawagtlar bolsa senden bagtly ynsan yok yaly dunyade, gysgajyk durmushymy size beyan edeyin 95 yylda doguldym orta mekdebi tamamlanymdan son, arzuwym Turkmenistanda okamakdy, yone nesibamde yok ekeni, sheydip dashary yurda okuwa gaytdym, elbe...

Dowamy »

376 17
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

YLGAMASAŇ, ÜSTÜNLIK ÝOK

Özümiz bir ýerde durup, ýaşaýşymyzyň has gowulaşmagyny isleýän bolsak, onda durmuşy gözelleşdirmek üçin hiç zat etmeýän-digimiz bolýar. Ýaşaýşa nämedir bir zatlar bermek, eliňde baryn-dan eçilmek, ukybyňda baryny paýlaşmak, bagyş etmek –ömre many çaýýan zatlaryň biri. Munuň üçin ýaşaýşy, durmuşy söýmek gerek. Daş-töwerege, özümizi gurşan hal-ýagdaý...

Dowamy »

139 1
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 weeks ago

Süýjülik (keseli)

Ýer ýüzünde maýyplyga we ölümçilige getirýän ýürek-damar, onkologiki keseller bilen bir hatarda, süýji keseli (lat. diabetes mellītus) hem uly kynçylyklara getirýändir.

Süýji keseli adamzada gadymy zamanlardan bäri bellidir. Bu kesel barada birinji maglumatlar b.e. öň 1550-nji ýyla degişli bolan golýazmalarda duş gelýär.

Dowamy »

186 2
Bilim, Durmus_Myradow tarapyndan 2 weeks ago

Bermuda üçburçlugy

Atlantik okeanyň bu böleginde esasanam 1960-njy ýyllarda birnäçe gämidir uçarlar gözden gaýyp bolup, olardan hiç bir yz galmandyr. Hiçkimiň düşündirip bilmeýän bu täsin wakasy, birnäçe adamlar hat-da alymlar tarapyndan hem “tebigy bolmadyk birnäçe güýçleriň birleşýän ýeri” bolup tanadyldy we şeýle galdy. Emma uzyn ýyllar edilen tejribe işleri ýakyn...

Dowamy »

216 4
Bilim, Durmus_Myradow tarapyndan 2 weeks ago

A sen şular hakda pikir edip gordiñmi?

1. Hemme dünÿä ÿüzündäki adamlar seniñ daşgyn garyndaşyñ!
2. Dünÿä yüzündaki 1 -nji adam biziñ hemmamiziñ garry atamyz!
3. Haçan-da sen “öñe” diyeniñde dodagyñ öñe gitÿär, haçan-da “yza” diyeniñde yza gitÿär!
4. Näme üçin gyzlar ÿubka geÿÿär, oglanlar bolsa balak, şeÿle alsak, amatly tersine bolÿar!
5. Awtobusyñ gapysyn...

Dowamy »

384 14
Bilim, kondidant_98 tarapyndan 2 weeks ago

Leksiya

XX asyryn ortalarynda ABS'da bir alym koçelere afisha asyar.Afishada:Adamlar size pul gazanmagyn in ansat yoluny owretmek üçin leksiya geçjek, leksiya gatnashmak üçin kelle basyna 1$ diyip yazdyrypdyr.Leksiyan boljak gunem sho tayk mln'larça adam leksiya gatnasypdyr.Shol alym münbere çykyp adamlara iki sany sõz diyip münberden düshüp gityãr.SHOL IK...

Dowamy »

287 9
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 2 weeks ago

Ewolýusiýa teoriýasynyň ýalňyşdygy

Ewolusiýa nazarýetiniň ýalňyşdygy barada

Darwinizmiň ylmy çökgünligi
Bu taglymat taryhy gadymy Gresiýa baryp uzasada, ewolusiýa teoriýasy on dokuzynjy asra gelip giňden ösüp başlady. Ony dünýä ylmynyň iň gyzgyn mowzugyna öwren iň möhüm çeşme 1859-njy ýylda neşir edilen Çarlz Darwiniň ,,Görnüşleriň gelip çykyşy” atly kitabydy....

Dowamy »

490 60
Bilim, Khanture tarapyndan 3 weeks ago

Haçana çenli toba etmeli?

Günäni bir gara tegmile meňzetsek, tobany-da bu tegmili öçürýän bozguja meňzedip bileris. Günä iş eden mümin ynsanyň ilkinji borjy toba bozgujy bilen bu günäni öçürmek we gaýdyp ol işi etmezlige çalyşmakdyr.
Resul-y Ekrem:
- Günäsine toba eden, günä iş etmedik ýalydyr – diýmek bilen, nebsinden ýeňlip, ýalňyşan ynsany derrew toba etm...

Dowamy »

154 7
Bilim, DeatH tarapyndan 3 weeks ago