Uzak gurrunler 6

Dowamy 6 Hawa men indi Akjagüli görmelidim. Bu barada başga ýene bir pikir bolmagy mümkin däldi. Men bu gyzy görmezden söýdüm. Öz ýanymdan oňa men seni sööýärin diýdim. Dogry ol öliler dünýäsinden. Ýone näme etjek ýürege erk edip bolanokda. Akjagül meniň bütin barlygymdy. Men ondan uly tamalary edý...

Dowamy »

80 0
Bilim, beyik yazyjy tarapyndan 4 weeks ago

Sapak wagty oylanylan pikir

Aslynda bu texti ylymlaryn ene dili hasaplanylyan inlis dilinde yazypdym. Yone hemma dusnukli bolmak ucin turkmen dilinde paylashyaryn. Men bu saytda Taze agza. Gelen gunum birzatlar yazayyn bosh goymayyn diydim.
Say sebap bilen vacansiya bolan sapakda penjireden dasha seretdim . Kochede adamlaryn kanligi , mashyndyr awtobuslaryn oz yollary...

Dowamy »

105 0
Bilim, Aky95 tarapyndan 4 weeks ago

Dowamy 5

Wagt gecip başlady .Özüm bilen baglanyşykly bolan bu agyr hadysadan daşlaşýanyma begenýärdim. Meniň' oýnamaly wagtymdy, Men häli kiçijikdim. Suwa düşmek, tigir sürmek. gizlenpeçek oýnamak ýaly oýunlar meniň halaýan oýunlarymdy Bir ýazdan soň bütin bir gyş geçdi we ýene ýaz geldi Bolup geçen bu...

Dowamy »

81 0
Bilim, beyik yazyjy tarapyndan 1 month ago

Uzak gurrunler dowamy 4

Emma men ölmändirin. Muňa meni ýaňy daň atjak wagty acylan gözlerim subut etdi. Men mazarystanyň ortarysynda çaşyp ýatyrdym. Ahwalym agyrdy. Tenimiň hemme ýeri agyrýardy kelläm bolsa özümki däl ýalydy, onuň içindäki pikirler garjaşykdy, içi bolgusyz zatlardan doludy, meniň pikirlerim meniňki däl ýalydy bu...

Dowamy »

77 1
Bilim, beyik yazyjy tarapyndan 1 month ago

Uzak gurrunler dowamy

Sun dan soň men öýe gaýytmaly boldum. Hemme öliler meni ugratnana girişdi. Gaýytmazymdan ozal Lakaşa Süýek maňa; Eger çyksa biz dostlaşdyk. Bu gysga wagtyň içinde sen bize kömek edip ýetişdiň,. bizde umyt döretdiň diriler bilen ölüleriň arasynda dostluk bolup biljegine. Biz ýene duşuşarys Munuň üçin biz s...

Dowamy »

81 0
Bilim, beyik yazyjy tarapyndan 1 month ago

Hakykat - ajydyr

Hakykat - ajydyr, yöne halas bolmaga eltyar.

Hakykaty durli sebaplerden gizleyarler: ya dünyä bähbidi sebäpli ya abray üchin ya gorkudan. Yöne hakykat yitenok bir gün her kime ayan bolyar.

Biri sana köp yagshylyk edenson ona hakykaty aydanda halanmajagyny bilende de aytmak uly synagdyr.

Allah hakykaty ay...

Dowamy »

122 3
Bilim, turkmen-talyp tarapyndan 1 month ago

Inflasiya

Inflyasiya - pulun guyji yagny satyn almak guyji peselishe diyilyar. Bir ykdysadyyetde pul mukdary bn onumchilik mukdarynyn arasyndaky aragatnashyk inflasiyany kesgitleyar. Eger onumchilik kopelse shtuk bashyna dushyan baha dushyar we bolluk emele gelyar. Eger onum mukdary azalsa onda shtuk basha dushyan baha galyp gytlyk emele gelyar.

Dowamy »

154 1
Bilim, turkmen-talyp tarapyndan 1 month ago

Birazajyk Tebigatdan

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is an international agreement between governments. Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival.

CITES- Nesli tükenmek howpy astyndaky haýwanlaryň we ösümlikleriň halkar...

Dowamy »

221 0
Bilim, acharsoz tarapyndan 3 months ago

MUKAN KAGAN

Mukan kagan

Höküm sürdi: 553-572 ý.ý.
Özünden öñ: Gara kagan
Özünden soñ: Taspar kagan
Ogullary: Töremen, Apa kagan
Aýal(lar)y: Aşina Ýañsu Tigin.
Hanedan: Aşina
Kakasy: Bumyn kagan
Ölümi: 572.
Dini: Tañryçylyk

Mukan kagan, Muhan kagan ýa-da Bagan kagan görnüşinde...

Dowamy »

230 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

GARA KAGAN

Gara kagan

Ihsiji (Ilçi) kagan[1] ýa-da Gara Yssyk Kagan. Ol 552-553-nji ýyllarda gurulan Göktürk kaganlygynyñ kagany bolupdyr. Bumyn kaganyñ ölüminden soñ onuñ ýerine ogly Gara (Kolo) geçdi[1][2]. Emma SS 84 we PS 99-daky maglumatlarda Bumyn kaganyñ ölüminden soñ ýerine jigsi Aý atly bir şahsyýetiñ geçendigi hakynda ýatlanylýar. Beý...

Dowamy »

214 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

ISTEMI KAGAN

Istemi kagan

(Günbatar Göktürki Ýabgusy)
Höküm sürdi: 553-576 ý. ý.
Özünden soñ: Tardu kagan
Ogullary: Tardu, Türk Şad, Kakim.
Dinastiýasy: Aşina.
Kakasy: Aşina Tuwu
Dini: Tañryçylyk

Istemi Ýabgunyñ dogulan ýyly belli däl, ýöne 576-njy ýyla çenli ýaşap geçendigi hakynda aýdyp b...

Dowamy »

227 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

BUMYN KAGAN

Bumyn kagan

Göktürki kaganlygynyñ ilkinji hany (Illig kagan)
Höküm sürdi: Iýun 552 ý. ㅡ mart 553 ý.
Özünden soñ: Yssyk kagan
Aýal(lar)y: Çañla
Perzent(ler)i: Yssyk kagan, Mukan kagan, Tapar kagan, Böri kagan.
Asly: Aşina asylly türkmen hany
Kakasy: Aşina Tuwu
Doguldy: 490-njy ýyl

Dowamy »

242 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

@turkmen_architectural instegram sahypasyna çagyryarys

salam dostlar doganlar

@turkmen_architectural adly instegram accounty açyldy, arhitektor talyplarymyz ve gyzyklananlar goşupbilerler

sahypan hakynda : esasy arhitekturny modeller, animasyonlar, arhitektura hünari barada maglumatlar ve kabir peydaly programmalar ( outo cad, photoshop, adobe premiere, sketchup ve lumio...

Dowamy »

298 8
Bilim, tvares tarapyndan 3 months ago

Garažymdaky aždarha

"Garažymda agzyndan ot çykarýan bir aždarha bar diýýärin. Hany "görkez" diýýärsiňiz. Garažyma salýaryn we "anha ol ýerde" diýýärin. Siz hiç zat göreňzok, "hany nirde?" diýýärsiňiz. "Hä, aýtmagy ýatdan çykardym, bu aždarha göze görünenok" diýýärin. "Bolýar onda" diýýärsiňiz, "ýere biraz un sepeli, iň bolmanda aýak yzlaryny göreris." Uny ýere sepýäri...

Dowamy »

296 1
Bilim, Panturkist tarapyndan 3 months ago