Ýaşaýşy űpjin edýänleri yok edýäris

ABŞ-da edilen gözlegde, ynsan täsiriniň netijesinde howanyň üýtgemegi, ekosistemadaky ýaşaýşy üpjün edýän ary ilatyny çalt ýok edýändigini ýüze çykardy. Hünärmenler gysga yssy gyşlar we aşa yssy tomus sebäpli gülleriň we ösümlikleriň sanynyň azalandygyny mälim etdiler. Bu, dünýädäki tozanlandyrmagyň 80 göteriminden gowragyny ýerine ýetirýän arylar...

Dowamy »

130 5
Bilim, Real.123. tarapyndan 1 week ago

Ýyldyzlara 2021-nji ýylda näme garaşýar?

Ähli ýyldyzlar üçin Cosmopolitan-dan ýyllyk täleýnamasy.

Hamal

2021-nji ýylda eden işleriniň netijesi diňe Hamallara däl, eýsem onuň daş-töweregindäkilere-de has belli bolar. Bolan zatlaryň ählisi biderek bolmadygy mälim bolar, şonuň üçin biraz rahatlanyp we demiňizi dürsäp bilersiňiz: maddy ýa-da başga bähbitde ýüze...

Dowamy »

224 8
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago

MANYLY SETIRLER#11

1.Hakykaty boýun almak agyr bolsa-da, ol seni ýalkar.

2.Duşmany duşman bolup däl-de, dost bolup ýeňmeli.

3.Durmuş gynamaýar – synaýar.

4.Göriplik – ömri, kalby hem abraýy kertip tükedip biler.

5.Söýginiň nämedigini bilmek üçin yşkda bagryň tütemeli, ýaňyzlygy bilmek üçin onuň ejirini duýma...

Dowamy »

121 3
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago

Aý, gün we planetalar togalak ýöne ýer tekizmi?

Aý, gün we planetalar togalak ýöne ýer tekizmi?
Salam dostlar. Ýokardaky sowaly biz tekiz ýerçilerden juda köp soraýarlar. Ilkinji nobatda tegelek bilen togolagy bir tapawutlandyraly. Tegelege mysal edip diski, çöregi we şm-lary mysal getirip bileris. Togalak diýip bolsa şar we topy mysal getirip bileris. Aý we güniň togalkdygyny biz hiç...

Dowamy »

324 40
Bilim, Khanture tarapyndan 1 week ago

Näme üçin “V” şekilinde uçýarlar?

Güýz aýlarynda asmana seredenimizde uçup barýan göçegçi guşlaryň “V” şekilini emele getirendigini görýäris. Alymlar bu meseläniň üstünde köp barlag geçirdiler. Täze geçirilen barlaglar guşlaryň ganat kakmasyndaky sazlaşygyň olaryň güýjüni tygşytlaýandyklaryny subut edýär. Guşlar belli bir tertibe görä, hatarlanyşyp uçýarlar we howada “V” şekilini...

Dowamy »

140 8
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago

Koronawirusyň hakyky şekili ýüze çykaryldy.

Saud Arabystanynly alymlar koronawirusyň iň real keşbini paýlaşdylar. Bu şekil üçin elektron mikroskopda koronawirusy barlaýan hünärmenler, wirusyň soňky wersiýasy üçin çeşme diýip pikir edýärler.

2019-njy ýylyň ahyrynda ýüze çykan we 2020-nji ýylda durmuşymyza doly täsir eden koronawirus epidemiýasy boýunça gözlegler dowam edýär. Sa...

Dowamy »

249 8
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago

Futbol kim tarapyndan oýlanyp tapyldy?

Futbol oýny Demirgazyk Amerikadaky indeýler tarapyndan oýlanyp tapylýar. Olar ilkinji bolup kauçuk toplaryny ulanýarlar. Soňra futbol bütin dünýä ýaýrap başlaýar. Wagtyň geçmegi bilen onuň düzgünleri oýlanyp tapylýar. Oýnuň ýeke-täk düzgüni XIX asyrda Angliýada ýola goýulýar we dünýä ýaýraýar. Ol tiz wagtdan dünýäde uly meşhurlyga eýe bolýar.

Dowamy »

81 3
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago

Adam beýnisiniň sygymy

ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatyndaky Solka institutynyň barlag geçirijileriniň aýtmagyna görä, adam beýnisi 1 petabaýt maglumaty ýa-da 4,7 milliard kitaby saklap bilýän eken. Adam beýnisinde saklanýan maglumatlaryň möçberini hasaplap çykarmak maksady bilen Terri Seýnowskiniň ýolbaşçylygyndaky alymlar topary sinapslaryň häsiýetini jikme-jik we çuňňur öwre...

Dowamy »

85 1
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago

Sagdyn we uzak yasamak ucin etmeli 5top zatlar!

Günde bir gezek berjaý edilmeli kadalar.

1.Günde bir gezek derlemeli. Ähli pikiri soralan uzak ýaşanlar günde bir sapar tiz ýöräp, ylgap, agaç çapyp ýa-da tans edip derländiklerini mälim etdiler.

2.Açlygyňy duýmaly. Eger-de açlygyňy duýmaýan bolsaň, garbanmaga howlukmaň. Her sagatda naharlanyp durmak maslahat beril...

Dowamy »

174 8
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago

Wagtyň gymmaty (Okaman gecme)

Bir ýylyň gadyryny bilmek üçin synpyndan galan okuwçydan soraň!

Bir aýyň gadyryny bilmek üçin 8 aýlyk çaga dogran eneden soraň!

Bir hepdäniň gadyryny bilmek üçin hepdelik gazet çykarýandan soraň!

Bir sagadyň gadyryny bilmek üçin duşuşyga garaşýan ýaşlardan soraň!

Bir minudyň gadyryny bilme...

Dowamy »

158 7
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago

Peydaly Maslahatlar.

Posuň tegmilini islendik matadan aýryp bolar. Munuň üçin bir bölejik limon dolanan hasany ýa-da sorguç kagyzyny tegmil galan ýere goýup, ütük bilen çalarak basmak gerek.

Sakgyç ýelmeşen geýimden ony aýyrmak üçin, geýimi sowadyja salyp, sakgyç gataýança garaşmak gerek. Soňra geýimi sowadyjydan çykaryp, silkişdiräýmeli.

...

Dowamy »

135 2
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago

Garynjalar özlerinden has agyr ýükleri nädip göterýärler?

Alymlar bu soraga birnäçe ýyl bäri jogap gözlediler we birnäçe gözlegleri geçirdiler. Mysal üçin, Ogaýo döwlet uniwersitetinde gözleg geçirildi we garynjalaryň bogunlarynyň güýji ölçenildi. Başgaça aýdylanda, öz agramydan näçe esse artyk ýüki göterip biljekdigine jogap gözlenildi. Jogap bolsa: 3500-5000 esse.

Sebäbine seretsek… Garyn...

Dowamy »

111 2
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago

Kelleagyry nädip döreýär?

ABŞ-nyň alymlary adamlaryň kellesiniň nämeden agyrýandygyny anykladylar.
Geçirilen barlaglaryň dowamynda beýnide çenden artyk özboluşly molekulalaryň toplanmagy netijesinde, kellagrynyň döreýändigi belli boldy. Bu molekulalaryň mukdarynyň artmagy kellagra sebäp bolýan okislenme prosesine alyp barýar.

Şeýle hem alymlar bu nähoş...

Dowamy »

100 2
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago

Adamyň ýaşynyň bölünýän müçe ýyllary

13 ýaşa çenli çagalyk müçesi;

13 ýaşdan 25 ýaşa çenli jahyllyk müçesi;

25 ýaşdan 37 ýaşa çenli ýigitlik müçesi;

37 ýaşdan 49 ýaşa çenli orta ýaş müçesi;

49 ýaşdan 61 ýaşa çenli aksakallyk müçesi;

61 ýaşdan 73 ýaşa çenli gartaňlyk müçesi;

...

Dowamy »

85 2
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago

2021-nji ýylda boljak astronomiki hadysalar.

Saturn, Ýupupiter, Mars we Wenera ýaly planetalaryň 2021-nji ýylyň ortalaryndan gijeki asmanda aňsat görüner we biri-birine has ýakyn bolar. Elbetde, bu geçen ýylky ýaly biri-birine ýakyn bolmaz, ýöne şonda-da bu iki planetany höwesjeňler hiç hili optiki gural ulanman asmanda aňsatlyk bilen syn edip bilerler.

Şu ýylda boljak esasy g...

Dowamy »

139 4
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago

Aglamak ....... #talypçy

Aglamak, ähli janly-jandarlarda geçýän fiziologiki prosesdir. Şeýle-de bolsa, adamlaryň dökýän gözýaşlary beýleki jandarlardan tapawutlanýar. Dürli duýgulary beýan etmek üçin aglaýan ýeke-täk jandarlar adamlardyr.
Aglamak saglygyňyza peýdaly
Birnäçe ýyl bäri gözýaş ejizligiň, käte hatda manipulýasiýanyň alamaty hökmünde görülýär. Özüň...

Dowamy »

70 0
Bilim, Lagly tarapyndan 1 week ago

Güýzde doglan bolsaň... (Sentyabyr,Oktyabyr,Noyabyr)

Güýzde doglan çagalaryň immuniteti aýratyn güýçli bolýar. Munuň sebäbi, çaganyň enäniň göwresindäki
soňky üç aýlygy bol witaminli miweleriň we bakja önümleriniň ýetişýän wagtyna gabat gelýänligidir.
Amerikan alymlarynyň soňky ýyllardaky barlaglarynyň netijesinde bolsa, güýzde dünýä inen
çagalaryň uzak ýaşaýandygy baradaky maglu...

Dowamy »

110 6
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago

(?)x(!)=?! #talypçy

Meniñ saña aytjak môhùm zadym bar
Eger gaty gôrmeseñ shony aydyyn
Nàdeyin yùrek bikarar
Serbi boylym, saña dushan gùnùmden bàri
Edyàn zatlarym hem basha baranok
Nàdip çydadymkam shu wagta çenli
Indi shu zatlara aklym çatanok
Setirlermiñ bash harplaryn jemleseñ
Ôzùñ dùshùnersiñ bu ajap sôze
Yône...

Dowamy »

77 4
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 1 week ago

Ginnesiň Rekordlar kitabyndan#talypçy

Iň uly şokolad teňňesi.

Iň uly şokolad teňňesiniň agramy 658 kg.
2012-nji ýylda Italiýanyň Bolonýa şäherinde BF Serwizi SRL tarapyndan gurnalan Ciocco Show sergisinde halka hödürlendi.

Alýumin banklaryndan taýýarlanan iň uzyn zynjyr

Iň uzyn alýumin zynjyry 66343 bankadan taýýarlanypdyr.Ol ABŞ-...

Dowamy »

444 5
Bilim, Реалист01 tarapyndan 1 week ago

MANYLY SETIRLER#10

1.Biz adamlaryn ozune gora bolup baslayas, diymek bizi uytgetyan durmus dal-de, adamlar eken.
***
2.Menin yuregimi yaralamankan pikirlen, ol yerde sen yasayarsyn.
***
3.Seni bagtly edip blijek zatlar hakda pikirlen, halayan zadynyzy edin. Ozunizi gowy duyyan adamlar bilen bolun we dine size garasylyan yerlere gidin .

Dowamy »

154 19
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago