Bilyardinizmi~3

Musulman bolan birine kapyr ýada dinsiz ýaly sözlerini aýtsak dinden çykma mümkinçiligimiz bar we şol wagta çenli eden ähli sogaplarymyz pozulyp biler
Armyt we käşir gelmişekler tarapyndan getirilenene ynanylýar
Ezraýylyn her gün bir adamyň ýüzüne 7 gezek seretýandigini bilýardinizmi?
Adamlaryň %97-i çagaka aýyň özlerini yza...

Dowamy »

489 39
Bilim, broken heart tarapyndan 2 months ago

Sähralygyň Arslany Jelaleddin (''Bozkır Arslanı Celaleddin'') kinosy hakynda

Metin Günaýyň baştutanlygynda özbekçe hem türkçe Mendirman Jelaleddin (özbekçe: Mendirman Jaloliddin) türkçe bolsa ''Sähralygyň Arslany Jelaleddin'' (Bozkır Arslanı Celaleddin) ady bilen Türkiýanyň Atv kanalynda 21.05.2021-nji ýylda ekeranlaşdyrylan köpbölümli kinofilmi kän bir tomaşaçylaryň gyzygyny gazandyrmadymyka diýýärin. Kinony özbeksiz, tü...

Dowamy »

328 17
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

BARBAROS köpbölümli filmiň ekerana goýberilmegi ýakynlady

TRT1 türk kanalynda teleekeranlara goýberiljek Barbaros kinofilmi şu aýyň 16-syna (16.09.2021) tomaşa edilmegine garaşylýar. Bu köpbölümli film her hepdäniň 4-nji güni Türkiýe sagady bilen 20:00-da başlar.
Öňem aýdyşymyz ýaly Barbarossanyň keşbini Engin Altan Düzýatan, Oruç Reýsiň keşbini bolsa Ulaş Tuna Astepe dagylar janlandyrar...
...

Dowamy »

226 11
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Biz näme üçin düýşümizde öljek bolýanymyzy görýäris?

Düýşlerimizde öljek bolanymyzda, her gezek gorkudan oýanýarys. Muny hemmämiz diýen ýaly başdan geçirip görendiris. Näme üçin düýşümiz ölüm pursatyndan soň dowam etmeýär we her gezek birden gözümizi açýarys? Munuň jogaby ylymda saklanýar.

Bu syrly meseläniň asyl sebäbini aýtmazdan ozal aşakdakylary düşündirmek zerur: düýşler “REM” uku...

Dowamy »

274 1
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 2 months ago

😎😎😎

shu dogrymy!?

Dowamy »

352 9
Bilim, zumerchi tarapyndan 2 months ago

Hakykat!

Eger sen 4 millioner bilen gatnashyk saklayan bolsan, sen shonun 5nji'sin, eger sen 3 ozune ynamly adam bilen gatnashyk saklayan bolsan, sen shonun4nji'sin, eger-de sen 2 samsyk bilen gatnashyk saklayan bolsan, elbetde sen shonun 3nji'sin!

Warren Buffet, investor-telekechi.

Dowamy »

459 48
Bilim, zumerchi tarapyndan 2 months ago

Polit nahili okuw?

Salam.
Polit nahili okuw we onda name ugurlar bar bilyaniniz bar bolsa aydayyn...
Men 2004 nji yyl uly okuwlar bn has gowy gyzyklanyan... Men oz ugurum kompyuter, tehnologiyalar, programmistcilik we ş.m...

Dowamy »

335 4
Bilim, #_YLHAM™ tarapyndan 2 months ago

Dünýä ýüzi meňzär duzsuz tagama, söz içinde gelin-gyz hem bolmasa.

Degişme äheňinde: Gelin-gyzlar hakynda aýdylanlar.

1. “On sany agzym, on sany dilim bolsa-da, aýallaryň erkeklerden pul çilmek üçin edýän oýunlaryny sanap ýetişip bilmezdim”. — Owidiý

2. “Aýallaryň gözýaşyndan has çalt kepeýän zat ýok”. — Jon Webster

3. “Garakçylar ýa puluňy alar ýa-da janyňy. Aýallar o...

Dowamy »

394 24
Bilim, Mister X tarapyndan 2 months ago

Kä kişi bar diňleyjisi kän düşünyäni yok...

Köp kişiň derdine hiç kim düşünenok düşünilmedigiçe has bek jany yanar. Jany yandygyça yaşamaga bolan höwesi gaçar, manysy gaçar, pozitif düşünjeleri gaçar.

Dynasy geler yaşaýyşdan men kime gerek men näme üçin yaşayan diyip öz özüni soraglara bogar. Aslynda özem düşünyän däldir dertlerine, näme yetmeyänligine...
Adamyň başyn...

Dowamy »

157 4
Bilim, Hercai tarapyndan 2 months ago

Leonardo Da Winçi hakda 8 sany gyzykly fakt

Mona Liza portreti bilen dünýä tanaýan Leonardo Da Winçi diňe bir çeperçilik däl eýsem-de ol sazanda, inžener, alym we matematikdi. Ylmy teoriýalarynyň köpüsi häzirki zaman ylmynyň esasyny tapdy we sungat eserleri sungat taryhynda ýatdan çykmajak yz galdyrdy. Leonardo Da Winçi 1452-nji ýylda doglupdyr.
Ol barada 8 sany gyzykly...

Dowamy »

250 10
Bilim, Söhbet Abdullaýew tarapyndan 2 months ago

Şägirt halypadan ozdurmasa kär ýiter.

Bir uniwersitetin professorlaryndan birine kabul etman bolmajak teklip gelipdir: daşary yurtda ylmy gözleg işlerini dowam etdirmek üçin gerek bolan maddy goldawy bir gazna öz eline alypdy. Professor bu pursaty elden gidermek islemeyardi. Emma ilki bilen çözülmeli bir mesele bardy: bu iş okuw döwrüne gabat gelyardi.

     Dolanyp gelya...

Dowamy »

223 3
Bilim, *Hemedany tarapyndan 2 months ago

Natriy we magniy duzlarynyn garyndysy Yerde yashayshyn doremegine itergi berdi.

Esasan hem nemes alymlary bazalt duzlarynyn duzumini owrenmek bilen bu netija geldiler. Onun esasy duzum boleklerinin hemmesi diylen yaly subut edilen hem bolsa, yashayshyn nadip dorandigi yenede gizlin syr bolmagynda galyar. Yone yashayysh shertlerinin nadip emele gelendigi entek belli dal. Shona gora munyn netijesinde bir topar gipoteza yatandyr....

Dowamy »

228 10
Bilim, zumerchi tarapyndan 2 months ago

Üns beriň: Online bilim almak üçin mugt platformalar

Dünýä derejesinde bilim almak üçin akademiki kurslary hödürleýän mugt 6 sany onlaýn web-saýtlar.

1. Khan Academy
Maksady, dünýäniň islendik ýerinde, islendik adam üçin mugt kurslar bilen üpjün etmek bolan, 2008-nji ýylda Salman Khan tarapyndan döredilen onlaýn platforma. Saýtda çagalar bagyna gatnaýan körpelerden başlap, uly ý...

Dowamy »

257 5
Bilim, Mister X tarapyndan 3 months ago

Ynanyanlaryň güýç çeşmesi.

Durmuş şatlyk we gaýgylaryň baky duralgasydyr. Ynsanyň şatlykly günleriniň bolşy ýaly, ajy we gaýgyly günleri-de bardyr. Gowy günlerimizde keýplenýäris, ýaşaýyşdan, durmuşdan zowk alýarys. Diňe bir zowk, keýp almak bilen-de çäklenmeýäris, gelejege degişli arzuw-umytlar edýäris. Umyt bizi has gowy işlemäge ugrukdyrýar we üstünliklere ýetmegimize ýol...

Dowamy »

179 0
Bilim, *Hemedany tarapyndan 3 months ago

Motiwasion we manyly sozler

Salam. Beyik alym meshur adamlaryn haysy kitaplaryny okap gorduniz... sol kitaplarda nahili motiwasion we nesihat jumleler bar gyn gorman teswir yazyñ.
(Jeksparro. Khanture. Ladakalina zumerci.dowsypat.hemedany.beyik yazyjy jogaplarynyza garasyan)

Dowamy »

434 26
Bilim, biohimik tarapyndan 3 months ago

Ynsan näme üçin ýaradyldy?

Bismillä hirrahmä nirrahym.
Ymamy Rabbani hezretleri şeýle buýurdy:
Ynsan näme üçin ýaradyldy ?
Ynsan güýmenmek üçin, oýun üçin, iýip-içmek, gezmek, ýatmak,keýp etmek üçin ýaradylmady. Ol—Gulluk wezipelerini ýerine ýetirmek üçin, Rabbine boýun bolmak, ejizligini, güýçsizdigini, mätäçdigini görkezmek, Oña sygynmak we ýalbarmak...

Dowamy »

417 28
Bilim, yyldyz. tarapyndan 3 months ago

Adam hakynda umumy düşünje.

Häzirki zaman ylmynda adam barada, onuň düýp manysyny beýan etmek, şahsyýetiň häsiýetlerini ýüze çykarmak şu günki döwrüňdünýägaraýşynda möhüm bir mesele bolup durýar. Bu mesele adamzadyň häzirki zaman jemgyýetinde, düýpli hem özboluşly gumanizasiýa prosesiniň bolup geçýän döwründe uly ähmiýete eýedir.
Hakykatdan hem häzirki zaman d...

Dowamy »

178 2
Bilim, *Hemedany tarapyndan 3 months ago

Bu gün seniň günüňdir

Sen her gün hakda şeýle pikir et!
Säher bilen sag-aman ören bolsaň, garaňky agşamyň aladasyna baş agyrtma.
Sen diňe şu günüňi bilip ýaşa. Haýry-şeri geçip giden düýn barada hem, heniz
gelmedik ertir hakda hem agyr oýlara batma. Bu gün seniň üçin dogdy. Bu gündiz
seniň üçin ýagtyldy. Sen bir günlük ömür berlen adam...

Dowamy »

136 0
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 3 months ago

Ustunliklerim

8synp etrap olimp 2nji yer
9synp etrap 1nji wel 4yer
10synp ertap 1 wel 3yer
11 bu yyl bolmaly nesip bolsa
10 synp taslama himiya wel 3 etrap 1
10synp taslama biologiya 2yer etrap 1nji yerler welayata gidyar (. Iki dersden hem 2durli iş tayyarladym. Ginisleyin isleyanler imo).
internet olimpiada dogrusy ora...

Dowamy »

341 18
Bilim, biohimik tarapyndan 3 months ago

Ylym bilim

Milli liderimiziň talyp ýaşlar gününde eden çykyşynda, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde hem-de Seýitnazar Seýidi adyndaky mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO kafedralaryny döredip, orta mekdeplerimiziň birnäçesini bu guramanyň Mekdepler bileleşiginiň düzümine girizeris diýip belledi. Şeýle täzelikler ähli talyp ýaşlaryň okuwa bolan...

Dowamy »

194 2
Bilim, TDUmaksat tarapyndan 3 months ago