Iñ peýdaly derman: Taryh

IÑ PEÝDALY DERMAN: TARYH

Türkmenler Anadoludaky ilkinji resmi dermanhanasyny 1206-njy ýylda Kayseride açdy: Göwher Nesibe soltan şypahanasy. Wagtyñ geçmegi bilen dowamy-da geldi… “Muhtesib” kim bilýärsiñizmi? Dermanlaryñ agyrlygyny, arassalygyny we bozulyp bozulmandygyny barlaýan kişä aýdylýar… Seljuklylar ýaly osmanlylaram medisinan...

Dowamy »

260 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Mekdep okuwçysynyň ene-atalaryna 6 sany peýdaly maslahat

Mekdep okuwçysynyň ene-atalaryna 6 sany peýdaly maslahat
Mekdep okuwçysynyň durmuşyny nähili ýeňilleşdirmeli? Bu sorag bilen köp ene-ata ýüzbe-ýüz bolýar. Aslynda, bu aňsat. Munuň üçin okuwçynyň gününi dogry meýilleşdirmek we hünärmenleriň maslahatlaryny okamak ýeterlik.

1. Hiç haçan çagany bir wagtda hem birinji synpa, hem ha...

Dowamy »

416 1
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Gündizki ukynyň ölüm howpy ýüze çykaryldy

Gündizki ukynyň ölüm howpy ýüze çykaryldy
Hytaýyň Guançžou lukmançylyk uniwersitetiniň alymlary gündiz bir sagatdan artyk uklamak ölüm howply diýen netijä geldiler. Bu barada MedicalXpress tarapyndan çap edilen press-relizde aýdyldy diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Barlagçylar 20-den gowrak ylmy işiň maglumatlaryny jemlediler...

Dowamy »

411 0
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Gündizki uky üçin iň amatly wagt aýdyldy

Gündizki uky üçin iň amatly wagt aýdyldy
Biologiýa ylymlarynyň doktory Wladimir Dorohow "Weçernaýa Moskwa" bilen bolan söhbetdeşlikde dynç almak üçin gündiz näçeräk uklamalydygyny aýtdy. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Onuň sözlerine görä, günüň dowamynda, takmynan, 20 minut ýatmak ýeterlikdir.

"20 minutdan...

Dowamy »

335 1
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

1-nji sentýabr

Salam, www.talyplar.com-yň mähriban agzalary we daşyndan okaýan myhmanlary!
Araňyzda Ýokary okuw jaýyna, Litseý, Tehnikum-lara giren talyplary we şu ýyl 1-nji synpa gadam urýan ýaşlary Bilimler we talyplar güni bilen çyn ýüregimden gutlaýaryn. Size okuwda, işde üstünlik arzuw edýärin. Geljekde siz Watanymyza, Il-günümize, Hormatly Prezidenti...

Dowamy »

261 0
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Türkiýede koronawirusyň has üýtgän genleri tapyldy

Türkiýede koronawirusyň has üýtgän genleri tapyldy
Türkiýeden genetikleriň we epidemiologlaryň topary täze görnüşli koronawirusyň ýygy-ýygydan üýtgeýän genini kesgitlediler. Alymlar üýtgän wirusyň hassahanalardan akar suwa ýa-da jemgyýetçilik ulaglaryna düşmeginiň heläkçilikli netijelere getirip biljekdigini duýdurýarlar. Bu barada infosmi.n...

Dowamy »

335 1
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Adamlar hakynda gyzykly maglumatlar

1.XV asyrda adamlar gyzyl reňk hassalykdan guturýar diýip pikir edipdirler.
2. Haçanda adam gyzaranda onuň aşgazany hem gyzarýar.
3. Ak sakgal gara garanyňda çalt ösýär.
4. Sakgallyň 7-15 müň tary bolýar. Olar her ýylda 14sm tizlikde ösýär.
5. Adamyň 80% gyzgynlygy kelleden gelýär. 6. Adamyň myşsasy kebelek gurçugyny...

Dowamy »

448 0
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 months ago

Astral Äleme syýahat eden ruhanylar

ASTRAL ÄLEME SYÝAHAT EDEN RUHANYLAR

Häzirki döwrümizde Parapsihologik ylymynyñ üstünde ýygy-ýygydan durulyp geçilýändigi hakynda bu ýerde aýdylyp geçiler. Muña Parapsihologik Astral Äleme Syýahat diýilýär. Başlangyjy fiziki bedeni terk edip, belli bir wagta çenli ruh bedenden daşyna çykmakdan ybarat.
Beden daşyna çykanda fizi...

Dowamy »

398 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Almaly berhiz howply — «Rospotrebnadzor»

Almaly berhiz howply — «Rospotrebnadzor»
«Rospotrebnadzor» diňe almadan ybarat bolan berhizleriň saglyga howp salýandygyny duýdurdy. Şeýle ýagdaýlarda bedene aşa köp süýüm girýär, bu bolsa kolit, baş we gastrit kesellerini güýçlendirýär diýip, edaranyň metbugat gullugy habar berýär. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

«Almada gaty süýü...

Dowamy »

273 2
Bilim, 12 tarapyndan 3 months ago

Öý dermanhanajygy

Her bir maşgalada öý dermahanasy hökman bolmaly
Zerur bolan wagty lukman gelýançä her adam ilkinji kömegi bermani bilmeli
Kähalatda lukman gerekdäl agyrylar hem bolup bilýar. Onuň uçin lukman çagyrmak zerurlygy hem ýok.
Meselem nahar bişirip otyrkaňyz bilmezlikde eliňizi pyçaga kesdirdiňiz, gelegsizlik etmän, derrew öý dermanh...

Dowamy »

253 1
Bilim, 12 tarapyndan 3 months ago

Salwador Daliniñ eserleri öñden görüjiligiñ alamatymy?

SALWADOR DALINIÑ ESERLERI ÖÑDEN GÖRÜJILIGIÑ ALAMATYMY?


Gadymy we täze taryhyñ döwürleriniñ üsti açylmadyk syrly wakalary, şifirli-kodly surat portretlerde, ýazgylarda gizlenip saklanýan ýaly bolup görünýär.
Ol eserleri döreden şahsyýetleriñ adatdan daşary psihologik ukyply adamlar bolup meşhurlyk gazanypdyrlar.
...

Dowamy »

434 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

1-nji sentýabr duýgylary

Bu goşgy meniň iň gowy görýän goşgylarmyň biri we ony şu gün ýagny 1-nji sentýabr "Bilimler we talyp ýaşlar" güniniň öňisyrasynda siz bilen paýlaşmak isledim

1-nji senýabr.

Ýakymly duýgulaň güni,
Synpa dolýan juwan ýürekler bilen
Iň süýji umytlaň ýürklermize
Atygsap-atygsap dyňzaýan güni.
...

Dowamy »

234 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 months ago

1-nji sentýabr we Mährijik (bolan waka)

Irden adaty günler ýaly ertirlik edinip işe gideýin diýip eşiklerim geýenim hem şoldy welin ,maňlaý goňşymyz Täzegül gelnejem ylgap geldi
- işe gitman ekeniň Mähra bir zada bolýar,gyzgyny düşenok ,ot ýaly özem
1-nji sentýabr okuwa ibermejek hem bolsam aglap eşigin geýip mekdebe dyzap dur ,iň bolmanda bir sagatjyk gyzgyny gaýdar ýaly...

Dowamy »

256 1
Bilim, 12 tarapyndan 3 months ago

1-nji sentýabrdan Türkmenistanda mekdepleriň işine käbir wagtlaýyn üýtgeşmeler giriziler

1-nji sentýabrdan Türkmenistanda mekdepleriň işine käbir wagtlaýyn üýtgeşmeler giriziler
Häzirki wagtda Türkmenistanda täze 2020-2021-nji okuw ýylyna taýýarlyk görmek işleri ýokary depginde alnyp barylýar.
Ýurdumyzyň ähli künjeginde umumy orta bilim berýän mekdeplerde täze okuw ýyly 1-nji sentýabrdan doly güýjünde işe başlar.
...

Dowamy »

496 1
Bilim, 12 tarapyndan 3 months ago

Haýwanat dünýäsindäki täsinlikler (3)

Zebralaryň duşmanlary bilen uruşýan halatlary-da bolaýýar.Olar duşmanlary bilen ýüzbe-ýüz galanlarynda olary depip gaçýarlar.Şeýlelikde,öz janlaryny goraýarlar.
* * *
Gulanlara diňe Türkmenistanda gabat gelmek bolýar.Olar Bathyz döwlet goraghanasynda goralýar.
* * *
Suwda ýaşaýan pyşdyllar palçygy gazyp içine girýä...

Dowamy »

353 0
Bilim, Waharman tarapyndan 3 months ago

Sen yar

Durnaň gözi ýaly dury dünýäň bar,
Sende men bar. A meň uly dünýäm bar.
Sesiňi eşdemde, aladam sowlup,
Diňe senli pikirlere çümýän, ýar!

Söýdüň bakman artygyma, kemime,
Şärik bolduň şatlygyma, gamyma.
Ruhumy göterdiň asmana garşy,
Men söýgimi jar ederin zemine.

Iki kalbyň aýdyml...

Dowamy »

199 1
Bilim, 12 tarapyndan 3 months ago

Haýwanat dünýäsindäki täsinlikler (2)

Gaplaňlaryň dersindäki we ýaňaklaryndaky çyzyklar bilen gaşlary adamlaryň barmak yzlary ýalydyr.Olar gaplaňlaryň özlerine mahsus şekillerdir.
* * *
Suw ýylanlary Hazar deňzinde has köp ýaýrandyr.Olar esasan-da,maňňalça balyklary bilen iýmitlenýär.
* * *
Gurçugyň bedeninde dört müňe golaý myşsa ýerleşýär.Bu myşsalar...

Dowamy »

356 0
Bilim, Waharman tarapyndan 3 months ago

Altynjan hatyn

ALTYNJAN HATYN

Altynjan hatyn asly Horezmden bolan türkmen zenanydyr. Tagtaly bir ýaşulynyñ aýdyşyna görä, ''Seljuklylaryñ hökümdarlarynyñ biriniñ aýaly Altyn Yzmykşir şäherindenmiş''. Eger-de, bu gürrüñe salgylanyp, gürrüñi edilýän zenan Altyny Altynjan hatyn hasap etsek, Altynjan hatynyñ doglan ýeriniñ Zamahşar şäheri-de bolmagy äh...

Dowamy »

356 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 3 months ago

Nikadan soň aýrylyşmaklaryna näme sebäp bolup biler (bolan waka)

Toýly her zat etdi, ýöne Sadapdan el çekmedi. Ol Sadaby ilkinji görende bar gyz bir ýanady, Sadabyň ýeke özi hem bir ýana gözüne görünýärdi
Ilkinji soýgi sözini aýdanda Sadap hem Toýlynyň sözini ýykmady we uzak pikirlenmän bolýa, bolýa edişildi
Aradan uzak wagt geçmän hem Toýly ejesine Sadap barada aýtdy
Ejesi bolsa öz aýal...

Dowamy »

431 0
Bilim, 12 tarapyndan 3 months ago

Ilçi-sahaba ABDULLAH IBNI HUZAFE razyýallahu anhu

Başyndan öpülen gahryman ilçi-sahaba
ABDULLAH IBNI HUZAFE razyýallahu anhu

Abdullah ibni Huzafe r.a ömründe döwrüniň iň uly döwletlerinden bolan Eýran we Wizantiýa hökümdarlary bilen duşuşmaly bolan sahabady. Resulallah s .a.w Serwerimiziň Eýran şasyna iberen ilçisidi… Öz sözüni diňledip bilýän çakylykçydy… Sözüni çekinmän söz...

Dowamy »

241 0
Bilim, Barbary tarapyndan 3 months ago