"Geçen geçdi..."

Geçeni ýatlap, geçmişiň hyýalynda gezmek, geçmişi yzyna dolajak bolmak,
öten günüň hesretine gyýlyp ýörmek akmaklyk we dälilikdir, erk-islegiňe tagna
salyp, oňa kast etmekdir, häzirki durmuşyň ýoguna ýanmakdyr. Akyldarlar
geçmişiň hasap depderini düýrleýärler hem-de ol hakda söhbet etjek bolmaýarlar.
Ony ebedilik unutgan...

Dowamy »

110 5
Bilim, Arzuwum tarapyndan 3 weeks ago

MANYLY SÖZLER 4

MANYLY SÖZLER 4

31. "Adamyň ýüregine 2 söýgi ýerleşermi???" Diýdiler "2däl 10-hem ýerleşer" diýenimde gaharlandylar!!!
#IDEALLIDER

32. Mugt zat ýok diýýälerweli, mugt-akyl berýänä köp.

33. Ýer şarynda iň uly WIRUS bu ADAM.

34. Bäş sany gizlemeli zadyňyz.
1. Söýgüň.
2....

Dowamy »

274 6
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 3 weeks ago

Aýdaky dünýä kartasy

Aýdaky dünýä kartasy
https://ia601405.us.archive.org/22/items/aydaky-karta/A%C3%BDdaky%20karta.pdf

Dowamy »

611 117
Bilim, Khanture tarapyndan 3 weeks ago

Dünýä kartasy galp

Dünýä kartasynyň nähili galplaşdyrylandygyny şu linkden pdf faýly ýükläp, ony açyp görüň!
https://archive.org/download/galp-karta_202104/Galp%20karta.pdf

Dowamy »

244 11
Bilim, Khanture tarapyndan 3 weeks ago

Oraza tutmak gadagan edilen günler.

Oraza tutmak gadagan edilen günler

Dinimizde oraza tutmagyň emr edilen, ündelýän günleriň bolşy ýaly, oraza tutmagyň gadagan edilen we halanylmaýan günleri hem bardyr. Oraza tutmagyň halanylmaýan günlerinde agyz beklemek haram ýa-da tahrimen mekruh, käbir günlerinde bolsa, tenzihen mekruh saýylypdyr.

Haram ýa-da tahrim...

Dowamy »

217 3
Bilim, Mr.WriTer tarapyndan 3 weeks ago

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 11

IDEALLIDER-iň toplan täsinlikleri 11

111. Ýer-ýüzünde her ýylda "Aspirin" dermanyň 40000 tonnasy ulanyňýar. Şolaryň 16000 tonnasyny diňe A.B.Ş. ulanýar.

112. Ser Genri Roýs, Rolls-Royce-iň dörediji we easy gurnaýjysy bolup ol mekdepde bary ýogy 1 ýyl okaýar. Galan ähli bilimi özi öwrenýär.

113. Bir adam...

Dowamy »

207 3
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 weeks ago

Çig süýt emen adam hekaýa

Kerpiç zawodynda ýükçi bolup işleýän Hamadyñ gözleri kimdir biri ony aldamakçy bolanda aşa geñirgenip, soñam şol durşuna hemişelik doñup galan ýaly tes-tegelekdi. Şonuñ üçinem adamlar oña arkasyndan "Hamat guş" diýerdiler. Ýolda-yzda duşanlarynda-da, hamana öýkünýän ýaly, oña gözlerini tegelemän garap bilmezdiler.
Gürrüñdeşiniñ özüne göz...

Dowamy »

143 0
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 4 weeks ago

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 2.

IDEALLIDER-den gyzykly soraglar 2.

6) Nädip suwuň aşagynda otlyçöpi ýakyp, şol ýakan otlyçöpümizi doly ýanyp gutararýaly etmeli?
============================
7) Haýsy tarelkadan nahar iýip bolanok???
============================
8) Kakasy ogly bilen, howwa howwa kakasy ogly bilen. A atasy agtygy bilen. Ola...

Dowamy »

246 7
Bilim, IDEALLIDER2 tarapyndan 4 weeks ago

SINBAT

SINBAT

Öňler Araplaryň ''1001 gije'' ''Alladdin'' hakda ''Sindbat'' ýa-da ''Sinbat'' hakda gyzykly kinofilmleri mawy ekeranlarda çeperleşdirilip görkezilerdi. Ine döwrümizde hem Sinbat ýaly şahsyýetleriňem rowaýatlaşdyrylyp, ertekipisint derejesinde garalmagyna şol kinolar sebäp bolan ýaly.
Eýsem-de ady Rowaýata öwrülip giden...

Dowamy »

194 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 1 month ago

Iki sany siňege ýüzlenme

Nä bu saýt eneňiziň saýtymy??? Ýürege düşdüňiz-aý boş-boş dawalaryňyz bilen! Zetrpo diýilýäne sögünýän yashalym, kimem bolsaň, nomeri bar eken, jaň edip ERKEKÇE gürleşseň bolanokmy? Bärde mowzuk açyp, hem-ä agzalaň ýüregini bulaýaň, hemem şerraýlygyňy görkezýäň diýmeseň, başga eliňden gelýän zat ýok.

Dowamy »

477 28
Bilim, Pegas tarapyndan 1 month ago

MANYLY SOZLER

1. Her kim ölüp biler; ýöne her kim hakykatdanam ýaşap bilmez.
***
2. Durmuşda üstünlik gazanmak üçin akmak görünmeli; ýöne akylly bolmaly.
***
3. Durmuş hazyna gözlemek däl, durmuşyň özi hazyna.
***
4. Başgalaryň göwnünden turmak üçin ömrüňizi ýitirmäň.
***
5.Eger ýakyn adamyňyz sizi terk ede...

Dowamy »

244 4
Bilim, kwazimoda tarapyndan 1 month ago

Beýik Biribaryň jomartlygy..

78 ýaşly bir adam näsaglap hassahana eltilýär.
Hassanyň ýagdaýyny gowulaşdyrmak üçin gerekli lukmançylyk ýardamlary edilýär we netijede ýaşuly adam 24 sagat kislorod berlip ýatanyndan soň özüni has gowy duýup başlaýar.

Ýagdaýynyň gowulaşandygyny gören lukmanlar, ýaşuly adama 2 günläp kislorodda ýatandygy üçin 2000 TL töweregi...

Dowamy »

231 5
Bilim, kwazimoda tarapyndan 1 month ago

MANYLY SETIRLER

1.Gowy zatlar ynananyňyzda gelýär, has gowy zatlar sabyrly we iň gowy zatlar hiç haçan ýüz öwürmeýän wagtyňyz gelýär.
***
2.Durmuş gaty rehimsiz mugallym. Ilki ekzamen berýär, soň bolsa sapak berýär.
***
3.Söýgi ýele meňzeýär, görüp bilmeýärsiňiz, ýöne duýup bilersiňiz.
***
4.Şu günüň gowy günleri ertiriň g...

Dowamy »

172 0
Bilim, kwazimoda tarapyndan 1 month ago

Sevgiliye õzel

Gõzlerine bakinca cenneti gõrüyorum bir tanem, güzel gõzlerinden sen sorumlusun.

Herkes fazlasiyla sevmish..
Ben eksikleriyle sevmishtim oysa!
Õzdemir asaf

Aklimdan bashka gidecek yerin yokmu senin?

Shimdi bana õyle bir sõz sõyle ki, ilk sõyleyen sen, ilk duyan ben olayim.

Aslinda düny...

Dowamy »

107 5
Bilim, LadaKalina. tarapyndan 1 month ago

GYZYKLY MAGLUMATLAR

1.Häzirki wagtda alymlaryň aýtmagyna görä, Ýer ýüzünde garynjalaryň 22000 görnüşi bar diýip çaklanylýar we olaryň 12500 görnüşi anyklanyldy. Iň uly garynja Merkezi Afrikada ýaşaýan “Dorylus” garynjalary bolup, olaryň bedeniniň uzynlygy 3 santimetre ýetýär. Iň kiçi garynja Braziliýada ýaşaýan “Mycetophylax” garynjasy bolup onuň uzynlygy 1 mm-den geç...

Dowamy »

241 8
Bilim, kwazimoda tarapyndan 1 month ago

Asgyrmak.(Meniň düşünjäm)

Bilşimize görä asgyrmagam üsgürmek, ýa hyçgylawuk tutmak ýaly zatlar adaty zatlar. Ýöne bularyňam öz sebäpleri bar. Mysal üçin biziň bokurdagymyz gijände ýa sowuklanda üsgüresimiz gelýär.
Asgyrmak nähili? Öz bilýän maglumatlaryma görä, adam asgyrjak bolanynda ýüregi durýan eken. Soňra tàzeden işläp başlaýar. Üns beren bolsaňyz näme üçin a...

Dowamy »

250 11
Bilim, Nätänyş adam tarapyndan 1 month ago

BU SÖZLERIN HEMMESI DÜNÝÄDE YLYM TARYH GALDYRAN BEÝIK ADAMLARA DEGIŞLI.

“Ynam, görüp biljek iň ürkek guşyňyzdyr. Bir uçaýsa gaýtadan tutup bilmersiňiz.” Ahmet Şerif Izgören


“Begenen wagtyň hiç kime söz berme, gaharly wagtyň hiç kime jogap berme.” Hytaý Nakyly


“Ullakan beýinler pikirleri, ortaça beýinler wakalary, kiçijik beýinler bolsa adamlar hakynda gürleşer.” Hyman Ricko...

Dowamy »

196 1
Bilim, kwazimoda tarapyndan 1 month ago

Zakaspi oblastynyň Türkmen oblastyna öwrülmegi (gollanma)

Zakaspi, Hywanyň wе Buharanyň türkmеn etraplarynda bolup gеçеn rеwolýusion wakalar agalyk ediji düzgün bilеn halkyň halys ylalaşmaýandygyny görkеzdi. Ol düzgün çalyşmalydy. Çalyşdam. Eýäm 1920-nji ýylyn dowamynda Türkmеnistanyň hemmе raýonlarynda, şol sanda Hywada wе Buharada hem häkimiýеt Sowеtlеriň elinе gеçdi.
Elbеtde, öňki köp ýyllap dow...

Dowamy »

109 0
Bilim, Mr.WriTer tarapyndan 1 month ago

Iň gowy blog nähili ýazylmaly?

Iň gowy blog nähili ýazylmaly?

Blog ýazmak barada meniň hem üýtgeşik bilýän zadym ýok ýöne bilenjelerimi siziň bilen paýlaşmak isledim. "Blog " sözüni ýönekeý dilde " Gündelik " diýip düşündirse bolar. "Blogger" bolsa " Gündelikçi,gündelik ýazýan" diýmek
3-4 ýyl bäri saýt açmak bilen gyzyklanýan we geçen ýyl alaşyp wpmavi.co...

Dowamy »

208 15
Bilim, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 1 month ago

Täsinlikler

1. Dogabitdi kör adamlar düýş görenoklar. Olar düýşi ysgap, elläp, edidip bilýärler.

2. Berilli(himiki metalyň ady)-den ýasalan pružinler ömürlik diýilenýaly. Olar 20 milliard gezek açylyp-ýapylmaga ukyply. Ine şu sebäpli hem berilliý-metaly "ömürlik argynsyz-ýadawsyz" ada eýedir. Meňzeş edilip ýasalan beýleki polat pružinler bolsa b...

Dowamy »

224 2
Bilim, loveee_@ tarapyndan 1 month ago