Ýaş ýazyjy kitabyň dowamyny çap edip, bäş ýaşyna çenli iki rekordy täzeledi

Şu ýylyň mart aýynda 4 ýyl 218 gün ýaşynda kitabyny çap edip, bu boýunça iň ýaş adam hökmünde dünýä rekordyny goýan Birleşen Arap Emirliklerinden Said Raşed Al-Mheýri öz üstünligi bilen ýene-de haýran galdyrdy. 20 günden soň ýaş ýazyja bu kitabyň dowamyny ýazmak başartdy we bu hem oňa 4 ýyl 238 gün ýaşynda kitaplar toplumyny çap eden iň ýaş adam ti...

Dowamy »

166 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Türkmen lukmançylyk uniwersiteti Semmelweýs uniwersiteti bilen hyzmatdaşlyk Ylalaşygyna gol çekdi

Şu gün Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbanyň Türkmenistana resmi saparynyň çäginde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti bilen Semmelweýs uniwersitetiniň arasynda akademiki we ylmy hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyga gol çekildi.
Türkmen-wenger gepleşikleri tamamlanandan soň, dürli ugurlar boýunça hyzm...

Dowamy »

185 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Türkmen ýokary okuw mekdebi Times Higher Education reýtingine girdi

Abraýly bilim guramasy bolan Times Higher Education (THE) Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetini The Impact Rankings 2023-iň jemleýji sanawyna goşdy diýip, Orient habar berýär.
Reýting ýokary okuw mekdepleriniň Durnukly ösüş maksatlaryna (DÖM) laýyklykda baha berilýän global netijelilik jedwelidir.
Türkmen uniwersiteti aş...

Dowamy »

172 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Türkmen talyby «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna eýe boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutlarynyň 4 ýyl talyby Serdar Rahymow «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna mynasyp boldy. Ol Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ylmy-bilim edaralarynyň arasynda bäsleşigiň ýeňijisi boldy.
Bäsleşigiň eminleri Türkmenistanyň DIM-niň HGI-niň talybynyň GDA-nyň çäklerinde bilimi, ylm...

Dowamy »

189 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Türkmen ýaşlary üçin Hindistanda talyp hakly okuw maksatnamasy açyldy

Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy Hindistanda AYUSH dersleri boýunça bilim almak üçin talyp hakly maksatnamanyň açylandygyny habar berdi. Şeýle hem 2023-2024-nji ýyllarda bakalawr, aspirantura we doktorantura boýunça dereje almaga mümkinçilik teklip edilýär.
Hindistanyň Hökümetiniň AYUSH ministrligi şular ýaly dersleri hödürleýär: aýur...

Dowamy »

177 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 8 months ago

Türkmen okuwçylary Litwada geçen «VILIPO — 2023» olimpiadasynda 2 altyn, 2 kümüş medal gazandylar

2023-nji ýylyň 11-15-nji maýy aralygynda Litwa döwletiniň Wilnýus şäherinde geçirilen VILIPO-2023 (Wilnýus halkara taslama olimpiadasy) atly olimpiadasyna Türkmenistandan baran mekdep okuwçylary 2 sany altyn hem-de 2 sany kümüş medal gazandylar.
Hususan-da, VILIPO-2023 olimpiadasynyň jemi boýunça Aşgabat şäheriniň dil dersleri çuňlaşdyryp öw...

Dowamy »

199 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

Türkiýe türkmen talyplary üçin kwotalary artdyrar

Türkiýe Türkmenistandan talyplara berilýän kwotalary her ýylda 100-150-ä çenli artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Orient agentligi Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň Daşary ýurtdaky watandaşlaryň we arkadaş jemgyýetleriň işleri boýunça baş müdirliginiň Başlygy Abdullah Erene salgylanyp habar berdi.
«Biz türkmen talyplary ü...

Dowamy »

218 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

Magtymguly adyndaky TDU okuwa girmäge isleg bildirýänler üçin «Açyk gapylar» gününi geçirýär

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti 2023-nji ýylyň 6-njy we 13-nji maýynda orta mekdepleriň uçurymlary, esgerler, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlar we ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýänleriň ählisi üçin «Açyk gapylar» gününi geçirýär. Bu barada ýokary okuw mekdebiniň saýtynda habar berilýär.
«Açyk gapylar» güni sa...

Dowamy »

211 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 9 months ago

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty ýokary okuw mekdepleriň arasynda internet olimpiadasyny geçirdi

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty innowasion tehnologiýalar arkaly bedenterbiýäni we sporty ylmy esasda öwrenmek boýunça Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda internet olimpiadasyny gurady.
«Ýaşlarymyz geljege uly ynam bilen, sportda ösüşler sanly ulgam bilen» at bilen geçirilen internet olimpiada innowasion tehnolog...

Dowamy »

231 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

8-nji aprelde Türkmenistanda «Oguz hanyň zehinli nesilleri» atly olimpiadanyň II tapgyry geçiriler

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti tarapyndan geçirilýän «Oguz hanyň zehinli nesilleri» atly integrirlenen olimpiadanyň II tapgyryna (welaýat we Aşgabat şäher tapgyry) ýokary derejede taýýarlyk görülýär.
II tapgyr 8-nji apelde 9-10-11-nji synp mekdep okuwçylarynyň arasynda welaýat merkezlerinde we uniwersite...

Dowamy »

254 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

Gazagystan daşary ýurtly talyplar üçin 550 ýer bölüp berdi

Daşary ýurtlular üçin Gazagystanyň ýokary okuw mekdeplerine grant almak ugrundaky bäsleşik başlandy. Gazagystan Respublikasynyň Ylym we ýokary bilim ministrliginiň Ýokary bilimi ösdürmegiň milli merkeziniň saýtynda ýerleşdirilen maglumata görä, talyp hakly maksatnamasyna daşary ýurt raýatlary, şol sanda Gazagystanyň raýaty bolmadyk milleti gazak ad...

Dowamy »

233 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

4 ýaşly oglanjyk kitabyny neşir eden iň ýaş adam hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Birleşen Arap Emirliklerinden bir oglanjyk dünýäde kitabyny çap eden iň ýaş adam boldy. Ol şol wagt 4 ýyl 218 gün ýaşyndady. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitabyna salgylanyp, interfax.ru habar berýär.
Said Raşed Almheýri özüniň “Pil Said we aýy” atly kitabyny çap eden wagty 4 ýyl 218 gün ýaşyndady.
Kitaby ýagşylyk we dostluk barada gü...

Dowamy »

214 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

BAE bilim ulgamyna ChatGPT-ni ornaşdyrmakçy bolýar

The National-yň hasabatyna görä, Birleşen Arap Emirlikleriniň hökümet ýolbaşçylary iň uly tehnologiýa ägirtleri bilen hyzmatdaşlykda tutuş ýurtda ChatGPT çat-botuna esaslanýan onlaýn-mugallymlary işe girizmegi meýilleşdirýär. Bilim ministriniň pikirine görä, bu talyplaryň biliminiň hilini ýokarlandyrar, derrew seslenme tapar we okuwy has interaktiw...

Dowamy »

248 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

Türkmenistanly okuwçylar biologiýa boýunça halkara olimpiadasynda 4 medal gazandylar

Türkmenistanly mekdep okuwçylary biologiýa dersi boýunça geçirilen onlaýn olimpiadasynda 4 sany baýrakly orna — 1 altyn, 1 kümüş, 2 sany bürünç medala mynasyp boldular.2023-nji ýylyň 1-10-njy marty aralygynda London şäherinde (Angliýa) biologiýa dersi boýunça onlaýn görnüşde «Britaniýanyň Biologiýa olimpiadasy» («British Biology Olympiad» BBO — 202...

Dowamy »

238 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

Şu ýylda Türkmenistandan 155 dalaşgär Hytaýyň ýokar okuw mekdeplerine iberiler

Türkmenistandan 155 sany raýat geljek okuw ýylynda Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak üçin ugradylar. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.
Okuwlar maglumat tehnologiýalary, saglygy goraýyş we lukmançylyk ylmy, bilim we pedagogika ylmy, inženerçilik, tehnologiýalar we tehniki ylymlar, matematika we tebigy ylymlar.
S...

Dowamy »

249 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 10 months ago

Aşgabatda aprel-maý aýlarynda 3 sany Açyk halkara internet olimpiadalary geçiriler

23-28-nji aprel aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde talyplaryň arasynda III Açyk halkara matematika olimpiadasyny ilkinji gezek Aşgabat şäherinde geçirmek göz öňünde tutulýar.
Şeýle hem Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda 2023-nji ýylyň 12-nji aprelinde makroykdysadyýet, 16-njy maýynda dünýä ykdy...

Dowamy »

234 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Türkmenistanly okuwçylar halkara internet olimpiadasynda 3 medal gazandylar

2022-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Indoneziýa döwletinde internet arkaly «World Young Biologist Olympiad 2022» (WYBO) atly bäsleşigi geçirildi. Bäsleşikde türkmenistanly mekdep okuwçylary 2 sany altyn we 1 sany kümüş medal gazandylar.
Azerbaýjan, Polşa, Bolgariýa, Hindistan, Malaýziýa, Gyrgyzystan, Meksika, BAE ýaly 20 döwletiň gatnaşmagynda g...

Dowamy »

228 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Türkmenistanyň wekiliýeti Hytaýda bilim alýan türkmen talyplary bilen duşuşdy

6-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasyna amala aşyrýan döwlet saparynyň çäklerinde ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň agzalary dostlukly ýurduň abraýly ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen ýaşlary bilen duşuşdylar. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň elektron neşirinde aýdylýar.
Dostlukly ýurduň abraýl...

Dowamy »

253 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Türkmenistanda 2023-nji ýylda aspirantura, doktorantura we ordinatura kabul ediljekleriň sany tassyklanyldy

Türkmenistanda 2023-nji ýylda ylmyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul ediljek aspirantlaryň, doktorantlaryň hem-de alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba alynjak dalaşgärleriň, kliniki ordinatura kabul ediljek ordinatorlaryň sany tassyklanyldy.
Degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti 5-nji ýanwarda gol çekdi.
Bu res...

Dowamy »

342 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago

Bäş ýaşly gyzjagaz kitap ýazyp dünýä rekordyny goýdy

Angliýadan bäş ýaşly gyzjagaz kitap ýazy­p, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Ki­tabyň bezegini hem onuň özi ýerine ýetir­di diýip, UPI agentl­igi habar berýär. Mu­ny gazeta.ru ýetirýär.
Bella Jeý Dark resmi taýdan dünýäde iň ýaş ýazyjy bolup, rek­ord goýdy. Onuň “Azaşan pişik” kitaby 1000-den gowrak nus­ga bilen ýaýrady. Es­eriň nusgasynyň...

Dowamy »

351 0
Bilim, Ata Watan tarapyndan 1 year ago