Başga planetalylar dolanyp geldilermi?

BAŞGA PLANETALYLAR DOLANYP GELDILERMI?


Başga planetalylaryñ bardygy ýa ýokdugy hakynda adamlar iki topara bölünýärler. Ýagny bir tarap ''Başga planetalylaryñ'' bardygyna ynananok we başga planetalylar hakdaky toslamalar sähelçe ulaldygysaýyn derrew ''Komplimasiýaçylar'' diýip gowur turuzýandyrlar.
Bir tarap bolsa başga...

Dowamy »

319 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Gurhan okamaklygyñ pazylatlary

GURHAN OKAMAKLYGYÑ PAZYLATLARY

Hz. Pygamber (s.a.w.) :''Allanyñ gatynda Gurhandan has üstün şepagatçy ýokdur. Ne pygamber, ne melek (perişde) we ne-de başgalary'' diýip aýtdy.
(Abdylmälik, Tabarany)
* * *
Hezreti Pygamber (s.a.w.) :''Ymmatymyñ iñ pazylatly ybadaty, Gurhan okamakdyr'' diýdi.
(Ebu Nuaým)

Dowamy »

580 79
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

3. Kitaplara iman

3. KITAPLARA IMAN

Adamlary dogry ýola gönükdirmek üçin Allatagala käbir pygamberlerine ylahy kitaplar inderendir.
Ylahy kitaplarda Allatagalanyñ emir eden we gadagan eden zatlary, dünýä we ahyret durmuşy, kyssalar, ýagşy iş edenlere sogabyñ, ýaman iş edenlere bolsa azabyñ bardygy ýaly meseleler beýan edilýär. Allatagala tar...

Dowamy »

137 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Müsür piramidalary gurulanda ampul ulanyldymy?

MÜSÜR PIRAMIDALARY GURULANDA AMPUL ULANYLDYMY?

Alymlar Müsürde gazuw-agtaryş işlerini geçirýärkäler Dendara ybadathanasynda aklyñy haýrana goýýan suratlar hakynda ençeme makalalar, eserler ýazypdyrlar.
Bu suratda görnüşi ýaly bir müsürli eli bilen uly ampuly göterip dur.
Erik Von Danikeniñ aýtmagyna görä bu iýerogliferd...

Dowamy »

320 4
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Gadymy grek heýkelinde haýran galdyryjy notebook kompýuter şekili

GADYMY GREK HEÝKELINDE HAÝRAN GALDYRYJY NOTEBOOK KOMPÝUTER ŞEKILI

ABŞ-daky J. Paul Getty muzeýinde sergilenen gadymy grek daşynda sünnälenip ýasalan şekil görenleri haýran galdyrdy.
Bu barada Türkiýanyñ gizemligerçekler.com. internet sahypasy habar berýär...
Wagt gämisinde häzirki zamandan gadymy eýýama düşen hasaplanyl...

Dowamy »

436 14
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Bill Geýts COVID-19-a garşy sanjymy mätäçlik çekýänleriň ählisine bermäge çagyrdy

Microsoft kompaniýasyny esaslandyryjy tutuş dünýäniň hökümetlerine çagyryş bilen ýüzlendi. Bill Geýts koronawirusa garşy sanjym bilen ilkinji nobatda baýlary däl-de, oňa has mätäç bolanlary üpjün etmeli diýip hasaplaýar. Bu barada ol SPID bilen göreşmegiň halkara jemgyýeti (IAS) tarapyndan gurnalan COVID-19 keseliniň ýaýraýyş meselesi boýunça geçir...

Dowamy »

310 0
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Perişdelere Iman

2. PERIŞDELERE IMAN

Perişdeler diñe Allatagalanyñ emirlerini ýerine ýetirýän, nurdan ýaradylan mukaddes barlyklar bolup, Olar hiç günä etmeýän, güýçli, kuwwatly, çaltlyk bilen hereket edýän ruhy barlyklardyr. Perişdelerde jynsy aýratynlyklar bolmaýar we olar iýip-içmeýäler. Perişdeleriñ sany diñe Allatagalanyñ Özüne mälimdir. Peri...

Dowamy »

250 1
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Allatagala Iman

1. ALLATAGALA IMAN

Allatagalanyñ barlygyna, birligine, ýaradyjylygyna, mertebesine laýyk atlarynyñ we sypatlarynyñ bardygyna hem-de Özüne meñzeş zadyñ ýokdugyna ýüregiñden ynanmakdyr. Allatagala ähli älemleri ýokdan bar eden, deñi-taýy bolmadyk ýeke-täk Ýaradyjydyr. Her bir musulmanyñ Allatagalanyñ ähli kämil sypatlara eýedigine,...

Dowamy »

188 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Adam kelleli dogulan pişik sypat jandar şübhelimi?

ADAM KELLELI DOGULAN PIŞIK SYPAT JANDAR ŞÜBHELIMI?

Täsin dünýäniñ içinde bolup geçýän geñ-tañsy zatlar gaty kän diýen ýaly. Olaryñ haýsysyny synlap görseñ iniñ tike-tike bolýar.
Okeanlarda, deñizlerde gabat gelýän suw periler, adama meñzeş dogulýan jandarlar, dogulýan täze parodiýa jandarlar we şuña meñzeşlikler täze ewolýusiý...

Dowamy »

410 4
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Argentinada surata düşürilen başga planetaly

ARGENTINADA SURATA DÜŞÜRILEN BAŞGA PLANETALY


Häzirki döwürde tehnologiýanyñ ösmegi bilen her hili geñ-tañsy anomal, paranormal hadysalary surata düşürip, wideoşekillere ýazga düşürip, hatda käbir ruhlaryñ tolkunlar arkaly magnitafon ýazgysyna hem geçirip bolýandygyna degişli subutnamalar bar.
Ýöne meniñ häzirki gürrüñ...

Dowamy »

352 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Wenera planetasy

WENERA PLANETASY

Zöhre ýyldyzy, Dañ ýyldyzy, Ömrüzaýa ýyldyzy, Gün Äleminiñ ikinji planetasy. Ol ululygy we gurluşh boýunça Ýere meñzeş, Günden we Aýdan soñ asman gümmezinde görünýän iñ ýagty asman jisimidir. Onuñ diametri 12103 km, radiusy 3000 km-e ýetýän, demirden we nikelden ybarat bolan ýadrosy, galyñylygy 3000 km-e ýetýän ikinj...

Dowamy »

188 2
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Mähnet döwüleriñ yzlary

Mähnet döwüleriñ yzlary

Biz çagakak ulularymyz döwüli ertekileri aýdyp berýärdiler. Şonda men olaryñ aýdyp berenlerini diñlemegi gowy görýärdim.
Döwüleri mydama mähnet adam şekilli, bir gözli dişleri çykyp duran görnüşde, özem haýsydyr bir dagyñ gowagynda hazyna gorap saklaýar diýlip sypatlandyrylýar.
Türkmen halkynyñ...

Dowamy »

218 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Allatagallany näme üçin görüp bilemizok?

Myratjyk kakasyndan:
- Biz näme üçin Allany görüp bilemzok? – diýip sorady.
Kakasy:
- Biziň gözümiz Allany görüp biljek şekilde ýaradylmandygy üçin Ony görüp bilemzok – diýip, oglunyň başyny sypady.
- Näme üçin görüp bilenok, kaka?
- Sen fotoapparatyň bilen ähli zadyň suratyny alyp bilýärmiň?
- Hawa, a...

Dowamy »

469 18
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Amazonkalar hyýalmy ýa hakykat

AMAZONKALAR HYÝALMY ÝA HAKYKAT?

Türkmenistandaky halklar skifleriñ ýaşan zamanasyndan-da öñ aýala hudaý hökmünde tagzym edipdirler. Gadymkylaryñ ene-hudaýa goýan hormaty mis asyryna we bürünç asyryna (b.e. çenli IV ㅡ II müñ) degişli heýkeljiklerde öz beýanyny tapypdyr. Heýkeljikler gödek ideallardan başlap, has kämil görnüşe eýe bo...

Dowamy »

230 0
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy -Köneürgenç meteoriti

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy-Köneürgenç meteoriti 1998-nji ýylyň Iýun aýynyň 20-sine,ýerli wagt bilen 17 sagat 30 minutda,Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň merkezi Köneürgenç şäherinden 5 kilometr günortada ýerleşýän "Derýalyk"daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Nurly Gandymowyň gowaça meýdanyna gaçdy.Ol Ýere 3,7 metr çümüp,emele getiren çukurynyň...

Dowamy »

350 3
Bilim, Waharman tarapyndan 2 months ago

Iki belgili sanlaryň kwadratyny ýatdan hasaplamak

Matematika dersi öwrenilende esasy wezipeleriň biri,okuwçylaryň ýatdan çalt we dürs hasaplamak ukyplaryny,olaryň pikirlrnmek,oýlanmak endiklerini ösdürmek,olaryň matematika dersine bolan höwesini artdyrmakdyr.Häzirki döwürde tehnikanyň ösmegi bilen bilim ulgamynda hem çagalaryň zähmetini ýeňilleşdirýän tehnologik hasaplaýyş enjamlary köpeldi.Okuwçy...

Dowamy »

286 1
Bilim, Waharman tarapyndan 2 months ago

Bankadaky daşlar

Bir mekdep ýörite hünärmenleri çagyryp, öz okuwçylaryna wagtlaryny tygşytly ulanmak we işlerini tertipli meýilleşdirmek boýunça kurs berdirýär. Ine, şeýle kurslaryň birine wagtyňy peýdaly ulanmak boýunça hünärmen gelýär.

Mekdep bu saparky kursa ýokary synp okuwçylaryny gatnaşdyrýar. Ol hünärmen okuwçylara: «Geliň, siz bilen bile bir...

Dowamy »

241 1
Bilim, bank tarapyndan 2 months ago

''Nekronomikon'' kitaby hakynda bilesiñ gelýärmi?

''NEKRONOMIKON'' KITABY HAKYNDA BILESIÑ GELÝÄRMI?

Gaty gizlin saklanylýandygy hasap edilýän El Hazret atly ýazyjynyñ ''Nekronomikon'' atly kitabynyñ aýratynlyklary hakynda kitapcy.com internet saýty habar berýär.
Siriýaly El Hazret bu kitaby 7 jiltden ybarat 900 sahypalyk kitap edip çykarypdyr. Kitapda Nuh pygamberiñ Tupanynda...

Dowamy »

377 3
Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago

Soňunda hemmämizem hiç kim bolup galarys (Hekaýa)

Bir wagtlar öz döwrüniň häkimi gol astyndaky ýolbaşçylar bilen at üstünde şähere gelýär. Ýoluň gyrasyndaky adamlar iki bükülip, häkime salam berýärler. Olaryň arasynda bir çetde oturan adamyň weli hiç zat bilen işi ýokmuş. Häkimiň hem bu adama gözi düşýär.

Häkim atyny saçy-sakgaly buýr-bulaşyk, üst-başy sal-sal bolan bu adamyň ýanyna...

Dowamy »

313 2
Bilim, bank tarapyndan 2 months ago

Тарыхда Ин Бейик Шахсыет.

Майкл Харт шейле дийди:...
Ёгсада Майкл Харт ким?
Майкл Харт белли тарыхчы ве математик. Бир гезек ол, белли тарыхчылары уйшурип, тарыхда яшап гечен ин бейик шахсыетлерин 100лигини дузялер. Гысгача айданда олар 32 угур боюнча аланда ин белли шахсыетлери аныкламалы, гелнен нетижелере гора, Майкл Хартын Топ-100лигинде 1нжи ере МУХАММЕТ (С...

Dowamy »

350 3
Bilim, soho tarapyndan 2 months ago