Pynhan, ýagny söýgi duşuşyklarda özüňi nähili alyp barmaly?

Eger siz biri-biriňizi halap duşuşýan bolsaňyz, onda bu duşuşmalar biri-biriňiz üçin ýakymly, peýdaly, ruhy göteriji bolmalydyr. Duýguly gatnaşyklarda biri-biriň mertebesini peseltmek, üstünden gülmek, biri-biriňde ýüze çykýan kemçilikleri dostuňa ýa-da joraňa aýtmak, düşünişmezlik bolanda paýyş sözlemek ýa-da el galdyrmak (esasan oglanlara degişli...

Dowamy »

264 1
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago

"Dürli Soraglar" TELEGRAM kanaly.

Soňky wagt türkmenleň arasynda ösüp barýan Telegram programmada Sizi ýene bir ylym-bilim bilen bagly, dürli temalardan test soragly "Dürli Soraglar" atly kanala çagyrýan. Özüňizi barlap görüň!

http://t.me/soraglar

Size garaşýas!

Dowamy »

201 1
Bilim, EdgarPo tarapyndan 1 month ago

Mesele

Haýsydyr bir şäherde täze gyzykly oýny çalt ýaýratmagy isläpdirler. Bu oýny oýlap tapan adam çagalar bilen şeýle wadalaşypdyr: ol bu oýny üç çaga öwredýär, ertesi olaryň her biri ýene üç çaga (9 çaga) öwredýär, 9 çaganyň her biri täze üç çaga (27) öwredýär, şeýlelikde, ony ilkinji bileniň her biri her gün üç çaga öwredýär. 10 günde näçe adam oýun ö...

Dowamy »

206 3
Bilim, Technoman tarapyndan 1 month ago

Adam bedeniniň bölekleri hakda gaty gyzykly maglumatlary okaň!

1. Beýni agramy beden agramynyň 2% -idir.

2. Çalt ýöräniňizde eşitmek ukyby wagtlaýyn azalýar.

3. Iki sany uly howuz, adamyň ömrüniň dowamynda öndürýän tüýkülik bilen doldurylyp bilner.

4. Adamyň içki organlarynyň iň agyrsy bagyrdyr (takmynan 1,5 kg).

5. Adam bedeninde takmynan 700 ferment...

Dowamy »

244 0
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago

“Romanyň” türgenleşik bazasynda Ikinji jahan urşundan galan snarýadlar tapyldy

“Romanyň” türgenleşik bazasynda Ikinji jahan urşundan galan snarýadlar tapyldy
“Romanyň” türgenleşik bazasynda Ikinji jahan urşundan bäri ýarylman galan snarýadlar tapyldy diýlip, italýan futbol klubynyň Twitter sahypasynda habar berilýär. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

“Bular ýaly waka her gün bolup duranok... Trigoriýadaky bazam...

Dowamy »

118 0
Bilim, 12 tarapyndan 1 month ago

Muhammet Gaýmazyň Hidistandaky golýazmalary

Türkmeniň milli mirasynda toplanan gymmatlyklar Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwründe özleriniň täze öwüşginini tapdy.Öňki döwürlerde dürli sebäplere görä öwrenilmedik we görer gözden gyrada galan ýa-da göz ýumlan ýazuw çeşmelerimiz gaýtadan öwrenilip başlandy.Milletiň ganyna we ruhuna siňen däp-dessurlarymyzy,atalaryň paýhasyny,hikmetini,eneleriň...

Dowamy »

259 17
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

"Awestadaky" Türkmen sözleri

Taryhy ýazgylarda 1069-njy ýylda Ýusup Has Hajyp Balasagunlynyň " Kutadgu bilig" (6650 gazaldan düzülen) ,1072-nji ýylda Mahmyt Kaşgarlynyň " Diwanu lugat it-türk" (280 gazaldan ), 12-nji asyrda ýaşan Ejip Ahmet Ýognaklynyň " Hibat ul-hakaýyk" atly eserleri türki dilleri öwrenmegiň başlangyjy hasaplanýardy. Türki dilleriň köklerini çynlakaý yzarlas...

Dowamy »

251 3
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Giňdir dünýä-geňdir dünýä (2)

Gök kit dünýäde iň uly süýt emdirjidir.Ene kitiň uzynlygy 33 metre,agramy 190 tonna barabar.Täze bolan kit çagasynyň uzynlygy 7-8 metre,agramy 3 tonna ýetýär.
* * *
Suwda ýaşaýan haýwanlardan krokodiliň ululygy 8 metre ýetýär.Gurbaganyň iň ulusynyň agramy 3 kilogramdan geçýär.
* * *
Ýeriň ýüzünde ýaşaýan haýwanlard...

Dowamy »

290 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Çawy äleme ýaýran alym

Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwrüni binýat eden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow " Türkmen halkynyň ençeme alymlary,şahyrlary uzak asyrlaryň dowamynda öz köptaraply ylmy we ajaýyp çeper eserleri bilen türkmeniň adyny şöhratlandyrdy.Olar ylmy we çeper döredijiligi bilen dünýä medeniýetiniň ösüşine önjeýli goşant goşdular" diýip jaý...

Dowamy »

328 13
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Täsinlikler dünýäsinde

Adaty ary sekuntda iki ýüz gezek ganatyny ýaýýar, kepderi bolsa diňe dokuz gezek ýaýyp ýetişýär.
* * *
Bir kilogram bal ýygnamak üçin bal arysy üç ýüz müň kilomertre golaý aralygy uçup geçmeli hem-de on dokuz million gülüň şiresini sormaly bolýar.
* * *
Ýolbars özüniň täsin aýratynlygy bilen tapawutlanýar.Äh...

Dowamy »

326 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Türkmenistan-YÖB: sanlar we maglumatlar

Yslam ösüş bankyny döretmek baradaky jarnama 1973 - nji ýylyň dekabrynda Yslam Konferensiýasy Guramasyna girýän 12 döwlet tarapyndan gol çekilýär.
Bu sebitara banky özünde 54 döwleti jemleýär.
Bank karz berýän pulundan göterim almaýar.
1994-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistan Yslam ösüş bankynyň agzasy b...

Dowamy »

216 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Muny bilmek gyzykly (6)

Köýtendagda derman ösümlikleriň 130-dan gowrak görnüşlerine duş gelmek bolýar.
* **
Pekiniň (Hytaý) botaniki bagynda ösümlikleriň 3000-den gowrak görnüşi ösýär.Olaryň deň ýarysy tropiki hem subtropiki ösümliklerdir.
* * *
Britan kitaphanasynyň muzeýinde dünýä meşhur suratkeş Leonardo da Winçiniň ýazgy kitapçasy sak...

Dowamy »

255 0
Bilim, Waharman tarapyndan 1 month ago

Käbe we onuň altyn keşdeli örtgüsi

Haj möwsümi döwründe dünýäniň ähli künjeginden millionlarça adamlar Haj parzyny ýerine ýetirmek üçin mukaddes käbä gelýärler. Dünýäde gurlan ilkinji öý we ilkinji ybadathana diýlip kabul edilýän Käbe iň irki ýerleşiş merkezidir. Asyrlardan bäri gelip geçen ähli Pygamberleriň togap etmek üçin zyýarata gelen beýtullaha (Allanyň öýi), ilkinji gezek He...

Dowamy »

295 1
Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago

Taryhda bir hepde (1)

(20-nji-26-njy aprel aralygy)
20-nji aprel:
571: Hezreti Muhammet pigamber Mekgede dünýä indi.
1707:Klarneti oýlap tapan Johan Kristof aradan çykdy.
1873:Napoleon 3 dünýä indi.
1970:ABŞ-nyň prezidenti Riçard Nikson Wýetnandan 150 müň adamlyk harby düzümiň yza çekiljekdigini mälim etdi.
1972: "...

Dowamy »

356 7
Bilim, Waharman tarapyndan 2 months ago

ÝATKEŞLIK

Ýatkeşlik
Ýatkeşlik adam beýnisiniň maglumatlary ýazmaga, saklamaga, zerur bolan ýagdaýynda suratlandyrmaga bolan ukybydyr. Emma maglumatlaryň nädip ýatda saklanýandygy we özleşdirilýändigi barada aýdyň hem-de gutarnykly netijä gelinmedi. Her bir adamda maglumatlary ýatda saklamagyň usullary bolýar we olar üç topara bölünýär:
1. Görýä...

Dowamy »

312 1
Bilim, Jupiter_Fire tarapyndan 2 months ago

Diñe MAHABAT hakda

Diñe mahabat hakda

Adamlar siziň näçeräk mahabat
goýanyňyzy sanamaýar. Olar
siziň galdyryp bilen täsiriňizi
ýatlaýar.
***
Mahabatdaky iň güýçli
element — hakykaty aýtmak.
Bill Bernbah
***
Olara hil görkeziň.
Mahabatyň iň gowy ýoly şol.
Milton Herşi

Dowamy »

195 0
Bilim, Jupiter_Fire tarapyndan 2 months ago

Türkmen daýhany äpet hyýar ösdürip ýetişdirdi

Türkmen daýhany äpet hyýar ösdürip ýetişdirdi
Lebap welaýatynyň Saýat şäheriniň 69 ýaşly ýaşaýjysy Hemra Babaýew bakjasynda agramy 27 kilogram 134 grama barabar bolan hyýar ýetişdirdi. Onuň uzynlygy 96 santimetre, iň ýogyn ýeriniň daşynyň aýlawy bolsa 83 santimetre ýetýär. Bu barada Jeyhun news habar berýär.

Hemra Babaýew etra...

Dowamy »

365 3
Bilim, 12 tarapyndan 2 months ago

Astronomiýa älemindäki täsinlikler

Aý bize örän uly ,ýyldyzlar bolsa kiçi bolup görünýär.Aslynda ýyldyzlar örän uludyr,ýöne olar biçak uzakda bolandygy üçin bize kiçi ýaly görünýär.Diňe biziň galaktikamyzda 200 milliard töweregi ýyldyz bar.Olaryň ýer şarymyza iň golaý bolany bizden 4 ýagtylyk ýyl uzaklygyndadyr.Ýagny,Ýer bilen Aýyň arasyndaky uzaklykdan 100 million esse has uzak.

Dowamy »

196 0
Bilim, Waharman tarapyndan 2 months ago

Täsinlikler

1.Garynjanyň beýnisi Ýer ýüzündäki janly-jandarlaryň içinde ,göwresine garanyňda,iň ulusydyr.
2.Baýkal kölündäki suw Demirgazyk Amerikanyň iň uly köllerindäki suwlaryň bilelikde alynandakysyndan hem köpdür,özi-de dünýädäki süýji suwuň 5-den 1-i şu köldedir.
3.Antarktidanyň buzunyň galyňlygynyň 4 kilometre ýetýän ýerleri hem bar.
...

Dowamy »

237 1
Bilim, Waharman tarapyndan 2 months ago

Kitap nädip çalt okamaly?

Alymlar okalan kitaplaryň, şeýle-de maglumatlaryň manysyna düşünmegiň diňe çalt okamaklygyň netijesinde amala aşýandygyny aýdýarlar. Çalt okamaklyk diňe bir wagtymyzy tygşytlaman, eýsem, okaýan kitabymyzyň manysyny ýitirip bilmekligimize we beýnimizi has işjeň ýagdaýda saklamaklygymyza ýardam edýär. Beýnimiziň maglumatlar bilen yzygiderli üstüniň...

Dowamy »

217 0
Bilim, Arslanalayew tarapyndan 2 months ago