Aý tutulmagy

Bu gün (27.07.2018) Türkmenistan wagty bilen sagat 22:14-de Aý tutlmagy başlanýar. Gije sagat 01:21-de doly tutulma bolar we sagat 04:28-de bu hadysa gutarar. Aý doly tutulanda gyzyl reňkde bolar. Tomaşa ediň, sypdyrmaň!

Dowamy »

289 7
Täzelikler, 3 months ago


Doganyň güýji

Kiçiräk şäherde bir metjidiň gabadynda boş ýeri bar adam ol ýere küntihana (публичный дом) gurmaga başlapdyr. Metjidiň ymamy we jemagady muňa garşy çykypdyrlar. Ýöne ýeriň eýesiniň öz ýerinde edýän gurluşygy bolansoň oňa hukuk taýdan hiç zat edip bilmändirler we gurluşyk gözleriniň öňünde dowam edipdir. Bu jemagadyň elinden gelýän ýeketäk zat, her...

Dowamy »

424 2
Edebiýat, 3 months ago


Ýaradylyş

- Adam?
+ Buýur Taňrym!
- Saňa aýal ýasaýynmy?
+ Ýaman gowy bolardy, ýekelik saňa ýagşy.
- Bolýar, ilki şu seň gapyrgaňdan süňk goparaýyn.
+ Näme üçin gapyrgam? Hökmanmy?
- Gaprgaň süňkünden ýasajak sebäbi.
+ Näme üçinaý? Toprakdan ýasasana meni ýasaýşyň ýaly, palçyk köpähow.
- Bolmaz.
...

Dowamy »

800 38
Edebiýat, 4 months ago


Garažymdaky aždarha

"Garažymda agzyndan ot çykarýan bir aždarha bar diýýärin. Hany "görkez" diýýärsiňiz. Garažyma salýaryn we "anha ol ýerde" diýýärin. Siz hiç zat göreňzok, "hany nirde?" diýýärsiňiz. "Hä, aýtmagy ýatdan çykardym, bu aždarha göze görünenok" diýýärin. "Bolýar onda" diýýärsiňiz, "ýere biraz un sepeli, iň bolmanda aýak yzlaryny göreris." Uny ýere sepýäri...

Dowamy »

473 1
Bilim, 8 months ago


Jahyl nesil

Sahypadaky açylan mowzuklara syn edýän, 90%-i manysyz, hamana döwletimiziň manysyz propoganda gazetlerini okan ýaly. "Ýurdumyz gülläp ösýär", "Arkadagymyz täze kitap ýazdy", "Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe..." ýene gör. Sahypaň adyna mahsus, talyplyk, ylym-bilim hakynda hiç-zat ýok. Edil häzirki wagtdaky kitap dükanlarymyz ýaly. Türkmenist...

Dowamy »

437 0
Köneler, 9 months ago


Türkmenler nädip musulman boldy?

Nädip musulman bolduk diýip hiç özümize sorag bermedik. Bu babatda hemmämiz ile goşulyp gitdik, dine we Allaha bolan ynajymyzy bir gezegem soraglamadyk we ähli bu zatlary öz erkimiz bilen edýändiris öýdüp pikir etdik.
Emma soraglamana başlan wagtymyz, musulmanlyga geçmegimiziň arkasynda Yslam çeşmelerinde hem bar bolan ganly we gorkunç taryh...

Dowamy »

724 1
Köneler, 10 months ago


Rassizm barada bolan waka

Bu waka 1998-nji ýylyñ 14-nji oktýabrynda kontinentler
arasy uçuş mahalynda bolan."Bir aýal, uçarda negr bir adamyñ ýanynda otyrdy. Ol aýal bu ýagdaýdan
bimaza boldy, sebäbi şeýle antipatik adamyn ýanynda (gara) oturup bilmezdi. Ol
aýal stuardesany çagyryp, bu adamyñ ýanynda oturup bilmejekdi...

Dowamy »

942 8
Köneler, 5 years ago


LEXUS RX300-lerin düşen yagdayy

Salam gadyrdanlar! Köpimizin bilşimiz yaly şu şu hepdeden başlap Türkmenistan boyunça LEXUS RX300-lerin yalpyldawyk aynalary bilen köça çykmak gadagan edildi. Türkmenistana gelen bu ulaglaryn 95%-inin yzky aynasy şeyle. Gadagan edilmegine sebabem onun serpikdiriji ayna görnişindaki durky diyip aydylyar. Adamlar hem şeyle yagdayy görüp dine; "Bah na...

Dowamy »

881 4
Köneler, 5 years ago


Gowşut han

gowşut han hakynda näme bilýärsiňiz?

Dowamy »

1187 12
Köneler, 6 years ago


Amerikadan maşyn

salam oglanlar! aranyzda amerikada okap ya işlap yörenin barmy? men amerikadan maşyn ibertjek bolyan, amerikadan türkmenistana gelyança naçe çykdajy bolya(kargo puly)? rastamožka hasap edilmande.

Dowamy »

789 8
Köneler, 6 years ago


Buzly köşk

Düyn buzly köşkin açylyşy mynasybetli geçirilen hokey yaryşynda "Ak Bars" (Tatarystan) bilen "Podhale Nowy Targ" (Polşa) komandalary duşuşdy. Bu duşuşyk tomaşaçylara hokey dal-de "buz üstünde boks" duşuşyklaryny görkezdi... bay gyzykly urş boldaa... türkmenler üçin yaman gyzykly boldy, 1. gezek live mma uurşuna tomaşa etdiler ;)

Dowamy »

1090 28
Köneler, 7 years ago


Gokdepe soweshinde marylylar.

salam talyplar! men beyleki temalaryn birinde marylylar gokdepe soweshine gelmedi diyen yazgyny okadym we bu tema hakynda taze bir mowzuk achmak isledim we achdym. taryhy okanyzda ylym-fakt hokmunde okan, ony dayzalan gurruni yaly edip owrenman!
*hawa gokdepe urshunda marylylar urshmady. sebabi olar gija galyp geldi. olar gokdepan birnache k...

Dowamy »

5258 60
Köneler, 9 years ago


Peltek dilimiz

salam talyplar! men birnache turki dilleri gordum, dinledim, azajygam owrendim. yone kellamde bir sorag doredi. hemme turki diller biri-birine kokunden menzeyar, turklerinki-azerilerinki-gagauzlarynky-yrak turkmenlerininki we gazak-ozbek-gyrgyz-uygur-tataram bir birine stilleri boyuncha menzeya, yone shu turkmen dilinin uytgeshik tarapy bar, peltek...

Dowamy »

1600 51
Köneler, 9 years ago


Format windows

salam talyplar. men duyn laptopymy formatladym, xp-ni tazeden gurdum. hemme driverlerini toshiban öz saytyndan download edip gurdum. hemmesi boldy yöne ses driverini gursamam ses çykanok. çözüwini bilyan bolsanyz kömek etseniz!

Dowamy »

1052 23
Köneler, 9 years ago


milletleň hasýetleri

salam oglanjyklar we gyzjagazlar! size sorag bar. türkmen diyenin synçy halk bolmaly. köpiniz dürli döwletlerde, dürli-dürli milletden adamlar bilen tanyşansynyz. gelin milletlen özlerine mahsus in köp öne çykyan hasiyetlerini yazalyn. biri-birimizin tanmayan milletleri bardyr, mysal berelin!

men başlayyn:

1)türk-çalt...

Dowamy »

997 13
Köneler, 9 years ago


Daşardan gelen türkmenlere rayatlyk bermek;

Salam oglanlar. Revolyusiya wagtynda göçüp giden we indi ata-watanyma dönjek diyip gelyan-geljek bolyan we rayatlyk hukuklaryny talap edyan gelmişek türkmenler hakynda name pikir edyaniz? Olara şaherlerde-obalarda yaşamaklyk hakynda şahadatnama berilenson, yerli ilat bilen integrasiyasy nahili, ya nahilidir öydyaniz?

Dowamy »

1466 36
Köneler, 9 years ago


Merdan Atayew

Salam oglanlar! Stambul Tehniki Univ. okayan 1984-njy yylda Murgapda doglan Merdan Atayew aramyzdan gynançly yagdayda ayryldy. Merdanjan jaýyň jennet bolsun dost!

Dowamy »

2100 25
Köneler, 9 years ago


LAMMA

salam oglanlar we şolar üçin doglanlar. sizden bir hayyş bar, garabekewiliň lamma obasyndan adam bar bolsa mana şol oba hakynda gürrüň berseňizlaň!gerek!

Dowamy »

1182 16
Köneler, 9 years ago


Yslary boyunca gelin gyzlar!

öňde bir şahyryň aytmagyna görä gelin-gyzlar yslary boyunca 4 topara bölünyär.1-gyzlyk döwri,2-gelinlik döwri,3-oran aýallyk we 4-garyy aýallyk döwri: 1: gyzyň ysy-gülüň ysy-gymyzyň ysy bir bolya, 2: gelniň ysy-sary gawunyň ysy-boýalan ýüpegiň ysy bir bolya, 3: oran aýalyň ysy-çekize haltaň ysy-gaýnadylan kädiň ysy bir bolýa, 4: garry aýalyň ysy-gu...

Dowamy »

2951 101
Köneler, 9 years ago


Gunça Eşek

yazgym adminlere!men 1-2 günden TM-a baryan.mana gayrat edin-de gunça eşegiň adresini berin!men ondan şu saydyn doly rugsadyny aljak!soň adam kelläni agyrtmasyn hak-hukuk diyip,2-nji semestre topukdan-gulaga şaylanyp geleyin ;)

Dowamy »

3388 125
Köneler, 9 years ago


Ejeňi dula ...

Oglanlar, "ejeňi dula bakdyryn" diýip söz bar türkmençilikde, kim şoň dogry manysyny bilýä?

Dowamy »

2033 41
Köneler, 9 years ago


Dialektler

şu saýtda birgiden tema açylýar we birgiden jogap ýazylýar.seredip otyryn welin agzalar türkmenistanyň dürli ýerlerinden,hemmesiniňem öz ýerli dalekti bar,tekeçe,ýomutça,arsaryça,sarykça we bş.ýöne ýazýan zatlaryna seredýan welin hemme kişi tekeçe ýazýar.düşünýan kabul edilen resmi dialektdir ýöne herkim öz dialektinde ýazsa has gyzykly boljak ýaly...

Dowamy »

3306 55
Köneler, 9 years ago