Günä

Günä - (arap. إِثْم‎‎ — “ism”). Günä uly we kiçi görnüşde bolýar. Günä şeýtany razy edilenligi üçin ýazylýar. Şeýlelik bilen Allanyň närazylygnada sebäp bolýar. Bu bolsa Alla garşy çykmak diýmek, eger-de günä bilgeşleýin edilen ýagdaýynda ("günä edip soň toba ederin" - diýýänleri şeýtan aldaýar). Şeýdip şeýtan adamy kynçylyga salýar (haýyr işden al...

Dowamy »

215 2
Bilim, Black Wolf tarapyndan 3 months ago

Adam maýmyndan geldi ýalany

Eger size "adam maýmyndan geldi" diýýän bar bolsa bilip goýuň ol hakyky jahyl, sowatsyz adamdyr. Bilimiň gözünde adam maýmyndan geldi ýa-da palçykdan ýasaldy düşünjeleriniň ikisiniňem arasynda tapawut ýokdur. Bu mowzugy elimden geldigiçe sada düşündirjek bolaýyn;
Adamzadyň geçmişi millionlarça ýyla daýanýar. Ynsan jynsyna Homo diýilýär we hä...

Dowamy »

853 54
Bilim, Panturkist tarapyndan 3 months ago

Wähäbistler akymy we Muhammet bin Abdylwähhäp

Muhammet aleýhyssalamyň :''Nežd ýudundan Şeýtanyň şahy çykar'' diýip welilik bilen aýdyp giden hadysy-şerifiniň hakykata öwrülendigine taryh şaýatdyr. Şol Şeýtanyň şahy diýilip hasap edilýän Muhammet bin Abdylwähhäp 1703-nji ýylda Arabystan ýarym adasynyň Nežd etrabyndaky Diriýe töwereklerinde eneden dogulýar. Kakasy häzirki döwürdäki Saud şalar ma...

Dowamy »

414 5
Bilim, Jeksparro tarapyndan 4 months ago

Peydaly maslahatlar (Gok cay barada)

Peýdaly maslahatlar (gök çaý barada)
1.Demini alan sowuk cay bilen yuzunizi yuwsanyz, yuzuniz nurlanar.
£££
2.Gury caýy mazaly owradyp, ezip, ony ýanan ýeriňize ýapsanyz, ýarany tiz bitiryar.
£££
3.Unutmaň! Dermanlary dine suw bilen icmelidir. Çünki derman cay bilen içilende, ol eremeýän birlesmeleri emele getirya...

Dowamy »

474 12
Bilim, Xyivenia tarapyndan 4 months ago

Sizi millioner we gaty uly abray gazandyrjak durmusdaky dirli oputlary owredyan meshurlaryn kitaplary

1 Omer Ozkaya
Zihin kontrolu
2 stan. B
zihin okuma teknikleri
3 Robin Sharma
Ferrarisini satan bilge
4.Sun-TZu
SAVAŞMADAN KAZANMAK DOKTRİNİ
5.Tongue Fu
Sozlu dovus sanati(in gowusy)
6.Rober T we Sharon L
ZENGIN BABA YOKSUL BABA
7.George Armstrong
Para imparat...

Dowamy »

253 4
Bilim, biohimik tarapyndan 4 months ago

Altyndan gymmat kitaplar#2

Para imparatorlugu
10tmt 99364423862

Dowamy »

214 3
Bilim, biohimik tarapyndan 4 months ago

Altyndan gymmat kitaplar#1

Yazyjy Kewin Hogan turkça owrulen
Konusarak ikna psiholojisi
Bahasy 10tmt
99364423862 imo

Dowamy »

278 5
Bilim, biohimik tarapyndan 4 months ago

Adam organizminiň täsinlikleri

Biziň bedenimizde şu täsinlikleri bar:

● Bedeniň gan bilen üpjün etmeýän ýeke-täk bölegi göz perdesidir. Göni howadan kislorod alýar;

● Adam beýnisiniň sygymlylygy 4 terabaýtdan ýokary;

● Ýedi aýa çenli çaga bir wagtyň özünde hem dem alyphem-de ýuwdup bilýär;

● Asgyranymyzda bedeniň ähli f...

Dowamy »

264 2
Bilim, Mister X tarapyndan 4 months ago

Burundan gan akanda.

Hazirki wagtda howanyn cenden aşa gyzyanlygy sebapli kellanden gun gecen yagdayynda burnundan gan akma bolup gecyar. Sonda edilmeli zatlary size yetirmek isleyan
Burundan gan akanda kellani arkan atmaly.
Nädogry.
Seyle hadysa yuze cykanda kellani arkan atsan, gan bokurdaga tarap akar. Bu yagdayda ol gyzylodege, dem alys yollar...

Dowamy »

336 8
Bilim, Xyivenia tarapyndan 4 months ago

Yagysh gurçugy.

Ony gaynadyp, gaz yagy bilen garyshdyryp damdyrsañ, gulak agyrysyny kosheshdiryar. Eger yagysh gurçugyny sherap bilen gaynadyp içseñ, sarygetirmani bejeryar. Guradylan yagysh gurçugyny owradyp, kulkesini gaynadylan sheraba garyp içseñ, ol peshew çykaryar, bu melhem peshew haltada dash dorande hem hayyr edyar.

Ibn Sina - Melhemler kitab...

Dowamy »

240 3
Bilim, soho tarapyndan 4 months ago

Özüňi halas et we 1000 adam halas bolar

Adam ruhu näme zat? Biz ruh barada diýseň köp zat eşidýäs, emma ruh barada hiç zat bilemzok. Ruh diýen zat her bir adamda bar zat, ýöne ruh barada informasyýa Beýik Ýaradyjyň özi tarapyndan ýapyk. Has takygy ruhyn nämeden ýasalandygy barada ýapyk, emma ruhyň özüni alyp barşy barada informasyýa köplere elýeter. Onsoň adam ruhy näme we ony näme bilen...

Dowamy »

367 2
Bilim, Adalat19 tarapyndan 4 months ago

Cybynsyz dunya nahili bolardy?

Biz yasayan dunyamizi cybynsyz goz onine getirip gorelin. Dync almak ucin in amatly we onayly pasyl bolan tomus paslynyn yssy howasynyn ahli ozine cekijiligine garamazdan, alemgosaryn gornusini hut su mor-mojekler zayalayardy. Gijelerine birahat ediji cybynlaryn cakmagy, we sesleri sizin her birinizi suyji ukudan alyp goyandyr. In azyndan her bir...

Dowamy »

330 2
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 4 months ago

Vpn name?

Vpn diyilende hemmamizin aklyna you tube, instagram, twitter yaly gadagan edilen saytlar we olara girmek mumkinciligi goz onumize gelyar. Emma vpnin bu isleri nahili yagdayda yerine yetiryandigi barada kopimiz hic zat bilmeyaris. Kopimiz bolsa eger vpn ulansak edyan islerinin nahili derejede gizlinlikde galyandygyny bilesi gelyandir. Gelin onda as...

Dowamy »

391 2
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 4 months ago

Ucyan balyklar

Bu balyklardan gacmak mumkin dal yaly gorunyar. Emma bu balyklaryn ayratyn bir ukyplary bar. Balyklar ucyarlar. Guyruklaryndaky gosmaca žabra bilen yene bir sapar howada ucyar. Gowy semal bn yuzlerce metre cenli ucup bilerler. Yone buda yokardaky guslaryn garasyan zady. Bu guslaram awa gosulanlarynda ucyan balyklar suwdaky dusmany we howadaky gus...

Dowamy »

249 2
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 4 months ago

Name ucin horlayarys?

Name ucin horlayas? Dunyadaki erkeklerin 57%-i, zenanlaryn 40%-i, cagalaryn bolsa 27%-i horlayandyr. Durli sebaplere gora uky wagtynda howa akymyna doly upjin edip bolmayanlygy sebapli, oran yygy-yygy dus gelyan saglyk meselesidir. Horlama esasysan bokurdagyn arka tarapynda yer alan howa yolunyn golayyndaky kanallaryn dykylmagy, ginislemesi ya-da b...

Dowamy »

283 3
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 4 months ago

Hekaýa: Steve Jobsyň ölüm ýastygynda soňky puşmanlygy

Apple kompaniyasynyn sarikdec duybuni tutujysy we dolandyryjy Steve Jobsyň 56 yasynda dunyeden otmesinin on syrasynda yazan haty:
Omrumde juda kan ustunliklere yetdim. Mn bu durmusym hem, kop kisinin gozunde ustinliklerin nusgasy. Dasyndan seyle gorunyan bolmaly. Yone mn durmusymda seyle az satlanyp bildim. In sonunda baylygymyn we owrenisen...

Dowamy »

345 2
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 4 months ago

"Gozum degenini alyp yatyar" Goz degyarmi?

Goz degmesi hakykatdanam barmy? Bilgesleyin goz degirip bolyamy? Goz degenini nadip bilmeli? Goz degmesinden nadip goranmaly? Goz monjuk gozden gorayamy?
Goz degmesi hadysasyna bolan ynanc dineje hazirki wagtda dal eysem, bizin eramyzdan on dort mun yyllyk gecmise dayanyar. Rim, Gadymy musir we Grek imperiyalarynyn galyndylarynyn icinden, g...

Dowamy »

372 8
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 4 months ago

"Onem gorulen" hadysasy dusundirilyar.

Bir yere onem baran yalak, bir duyguny onem yasan yalak, ya-da bir wakany onem basynyzdan gecirilen yaly duyyan bolsanyz diymek, sizem..... Dunyade yasayan adamlaryn 70% bir wakany ya-da bir duygyny onem baslaryndan geciren yaly duyyar. Ona "Dejavu" diyilyar. Dejavu fransuz sozi bolup, onem gorulen diyen manyny berya. "Dejavu" hadysasy esasysanam...

Dowamy »

282 0
Bilim, sapalybegenjow000000 tarapyndan 4 months ago

Din bilen Bilimiň arasyndaky baglanyşyk...

Bilim ylymsyz bolup bilmez, sebäbi ylmy taýdan nämälim bir zat hakda açylyp bilinmez. Mysal üçin, asmana ýa-da uzakdan ýyldyzlara seredip, dunyaniň togolokdygyny bilmek mümkin däl. Edilmeli zatlaryň hemmesi gözlegdir. Başga sözler bilen aýdylanda, dünýäniň togolokdygy gözleg arkaly dünýäniň öz okunda aýlanýandygyny ýüze çykarmaly. Aslynda, Pifagor...

Dowamy »

319 14
Bilim, Hercai tarapyndan 4 months ago

Ýagşylar köňülde kine saklamaz

"ÝAGŞYLAR KÖŇÜLDE KINE SAKLAMAZ"
Durmusyn esasy rahatlygy kalbyn asuda bolmagydyr. Dagdan inen cesme asuda hem dury akyar. Añ-payhasyn durulygy, sagdynlygy ucin hem asudalyk gerek. Asudalygy nadip gazanmaly? Munun ucin yuregini ynamsyzlykdan, gahar-gazapdan, oyke-kineden goramaly."Ýigit köňli giň gerek" diýlisi yaly, gownuni gin tutmaly. Su...

Dowamy »

239 0
Bilim, Xyivenia tarapyndan 4 months ago