#bolgusyzpublic

Salam. Sonky dowur talyplar.com diyse birinji kellame gelyan pikir urush, dawanyn ojagy yaly bu yerik giresim gelenok. Dine bolgusyz temalar urush dawa bagyshlan welin siz itmi? sunk uchin urushyan itleryaly bolushynyz, a-how biraz ozunize gelin beydip barde ozunizi gorkezyaniniz uchin medal bermeyar xickim. Dawany bes edin agzy bir bolun xemme yer...

Dowamy »

183 11
Bilim, @webmoney_tmcell tarapyndan 1 month ago

Pul işlemek

Türrkmen ýada daşary ýurt saýytlaryň haýsysysynda makala, hekaýa we başga zatlary ýazmakdan pul işläp bolýar. Şu hili ýol bilen pul işläniňiz bolsa pikirlderiňizi paýlaşyň. Haýyş edýän.

Dowamy »

212 4
Bilim, BeýikÝazyjy tarapyndan 1 month ago

Suw haýsy reňkde?!

Suwuň reňksizdigini hemmämiz okandyrys ýa-da eşidendiris. Bilermenler suwuň hem reňkiniň bardygyny belleýärler. Suwuň diýseň solak gök reňkiniň bardygyny aýdýarlar. Daş-töweregimize syn edýän bolsak, akar suwlaryň köpüsi mele reňke ýakyn bolýandygyny görendiris. Sebäbi onuň düzümindäki gyrmançalar suwuň şeýle reňkde bolmagyna täsir edýär. Deňiz suw...

Dowamy »

175 5
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 month ago

Psihologiýa

Salam talyplañ agzybir agzalary. Şugunler iş köpräk bolonsoñ kän girip bilemok. Eger-de geçen gezekki psihologiýa blogumuzda Dežawýu, Žamewýu, we Preskewýu duýgulary barada materiýaly jemlän bolsak, onda bu gezekki sanymyzda agzalaryñ tekliplerini nazara alyp ol psihologik duýgularyñ sebäpleri barada agzap geçeris ! (Eger-de kim-de kim bu duýgulary...

Dowamy »

158 10
Bilim, Dogrudawalla tarapyndan 1 month ago

@Döwsypat00 agzanyň soraglaryna jogap

Salam dostlar. Men bu blogymda @Döwsypat00 agzanyň sowallaryna jogaplamaga synanyşdym.
Jogap bermezden ozal tekiz ýerçileriň dürli tapawutly garaýyşlarynyň bardygy sebäpli jogaplary üns berip okamagy maslahat berýän. Sebäbi biribirine gapma-garşy pikirler hem bar olaryň barsyny bu mwzukda alyp çykmaga synanyşdym!

1Älem n...

Dowamy »

303 36
Bilim, Khanture tarapyndan 1 month ago

Hakykaty bilmek üçin barlag ediň!

Salam dostlar. Ýurdumyzyň iň ajaýyp informasion saýty Türkmenportal ýeriň aýlanyşynyň tizlenendigini habar beripdir. Onuň linki: https://turkmenportal.com/tm/blog/33532/dunya-50-yyl-ozalkydan-has-chalt-aylanyar
Bir türk saýty bolsa Hytaýlylaryň bir tehnikasy sebäpli ýeriň aýlanma tizliginiň peselýändigini habar beripdir. Onuň linki: https://...

Dowamy »

307 21
Bilim, Khanture tarapyndan 1 month ago

Mahmyt Kaşgarlynyň kartasy

Mahmyt Kaşgarlynyň dünýäniň merkezi Balasagun bolan ajaýyp kartasy.

Dowamy »

162 6
Bilim, Khanture tarapyndan 1 month ago

Dünýä kartasy aslynda galpmy?

Salam dostlar http://talyplar.com/posts/30594 blogymda Aýda tekiz ýeriň kartasy bar diýipdim. Bu karta hakykymyka? Ona bilmedim ýöne dünýä kartasy galplaşdyrylana meňzeýär.
Link: https://drive.google.com/file/d/1r9lUWkmkWe90VlvqxUzwXJT5xB-oEPhY/view?usp=sharing
wideony görüp baha beriň!

Dowamy »

151 1
Bilim, Khanture tarapyndan 1 month ago

William Carpenter we Orlando Nýumanyň tekiz ýer kartasy

Karpenter kartasy

Dowamy »

217 13
Bilim, Khanture tarapyndan 1 month ago

Tekiz ýerçileriň resmi kartasy

Ynha bu Tekiz Ýeriň kartasy.

Dowamy »

291 15
Bilim, Khanture tarapyndan 1 month ago

Boldum

Ýesir bolup munda gelip,
Jandan doýan ýaly boldum.
Ýagşy meýlisden aýrylyp,
Göýä çopan ýaly boldum.

Garyplyk aldy kuwwaty,
Çeker boldum muşakgaty.
Ýüz-müň gaýgy-garamaty,
Başa goýan ýaly boldum.

Taşlap geldik ol mekany,
Jebre saldyk şirin jany.
Pähm edip peýda, zy...

Dowamy »

182 16
Bilim, Нежная леди tarapyndan 1 month ago

Sowal

Surata ünsli seredip jogap beriň! Pikiriňizçe gün 150 mln km uzaklykdamy?

Dowamy »

401 30
Bilim, Khanture tarapyndan 1 month ago

OLIMPIADA YATYRYLDY!!!

Mary welaýatynyň Garagum etrabynda geçiriljek ders bäsleşiginiň etrap tapgyry yatyryldy! Olimpiada başga gune geçiriler! Başga haysy yerde ders bäsleşigi yatyrylan bolsa siz hem yazyp bilersiňiz!

Dowamy »

257 14
Bilim, Wrestling tarapyndan 1 month ago

Tekiz ýer barada kelam agyz

Tekiz ýer barada kelam agyz.
Salam dostlar. Mundan ozalky mowzugymda men @Dowsypat agza jogap edip mowzuk açypdym. Şol mowzukda teswirlerde @ODINOKIY atly agza ,,Khanture Sen Astronom Dàlà Dogrumy Ÿône Intdaki Zatlardan Çaklap Ÿeriñ Tekizdigni Subut Etjek BolŸañ." diýip ýazypdyr.
Jogap: Birinjidena dogry men astronom däl. Ýöne bu...

Dowamy »

233 12
Bilim, Khanture tarapyndan 1 month ago

Tekiz ýer teoriýasy bloggerleriň oýlap tapan zadymy?

Tekiz ýer teoriýasy bloggerleriň oýlap tapan zadymy?

Salam dostlar. @Dowsypat00 atly agza ,,Internetda" atly blogynda Youtube platformasyndaky käbir blogerleriň biznes üçin ,,Tekiz ýer" teoriýasyny oýlap tapanyny we olaryň adamlary ynamyndan peýdalanyp aldaw edýändiklerini beýan etmäge çalyşypdyr. Onuň blogy dogry zady aýd...

Dowamy »

182 10
Bilim, Khanture tarapyndan 1 month ago

Psihologiýa

Psihologiýa "DEŽAWÝU" we onuñ garyndaşlary ! Garyndaşlary diýilýäni "ŽAMEWÝU" we "PRESKEWYU". Ýöne ilki nobat boýunça Dežawýudan başlalyñ !

Megerem siziñ hemmäñizde şeýle duýgular bolup geçendir, ýagny sizde bolup geçýän zat öñ bolup geçen ýaly, ýa-da ilkinji gezek gören adamyñyzy öñem gören ýaly, ilkinji edýän gürrüñleriñizi öñem şo...

Dowamy »

268 20
Bilim, Dogrudawalla tarapyndan 1 month ago

Sosial sorag

Surat icinde nace san ýazylgy ?

Dowamy »

216 18
Bilim, Dogrudawalla tarapyndan 1 month ago

Adamlaryň täleýnamalaryna görä reňki

1.Hamal (Guzy) - Ak reňk
***
2.Sowur (Öküzçe) - Sary reňk
***
3.Jöwza (Ekizekler)- Gyzyl reňk
***
4.Seretan (Leňňeç)- Açyk ýaşyl reňk
***
5.Eset (Ýolbars)- Altyn reňk sary
***
6.Sünbüle (Gyz)- Gök reňk
***
7.Mizan (Terezi) - Benewşe reňk
***
8.Akr...

Dowamy »

288 18
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 month ago

Kitap barada “Parasatly pikirler”

Kitap seni dünýäniň meşhur adamlary, alymlary, ýazyjylary, hudožnikleri, kompozitorlary bilen islän çagyňda sözleşdirip biler.
B.Kerbabaýew,
şahyr, dramaturg

Ýazyjynyň kitaby onuň ruhy durmuşynyň terjimehalydyr.
W.Ketlinskaýa,
rus ýazyjysy.

Kitapsyz geçiren günüňi ýitgi bil!
A.Markuşe...

Dowamy »

116 5
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 month ago

Gepiň keltesi

Diňe bir kelläň işlemegi ýeterlik däl, kä-te maňlaýyňam işlemeli.

Öz dünýäsi bilen ýaşaýan adamyň mal-dünýä bilen işi ýokdur.

Çykalgaň bolmasa, sypalga gözle!

“Eseri halap okadym” diýmeli däl, “Eseri okap, haladym” diýmeli.

Käte etmedik işiň üçin-de ökünmeli bolýar.

Ýola syg...

Dowamy »

154 3
Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 1 month ago