Arhiwlerden tapylan owadan goşgular

Gamlanma gyz, uyajygym gam cekme,
Bilip bolmaz ykbalyny öňünden,
Bu howlukmac yigitlere at dakma,
Kim gecenok oz bagtynyn deňinden!

Tekepbir bol! Cykyp bolmaz gaya dek,
Sada bol aylaryn dogushy yaly,
Şeyle yigitlet bar,olar bar entek,
Sen dek gayalarda olaň hyýaly!!!"
(G. Ezizow)
...

Dowamy »

110 5
Edebiýat, 1 week ago


Lukmanyň durmuşyndan gyzykly waka (hekaýa)

Geçen günleriñ birinde bir aýal hassahana bejergi üçin ýanyma geldi. Aýaldan has köp, men onuň ýanyndaky 10 ýaşly ogly Hasan bilen has gyzyklandym. Oglanyň çep eli garnyna ýapyşan ýalydy we asla gymyldamaýardy.
Aýalyň bejergisi gutaransoň, çaganyň eli hakda soradym. Bir gün irden duýdansyz bolup geçendigini we bir ýyl bäri şeýle bolandygyny,...

Dowamy »

294 1
Edebiýat, 3 weeks ago


Zenanlary bagtly etmek üçin maslahatlar

Zenanlar bilen gyzyklanyň.
Köp zenanlar özleri hakda gyzyklandyrmagy, üns berilmegi gowy görýärler. Gyzyklanma, zenanyň işe we durmuşa bolan garaýşyny üýtgedýän mehanizmdir. Erkek tarapyndan ideg edilmegi, zenanyň özüni ösdürýändigini we bagtlydygyny görkezýär.

Olara ynanyň.
Erkek bir zenana ynam duýgusyny bermek üçin...

Dowamy »

249 2
Täzelikler, 4 weeks ago


Ýalaňaç uklamak

Has sagdyn bolmak üçin ýalaňaç ýatmak kellä gelmeýän bolup biler, emma beýle etmegiň peýdalary az däl. Bularyň käbirlerini öň eşiden bolmagyňyz mümkin, käbirleri bolsa sizi geň galdyryp biler.

1. Tiz uka gitmek
Sowamak bedeniňize ýatmaly wagtyň bolandygyny habar berýär, şonuň üçin eşikleriňi çykaryp bedeniň temperaturasyny aşa...

Dowamy »

377 6
Täzelikler, 4 weeks ago


"Sahawatly söwda" - harytlarda 50%-e çenli arzanladyş

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda şu günler Diýarymyzyň ähli künjegi barha ýakynlaşýan Täze ýylyň şatlyk-şowhunly dabaralaryna beslenýär. Täze ýyl baýramy mynasybetli, 2021-nji ýylyň 25-nji dekabryndan geljek ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli halkymyzyň dürli harytlara bolan isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, harytlary arzanladyla...

Dowamy »

125 1
Täzelikler, 4 weeks ago


Halkara Kosmos Stansiýasy (HKS) hakda bilinmeýän 5 sany gyzykly maglumatlar

1. Köp adamlar kosmosda Ýeriň dartyş güýjüniň ýokdugyna ynanýarlar.

Bu düýbünden dogry däl. Halkara kosmos stansiýasy Ýerden 350 km beýiklikde bolýär. Şonuň üçin bu ýagdaýda Ýeriň 350 km beýiklikdäki agyrlyk güýjüniň tizlenmegi Ýeriň ýüzündäkä garanyňda bary-ýogy 10% az. Stansiýa öz tizliginde hereket etmedik bolsa, hakykatdanam derr...

Dowamy »

245 2
Täzelikler, 1 month ago


Serdar Berdimuhamedow Täze ýyldan öň obalarda bolup, harytlaryň nyrhlary bilen tanşar

17-nji dekabrda geçirilen Hökümet mejlisinde türkmen Lideri ýurdumyzyň ykdysadyýet we maliýe toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer S.Berdimuhamedowa ýüzlenip, ýakyn wagtda welaýatlarda bolup, Oba milli maksatnamasynyň, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere iberilýän önümleriň möçberle...

Dowamy »

534 5
Täzelikler, 1 month ago


Kakasynyň ogluna soňky wesýeti

Bir adam ogluna:

– Men ölenimde, senden ýekeje haýyşym bar, aýagymyň birine köne jorap geýdirmegi ýatdan çykarma! Wagt geldi, her bir adamyň ykbalyndaky ýaly ölüm onuň hem başyna gedli.

Ol adamy tagtanyň üstünde goýdular, ymam ölüni ýuwup, borjuny ýerine ýetirip başlanda, merhumyň ogly kakasynyň islegini görkezdi:

Dowamy »

373 2
Täzelikler, 3 months ago


Gatnaşyklarda ynam duýgusyny gazanmak

Gatnaşyklar ynama esaslanýar. Başgalaryna ynanmasaňyz, özüňizi adamlardan, manyly gatnaşyklardan we hakyky durmuşdan mahrum edersiňiz. Belki, kimdir biriniň size ýakynlaşmagyna ýol bermekde tebigy kynçylyk çekersiňiz. Garşy çykýan ýaly görünse-de, aslynda “Hiç kime ynanamok” diýmek, “özüme ynanamok” diýmekdir.

Hemme adamlaryň “gowy”...

Dowamy »

177 0
Täzelikler, 3 months ago


Nikanyň gowy we owadan taraplary

Nika aýallaryň şahsyýet hökmünde özüne bolan ynamyny artdyrýar. Mundan başga-da, är-aýal tarapyndan kabul edilmegi aýala psihologiki howpsuzlygy üpjün edýär.

Barlaglaryň netijesinde, durmuşa çykanlaryň ýekelikden has uzak we uzyn ömür sürýändigi subut edildi.

Öýlenen, durmuş guran adam bedeninde ýürek agyry howpuny aza...

Dowamy »

397 3
Sorag-jogap, 3 months ago


Aýaly bilen aýrylyşmak isleýän adamyň hekaýasy

Bir gije öýe geldim. Aýalym saçak başynda otyrka, men onuň elinden tutdum:

– Aýrylyşmak isleýärin! – diýdim.

Rahatlyk bilen munuň sebäbini sorady. Jogap bermek islemedim.

Bu onuň gaharyny getirdi. Maňa çemçe zyňyp:

– Sen erkek däl! -diýdi.

Şol gije hiç gürleşmedik.
A...

Dowamy »

574 8
Sorag-jogap, 3 months ago


Her enäniň gyzyna öwretmeli zady

Ene bilen gyzyň arasyndaky baglanyşyk gaty berkdir. Gyzlar ejelerinden köp zat öwrenýärler, şonuň üçin ulalansoň olara dogry maglumat we habar bermek gaty möhümdir. Ýadyñyzdan çykarmaň, çaga size seredýär we sizden görelde alýar. Şonuň üçin eneler gyzlary üçin amatly şert döretmeli. Ine, her bir enäniň gyzyna öwretmeli zady:

● Içki g...

Dowamy »

279 0
Bilim, 3 months ago


Hytaý bitkoiniň bahasyny ýer bilen ýegsan etdi

Hytaýyň Halk Banky (NBK) kriptografik walýuta amallary üçin hökmany gadaganlyk girizdi. Bu bolsa bitkoiniň hümmetini 3 müň dollardan gowrak arzanlatdy. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

NBK-nyň beýanatyna salgylanýan çeşmä görä, kriptografik walýutalaryň bahasy bir sagadyň içinde pese gaçdy. Ol, esasanam, bitkoine has güýçli täsir etd...

Dowamy »

276 2
Täzelikler, 3 months ago


Näme üçin 1 sagat 60 minutka?

Bir gün – dünýäniň öz okunyň daşyndan bir gezek aýlananda geçýän wagtydyr. Muny hemmeler bilýän bolsa gerek. Emma bu takyk derejede dogry däl hasaplanýar. Çünki dünýä öz okunyň daşyndan aýlanan wagty, günüň hem daşyndan aýlanýar. Günden sereden wagtymyz aýlanma wagtynyň üýtgändigi görülýär.

Astranomiki adalgalara girmezden näme üçin...

Dowamy »

315 5
Bilim, 3 months ago


Chelsea 0-1 M.City. Chelsea oyun boyunca 1 udaram edip bilmedi.

Kakoy pazor. M.City Çelsini gidip 53-nji minutda Jesusyň goly bilen 0-1 ýeňdi. Mundan öňki oýunlarda Lukaku bilen dälirap yoren Çelsi Cita garşy ola gol eken, ýekeje udaram edip bilmedi. Premier Ligde liderlik ýaryşy gyzyşýar. Ýunaytedem öz yerinde Aston Villadan 1-0 utuldy. Ligde 4 komanda 13 ockoda shu mahal. 12 ocko bilen Brighton hem ol 4-ligi...

Dowamy »

331 15
Sport, 3 months ago


Huşum birýana

Aşyk bolup bir enaýy gözele,
Aklym haýran gitdi, huşum birýana,
Janym gurban geljegine, ezelne,
Gamym birýan gitdi, joşum birýana.


Ýeser kaddy jedel gurmuş hüýr bilen,
Gymmatyna ýetip bolmaz zer bilen,
Ylalaşman geçdi ýürek ser bilen,
Içim birýan gitdi, daşym birýana.

...

Dowamy »

199 5
Edebiýat, 4 months ago


Dünýä ýüzi meňzär duzsuz tagama, söz içinde gelin-gyz hem bolmasa.

Degişme äheňinde: Gelin-gyzlar hakynda aýdylanlar.

1. “On sany agzym, on sany dilim bolsa-da, aýallaryň erkeklerden pul çilmek üçin edýän oýunlaryny sanap ýetişip bilmezdim”. — Owidiý

2. “Aýallaryň gözýaşyndan has çalt kepeýän zat ýok”. — Jon Webster

3. “Garakçylar ýa puluňy alar ýa-da janyňy. Aýallar o...

Dowamy »

439 24
Bilim, 4 months ago


Bir sagadyňyz galdy

Ýaşaýşyň süýjüligini diýsene… Bu ýagty ýalançy bizi gujagynda şeýle bir aýnadýar welin, didaryňy didaryndan aýrasyň gelenok. Hat-da ýaşy ýüzden geçen gojalaryňam ýene bir müçäni arzuwlamagy geň ýagdaý däl. Nusgawy şahyrymyzyň:

“Mollalar öwerler ol kyýamaty,

Goýsalar bu ýagty...

Dowamy »

348 7
Sorag-jogap, 4 months ago


"Çukuryň" "Wartolosy" derwezeçi boldy

Meşhur türk aktýory Erkan Kolçak Köstendil baradaky habar köp janköýerleri haýran galdyrdy. Aktýor futboly saýlap, derwezeçi boldy.

Mälim bolşy ýaly, Erkan köpden bäri futbola gyzyklanyp gelipdir we birnäçe wagt «Bursaspor» klubynda derwezeçi bolupdyr.

38 ýaşly Kostendil özüniň internet sahypasynda Niderlandlaryň çempi...

Dowamy »

211 3
Täzelikler, 4 months ago


Üns beriň: Online bilim almak üçin mugt platformalar

Dünýä derejesinde bilim almak üçin akademiki kurslary hödürleýän mugt 6 sany onlaýn web-saýtlar.

1. Khan Academy
Maksady, dünýäniň islendik ýerinde, islendik adam üçin mugt kurslar bilen üpjün etmek bolan, 2008-nji ýylda Salman Khan tarapyndan döredilen onlaýn platforma. Saýtda çagalar bagyna gatnaýan körpelerden başlap, uly ý...

Dowamy »

295 5
Bilim, 4 months ago


Agzalara 7 sorag

1. Geljek hakda sizi iň köp aladalandyrýan zat näme?

2. Ýalňyşlarymyzdan sapak edinýän bolsak näme üçin ýalňyşmakdan gorkýas?

3. Ýaşan ömrüňizde durmuşda nähili yz galdyrmak isleýäňiz?

4. Öňde goýan maksadyňyz hakykatdan hem ýetip bolmajak ýerdemi, ýa-da siz oňa ýetmek üçin ýeterlik güýç sarp etmeýärsiňi...

Dowamy »

374 12
Sorag-jogap, 4 months ago


Saglygyňyz üçin käbir maslahatlar

Kellaňiz agyrýan bolsa size täsin çözüm: Burnumuzyň name üçin iki deşigi bar? Dem alan wagtymyz iki deşigi hem birden ullanýarys. Sag tarap gyzgyny, çep tarap sowugy duýýar. Kellaňiz agyran wagty sag burun deşiginizi 5 min ýapyp, çep burun deşiginden dem alyň.

Öziňizi ýadaw duýýan wagtynyz çep burun deşigiňizi, ýapyp sag deşikden dem...

Dowamy »

364 3
Bilim, 5 months ago


Adam organizminiň täsinlikleri

Biziň bedenimizde şu täsinlikleri bar:

● Bedeniň gan bilen üpjün etmeýän ýeke-täk bölegi göz perdesidir. Göni howadan kislorod alýar;

● Adam beýnisiniň sygymlylygy 4 terabaýtdan ýokary;

● Ýedi aýa çenli çaga bir wagtyň özünde hem dem alyphem-de ýuwdup bilýär;

● Asgyranymyzda bedeniň ähli f...

Dowamy »

305 2
Bilim, 5 months ago


10 minutda nädip keýpiňi göterip bolar?

Erbet zatlar, erbet günler bolýar. Interwýu isleýşiň ýaly bolmaýar, kofe edilýän enjamyň döwülýär, duşuşyga barýarkaň itiň b*kuna basylýar, garaz gowy däl zatlar başymyza gelýär. Bu gowy bolmadyk zatlary tutuşlygyna aýryp bolmasa-da, keýpimizi götermek üçin gysga wagtda käbir zatlary edip bileris.

1 minutda edip boljak zatlar:
...

Dowamy »

402 5
Täzelikler, 6 months ago


Näme üçin yslamy saýlamalydyrys?

Ähli dinler hemişe şol bir esasy ýörelgeleri nygtadylar we şol bir hakykata ünsi çekdiler. Allatagalanyň iberen her bir pygamberi özünden öňki pygamberleriň dowamy bolup, ýeke Hudaýlygy wagyz etdiler.

Gurhanyň habary ilkinji adam we ilkinji pygamber Hezreti Adam ata (aleýhyssalam) bilen başlanan wahynyň dowamydyr. Sebäbi Allanyň naza...

Dowamy »

252 2
Sorag-jogap, 6 months ago