Elbetde bagtlysyñ...

Maña goŷup baş söýginiñ mahnetin
Nirelere alyp gitdi kysmatyn
Aglaýan bolsañda gülýän bolsañda
Bir ýerlerden ses gelerdi ahbetin

Elbetde bagtlysyñ. Oñýansyñ mensiz
Men weli ölýänçam dem alman sensiz
Kyrk müñ setir goşgy döreden bolsam
Her harpyñ içinde SENSIÑ SENSIÑ SENSIÑ

Ömrü...

Dowamy »

202 4
Edebiýat, 3 weeks ago


Türkmenistanda ýolagçy demir ýol gatnawlaryna täze düzgünnamalar girizilýär

Türkmenistanda ýolagçy dermi ýol gatnawlaryna täze düzgünler girizilýär. Bu düzgünler sebitde we dünýäde dowam edýän çylşyrymly epidemiologik şertlerde arassaçylyk-öňüni alyş talaplaryny berjäý etmäge mümkinçilik berýär. Bu düzgünler barada Lebap welaýat Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreş gullugy «Türkmen gündogary» gazetinde bildiri...

Dowamy »

249 3
Täzelikler, 1 month ago


Türkmenistanda demir ýol gatnawlary täzeden dikeldilýär

7 aýlyk arakesmeden soňra, Türkmenistanda demir ýol gatnawlary bölekleýin ýagdaýda dikeldilip başlandy.

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi saýtynda habar berşi ýaly, gatnawlar hepdede bir gezek Aşgabat ― Türkmenabat we Türkmenabat ― Aşgabat ugurlary boýunça amala aşyrylar.
Saýtdaky maglumatda hem görkezi...

Dowamy »

345 14
Täzelikler, 1 month ago


Steresi dolandyrmak barada maslahatlar

Adamlar stresi nädip dolandyrmagy öwrenip, bagtly we sagdyn durmuşda ýaşap bilerler? Ynha, şu ýerde stresi özüňizden daşda saklamak boýunça birnäçe maslahatlar dykgatyňyza getirilýär.

● Pozitiw (oňyn) garaýyşly boluň.
Durmuşda gözegçilik astynda saklap bolmaýan hadysalaryň hem bardygy bilen ylalaşyň.

● Agressiw...

Dowamy »

138 4
Bilim, 1 month ago


Gaňňalynyň oýunda

Gaňňalyň oýunda - Tejende galdy,
Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň.
Okgeçmez ýylgynlaň içinde galdy,
Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň.

Bir yandan uruşdy, bir yandan hasrat,
Hasrat bolçulykdy, hezillik gahat,
Șol yowuz ýyllara gelipdi gabat,
Meniň ýigit wagtym,
Seniň gyz wagtyň.<...

Dowamy »

284 13
Edebiýat, 1 month ago


"DURMUŞ GURÝANÇAŇ SAKLAN!" – BU JYNSY TERBIÝÄNIŇ NETIJELI USULYMY?

Saglygyň synlary we okyjylar bilen pikir alyşmalary, Türkmenistanyň mekdeplerinde esasan nika çenli "jynsy gatnaşykdan saklanmak" barada gürrüň edilýändigini görkezýär. Emma okuwçylara göwreliligiň öňüni alyş usullary (kontrasepsiýa), jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän keseller we sagdyn we jogapkärçilikli durmuş endikleri barada bilim berilmeýär ýa-d...

Dowamy »

446 9
Sorag-jogap, 1 month ago


Ýylgyryň

Bir gün bir adam uly ogluna oglum bar suw alyp ber diýýär. Ogly kaka ýadaw diýýär. Ortanjysyna diýýär, kaka oýun oýnaýan diýýär. Kiçi ogly kaka bulardan derek ýok bar özüň alaý, alaňda maňada birini getir diýýärmiş.

Mugallym maňa temany gowy aýdyp bilmediň diýip 3-lik goýdy. Menem mugallyma ee mugallym señ ozuñ gowy düşündireñok, men...

Dowamy »

294 7
Edebiýat, 1 month ago


Saňa

Düşün seni ýitiresim gelmeýär,
Ýitirsem hiç mahal tapmajak ýaly.
Men sensiz şu günler şeýle bir gorkýan,
Ertir ykbal dañym atmajak ýaly.

Şat akar tersine akaýjak ýalt,
Günler yza ätjek ýaly ädimin.
Yşka düşen gök baglary terk edip,
Awara ýel süýräp barýar ädigin.

Gujagy aýdymly...

Dowamy »

263 16
Edebiýat, 1 month ago