Täze ýyl gutlagy......

31,12,21ýyl, Bu gün Bütin Dünýä ýurtlarynda hemme ynsanlary Täze ýyl baýramyny sabyrsyzlyk bilen garşylaýarlar.Şonuň bilen birlikde menem Hormatly Asuda watanymyzyň mähriban halkymyzy TÄZE ÝYL baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Gutlamak bilen size berk jan saglyk,uzak ömir, maşgala agzybirligini we siziň ojaklaryňyzda saçaklaryňyzyň bereketini...

Dowamy »

453 2
Täzelikler, 2 years ago


Aýralyk pursady

Sen gitdiň.
Şo pursat boşady ruhum,
Hemme zat manysyn ýitirdi birden,
Şatlygym galmady,bagtym galmady
Şol pursat bar zady uçurdy serden.

Daglaram peseldi baglaram bile,
Şemalym sowlup duşumdan ötdi.
Boşap galdym misli gaşsyz diwala,
Okan kitaplarymyň manysy ýitdi...

Dowamy »

448 1
Edebiýat, 2 years ago


Ahmedik_97 С Днём Рождения!

Iýjegiň tort içjegiň şapman munjegiňem diňeje soňky modellli maşyn bolsun Ahmet size işiňizde üssünlik maşgalaňyzda agzybirlik bagtly durmuş Ene-Ataňyza wepaly ogul bolumagyňyzy janyňyzyňam elmydama sag bolup durmagyny arzuw etýän!

Dowamy »

619 13
Täzelikler, 2 years ago


ERTIR.NET näme üçin ýapyk!

sewäp näme GRAY_WOLF ertiri näme üçin ýapdyňyza!

Dowamy »

760 6
Täzelikler, 2 years ago


Azat Dönmezowdan.

Muşdaklaryna Gyzgyn Salamlar yollady!

Dowamy »

709 1
Täzelikler, 2 years ago


BÄHH GIŇ GÖRÄÝMELI

GIŇ GALDYOW AMANSOLTAN (AMALIA) & KAKAJAN DIÝÝÄ WLN SÖÝGÜLISIMI NÄMESI OO KAKJAN...
KAKAJANAM AÝDYMÇYMY..

Dowamy »

880 9
Täzelikler, 2 years ago


Ulgamda.ru ýene öz işine başlady biz siz bilen ýene biz bilen galyň!

Agza bolmany unutmaň onunden sag boluň 8harply porol ýazyp girmänem unutmaň agzalar onki nikiňz açmaýan bolsa bizze yuz tutyň!


Hormatlamak bilen : Saýt moderi.

Dowamy »

742 25
Täzelikler, 2 years ago


05.06.2021 Algebradan Gutardyş Synagy!

Hemme on birinji synplara udaçi sag aman tabşyryň uly inistutlaň talyby bolmak sizedem nesiip etsin Inshallah.

Dowamy »

573 5
Täzelikler, 2 years ago


Gelin!

Baran ojagyňa goşulyp gitgin,
Myhmana mähirli,hormatyň etgin.
Durmuşda,egsilmez bagtyňy tapgyn,
Bagtyň,ak gülden açylsyn gelin...

Gaýynlaryňa,bolgun misli - mähirli,
Saýlan ýigidiňe bolgun wepaly,
Bagtly ýaşaň,döwran sürüp sapaly
Bagtyň,ak gülden açylsyn gelin....

Awtory:Öwezge...

Dowamy »

699 16
Edebiýat, 2 years ago


Balalar.

Bagtly güne,kynlyk bilen ýetilip,
Çyndan,Allaň eşretinden ýol alar.
Her bir öýde, bagt toýlar tutulyp,
Gujagyňyza, dolup dursun balalar...!

Awtory: Öwezgeldi Taganow.

Dowamy »

531 0
Edebiýat, 2 years ago


Aýralyk pursady

Sen gitdiň.
Şo pursat boşady ruhum,
Hemme zat manysyn ýitirdi birden,
Şatlygym galmady,bagtym galmady
Şol pursat bar zady uçurdy serden.

Daglaram peseldi baglaram bile,
Şemalym sowlup duşumdan ötdi.
Boşap galdym misli gaşsyz diwala,
Okan kitaplarymyň manysy ýitdi...

Awto...

Dowamy »

620 1
Edebiýat, 2 years ago


GIJEKI CHAT

GELIŇ GÜRRÜŇ EDELIŇ!

Dowamy »

583 12
Täzelikler, 2 years ago


Jeren Halnazarowa ft Hajy Ýazmämmedow - Ýeriň Tutanok.

Aydym.comda dinlap bilersiniz.

Dowamy »

509 2
Täzelikler, 2 years ago


Hakyky.

Özüniň kimligin bildirjek bolup töhmet atan oglanjyk
Sen özüňi tanatmandadam seni dawno agzalar tanap goyandyr.

Köşkde ýaşasaňam
gabyrda ýatýaň...
nähili maşyn müňseňem,
tabytda gitýäň..
nähili suw içseňem,
prastoý suwa ýuwulýaň...
asmanda ýöreseňem,
ýere gömülýän..
...

Dowamy »

555 6
Täzelikler, 2 years ago


Bagyşlaň agzalar ötünç soraýan sizlerden Zet-pro2003-den başgaňdan ondam.

Eger dawa edip sizäm bimaza edenem bolsak bagyşlaň sag boluň kop kop taňry ýalkasyn nirdäki töhmetkeşe men bilen bilelikde garşy çykanyňyz uçin etmedik zadymam etdi diýip inni menden saňa atwetam boolmaz kimligiň barada.....Zet-pro2003 Pälwan hakyky realny ady Mekan bolmaly agasy aydypdy öň ýürekdeşde ....asmandaky ay däl sen yerem gerek azajyk bol...

Dowamy »

708 10
Täzelikler, 2 years ago


Gyzlar 8mart gutly bolsun.

Barynyza jan saglyk isinizde ussunlik masgala agzybirligi....

Dowamy »

602 4
Täzelikler, 2 years ago


Biraz guluseliň#1

HEMME ZATDAN YADADYM.
ÝÜP ALYP BIR AGAJYŇ ÝANAYNA BARYP,
NÄME BOLSADA BOLAR INDI DIYIP,
SALLANÇAK YASAP HEZIL ETDIM!


MANA SEN BOLMASA OLERIN DIYEN SOYGULIM DUYN KOÇEDE GORSEM KOPELISIPDIR GAYTAM OLMÄN!

Dowamy »

942 4
Täzelikler, 3 years ago


MÄTÄJIM!

MEN BIR GARYP ADAMYM,
NE TAGTYM BAR,NE TÄJIM,
TUT ELIMDEN ALLAHYM,
DIŇE SAŇA MÄTÄJIM!

G.ORUNOWA!

Dowamy »

638 1
Edebiýat, 3 years ago