Ýusup Berdiýew - Soňky tüýkülik sakal ezmez

Radio oýun diňlemage wagtyňyz bar bolsa, gowy görüp gyzygyp diňleýän bolsaňyz Ýusup Berdiýewiň "Soňky tüýkülik sakal ezmez" atly radio oýnuny diňlemegi maslahat berýän. Radio oýunda halypa artistlerimiz Durdy Sapar, Liza Garaýewa, Juma Ýazmyradow we beýlekiler oýnaýar. Gaty gyzykly we şeýle ussatlyk bilen ýerine ýetirlen oýun eken. Youtube-de "Muka...

Dowamy »

1091 1
Edebiýat, 4 years ago


Juma Ýazmyradow dünýeden gaýtdy.

Türkmenistanyň halk artisti Juma Ýazmyradow şu güni (27.11.2019ý) bu ýagty jahan bilen baky hoşlaşdy. Ýatan ýeri ýagty bolsun!

Juma Ýazmyradow 1938-nji ýylyň 10-njy fewralynda şu wagtky Büzmeýin etrabynyň Herrikgala obasynda dünýä gelipdi.

Dowamy »

1774 6
Täzelikler, 4 years ago


Jelaletdin Rumy - Namazlary bozulan hindiler

Dört sany hindili musulman metjitde namaza durupdyr. Şol wagt hem metjidiň azançysy bularyň ýanyna gelip namaza durjak eken. Hindilileriň biri bolsa namazda duranyny ýadyndan çykaryp azançydan şeýle diýip sorapdyr:
- Azany aýdypmydyňyz, ýa heniz namaza wagt barmy?

Dört hindiliň ikinjisiniň muňa gahary gelip namazda duranam b...

Dowamy »

1567 1
Edebiýat, 5 years ago


Şükürlilik!

* Eger şu gün irden sag-aman oýanan bolsaň, şu hepdede dünýäsini täzelän 1 mln. adamdan has bagtyýarsyň.
* Eger hiç uruş görmedik, tussaghana düşmedik, ezýet çekmedik we açlyk görmedik bolsaň, dünýädäki 500 mln adamdan has bagtyýarsyň.
* Eger öýden çykan mahalyň bir bela duş gelmek, tussag edilmek we ezýet çekmek ýaly gorkyň ýok bolsa...

Dowamy »

1833 0
Köneler, 8 years ago


Şähribossandan bir şygyr

Men ýaňraryn dile gelen zatlary,
Ýagyş ýere gelip dyza çökende.
Kesim-kesim edip asmanyň garnyn,
Porhan bolup ak ýyldyrym çakanda.

Men dymaryn, ahmyr bilen dymaryn,
Gargamaryn umytlarmy çürkäne.
Giderin ses-üýnsiz pelek burçuna,
Hesretlermi hopba edip arkama.

Men gussa çek...

Dowamy »

1509 0
Köneler, 9 years ago


Geçer gider (Magtymguly)Adam ogly, pelek seniň,
Bir gün donuň biçer gider.
Saňa urar hanjaryny,
Jellat ganyň saçar gider.

Gezme dünýä meýil edip,
Bihuda ýerde seýl edip,
Öňki gonanlaryň ötüp,
Göz açynçaň geçer gider.

Ölseň seni, kimiň ýatlar,
Haýkyr galar bedew atlar,...

Dowamy »

1982 7
Köneler, 9 years ago


Gün ulgamynda partlama bolupdyr.

Käbir internet habarlarynyň ýazmagyna görä gün ulgamynda uly bir partlama bolupdyr. Aýtmaklaryna görä partlamada dörän uly harasat Ýere tarap gelýär diýip belleýäler. Munuň antenalara we internet ulgamyna täsir etmegi ahmal diýýäler. Partlama düýn gije boldy diýip belleýäler. NASA tarapyndan partlama bolan wagty surata alypdyrlar.
Amerikany...

Dowamy »

2100 6
Köneler, 9 years ago


Türksat 4A sputnigi işe başlajak!

Köpümiziň bilşimiz ýaly 42-nji gradusda ýerleşýän Türksat2A/3A sputniginden Ntvspor, Star ýaly kanallar ýapylypdy.
Soňra Türksat 4A sputnigi şol öňki gradusdan iýul aýynyň 14-ne işe başlamalydy. Ýöne Remezan aýy bolansoň biraz wagtyny süýşirip belli wagt aýtmandylar.
Ine indi nesip bolsa şu aýyň sentýabryň 17-sinden 18-ne geçilýän g...

Dowamy »

3120 14
Köneler, 9 years ago


Talyplar.com-da üýtgeşme bolarmy?

Salam talyplar sahypasynyň agzalary we myhmanlary!
Bu saýt hem indi näçe wagt bäri täze görnüşinde açyk dur. Ýöne öňküler ýaly gelim-gidimi azyrak. Bilmedik, agzalara täze görnüşi ýaramadyk hem bolmagy ahmal. Käbir temada bu barada ýaňzydan agzalaram boldy.
Shahyr aga-da bir-iki sany soragym bardy.
Saýtda gelejekde etsem-goý...

Dowamy »

2555 24
Köneler, 9 years ago


Goýunyň düşbüligi (Hekaýat)

Märekäniň öňünde eden bir wagyz-nesihatynda Hasan Basri Hezretleri şeýle diýipdir:
- Goýun ynsan ogluna garaňda has düşbüdir. Çünki goýun çopanyň gykylygyny eşidende çäkden çykandygyny aňýar we derrew yzyna öwrülmek bilen bolýar. Emma ynsan oglu Allahyň berýän duýduryşlaryna garamazdan, pälinden el çekmeýär we haram iş etmegini dowam edýär....

Dowamy »

1810 1
Köneler, 9 years ago


TmSport Iňlis çempionatyny berýär

Geçen hepde Angliýaň Premýer Ligasy badalga aldy. Bu oýny geçen ýyl Azerbeýjanyň Idmantw kanaly berýädi. Rossiýa2 kanalam käbir oýny beren bolmagy ahmal. Bu ýyl şol kanallaň ikisindenem iňlisleň çempionatyna gabat gelmedim.
Ýöne biziň öz kanalymyz Türkmenistan Sport kanaly bolsa bu çempionaty göni efir berip başlady. Ine begendiriji habar....

Dowamy »

1978 5
Köneler, 9 years ago


Bu gije Beragat gijesi

"Bäş gije bardyr, bu gijelerde edilen dogalar reddedilmez. Juma gijesi (Anna agşamsy), Rejep aýynyň ilkinji gijesi, Meret aýynyň on bäşinji ýagny beragat gijesi we baýram gijeleri"
Hadys.

Dowamy »

2132 1
Köneler, 10 years ago


Ýazgyt, maňlaý, ýazylan däldir we beýlekiler...

Öňem şuňa meňzeş bir tema açypdym. Türkmen agaň soňky sözi maňlaýdyrda, ýazylan däldir-dä, ýazgytdyrda. Ondan soň sorag berseň halananok.
Mysal üçin pylanyň gyzyna pylanylar gudaçylyga barýar. Guda bolýalar. Gyzyň başyna üýşüp gelip ýalygam daňyp gidýäler. Iň soňunda-da geçirmeli pulmy, malmy garaz galyňda düşnüşmän gudaçylygy gyz tarap...

Dowamy »

1954 9
Köneler, 10 years ago


Alym we atbakar

Bir alym köpçülikde çykyş etmek üçin uly zala gelýär. Emma öňki hatarda oturan ýeke bir atbakar diýäýmeseň, zalyň içi boşdy. "Ýeri, men çykyş etmelimi ýa-da ýok?" diýip, ýaňky alym pikir etdi we atbakardan sorap görmegi makul bildi.
-Senden başga bu ýerde hiç kim ýok. Nähili pikir edýäň, men çykyş etmelimi?
-Men bir ýönekeý adam. Bu...

Dowamy »

1727 2
Köneler, 10 years ago


Möwlanadan "Düýäniň, Goýunyň hem öküziň jedeli"

Görüp ýolda ýatan bir bogdak oty,
Düýe, Goýun, Öküz begenen gaty.

Biraz oýa batyp, seslenen goýun:
"Bölüşsek, hijimiz bilmeris doýup.

Haýsymyz dünýede köp ýaşan bolsak,
Ot şonuňky bolsun ýaýnasyn ol dok.

Eger şeýle etsek bolar göwnejaý.
Ulyny sylany sylaýar Hudaý".

Dowamy »

1834 7
Köneler, 10 years ago


Mysterious agza bilen söhbetdeşlik

Tüweleme, soňky döwür agza bolup saýtda aktiwleriň biri bolan, tehnologiýadanam oňat baş alyp çykýan agzalammyzyň biri hem Mysterious agza bolsa gerek.
Menem käwagtky heňimi gaýtalap söhbetdeşlik açaýyn diýdim. Elbetde söhbetdeşligem aktiw agza bilen açsaň gowy bolýa.
Söhbetdeşlikde käbir agzalardan jogaby agzyndan çekip almaly bolýa...

Dowamy »

3754 125
Köneler, 11 years ago


Mendenem bir-iki sorag.

Hälki sananlammyzyň arasyndan-a Notbugy saýladyk. Indi notbugyň haýsy markasy gowyka?
dell, samsung, hp, soni waio, toshibo we başgalar...
Men bir dükandan soradym welin iň arzany Samsung diýdi. Näme üçindigini bilemok diýdi. Hemme işem beýlekiler ýaly ýerine ýetirýär diýdi. Garaz 400-500 dollara 4 ýadroly notbuklar bar diýdi.
...

Dowamy »

2340 36
Köneler, 11 years ago


Çopan we Möjek (Rowaýat)


Salam talyplar.com sahypasynyň hormatly agzalary we myhmanlary. Ýetip gelýän täze ýylyňyzam düşümli ýyl bolsun. 2012-nji ýylda ýetip bilmedik maksatlaryňyza 2013-nji ýylda ýetmeklik nesip etsin. 2012-däki göýberen ýalňyşlyklarymyzy 2013-de düzetmek nesip etsin!
Menem ýaşulylardan eşiden bir rowaýatymy siz bilen paýlaşaýyn diýdim. Row...

Dowamy »

2301 7
Köneler, 11 years ago


Geldi Bäşiýew "DUTARYM"


Ol goja senetkär Babagammaryň,
Mähri-yhlasyndan dörän dutarym.
Gaýgy-hasrat basan buz dek göwünler,
Owazyň ýaňlansa erär dutarym.

Oglan bagşyň, oglanlykda oýnany,
Çuwal bagşyň ummanynda boýlany,
Şükür bagşyň ar-namys diýip saýlany,
Mylly agaň golunda saýran dutarym.

Müň...

Dowamy »

2256 4
Köneler, 11 years ago


Agzybirligi saklalyň! (Talyplar.com-a)Başgalaryň kemçiligini gözlemek bilen meşgul bolan ynsan öz kemçiligini görmegi başarmaz we hem özüniň hem başgalaryň oňat taraplaryny görmekden mahrum galar.
Başgany çökermek, batyrmak, ýykyp-ýumurmak we onuň harabalygynyň üstünde öz bagt binaňy gurmaga çalyşmak Pygamberleriň däl, Faraonlaryň işidir. Älemleriň Serweri (s.a....

Dowamy »

1849 9
Köneler, 11 years ago


Söýgi hakykaty


Bir gün bir ýagşyzadadan şeýle sorag sorapdyrlar:
-Söýginiň diňe sözini edenler bilen söýgini ýaşaýanlaň arasynda näme tapawut barka?
Ýagşyzada:
-Geliň, görkezeýin-diýipdir.
Ilki bilen söýgini dilinden köňlüne geçirip bilmedik adamlary saçak taýarlap nahara çagyrypdyr. Hemmesini saçagyň başynda otyrdyp, tabakl...

Dowamy »

3108 13
Köneler, 11 years ago


Gundogar pahimleri

Bir filosofyn gyzy bar eken. Ona iki adam gudachylyga gelipdir. Gelenlerin biri garyp, beylekisem bay eken. Filosof gyzyny baya dal-de, garyba beripdir. Name uchin beyle edenini soranlarynda ol sheyle jogap beripdir:
- Bay - samsyk adam. Bu bolshyna onun garyp galaymagy dash dal. Garyp bolsa akylly. Men onun baylyga eyye bolup eshretli durmu...

Dowamy »

2499 40
Köneler, 11 years ago


Ýatlama güni

Salam hormatly Talyplar.com sahypasynyn agzalary we myhmanlary!
Bu gun 1948-nji yylyn 6-njy oktyabrynda Ashgabatda bolan elhench yer titremä 64 yyl bolupdyr. Shol elhench wakada yerin astynda galanlara Allah rehmet etsin.
Sadakalarynyz we eden doga dilegleriniz kabul bolsun! Allah hich bir yurdy beyle synag bilen synamasyn.

Dowamy »

1882 16
Köneler, 11 years ago


Howo we toba

garashsyzlyk yyllary.
gurlushyk pajarlap osyar. kamazlar ishleship yorler. her kim kamaz edinjek bolyar we yagdayna gora edinyar.
bir yerden hytayyn howa yuk mashynlary peyda bolya. kamazlar yuzlerini sallap bazarlara chykyalar we arzanyrak bahadan satylyalar.
kocheleri zayalap barshyna howolar aydyma hinlenyar:

...

Dowamy »

2138 12
Köneler, 11 years ago


Baýram aýynyň orazasy

Mübärek Remezan aýyndan soňky Baýram aýynda oraza tutmak däbi öňden bäri uly isleg we höwes bilen ýerine ýetirilip gelnen sünnetleriň biridir.
Bir aýlap agyz bekläp, oňa beden we ruhy taýdan öwrenişen ynsanlar Baýram aýynda-da alty gün oraza tutmaga uly ähmiýet beripdirler. Elbetde, munuň hem özüne ýetesi sebäbi bardyr. Pygamberimiz (sallal...

Dowamy »

1870 10
Köneler, 11 years ago