Geçen hepde Angliýaň Premýer Ligasy badalga aldy. Bu oýny geçen ýyl Azerbeýjanyň Idmantw kanaly berýädi. Rossiýa2 kanalam käbir oýny beren bolmagy ahmal. Bu ýyl şol kanallaň ikisindenem iňlisleň çempionatyna gabat gelmedim. Ýöne biziň öz kanalymyz Türkmenistan Sport kanaly bolsa bu çempionaty göni efir berip başlady. Ine begendiriji habar. Diňe biz däl, buňa öňki SNG-ň Ýamal sputnigi görýänlerem begenendir. Sebäbi özümizem käbir oýunlary görjek bolup täjige, azerbeýjan kanallara antennamyzy öwrerdik. Iň bärkisi käbir oýunlary owganyň RahiFarda kanalyndanam görjek bolardyk, owgan kanaly internetden alyp görkezäýýädi öýdýän, olam dury hem däl. Öňä Fransiýaň, Italiýaň, Ispaniýaň çempionatyny görkezýädi. Indi nesip edenden Angliýaňky hem goşuldy.

Köneler, mirasymyz tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir