Mübärek Remezan aýyndan soňky Baýram aýynda oraza tutmak däbi öňden bäri uly isleg we höwes bilen ýerine ýetirilip gelnen sünnetleriň biridir. Bir aýlap agyz bekläp, oňa beden we ruhy taýdan öwrenişen ynsanlar Baýram aýynda-da alty gün oraza tutmaga uly ähmiýet beripdirler. Elbetde, munuň hem özüne ýetesi sebäbi bardyr. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi wesellem) Baýram aýy orazasynyň bir ýyl oraza tutmaga barabardygyny habar berýär. Şonuň üçin-de, bir aý Remezan orazasyny tutanlar Baýram aýynda-da alty gün oraza tutmak bilen tutuş bir ýyly oraza tutup geçirmegiň sogabyny gazanmak isläpdirler. Bu barada şeýle hadys bar: - Kim oraza tutup geçiren Remezan aýyndan soňky Baýram aýynda alty gün agyz beklese, tutuş ýyly oraza tutup geçiren ýaly bolar. Diýmek, bir aýlyk Remezan orazasyndan soň, Baýram aýynda-da alty gün agzyny bekläp, oraza tutan günleriniň sanyny otuz alta çykaran kişi, tutuş ýyly oraza tutup geçirmegiň sogabyny alýar. Alymlarymyz tutuş ýyly oraza tutup geçirmäge barabar bolan sogap gazanmagyň hikmetini şeýle düşündirýärler: Remezan aýy boýunça oraza tutan adam her gün üçin on sogap alýan bolsa, jemi üç ýüz bolýar. Baýram aýy tutan alty gün orazasyndan-da her gün üçin on sogapdan altmyş sogap alanda, bularyň ählisi üç ýüz altmyş sogap bolýar. Ýagny bir ýyl. Şeýlelikde, hadysyň yşarat edýän syry orta çykýar: otuz alty gün oraza tutmak bilen tutuş ýyly oraza tutup geçiren ýaly ruhy gazançlar edilýär...

Köneler, mirasymyz tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir