Salam talyplar sahypasynyň agzalary we myhmanlary! Bu saýt hem indi näçe wagt bäri täze görnüşinde açyk dur. Ýöne öňküler ýaly gelim-gidimi azyrak. Bilmedik, agzalara täze görnüşi ýaramadyk hem bolmagy ahmal. Käbir temada bu barada ýaňzydan agzalaram boldy. Shahyr aga-da bir-iki sany soragym bardy. Saýtda gelejekde etsem-goýsam diýýän planyňyz barmy? Nähili üýtgeşme edip boljak? Giňişleýiniräk aýdaýsaňyz!

Köneler, mirasymyz tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir