Käbir internet habarlarynyň ýazmagyna görä gün ulgamynda uly bir partlama bolupdyr. Aýtmaklaryna görä partlamada dörän uly harasat Ýere tarap gelýär diýip belleýäler. Munuň antenalara we internet ulgamyna täsir etmegi ahmal diýýäler. Partlama düýn gije boldy diýip belleýäler. NASA tarapyndan partlama bolan wagty surata alypdyrlar. Amerikanyň Kolorada ştatyndaky älemi öwrenijiler soňky birnäçe ýyldaky iň uly partlama diýip belleýärler.

Köneler, mirasymyz tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir