Tal.com:6-12:Ertir.com

Salam gadyrly Talyplar.com sahypasynyň agzalary we myhmanlary.
Bizem näme, futbol oýnalyň diýip ahyry şu gün oýnadyk. Köpetdag stadionynyň daşyndaky uly meýdançada şeýle bir oýun boldy welin jemi 18 pökgi derwezä geçäýen eken. Ýöne şol pökgüleň köpürägi biziň derwezämizden geçen bolsa nätjek.
Ine belleşilen wagta gijä galyba men geld...

Dowamy »

1713 39
Köneler, 8 years ago


Ahal dostumyz bilen söhbetdeşlik.

Talyplar.com-yň ýene bir aktiw agzalaryndan biri bolan, haçan görseň liniýada duran (online), köp jogabam ýazmaýan agza hem-de dostumyz bolan Ahal bilen söhbetdeşlik guramagy makul bildim. Agzalar hem yzygiderlikde gyzyklanýan soraglaryny berip bilerler. Elbetde özi razy bolsa. Ýöne närazy bolar-a öýdemok.
Gaýrat edip temany üýtgetmäň. Özüňi...

Dowamy »

2288 78
Köneler, 8 years ago


Degişme.

Mugallyma klas tagtasyna “BAKALY” diýen sözi ýazýar-da, okuwçylara ýüzlenýär:
-Hany, çagalar, düzüminde şu söz bolan sözlemi düzüň!
Maral ilkinji bolup elini galdyrýar-da:
-Men “Dur, bakaly!” diýen multfilmi söýýärin.
-Örän oňat, Maral jan!
Pena gezek ýetende şeýle diýýär:
-Kakam maňa irden “Göreli, bakaly,...

Dowamy »

1264 11
Köneler, 8 years ago


Türkmen aýy we ýyl hasaby.


MAHARREM - AŞYR
SAFAR - SAPAR
REBİGİLOWWAL - DÖRT TİRKEŞİK 1
REBİGİLSANİ - DÖRT TİRKEŞİK 2
JUMADİLOWWAL - DÖRT TİRKEŞİK 3
JUMADİLAHİR - DÖRT TİRKEŞİK 4
RAJEB - REJEP
ŞABAN - MERET
RAMAZAN - ORAZ
ŞAWWAL - BAYRAM
ZULKADA - BAŞ AY

Dowamy »

2433 6
Köneler, 8 years ago


DÜRDÄNE PIKIRLER.


- Adamlar bilmedik ýerlerinde duran bolsalar , hiç wagt azaşmazdylar. Hezreti ALY (r.a.).

-Ýagşylygyň hakyky gymmaty edýän haýryň özidir....

Dowamy »

1011 9
Köneler, 8 years ago


Akyl, iman, haýa

Allahutagala hezreti Adam aleýhisselamy toprakdan ýaradyp, keşp-şekil berenden soň, oňa entek hiç bir duýgy we düşünje bermänkä, akyly ýaradypdyr, soňra imany, soňra bolsa utanç duýgusyny- haýany ýaradypdyr. Hak tagala Jebraýyla şeýle buýurýar:
“Men ynsan atly bir barlyk ýaratdym. Oňa akyl, iman we utanç atly şu üç sypaty äkit. Soňra oňa di...

Dowamy »

1186 19
Köneler, 8 years ago


Halk hazynasy.


Gadyrly agzalar. Türkmen halky taryhy halklaň biri. Türkmen halkynyň içinde beýik-beýik şahsyýetler bolup geçipdir. Olaryň içinde serkerdeler, hanlar-begler, aýdymçy sazandalar, işan-mollalar, belli awçylar, mergenler, yzçylar, ýazyjy-şahyrlar, seýisdir-tebipler bolup geçipdir. Olaryň hem durmuşyndan gyzykly-gyzykly gürrüňler biziň günlerim...

Dowamy »

2596 19
Köneler, 8 years ago


Talyplar.com 0-0 Ertir.com (futbol)


Salam gadyrly Talyplar.com-yň agzalary. Mowzugyň adyndanam belli boluşy ýaly gürrüň futbol hakynda. Meň kelläme şeýleräk bir pikir geldi. Geliň şu ertir.com bilen futbol oýnaşyp göreliň diýip. Men entek olara-da duýduramok bu barada. Ýöne oýnalaýsa gatnaşyp biljek agzalar barmyka, Talyplar.com-yň adyndan?
Heý, Aşgabatdan we töweregi...

Dowamy »

2531 107
Köneler, 8 years ago


Enzo Zidane


Fransiýanyň rowaty oýunçysynyň ogly ýaşlar komanda-da parlaýar we Mourinionyň türgenleşdirýän klubynda türgenleşige çykdy. Futbol dünýäsinde täze bir ýyldyz dogmagy ahmal.
Enzo Zidane Fernandez 1995-nji ýylyň 24-nji martynda Fransiýanyň Bordo şäherinde futbol maşgalasynda ýagny, rowaýaty oýunçy Zidanlarda eneden doguldy. Ol döwürle...

Dowamy »

1155 10
Köneler, 8 years ago


Tüweleme, tüweleme

Tüweleme, tüweleme. Agzalaň ady ýazylgy ýeriniň hemmesi gögerip dur (online). Göz degmesin.
Buça bolanyna gör-ä geliň peýdalyrak temalar açjak bolalyň. Soňky döwür söýgi temasyndan we goşgulardan-a ýükümiz ýetdi. Sport, taryh, dünýä habarlary barada-da birzatlar ýazsak. Ýa-da teklibiňiz bolsa aýdyň, başga bir zat edip saýty gyzykdyralyň.

Dowamy »

1004 16
Köneler, 8 years ago


Çöl Arslany


Täjik diýip tanaýan LM1 sputniginde InterAz diýip Azerbeýjan kanaly bar. Şol kanalda Liwiýanyň azatlygy ugrunda italýan basybalyjylaryna garşy gaýdusyz söweşen, käri mollum bolan, watançy Omar Muhtar hakynda rus dilinde kino berdiler. Dowamlylygy uzak eken. Ýöne kino göreniňe degýär. Dogrymy aýtsam şonuň ýaly gyzykly gören kinom ýok bolsa g...

Dowamy »

969 15
Köneler, 8 years ago


Durmuşyň açary näme? (gazetden)


Adam ogly ýerýüzüne aýak basan gününden bäri arkaýyn, asuda, bagtly durmuşda ýaşamaklygy arzuwlap, asudalygy dilinde doga öwrüpdir we asuda-parahat durmuş üçin nijeme jeňler gurapdyr...
Bagt – her kimiň gözleýän zady ugrunda gerek bolsa janyny, hany-manyny pida edýän belent maksady. Bagtly bolasy gelmeýän ýeke adamy hem görkezmek ky...

Dowamy »

1063 14
Köneler, 8 years ago


Joharu! Gaýrat edip oka we peýdalanjak bol.

Joharu! bilemok näme sebäpden munuň ýaly hapa sözler ulanýanyňy. Ýöne öň hem duýdurypdyk, adamyň her bir aýdan, ýazan, äden ädimine çenli jogap bermeli güni bar. Gaýrat edip şu ýazjak ýazgymy hem oka we peýdalanjak bol.

Dowamy »

1120 15
Köneler, 8 years ago


Abdyrahman Jamydan hekaýat

Bir sopynyň Käbä gidesi geldi,
Oňa “gitme” diýen enesi boldy.

Enesi näsagdy, takwa sopy hem
Enesini togap ederdi her dem.

Ene öldi, sopy satdy öýüni,
Ýene-de ol Käbä berdi küýüni.

Elli dinar boldy öýden düşen pul,
Hasa alyp ýola düşdi bu ogul.

Barýar sähra bilen...

Dowamy »

854 6
Köneler, 8 years ago


Kuraldyshy agza bilen söhbetdeşlik.

Şu günler beýle bir üýtgeşik mowzuklaram açylyp barmansoň, menem şu saýtyň soňky döwür iň bir aktiw agzalaryndan biri bolan kuraldyshy dostumyz bilen söhbetdeşlik gurap, tanyşlyk açaýaly diýdim. Elbetde eger Kuraldyshy dostumyz kabul etse. Kabul etmese gürrüňi ýok, açan mowzugymyz boşlugyna arhiwe siňer gider.
Häzir kabul edýändigini bildirs...

Dowamy »

2100 53
Köneler, 8 years ago


Büreýde baba (Pygamber dosty, sahaba).

Türkmen milletimiz gaty gadymy millet. Ençeme döwletleri hem gurupdyrlar we dolandyrypdyrlar. Şonuň ýaly hem Türkmenistanda gadymy ýadygärliklerdir, mowzeleýlar ýa-da ýagşyzadalaň gubury hem ýerleşýär. Şolardan biri hem şübhesiz Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynda gubury ýerleşýän Büreýde babadyr (Büreýde bin Esleme). Men hem şu ýazgymy Büreýde ba...

Dowamy »

935 10
Köneler, 8 years ago


Admin bilen söhbetdeşlik.

Ine talyplar.com-yň adminstratory shahyr hem liniýada göründi. Yslamyň görünmänine-hä gaty kän wagt bolandyr. Öň hem talyplar.com-y özgertmek barada kän söz berlen eken, arhiwi dörüm-dörüm etdik.
Ilki bilen Shahyr ýakynda toý edipsiňiz diýip del gulakdan eşitdik, toýuňyz gutly bolsun. mümkin bolsa hem siz bilen agzalar bolup söhbetdeşlik geç...

Dowamy »

3164 100
Köneler, 8 years ago


Futbol gijesi.

Öten agşamky oýunlarda (10.09.11ý.) iň bir uly hasap bilen tamamlanan oýun, Germaniýaň bundesligasynda Bawariýa bilen Freiburgyň arasynda geçen oýundyr. Bundesliganyň 5-nji turyndaky bu oýunda Bawariýa 7-0 ýeňiş gazanmagy başardy. Pökgüleri Mario Gomez (4), Frank Riberi (2) we Peterson tora salmagy başardy.
Ýewropa ligalarynda geçen beýleki...

Dowamy »

786 10
Köneler, 8 years ago


"Tmolimpiad"-a agza bolup bolýar.

Teswirler ýapylandan soň köplenç tmolimpiad-a girip arhiw okaýardym we şu ýere agzalygy açaýmaly diýip pikir edýärdim we şol ýerde baýram diýilýän agzadan agza bolmaklygy açsaňayz diýip haýyş edipdim.Ine şu gün hem aýlanyp görsem ýörüte mowzuk bilen agzalygy açandyklaryny bildiripdirler. Menem şol habary size ýetiräýeýin diýdim:
Täze agza bo...

Dowamy »

1034 9
Köneler, 8 years ago


Dünýä metbugatynda "Teswirler.com" (degişme).

Salam gadyrly, myhmansöýer "Talyplar.com-yň agzalary. Menem şu ýere bir degişme görnüşli bir toslama ýazan boldum. Şony siz bilen paýlaşaýaýyn diýdim. Elbetde degişme göwnüňize ýarasa sizem dowamyny goşup bilersiňiz. Ýöne öňünden aýdýan ýazylan zatlar diňe degişmek maksady bilen ýazyldy. Onda başladyk...

Dowamy »

1945 32
Köneler, 8 years ago


Ertir Oraza baýramy. Remezan baýramyňyz mübärek bolsun!

Ertir nesip bolsa ata-watanamyz Türkmenistanda Oraza baýramy. Şol mübärek gün bolan oraza baýramy bilen hemme agzalary, bütün ildeşlerimizi, ähli musulmanlary mübärekleýärin. Goý Oraz aýynyň dowamynda tutan orazalaryňyz, okan terawyh namazlaryňyz, beren agzaçarlaryňyz we fitre sadakalaryňyz Hakyň dergähinde kabul bolsun. Ýeneki ýyllarada Allah haýy...

Dowamy »

1743 23
Köneler, 8 years ago


OZIK dostumyzyň doglan güni.

Salam gadyrly talyplar.com-yň agzalary. Näçe wagt bäri mowzugam açmandyryn. Bugün hem agendimi açsam, ynha "Ozik dostumyzyň şu gün doglan güni" diýip ýazylgy duran eken.
Men hem talyplar.com-yň iň bir aktiw we surat goýmak we şonuň ýaly saýta degişli soraglarymyzy sorap kanagatlanarly jogaby alyp sagbolsun aýdýan dostumyz Ozik agzamyzy dogl...

Dowamy »

1190 16
Köneler, 8 years ago


Dogruçyllyk

Bir pukara ýaş ýigit Käbäniň daşyndan aýlanyp, şeýle dileg edýär: “Eý Käbäniň eýesi! Men bir garyp pukara. Saňa ýalbarýaryn. Şu Beýti-Şerifiň hormatyna meni garyplykdan dyndar, maňa öýli-işikli bolmaga ýardam ber.
Haj möwsümi boýunça bu dilegini gaýtalan garyp ýigit bir gije ýene-de şeýle dileg edip, daş çykanynda bir gapjyk tapypdyr. Açyp...

Dowamy »

941 6
Köneler, 8 years ago


Gyz çagalaryň ykbaly (okamagy maslahat berýän)

Köne gazetleň birini okap otyrkam şunuň ýaly ýazga gabat geldim we siz bilen paýlaşmak isledim. Öň eşidenlerem bar bolmagy ahmal, ýöne okanyňyza degýän ýazgy eken. Okaň we oýlanyň.
“Garaňkylyk döwrüne” degişli başga bir erbetlik hem Kurany Kerimde şeýle düşündirilýär:
“Olardan biri gyz bilen buşlanan mahaly, juda gahar-gazaply bolup,...

Dowamy »

1773 26
Köneler, 8 years ago


Oturlyşyk.

Salam gadyrly Talyplar.com.-yň agzalary. Şu gün, ýagny dynç güni Adalatly agzamyzyň teklibi esasynda käbir agzalar bilen bir ýere gidip oturalyň diýişdik. Jemi planymyzda 5 adam dagy bolmalydyk. Adgjmptw, Adalatly, Broker, Ependi we men. Ozik dostumyzam Piterde diýdi. Oňa-da geleňsoň ýene gurnarys diýdik. Camry dostumyz bilenem düýn gürleşdim welin...

Dowamy »

1832 75
Köneler, 8 years ago