Märekäniň öňünde eden bir wagyz-nesihatynda Hasan Basri Hezretleri şeýle diýipdir: - Goýun ynsan ogluna garaňda has düşbüdir. Çünki goýun çopanyň gykylygyny eşidende çäkden çykandygyny aňýar we derrew yzyna öwrülmek bilen bolýar. Emma ynsan oglu Allahyň berýän duýduryşlaryna garamazdan, pälinden el çekmeýär we haram iş etmegini dowam edýär.

Köneler, mirasymyz tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir