* Eger şu gün irden sag-aman oýanan bolsaň, şu hepdede dünýäsini täzelän 1 mln. adamdan has bagtyýarsyň. * Eger hiç uruş görmedik, tussaghana düşmedik, ezýet çekmedik we açlyk görmedik bolsaň, dünýädäki 500 mln adamdan has bagtyýarsyň. * Eger öýden çykan mahalyň bir bela duş gelmek, tussag edilmek we ezýet çekmek ýaly gorkyň ýok bolsa, 3 mlrd. adamdan gowy ýagdaýdasyň. * Eger diňe iýjegiň, geýjegiň, öz jaýyň we ýatmaga ýeriň bar bolsa, dünýäniň ilatynyň 75 prosentinden has baýsyň. * Eger beýläňizde puluňyz bar bolsa, üstesine kimdir birine kömegem edip bilýän bolsaň, dünýäniň ilatynyň 8 prosentini tutýan baýlaryň birisiň. * Eger eneň – ataň sag we bile ýaşaýan bolsa, örän seýrek duş gelýän bagta eýesiňiz. * Eger bu ýazgyny okap bilýän bolsaň, okamagy – ýazmagy bilmeýän 2 mlrd adamdan has bagtlysyň.

Köneler, mirasymyz tarapyndan 4 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir