Başgalaryň kemçiligini gözlemek bilen meşgul bolan ynsan öz kemçiligini görmegi başarmaz we hem özüniň hem başgalaryň oňat taraplaryny görmekden mahrum galar. Başgany çökermek, batyrmak, ýykyp-ýumurmak we onuň harabalygynyň üstünde öz bagt binaňy gurmaga çalyşmak Pygamberleriň däl, Faraonlaryň işidir. Älemleriň Serweri (s.a.w.) tutuş ömrüniň dowamynda synan köňülleri seýikläp, olary gözel duýgular bilen doldurmak üçin jan edýär, iň ýowuz duşmanlaryna garşy-da ýaňsylaýjy, olaryň mertebesini peseldiji söz aýtmaýar. Aýşe enemize töhmet atyp, müminleriň arasynda hoşnutsyzlyk çykaran munafyklaryň baştutanynyň ogly: “Rugsat ber, ýa Resulullah, kakamyň tepbedini okaýyn!” diýende, Ol (s.a.w.): “Muhammet dostlaryny öldürdýär diýdirmen” diýip jogap berýär. Ýyllar boýy müminlere iň ýowuz zulumlary eden Ebu Sufýany, Ebu Jehiliň ogly Ikrimäni, jan-jigeri daýysy Hz. Hamzanyň bedenini parçalan Wagşyny, Hindi we beýlekileri Mekgäniň musulmanlar tarapyndan eýelenen güni “Bu gün size ezýet ýok” diýip bagyşlan Allahyň Resulynyň şol uç-gyraksyz hoşniýetlilik göreldesi biziň üçin-de durmuş dessury bolmaly dälmi? Hawa, mümine ýaraşýan köňülleri ýykmak däl, köňüllerde tagt gurmakdyr. Kimdir biri aýyplanmaly bolsa, ol-da öz nebsimizdir. Jemgyýetde bitewilik köprüleri başgalaryň aýyplaryny paş edip, ýüzlerine gara tagma basmak arkaly däl, olary bagyşlamak, öz ýazyklaryny aklamak üçin ikinji bir mümkinçilik döretmek arkaly gurulýandyr.

Köneler, mirasymyz tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir