Harun Reşidiň agzaçara çakylygy


Harun Reşit Remezan günleriniň birinde Behlul dana şeýle diýdi:
-Eý, Behlul dana, şu gün metjide gidip namaza gelenleri agşam agzaçara çagyr.

Agşam düşdi. Namaz okaldy. Namazdan soňra Behlul dana 5-10 adam bilen Harun Reşidiň huzuryna geldi. Harun Reşit Behlul danaň getiren adamlarynyň gaty azdygyny görüp haýran galyj...

Dowamy »

1040 4
Köneler, 7 years ago


Remezan aýyňyz mübärek bolsun!


Hormatly agzalar we myhmanlar! Ýetip gelen mübärek Remezan aýyňyz mübärek bolsun. Tutjak orazalaryňyz, berjek agzaçarlaryňyz, okajak terawyh namazlaryňyz Allahyň dergähinde kabul bolsun!
Şu mübärek Remezan aýynyň hormatyna ýurdumyz parahat, ilimiz abadan, bütün dünýäde agzybirlik, doganlyk, ýer ýüzünde kynçylyk çekýänleriň hem kynçy...

Dowamy »

1370 19
Köneler, 7 years ago


Nädip gördüň!?


Bir gün Mežnun çölde Leyla diýip pikire çümüp barýarka namaz okap otyran bir panynyň (bu dünýäň panydygyna duşünýän) öňünden geçer. Namazyny tamamlandan soňra ýaňky pany Mežnuna garap:
-Eý Mežnun, näme öňüňe seredeňokmy, men namaz okap otyrkam öňümden geçdiň?
Mežnun:
Eý Pany, men Leýlaň pikirindekäm seni görmedim. Sen n...

Dowamy »

930 8
Köneler, 7 years ago


Adam dilärdim...


Halyfa Hz. Omar (r.a.) bir mejlisde töweregindäkilerden sorady:
-Eger-de dilegiňiz şol wagt kabul edilse näme dilärdiňiz.
Otyranlardan biri aýtdy:
-Men şu meýdany doldurjak altyn dilärdim. Ony hem Yslam ýolynda harçlap uly bir hyzmat ederdim.
Ýene biri:
-Pylançarak mal-mülk islärdim. Gerek wagty ulanyp di...

Dowamy »

1127 13
Köneler, 7 years ago


Pidakär ene


Ýaponiýadaky ýer yranmasyndan soň halas ediş topary ýaş gelniň ýaşan jaýynyň üstünden bararlar. Harabalaň arasyndan bu gelniň jesedine gabat gelerler.Ýöne bu gelniň ýykylan jaýyň arasynda duran ýagdaýy üýtgeşikdi. Ýagny, elleri bilen birzady tutup, iş edip otyrka dyzlaryna çöken ýaly ýagdaýdady.Jaý hem şol wagt üstüne ýykylan ýalydy.
...

Dowamy »

1084 14
Köneler, 7 years ago


Eşegiň kölegesi


Afinida ähmiýetli bir meselede çekeleşýäkäler münbere Demostenes çykýar. Emma beýlekiler özara gürrüňleri bilen gümra bolup filosofy diňlemändirler.

Demostenes:
-Bir hekaýa düşündirip münberden düşjek- diýip, hekaýa düşündermäge başlapdyr:
-Gadym zamanda bir ýaş oglan Afiniden Megara gitmek üçin bir eşegi kireý...

Dowamy »

856 7
Köneler, 7 years ago


Ateýist we aýy (gysgajyk hekaýa)


Bir gün ateýistiň biri tebigatyň gözelligini synlamak üçin tokaýa aýlanmaga gidipdir. Ýaradyjynyň ýaradan gözelliklerine seredip:
-Tebigat nähili gözel ýaradypdyr bu baglary, otlary we reňkleri - diýeni hem şol eken weli bir ýerden arlap elhenç bir aýy peýda bolupdyr. Ýaňky ateýist aýyny görüp aýagaldygyna gaçyp başlapdyr. Aýy bolsa...

Dowamy »

1003 9
Köneler, 7 years ago


1-nji aprel hakda dush gelen makalam.

1 APREL ARKA ÝÜZI 15-nji asyryň soňlarynda,
Haçly ýörişi Ispaniýadaky Endülüs
Musulmanlarynyň galasyny gabaýar. Uzyn
wagtlap dartgynly söweş bolsada we gyş
aýlarynyň sebäbi bilen galany alyp bilmediler.
Ýagdaýyn kynlygyna düşünen Haçly
goşununyň serkerdebaşysy herhili taktikalar
pikir edýär. Iň soňun...

Dowamy »

1839 59
Köneler, 8 years ago


Kamilligetarap agza bilen sohbetdeshlik

Salam hormatly talyplar.com sahypasynyn agzalary we myhmanlary! Tuweleme sonky dowur sahypamyzda edebiyatyn ustunde kop durulyar. Onun sebabi hem edebiyata uns beryan agzalar kopelip bashlady.
Ine menem shu gun shol edebiyatchy, aktiw agzalarymyzdan biri bolan kamilligetarap agza bilen sohbetdeshlik gurnayyn diydim.
Ilkinji soragym:...

Dowamy »

1128 22
Köneler, 8 years ago


Öýlenmek (Leonardoo agza jogap)

Salam gadyrly agzalar. Leonardoo diýen agza öýlenmek barada köp soraglar berýädi. Menem internetden şol mesele hakda maglumat tapdymda şony şu ýere kopiýalap goýaýjak. Belki gerekli agzalara peýdasy degsind-ä. Aslynda hemmämiziň bilmeli meselämiz

Dowamy »

980 9
Köneler, 8 years ago


Turkmenistanda yashan belli shahslar


Leonid Filatow 1946-njy yylyn 24-nji dekabrynda Tatarystanyn Kazan shaherinde Aleksey Filatowyn yonekey mashgalasynda dogulyar. Kakasy radist bolup ishlanson uzak wagtlap beyleki respublikalarda bolmaly bolyar. Leonid 7 yashyndaka mashgalasy bilen Ashgabada gelyaler. Ilkinji doredijilik ishi hem entek mekdep okuwchysy dowri Ashgabadyn metb...

Dowamy »

1246 11
Köneler, 8 years ago


Yazgytdyr, boljak ishdir...


Salam talyplar.com-yn agzalary we myhmanlary. Men shu temada siz bilen bir meselede maslahatlashjak we sizin hem pikirinizi bilmek isleyan.
Yagny yazgyt meselede.
Bir hepdelikde yoldan baryakam bir awariya dushdym. Gunali hem gunasiz hem yash oglanlar eken. Aslynda kimin gunalidigini hem bilemok. Yone biri beylekisine "garshy...

Dowamy »

2189 43
Köneler, 8 years ago


Kimde-kim bir agaç ekse ýadygär...


Pygamberimiz s.a.w. bir gezek bir özi 500 hurma nahalyny oturdýar (I.Hanbel, 5:354) we munuň bilen baglanyşykly şeýle diýýär: “Bir musulman bir agaç ekse, onuň miwesinden-de ynsan, eldeki ýa-da ýabany haýwan ýa-da bir guş iýse, şol daragtyň miwesi ony eken üçin sadaka hökmüne geçer” (Müslim, “Müsakat”, 10). “Kyýamat gopan hem bolsa, elinde...

Dowamy »

873 7
Köneler, 8 years ago


Şeýtanyň duşmanlygy.


ilki, şeýtanyň ynsan nesline näme üçin duşman bolandygyna ýeke jümlede degnip, soňra-da ynsany azdyrmak üçin haýsy ýollara ýüz urýandygyny aýatyň çäginde, şeýtanyň öz sözlerini esas almak arkaly düşündirmäge çalşalyň.
şeýtan "çyk bu ýerden, sen indi kowuldyň we daşlaşdyryldyň" (hijr, 15/34) aýatynda beýan edilen "ylahy şarpygy iýende...

Dowamy »

1425 13
Köneler, 8 years ago


Led name?


Led sozi inlis dilinde light emitting diode sozlerinin gysgaldylmagy netijesinde emele gelen sozdur. Onun manysy yagtylyk beryan diotdyr. Led tehnologiyasy elektrik energiyany yagtylyga owuryan yarymgechirijidir. Onun esasy tapawudy elektrik energiyany az harchlayar we ol gyzmayar. Ol hazirki wagtda elektronika enjamlarynyn ekranlarynda yay...

Dowamy »

757 3
Köneler, 8 years ago


Tal.com-Ertir.com.(Ýeňilen göreşden doýmaz)


Salam gadyrly Talyplar.com sahypamyzyň agzalary we myhmanlary. Siziň hemmäňizi täze luw ýyly bolan 2012-nji ýyl bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Goý, bu ýyl Türkmenistan we bütin dünýä üçin dost-doganlygyň, agzybirligiň, parahatlygyň ýyly bolsun.
Şeýle hem bu ýyla gadam basanymyzdan mawy ekranymyzda iki sany teleýaýlym hem peýda boldy....

Dowamy »

2989 43
Köneler, 8 years ago


Magtymguly (Gurbannazar Ezizow).

Etrek etrapyna chozan dushmanyn
Ichinden tapylyp akylly noker,
Shahyryn bash yylda yazan diwanyn
Yuzbashydan gizlan bolaysa eger.

Eger olja onup, dolanyp oye,
Noker hat yollaysa kulli turkmene:
"Men, adamlar, tasin kitaba eye,
Akidin dozseniz shuncha kyrk mune..."

Shonda kyrk m...

Dowamy »

1027 11
Köneler, 8 years ago


Hak dostlary


Ybrahym Edhem bir gije düýşünde eli depderli Jebraýyl aleýhisselamy görýär. Ikisiniň arasynda şeýle gürrüň bolýar:
- Eliňdäki depder näme?
- Hak dostlarynyň ady ýazylan depder.
- Depderde meniň hem adym barmy?
- Ýok, seniň adyň Hak dostlarynyň arasynda ýok.
Bu jogaba gynanan Ybrahym Edhem bu gezek şeýle s...

Dowamy »

925 10
Köneler, 8 years ago


Söýgi seriýasy (3)


Pany söýgülerde jemal, kemal, daşky şekil, gözellik, baýlyk, güýç, wezipe, abraý, maşgala we perzent aladasy we ş.m. ýaly zatlar söýlüp gelnipdir. Kämahal-da, bulara garşy duýulan çakdanaşa isleg, höwes, muhabbet bilen şirke girenler hem bolupdyr. (Aslyýetinde, butparazlygyň hem birnäçe görnüşiniň döremeginiň baş sebäbi, şol söýgüde öte geç...

Dowamy »

1446 9
Köneler, 8 years ago


Söýgi seriýasy (2)Jepakeşlik we başgalaryň aladasy bilen gurşalmak, başgalary ýaşatmak üçin ýaşamak ynsan oglunyň iň belent, haýyrly we tämiz duýgularyndan biridir we onuň çeşmesi-de söýgüdir. Ynsanlar arasynda bu söýgüden iň uly paýy alanlar beýik gahrymanlardyr. Köňüllerindäki kinäni, ýigrenji çykaryp zyňmagy başaran iň beýik gahrymanlar... Hazan ý...

Dowamy »

1202 12
Köneler, 8 years ago


Söýgi seriýasy (1).Söýgi iň parlak nur, iň uly güýçdür we Ýer ýüzünde ony ýeňip biljek hiç hili garşy güýç ýokur.
Söýgi haýsy ruh bilen bitewileşse, şony elýetmez beýiklige göterer. Söýmeýän ruhlaryň kämillige ýetip, şeýle ýokarylara beýgelmekleri mümkin däldir. Hawa, olar ýüzlerçe ýyl ýaşasalar hem, ynsanyýet we kämillik adyna sähelçe-de ýol...

Dowamy »

1213 11
Köneler, 8 years ago


Ýewro-2012 üçin bije çekilişik (Futbol).


Salam gadyrly Talyplar.com-yň agzalary. Edil bir sagat mundan öň Polşa we Ukrainada 2012-nji ýylda geçiriljek Futbol boýunça Ýewropa çemionatynda ýeňiji bolmak üçin 16 sany bolup galan ýygyndylary toparçalara bölmek üçin bije çekilişik boldy. Bije çekilişigiň netijesi şeýleräk:

A Toparça: Polşa,Gresiýa, RUssiýa, Çehiýa.
...

Dowamy »

1247 23
Köneler, 8 years ago


Rubin 4-1 Şemrok Rowers (Ýewroliga).Öten agşamky oýnalan Ýewropa ligalarynyň 5-nji tapgyrynda Ildeşimiz Gurban Berdiýewiň türgenleşdirýän topary bolan kazanyň Rubini öz öýünde irlandlaryň Şemrok Rowersini 4-1 ýeňdi. Pökgileri 10min Waldez, 12min Oman (Ş.R.), 36min Natho, Waldez 51min, 62minutda bolsa oýnuň soňky goluny Martins derwezä gönükdirdi.

Şu to...

Dowamy »

711 5
Köneler, 8 years ago


Heý dünýe, dünýe (maşgala bozulmalar)

Salam gadyrly Ýolkesiň agzalary. Menem şu gün bir mowzuk açaýyn diýdim. Gynansagam açan mowzugym ýaş çatynjalarymyzyň arasynda, ene-atalary bilen ýüze çykýan kynçylyklardan basylyp, maşgala ojagyny ýumyrýanlar bilen baglyrak.

Bilmedim siz eşitdiňizmi, eşitmediňizmi, käbir ýaş juwanlar (oglan bilen gyz) halaşanlaryndan soň, iki tarap...

Dowamy »

1863 93
Köneler, 8 years ago


Ýewropa ligalary (Futbol)Öten agşam Ýewropanyň milli çempionatlarynda gyzykly oýunlar boldy.
Esasanam biziň ildeşimiz Gurban Berdiýewiň türgenleşdirýän Rubin topary moskwanyň Dinamosyny Ýeremenkonyň 4-nji minutda we Garadeňiziň 22-nji minutda derwezä salan pökkileri esasynda 2-0 ýeňdi. Bu ýeňişden soň bir oýny kem bolup, 53oçkosy bolan moskwanyň Lok...

Dowamy »

1130 13
Köneler, 8 years ago