“Dogry” diýsem, “egri” diýdi,
“Egri” diýsem, “dogry” diýdi.
Bagta ýetsem: “Sen bagty
ogurladyň, ogry!” diýdi.

Aga-gara düşünmeýän
çagajykkam “uly” diýdi.
“Adamlary köp söýýärsiň,
Sen — söýginiň guly!” diýdi.

Hut şoň üçin adamlary
Söýmegimi assa-assa
kemiberdim...
A nebsimi
Söýüberdim has köp esse.

“Ynamyň kän. Iň gowusy,
Ynamyňy göm bir ýere!”
— diýdi.
Gömdüm.
(Ana, şonda
Ynam gaçdy, gör, kimlere...)

“Köp örtenýäň, köpem ýanýaň.
Ýakmakalar, özüň ýakgyn!”
— diýdi. Şonda emgenmän hem,
Ilkinjije söýgim ýakdym...

Şeýdip söýgim “jaýlan” günüm
Durmuş seçdi nabat-noglun.
Şondan soňra bildim:
Asyl,
Men — durmuşyň öweý ogly...

2012ý.

Sapa HOMMADOW

Edebiýat, Pegas tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir