Men içýän, ogurlyk edýän, zyna bilen meşgullanýan, adam öldürýän, namaz okamok... garaz, edýänim günä. Sebäbi şulary etmek meň ýazgydymda bar.
A bir goňşym içenogam, iliň hakynam iýenok, 5 wagtyna namazyny hem sypdyranok, ýetim-ýesirlere kömek edýär, garyplara sadaka berýär... garaz, edýäni diňe sogap işler. Sebäbi bu işleri etmek goňşymyň ýazgydyna ýazylan.

Indi menem, goňşymam öldük. Kyýamat magşarda ikimizem soraga çekilmeli. Men-ä eden günälerim üçin dowzaha, goňşymam jennede höküm edilse...

Bu ýerde iki sany jogap bolup biler:
1. Allatagala - adalatsyz
2. Öz ýazgydyny adamyň özi ýazýar

Indi meň pikirim:
Allatagala hijem adalatsyz däl. Ol adalatly, merhemetli. Men ikinji jogaby dogry hasaplaýan.

Ýazgydy adamyň özüniň ýazýanlygy bilen ylalaşmaýanlar, ýokarky mysalyma sizem jogap beriň hany?!

Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir