Başga meseleleriň ählisini çözdüňiz-de, din meselesi galdymy indi size?! Iň ynjyk mesele şu! Gohy hem kän mesele, galmagaly hem kän mesele. Sowatlyragyňyzam degýäňiz şu meselä, elipden şermendäňizem degýäňiz. Dini ylmyňa göwnüň ýetse, bas, jedelleş soňuna çenli! Ýöne medeniýetlije jedele gir! Başyň çykanokmy, sokma-da başyňy!

Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir