Meniň soňky döwür duýgularym ölüpdir. Köp zada gaharlanyp bilemok, köp zada gynanyp oturyp bilemok... Kän gowy görmeýän adamym bolsa-da, öýüne-zada çagyrsa gidýärdim göwnüni ýykmaýyn diýip. A indi islämokmy, gidemok. Ýa-da jaň etse, açmasam gelşiksiz bolar öýdýärdim. A indi gürleşmek islämokmy, jogap beremok. SMS hem şonuň ýaly. Gaty görer diýibem pikir edemok... Nämedenkä?

Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir