Saýt döredipsiňiz. Molodes! Indi ol saýtlaň adminleri biri-birine basdaşlyk edýär eken. Biriňiziňki pylan-1 saýt, beýlekiňiziňki pylan-2 saýt. Indi, gel-gel, dawaňyzy pylan-3 saýtda etmelimi siz?! Bize näme siziň dawaňyzdan?! Kime gyzykly siziň özara dawaňyz? Utanaýyň-how! Ynsaply boluňsana biraz! Normalnyrak zat okamak üçin wagt aýyrýas şu ýere. Siziň pohly dawaňyzy okamak üçin giremzok. Iki mowzugyň biri siziň boş dawaňyz! Uly oglanlar özüňizem.

Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir