Ýüregime düşünmediň, 
Bakdyň gitdiň kese-kese. 
Günämidi ýürek pahyr 
Boluşyňa düşünmese?! 

Sözleriňe yşkdyr öýtdi, 
Yşkdyr öýtdi gülüşiňe. 
Seň adyňy ýazypdy ol 
Özüniň her ülüşine. 

Urmasyny tizlendirdi 
Bir zatjyklar ýazan çagyň. 
Eräp gitdi, akyp gitdi 
Düýşlerimde gezen çagyň. 

Kalbyňda gam görünende 
Ynjady ol, agrady ol. 
Iň soňkuja umydyny, 
Höwesini puç edeňde 
Aglady ol. 
Ýalyn bolup, 
Alaw bolup çabrady ol... 


Sapa HOMMADOW

Edebiýat, Pegas tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir