Hany, onda, goşgusöýerler, şu setir boýunça ýazaýalyň:

"Bir gyzyň yhlasy ar alýar menden"

Ýazan goşgularyňyzy ertir şular ýalyrak wagtlar mowzuk açamda, şol mowzukda teswir edip ýazaýyň. Ondan öň mowzuk edip açmaga howlukmaweriň. Üstünlik ýazjaklara!

Edebiýat, Pegas tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir