AŞYGA HAT

Bar zatda gara bagtym,
Garpyz ýardym ak çykdy.
(Halk döredijiliginden)

Alma atdym, nar geldi,
Köýnek biçdim dar geldi.
Kölege düşdi üstüme,
Öýe girdim, ýar geldi.

Yşk çolaşdy kelebe,
Döndüm galdym Seneme.
Barabilmen, Garybyň,
Habar ýetdi eneme.

Baý göwni zerde galdy,
Magşugyň derde galdy.
Getirsinler ýüregmi,
Duşuşyk ýerde galdy.

Süýji-süýji sözleme,
Syrly-syrly gözleme.
Buýra saç, kelte ýigit,
Söýýäniňi gizleme.

Müň ýokluk bir bar bolmaz,
Haky söýen har bolmaz.
Özüň beýle gynama,
Menden saňa ýar bolmaz.

Agzym süýjüdeý diýdim,
Nabat tapdym, zäk çykdy.
''Bar zatda gara bagtym,
Garpyz ýardym ak çykdy''.


Gülşirin HANOWA

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir