Tiri-peýkamyn gizleýir,
Gaş bir ýana, göz bir ýana.
Dahanyn açyp sözleýir,
Dil bir ýana, söz bir ýana.

Hazan aýrylmaz gülümden,
Bir gazal ýazdym tilimden,
Ýaşylbaş uçdy kölümden,
Suw bir ýana, gaz bir ýana.

Söwdügim gözümden uçdy,
Baryp rakyplara düşdi,
Bir söý bile aýrylyşdy—
Ýar bir ýana, biz bir ýana.

Bezenşip janym alarlar,
Görenler haýran galarlar,
Ýasaw edip sallanarlar,
Gelin bir ýana, gyz bir ýana.

Gulak goýuň üşbu zara,
Sözlesin Nepes biçäre,
Dildi bagrymy set para,
Tyg bir ýana, duz bir ýana.


Mollanepes

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir