Eý ýaranlar, musulmanlar,
Görüň, söwer ýarym gelýär;
Halaýygy haýran edip,
Ol serwi-rowanym gelýär.

Bize dogry-dogry bakar,
Müjgäň tygy jany ýakar,
Agzy pisse, lebi şeker,
Dişleri dürdänem gelýär.

Sallanyp çykypdyr düze,
Nazaryn salandyr bize,
Kast eder bu janymyza,
Gözleri girýanym gelýär.

Gaz ýöriş, maral bakyşly,
Keýik gez, tugun nakyşly,
Badam gabak, ýakut saçly,
Zülpi zerefşanym gelýär.

Diýr Zelili, garşy alyň,
Jary alyp, ýolun çalyň,
Gol gowşuryp, hyzmat kylyň,
Meniň Döndi hanym gelýär.


Gurbandurdy Zelili

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir