Geldi galam gaşly gyz,
Jilwe kylyp ýanyma;
Kirpikleri tygma-tyg,
Geçer meniň janyma.

Men diýdim ki: «Roýy gül,
Hyzmatyňda bendi gul,
Gahryň goý-da, sabyr kyl,
Suwsan bolsaň ganyma».

Men diýdim ki: «Jan talaş,
Didäm döker ganly ýaş,
Bakmadyň-la bagry daş,
Haly perişanyma».

Bir şeýda bilbil bolsam,
Ýana-ýana kül bolsam,
Bir gije dahyl bolsam,
Täze gülüstanyma.


Awtory: Mollanepes

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir