Näzenin kamatyň, güler ýüzleriň
Bir nowça nahaldyr gülli, semerli.
Piste dodaklaryň, bal agyzlaryň
Altyn piýaladyr gandu-şekerli.

Ak gollar synada tapmyş kemaly,
On barmakda ýüzük lagl mysaly,
Serinde ebrişim, egninde aly,
Sylaý gerdenleriň tylla tumarly.

Zülpüň meňzär leňkebudyň taryna,
Göwsüň meňzär kyrk çilläniň garyna,
Gözeller haýrandyr kesbi-kärine,
Bir jady tilsimli, goly hünärli.

Nepes diýer kä aglar men, güler men,
Gähi açylar men, gähi solar men,
Gähi diriler men, gähi öler men,
Yşkyň ýoly ajap ýoldur heserli.


Mollanepes

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir