Şumer we Akkad mifologiýasynda ýeliň jynlarynyň patyşasy we Taňry Hanbiniň ogly bolandygyna ynanylypdyr. Sümerliler ony Günorta Günbatar ýelini, daşgynlaryny getirmegi ýola goýulan diýip hasaplaýarlar.
Pazuzunyň sypatlanşyrylşy erkek adamyň göwresi ýolbarsyň ýa-da itiň kellesi bilen aýaklarynda dyrnakly penjeler bilen, arkasynda bolsa goşa ganatly, içýanyň buýrugy bilen şekillendirilipdir. Şekil alamatynda sag elini ýokary göterip duran Pazuzu ýaşaýyş ýa-da ölüm ýa-da ýaýratmak we ýok etmek ýaly manylarda teswirlenilipdir.
Pazuzu gurakçylyk döwürlerinde gytlyk we guraklyk, ýagyşly günlerde bolsa çekirtgeleri getirýän Günorta-Günbatar ýeliniň jynydyr. Çaga doguljak wagty ene-ata zyýan berýändigine ynanylýan erbet niýetli Lamaştudan goranmak üçin Pazuzunyň maksatlaryny geýip däp-dessurlary berjaý edipdirler. Her näçe erbet, bethüýli bolsa-da Pazuzu adamlary salgymlardan we beýleki şeýtany ruhlardan goraýandygyna ynanypdyrlar...
Tge Exorcist (1973) filmde Pazuzu ruhany Merliniň öňden bäri söweşip gezen Regani ele geçiren jyn hökmünde teswirlenilýär.

Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir