Ejesi çagajygyny eline alyp söwda merkeze girdi we çagajyk ejesiniň üstüne buşugdy welin ejesi oglunyň ýüzüne seretdi. Ejesiniň ýüzi boz-ýaz bolup gahary geliberende kassada duran satyjy gyzlaryň biri eneli-ogulyň ýanyna ylgap geldi we:
- Gelineje, siz çagaňyza ine şu ýumşajyk ''Turco baby'' arlyjagyny geýdiriň. Üstüňizi häzirlikçe Turco baby çygly süpürgijimiz bilen tämizläň. Öýe baranyňyzda bolsa Yess sodamyz bilen geýimleriňizi ýuwuň... diýip sebetlenen harytlary getirip eneli ogluň aralygyndaky dartgynly ýagdaýy çözüp berdi...

Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir