Alp Arslan
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU
Ikinji sezon...


Sezona giden ''Uyaniş Büyük Selçuklu'' kinofilmi az wagtyň içinde tomaşaçylary özüne bendi edip goýdy. Köpseriýaly kinofilmiň öňki seriýalarynda Mälik şa we onuň ogullary hakynda hem-de ýurda howp salýan içerki we daşarky duşmanlaryň obrazlary janlandyrylyp görkezilýär. Kinofilmiň uruş sahnalary, syýasy dildüwüşikler doly diýen ýaly hakykatlaşdyrylyp görkezilipdi.
Garaşylýan kinofilmiň ikinji sezony indi Alp Arslanyň soltanlygy, ýörüşleri, Malazgirt söweşi we başga-da möhüm syýasy baglanyşyklar kinofilmde janlandyrylyp görkeziler... Alp Arslanyň roluny Baryş Arduç janlandyrar...
Kinofilmiň ikinji sezony şu ýylyň (2021) 8-nji Noýabrda TRT1 kanalyň mawy ekeranlarynda görkezilmegine garaşylýar...


@Jeksparro

Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir